Siswati 1996 (SWA96)
1

Livi lekuphila

11

1:1
Luk. 1:2
24:39
Joh. 1:1
2 Phet. 1:16
Lowo labekhona kusukela ekucaleni, lesamuva, nalesambona ngemehlo etfu, sambuka, samphatsa ngetandla tetfu bekunguLivi lekuphila. 2
1:2
Joh. 1:14
2 Thim. 1:10
Yena lowo Sokuphila wabonakaliswa kitsi, sambona, sifakaza ngaye, simemetela kini Sokuphila waphakadze. Nguye labeneYise; wabe sewubonakaliswa kitsi. 3
1:3
Joh. 17:21
1 Khor. 1:9
Lowo lesambona samuva simemetela yena nakini, kuze nani nibe nebudlelwane kanye natsi. Tsine-ke sinebudlelwane neYise kanye neNdvodzana yakhe lenguJesu Khristu. 4
1:4
Joh. 15:11
2 Joh. 12
Ngako-ke sibhala loku kuze kutsi kujabula kwetfuLetinye tincwadzi tekucala titsi “kwenu” kuphelele.

Nkulunkulu ukukhanya

5

1:5
1 Thim. 6:16
Jak. 1:17
Lona ngumlayeto lesawutsatsa emlonyeni wakhe, simemetela wona kini kutsi Nkulunkulu ukukhanya, bumnyama kute kuye. 6
1:6
Joh. 3:20
1 Joh. 2:4
Nasitsi sinebudlelwane naye, kodvwa sibe sihamba ebumnyameni, sinemanga, futsi asiphili ngekweliciniso. 7
1:7
Heb. 9:14
1 Phet. 1:18
Semb. 1:5
Kodvwa nasihamba ekukhanyeni, njengobe yena asekukhanyeni, sinebudlelwane lomunye nalomunye, nengati yaJesu, iNdvodzana yakhe, iyasihlanta kuko konkhe kona.

8

1:8
1 Khos. 8:46
Taga 20:9
Shu. 7:21
Rom. 3:10
Nasitsi site sono, siyatiyenga, neliciniso alikho kitsi. 9
1:9
Hla. 32:5
Taga 28:13
Kodvwa nasitivuma tono tetfu, Nkulunkulu wetsembekile, futsi ulungile, utasitsetselela tono tetfu abuye asihlambulule kuko konkhe kungalungi. 10Nasitsi asikoni, simenta localemanga, nelivi lakhe alikho kitsi.