Siswati 1996 (SWA96)
3

Bantfwana baNkulunkulu

31

3:1
Joh. 1:12
16:3
17:25
Ase nibuke lutsandvo lolungaka Babe lasinike lona kutsi sibitwe ngekutsi sibantfwana baNkulunkulu; futsi vele singabo. Ngako-ke live alisati tsine, ngobe alimatanga yena. 2
3:2
Mat. 5:8
Rom. 8:18
1 Khor. 15:49
Fil. 3:21
Khol. 3:4
2 Phet. 1:4
Batsandzekako, nyalo sibantfwana baNkulunkulu, noko akukabonakali kutsi siyawuba yini. Lesikwatiko kutsi ngesikhatsi achamuka Khristu, siyawuba njengaye, ngobe siyawumbona njengobe anjalo. 3
3:3
2 Khor. 7:1
1 Phet. 1:15
Wonkhe umuntfu lonalo lelo tsemba kuKhristu uyatihlambulula, njengobe naKhristu ahlambulukile.

4

3:4
1 Joh. 5:17
Wonkhe umuntfu lowenta sono wephula umtsetfo, ngobe sono sikwephula umtsetfo. 5
3:5
Isa. 53:4
Joh. 1:29
2 Khor. 5:21
1 Phet. 2:22
Futsi niyati kutsi Jesu wabonakaliselwa kususa tono, nekutsi kute sono kuye. 6
3:6
Rom. 6:14
1 Joh. 2:3
3 Joh. 11
Wonkhe umuntfu lohlala kuye akoni, lowonako akazange asambone, futsi akamati.

7

3:7
Ef. 5:6
1 Joh. 2:29
Bantfwabami, ningayengwa ngumuntfu; umuntfu lowenta kulunga ulungile, njengobe naKhristu alungile.

8

3:8
Joh. 8:44
Umuntfu lowonako waSathane, ngobe Sathane wona kusukela ekucaleni. Kodvwa iNdvodzana yaNkulunkulu yetela kona loko, kucitsa imisebenti yaSathane.

9

3:9
1 Phet. 1:23
1 Joh. 5:18
Umuntfu lotelwe nguNkulunkulu akoni, ngobe simo saNkulunkulu sikuye; ngako-ke angeke one, ngobe ungumntfwana waNkulunkulu. 10
3:10
1 Joh. 4:8
Bantfwana baNkulunkulu nebantfwana baSathane babonakala ngaloku: Umuntfu longenti kulunga nalongatsandzi umzalwane wakhe, akasiye waNkulunkulu.

Tsandzanani

11

3:11
Joh. 15:12
1 Thes. 4:9
1 Joh. 2:7
Lona ngumyalo lenawuva kusukela ekucaleni kutsi kufanele sitsandzane. 12
3:12
Gen. 4:4,8
Heb. 11:4
Singabi njengaKhayini labe waLomubi, wabulala umnakabo. Wambulalelani-ke? Wambulala, ngobe imisebenti yakhe yayimibi, kantsi lena ya-Abela, umnakabo, yayilungile.

13

3:13
Joh. 15:18
Ningamangali, bazalwane, nanitondvwa live. 14
3:14
Joh. 5:24
1 Joh. 2:9
Siyati kutsi sesiphumile ekufeni, sangena ekuphileni, ngobe sitsandza bazalwane; lote lutsandvo usesekufeni. 15
3:15
Mat. 5:21
Umuntfu lotondza umzalwane ungumbulali, nani-ke niyati kutsi kute umuntfu longumbulali lonekuphila lokuphakadze. 16
3:16
Joh. 15:13
Rom. 5:8
Ef. 5:2,25
1 Joh. 4:9
Lutsandvo silwati ngaloku kutsi yena wanikela ngekuphila kwakhe ngenca yetfu; natsi-ke kufanele sinikele ngekuphila kwetfu ngenca yebazalwane. 17
3:17
Dut. 15:7
Luk. 3:11
Jak. 2:15
Nangabe umuntfu anako kwelive bese ubona umzalwane wakhe loswele, angamhawukeli, angasho kanjani kutsi lutsandvo lwaNkulunkulu luhlala enhlitiyweni yakhe? 18Bantfwabami, asingatsandzi ngemavi nje emlomo kuphela, kodvwa asitsandze ngetento nangeliciniso.

Sibindzi

19Ngaloko-ke siyawukwati kutsi sibeliciniso nasembikwaNkulunkulu siyawuba nesibindzi kunembeza wetfu, 20

3:20
Hla. 139:1
ngekutsi nangabe nembeza wetfu asilahla, Nkulunkulu mkhulu kunanembeza wetfu, futsi wati konkhe. 21
3:21
Rom. 5:1
Heb. 4:16
1 Joh. 2:28
Batsandzekako, nangabe nembeza wetfu angasilahli, sinesibindzi kuNkulunkulu. 22
3:22
Hla. 10:17
34:16
145:18
Taga 15:28
28:9
Jer. 29:12
Mak. 11:24
1 Joh. 5:14
Konkhe lesikucelako uyasipha, ngobe siyigcina imiyalo yakhe, futsi senta lokutsandzeka emehlweni akhe. 23
3:23
Lev. 19:18
Joh. 6:29
13:34
15:12,17
Ef. 5:2
1 Phet. 4:8
Naku lasiyala ngako: kutsi sikholwe egameni leNdvodzana yakhe lenguJesu Khristu bese siyatsandzana, njengobe asiyala. 24
3:24
Joh. 14:23
Rom. 8:9
1 Joh. 4:12
Umuntfu logcina imiyalo yaNkulunkulu uhlala kuNkulunkulu, naNkulunkulu uhlala kuye. Nkulunkulu wasinika Moya wakhe, nguko lesibona ngako kutsi Nkulunkulu uhlala kitsi.