Siswati 1996 (SWA96)
1

Livi lekuphila

11

1:1
Luk. 1:2
24:39
Joh. 1:1
2 Phet. 1:16
Lowo labekhona kusukela ekucaleni, lesamuva, nalesambona ngemehlo etfu, sambuka, samphatsa ngetandla tetfu bekunguLivi lekuphila. 2
1:2
Joh. 1:14
2 Thim. 1:10
Yena lowo Sokuphila wabonakaliswa kitsi, sambona, sifakaza ngaye, simemetela kini Sokuphila waphakadze. Nguye labeneYise; wabe sewubonakaliswa kitsi. 3
1:3
Joh. 17:21
1 Khor. 1:9
Lowo lesambona samuva simemetela yena nakini, kuze nani nibe nebudlelwane kanye natsi. Tsine-ke sinebudlelwane neYise kanye neNdvodzana yakhe lenguJesu Khristu. 4
1:4
Joh. 15:11
2 Joh. 12
Ngako-ke sibhala loku kuze kutsi kujabula kwetfuLetinye tincwadzi tekucala titsi “kwenu” kuphelele.

Nkulunkulu ukukhanya

5

1:5
1 Thim. 6:16
Jak. 1:17
Lona ngumlayeto lesawutsatsa emlonyeni wakhe, simemetela wona kini kutsi Nkulunkulu ukukhanya, bumnyama kute kuye. 6
1:6
Joh. 3:20
1 Joh. 2:4
Nasitsi sinebudlelwane naye, kodvwa sibe sihamba ebumnyameni, sinemanga, futsi asiphili ngekweliciniso. 7
1:7
Heb. 9:14
1 Phet. 1:18
Semb. 1:5
Kodvwa nasihamba ekukhanyeni, njengobe yena asekukhanyeni, sinebudlelwane lomunye nalomunye, nengati yaJesu, iNdvodzana yakhe, iyasihlanta kuko konkhe kona.

8

1:8
1 Khos. 8:46
Taga 20:9
Shu. 7:21
Rom. 3:10
Nasitsi site sono, siyatiyenga, neliciniso alikho kitsi. 9
1:9
Hla. 32:5
Taga 28:13
Kodvwa nasitivuma tono tetfu, Nkulunkulu wetsembekile, futsi ulungile, utasitsetselela tono tetfu abuye asihlambulule kuko konkhe kungalungi. 10Nasitsi asikoni, simenta localemanga, nelivi lakhe alikho kitsi.

2

Khristu unguMmeli wetfu

21

2:1
Rom. 8:34
1 Thim. 2:5
Heb. 7:25
9:24
Bantfwabami, nginibhalela loku khona ningetikona; kodvwa nangabe kukhona lotfuke enta sono, tsine sineMmeli kuYise, Jesu Khristu lolungile, 2
2:2
Joh. 1:29
Rom. 3:25
2 Khor. 5:18
Khol. 1:20
nguye loyinhlawulo yetono tetfu, hhayi tetfu sodvwa, kodvwa netemhlaba wonkhe.

3Nasigcina imiyalo yakhe, sineleciniso lekutsi siyamati yena. 4

2:4
1 Joh. 1:6
Umuntfu lotsi: “Ngiyamati,” kodvwa abe angayenti imiyalo yakhe, ngulocalemanga, neliciniso kute kuye. 5
2:5
Joh. 14:21,23
Kodvwa lowo logcina livi lakhe, lutsandvo lwaNkulunkulu luphelelisiwe kuye; ngaloko singaba neliciniso lekutsi sikuye. 6
2:6
Mat. 11:29
Joh. 13:15
Fil. 2:5
Khol. 2:6
1 Phet. 2:21
Wonkhe umuntfu lotsi uhlala kuye, kufanele ahambe ngaleyo ndlela Khristu lahamba ngayo.

Umyalo lomusha

7

2:7
Joh. 13:34
1 Joh. 3:11
2 Joh. 5
Batsandzekako, anginibhaleli wona umyalo lomusha kodvwa wona lowo lomdzala lenawuva kusukela ekucaleni. Lomyalo lomdzala livi lenaliva. 8
2:8
Joh. 1:9
8:12
Rom. 13:12
Noko nginibhalela umyalo lomusha, buciniso bawo lobubonakala kuJesu nakini, ngobe bumnyama buyendlula nekukhanya lokunguko sibili sekuvele kuyakhanya.

9

2:9
1 Khor. 13:2
1 Joh. 3:14
Umuntfu lotsi usekukhanyeni, kodvwa abe atondza umzalwane wakhe, usebumnyameni nanyalo. 10Lowo lotsandza umzalwane wakhe, uhlala ekukhanyeni, nesikhubekiso kute kuye. 11
2:11
Joh. 11:10
Kodvwa lowo lotondza umzalwane wakhe usebumnyameni, uhamba ebumnyameni, futsi akati nekutsi uyaphi, ngobe bumnyama buphumphutsekise emehlo akhe.

12

2:12
Luk. 24:47
Imis. 10:43
Ngibhalela nine, bantfwabami,

ngobe tono tenu setitsetselelwe

ngenca yaKhristu.

13

2:13
Joh. 1:1
1 Joh. 1:1
Ngibhalela nine, bobabe,

ngobe niyamati Yena,

loseloku aphila kusukela ekucaleni.

Ngibhalela nani, majaha,

ngobe nimehlulile Lomubi.

14

2:14
Ef. 6:10
Ngibhalele nine, bantfwana,

ngobe niyamati Babe.

Ngibhalele nani, bobabe,

ngobe niyamati Yena,

loseloku akhona kusukela ekucaleni.

Ngibhalele nine, majaha,

ngobe ninemandla,

nelivi laNkulunkulu lihlala kini,

futsi senimehlulile Lomubi.

15

2:15
Joh. 15:19
Rom. 12:2
Jak. 4:4
Ningalitsandzi live netintfo letiseveni. Nangabe umuntfu atsandza live, lutsandvo lwaBabe alukho kuye. 16
2:16
Taga 27:20
Thit. 2:12
Ngobe konkhe lokuseveni, kuyinkhanuko yenyama, nenkhanuko yemehlo, nekutigabatisa lokulite ngetintfo takulomhlaba. Konkhe loku akuveli kuBabe, kodvwa kwelive. 17
2:17
Isa. 40:6
Mat. 7:24
1 Khor. 7:31
Live liyendlula netinkhanuko talo, kodvwa lowo lowenta intsandvo yaNkulunkulu, uyawuphila kuze kube phakadze.

Mphikakhristu

18

2:18
Mat. 24:24
1 Khor. 10:11
2 Thes. 2:3
Bantfwana, sesikhatsi sekugcina; njengobe neva kutsi mphikakhristu uyeta, nanyalo bomphikakhristu labanyenti sebavelile; ngako-ke sesiyati kutsi sesikhatsi sekugcina. 19
2:19
Hla. 41:9
Imis. 20:30
1 Khor. 11:19
Baphuma emkhatsini wetfu, kodvwa babevele bangesibo bakitsi, ngobe kube bebabakitsi, ngabe bachubeka kanye natsi. Noko kwakufanele kutsi kubonakale kutsi kute namunye wabo labewakitsi.

20

2:20
1 Khor. 2:15
Ef. 1:13
Kodvwa-ke nine nigcotjwe nguLongcwele, nonkhe ninalo lwati.Letinye tincwadzi tekucala titsi “Nati tonkhe tintfo” nome “niyalati liciniso” 21Angikanibhaleli ngobe ningalati liciniso kodvwa ngobe nilati. Niyati futsi kutsi kute emanga laphuma ecinisweni. 22
2:22
1 Joh. 4:3
2 Joh. 7
Pho, ngubani localemanga nakungesiye lophika Jesu kutsi nguKhristu? Lowo ngumphikakhristu: lophika uYise neNdvodzana. 23
2:23
Joh. 5:23
1 Joh. 4:15
Lowo lophika iNdvodzana, ute Nkulunkulu uYise; kantsi lowo lovuma iNdvodzana unaye, Nkulunkulu uYise.

24Loko lenakuva kusukela ekucaleni akuhlale etinhlitiyweni tenu. Nangabe-ke loko kuhlala kini, nani-ke niyawuhlala eNdvodzaneni kanye nakuYise. 25

2:25
Joh. 6:40
1 Joh. 5:11
Nguleso-ke setsembiso Khristu lasinika sona: kuphila lokuphakadze.

26Nginibhalele loku ngalabo labanedukisako. 27

2:27
Jer. 31:34
Joh. 14:26
1 Thes. 4:9
Kodvwa nine ninekugcotjwa kwaMoya lokukini lenakwemukela kuKhristu; ngako-ke asikho sidzingo sekutsi ningabuye nifundziswe ngulomunye umuntfu. Lokunigcoba kwakhe kunifundzisa tonkhe tintfo, futsi kuliciniso, akusiwo emanga; njengobe kunifundzisile-ke, hlalani nikuye.

28

2:28
Mak. 8:38
Joh. 15:4
1 Joh. 3:2,21
Bantfwabami, hlalani kuye, khona kutawutsi nakachamuka sibe nesibindzi sibete emahloni sinyibe kuye ekufikeni kwakhe. 29
2:29
1 Joh. 3:7,10
Nanati kutsi ulungile, ningahlala nineliciniso lekutsi wonkhe lowenta kulunga, utelwe nguye.