Siswati 1996 (SWA96)
5

Kukholwa kuncoba live

51

5:1
Joh. 1:12
1 Joh. 4:2
Wonkhe umuntfu lokholwa kutsi Jesu unguKhristu, ungumntfwana waNkulunkulu; umuntfu lotsandza umtali, utsandza nemntfwanakhe futsi. 2Nasitsandza Nkulunkulu sigcina nemiyalo yakhe, siyati kutsi siyabatsandza bantfwana bakhe. 3
5:3
Mat. 11:29
Joh. 14:15
15:10
2 Joh. 6
Ngobe kutsandza Nkulunkulu kugcina imiyalo yakhe. Imiyalo yaNkulunkulu ayimatima kitsi. 4
5:4
Joh. 16:33
Wonkhe umuntfu lotelwe nguNkulunkulu uyalincoba live. Kuncoba lesincoba ngako live: kukholwa kwetfu. 5
5:5
1 Khor. 15:57
1 Joh. 4:4
Ngubani umuntfu longancoba live ngaphandle kwalowo lokholwa kutsi Jesu uyiNdvodzana yaNkulunkulu?

Bufakazi ngaJesu Khristu

6

5:6
Mat. 3:13
Joh. 1:32
19:16,34
Nguye Jesu Khristu loweta ngemanti nangengati; kungesiko ngemanti odvwana kepha ngemanti nangengati, naMoya ungufakazi ngobe Moya uliciniso. 7Ngobe batsatfu labafakazako: 8nguMoya, nemanti, nengati: bufakazi babo bobatsatfu buyavumelana. 9
5:9
Joh. 9:36
Siyabemukela bufakazi bebantfu; kodvwa bufakazi baNkulunkulu bukhulu kakhulu, ngobe Nkulunkulu ufakaze ngeNdvodzana yakhe. 10
5:10
Rom. 8:16
Nome ngubani lokholwa yiNdvodzana yaNkulunkulu, unebufakazi kuye; kodvwa umuntfu longakholwa kuNkulunkulu, umente localemanga, ngobe angakholwa ebufakazini lobubekwe nguNkulunkulu ngeNdvodzana yakhe. 11
5:11
Joh. 1:4
1 Joh. 2:25
Bufakazi ngulobu kutsi Nkulunkulu wasinika kuphila lokuphakadze, nalokuphila kuseNdvodzaneni yakhe. 12
5:12
Joh. 3:36
5:24
14:6
Wonkhe umuntfu loneNdvodzana, unekuphila; kantsi lowo lote iNdvodzana yaNkulunkulu, ute kuphila.

Kuphila lokuphakadze

13

5:13
Joh. 20:31
Nginibhalela loku nine, lenikholwa egameni leNdvodzana yaNkulunkulu, kuze nati kutsi ninekuphila lokuphakadze. 14
5:14
Luk. 11:9
Joh. 15:7
1 Joh. 3:22
Sinesibindzi kutsi nasicela lutfo kuNkulunkulu ngekwentsandvo yakhe, uyasiva. 15
5:15
Mak. 11:24
Njengobe sati kutsi uyasiva kunobe yini lesiyicelako, siyati nekutsi sesikunikiwe loko lesikucela kuye.

16

5:16
Num. 15:30
Jer. 7:16
Mat. 12:31
Heb. 6:4
10:26
Nakukhona lobona umzalwane wakhe enta sono lesingaholeli ekufeni, kufanele amthandazele, Nkulunkulu utamupha kuphila. Loko kucondzene nalabo labenta sono lesingaholeli ekufeni. Sikhona sono lesiholela ekufeni, lengingete ngasho kutsi kungacelwa ngaleso. 17
5:17
1 Joh. 3:4
Konkhe lokungakalungi kusono, noko kukhona sono lesingaholeli ekufeni.

18

5:18
1 Joh. 3:9
Siyati kutsi wonkhe umuntfu lotelwe nguNkulunkulu akoni, ngobe iNdvodzana yaNkulunkulu iyamgcina, naLomubi akamtsintsi.

19

5:19
Gal. 1:4
1 Joh. 2:15
Siyati kutsi sibaNkulunkulu nekutsi umhlaba wonkhe ungephansi kwemandla aLomubi.

20

5:20
Joh. 17:3
Siyati kutsi iNdvodzana yaNkulunkulu ifikile yasipha kucondzisisa kahle, khona sitewumati Nkulunkulu longuye sibili; tsine-ke sikuye Nkulunkulu sibili, eNdvodzaneni yakhe lenguJesu Khristu. Nguye longuNkulunkulu sibili, nalokuphila lokuphakadze.

21

5:21
Eks. 20:3
1 Khor. 10:14
Bantfwabami, tikhweshiseni etithicweni.