Siswati 1996 (SWA96)
7

Teluleko ngekushada

71Mayelana naloko lenangibhalela ngako, ngitsi kuhle kutsi lomdvuna angalaliLamanye emahumusho atsi “angashadi” nome “angamtsintsi” nalomsikati. 2

7:2
Gen. 2:18
Kodvwa-ke ngenca yebuphingi, akube nguleyo naleyo ndvodza ibe newayo umfati, nalowo mfati abe neyakhe indvodza. 3
7:3
1 Phet. 3:7
Indvodza ayenelise umfati wayo, nemfati ente njalo endvodzeni yakhe. 4Umfati ute emandla etikwemtimba wakhe, kepha yindvodza yakhe lenawo; nendvodza ite emandla etikwemtimba wayo, kepha ngumfati wayo lonawo. 5Ningagodlelani, kuphela kube kwesikhatsi lesitsite nje, kuye ngekuvumelana kwenu kutsi nitfole litfuba lekuthandaza kahle, nibuye nihlangane futsi, kuze Sathane anganilingi ngekwehluleka kwenu kutibamba.

6Ngiyaniyala, anginishayeli umtsetfo. 7

7:7
Mat. 19:11
Noko bengitsandza kutsi bonkhe bantfu babe njengami. Kepha-ke ngulowo nalowo muntfu unesakhe siphiwo semusa lesehlukile lasiphiwa nguNkulunkulu; lomunye unesaloluhlobo lolu, lomunye unesaloluhlobo lolwa.

8Kodvwa kulabasengakashadi nakubafelokati ngitsi kuhle kubo nabangahlala babe njengami. 9

7:9
1 Thim. 5:14
Kodvwa-ke nabangenako kutibamba, kuncono kutsi bashade, ngobe kuhle kutsi umuntfu ashade kunekutsi ashiswe yinkhanuko.

10

7:10-11
Mat. 5:32
19:6
Mak. 10:11-12
Luk. 16:18
Kepha labashadile ngiyabayala, kungesimi kodvwa kuyiNkhosi, kutsi umfati angehlukani nendvodza yakhe. 11Kepha nangabe ehlukana nayo, akahlale angendzi, nome-ke abuyisane nendvodza yakhe; nendvodza ingamlahli umfati wayo. 12Kepha kulabanye kusho mine, akusho yona iNkhosi, kutsi nangabe umzalwane anemfati longakholwa, yena-ke lomfati avuma kuhlala naye, angabomlahla. 13Nemfati nangabe anendvodza lengakholwa, kodvwa ivuma lendvodza kuhlala naye, naye-ke angaboyilahla. 14Ngobe indvodza lengakholwa ingcwelisiwe ngemfati wayo, nemfati longakholwa ungcwelisiwe ngendvodza yakhe lengumKhristu. Kube bekungenjalo ngabe bantfwabenu bangcolile, kepha njengamanje bangcwele. 15
7:15
Rom. 12:18
14:19
Kepha nangabe longakholwa afuna kwehlukana naye, akehlukane naye. Umzalwane nome-ke umzalwanekati ukhululekile kulokunjalo. Nkulunkulu unibitele kutsi nibe nekuthula. 16
7:16
1 Phet. 3:1
Wena mfati, wati ngani kutsi utayisindzisa indvodza yakho? Wena ndvodza, wati ngani kutsi utamsindzisa umkakho?

Manini kuloko lenabitwa ningiko

17Kuphela nje kutsi ngulowo nalowo akachubeke njengobe Nkulunkulu amabele, kube ngulowo njengobe Nkulunkulu ambitile. Yebo, ngiyala kanjalo emabandleni onkhe. 18Ukhona yini lowabitwa asasokile? Akasiwuba njengalongakasoki. Ukhona yini lowabitwa angakasoki? Akasitihlupha ngekufuna kusoka. 19

7:19
Rom. 2:25
Gal. 5:6
6:15
Kusoka akusho lutfo, nekungasoki akusho lutfo. Lokusho lutfo kugcina imiyalo yaNkulunkulu. 20Akube ngulowo nalowo eme kuloko labitwa anguko: 21
7:21
1 Thim. 6:1
Ubitwe usigcili yini? Ungakhatsateki. Nome ungakhululeka, ungamane usebentise lelo tfuba lonalo. 22
7:22
Joh. 8:36
Rom. 6:18,22
Gal. 3:28
5:13
Ef. 6:6
Flm. 16
1 Phet. 2:16
Ngobe lowabitwa yiNkhosi asigcili, ungulokhululekile weNkhosi. Ngalokufananako, nalowo lowabitwa akhululekile, usigcili saKhristu. 23
7:23
1 Khor. 6:20
2 Khor. 11:20
Heb. 9:12
1 Phet. 1:18
2 Phet. 2:1
Nine nitsengwe nguNkulunkulu ngelinani lelikhulu; ningabi tigcili tebantfu! 24Bazalwane, akube ngulowo ahlale naNkulunkulu kuloko labitwe anguko.

Teluleko ngalabasengakashadi nangebafelokati

25Macondzana nalabasengakashadi ngite umyalo weNkhosi, kepha ngitanitjela lengikubonako njengemuntfu lowetsembekile ngekuhawukelwa yiNkhosi.

26

7:26
Jer. 16:2
Ngicabanga kutsi ngenca yekubandzeteleka lokukhona kuhle umuntfu ahlale anjengaloku anjalo. 27Uboshelwe yini kumfati? Ungafuni kukhululeka. Ukhululekile yini kumfati? Ungamfuni umfati. 28
7:28
Luk. 21:23
Kodvwa-ke nangabe ushada, awoni; nentfombi nayishada, ayoni. Kepha labashadile bayawuhlupheka emhlabeni, ngifisa kuniphephisa kuloko.

29

7:29
Rom. 13:11
1 Phet. 4:7
Bazalwane, ngitsi: Sikhatsi sesinciphile; kusukela nyalo nalabanebafati ababe njengalabate bafati, 30nalabakhalako babe njengalabangakhali, nalabatfokotako babe njengalabangatfokoti, nalabatsengako babe njengalabangenalutfo, 31
7:31
Hla. 39:6
Isa. 40:6
1 Phet. 1:24
1 Joh. 2:15
Jak. 1:10
nalabasebentisa lelive babe njengalabangalisebentisi, ngobe simo salelive siyendlula.

32Angifuni kutsi nikhatsateke. Longakashadi ukhutsalela kweNkhosi, kutsi angayitfokotisa ngani iNkhosi. 33

7:33
Luk. 14:20
Kodvwa loshadile ukhatsalela kwelive, kutsi angamtfokotisa ngani umfati wakhe, 34iminako yakhe yehlukene ekhatsi. Nalongakendzi nome intfombi ikhutsalela kweNkhosi, kuze ibe ngcwele emtimbeni nasemoyeni. Kepha lowendzile ukhutsalela kwemhlaba, kutsi angayijabulisa ngani indvodza yakhe.

35Loku ngikusho kuze kusitakale nine, hhayi kutsi ngicondze kunibopha ngentsambo kepha kuze nihambe ngalokufanelekile, nibambelele eNkhosini ngalokuphelele.

36Kepha umuntfu nakabona kutsi angeke akhone kutibamba entfombini lasayetsembisile, nangabe inkhanuko imehlula, ingekho lenye indlela, akente loko lakufunako: abashade; akusiso sono loko.Lamanye emahumusho atsi “Kepha nangabe umuntfu abona kutsi indvodzakati yakhe ihlale ingendzi kantsi seyikhulile, abona kutsi kukhona langahle akwente, akente njengentsandvo yakhe; akusiso sono kuyivumela kutsi yendze” 37Kepha lomile acinile enhlitiyweni yakhe angacindzetelwa lutfo, angenta lakubonako; nangabe nje sewutimisele enhlitiyweni yakhe kutsi agcine lowo letsembisene naye ayintfombi, wenta kahle. 38Ngako-ke loshada lowo letsembisene naye wenta kahle; kepha longashadi wenta kahle kakhulu.

39

7:39
Rom. 7:2
Ngekwemtsetfo umfati uboshelwe endvodzeni nayisaphila; kepha nangabe indvodza seyifile, sewukhululekile, angendza nome ngukubani, kuye ngekubona kwakhe, kuphela nje kutsi kube ngusentsandvweni yeNkhosi. 40Uyetsaba nakahlala anjalo. Lowo-ke ngumbono wami, futsi-ke ngicabanga kutsi ngihambisana naMoya waNkulunkulu.

8

Inchazelo ngekudla lokunikelwe etithicweni

81

8:1
Imis. 15:20
Mayelana nalokuhlatjelwe tithico siyabona sonkhe, njengaloku nisho nitsi: “Sonkhe sinalo lwati.” Kwati kuyakhukhumeta, kantsi lutsandvo luyakha. 2
8:2
Gal. 6:3
Nangabe umuntfu atsi kukhona lakwatiko, akati njengaloku kufanele ati. 3
8:3
Rom. 8:29
11:2
1 Khor. 13:12
Gal. 4:9
Kodvwa nangabe umuntfu atsandza Nkulunkulu, yena-ke watiwa nguye Nkulunkulu.

4

8:4
Dut. 4:39
6:4
Mak. 12:29
1 Khor. 10:19
Ef. 4:5
1 Thim. 2:5
Ngako-ke macondzana nekudla kudla lokuhlatjelwe tithico siyati kutsi: “Kute sithico lesiphilako,” nekutsi: “Nkulunkulu munye kuphela, kute lomunye.” 5Ngobe nome kukhona lokutsiwa kubonkulunkulu, nome kusezulwini, nome kusemhlabeni, njengobe bakhona bonkulunkulu labanyenti, nemakhosi lamanyenti, 6
8:6
Mal. 2:10
Joh. 1:3
Imis. 17:29
Rom. 11:36
1 Khor. 12:5
Fil. 2:11
Khol. 1:16
Heb. 1:2
noko kitsi kukhona Nkulunkulu munye, Babe, lokuvela kuye konkhe, natsi sikhonela yena. INkhosi yinye, nguJesu Khristu, lokuvela ngaye konkhe, natsi lesiphila ngaye.

7

8:7
Rom. 14:1,23
1 Khor. 10:25
Kepha akusibo bonkhe bantfu labakwatiko loko. Labanye betayele tithico ngisho nalamuhla, bakudla nje shangatsi kuhlatjelwe sithico; ngaloko-ke nembeza wabo lobutsakatsaka uyabalahla. 8
8:8
Rom. 14:17
Heb. 13:9
Kepha kudla akusisondzeti kuNkulunkulu; ngobe nome singadli asilahlekelwa lutfo, nome sidla asibuyelwa lutfo.

9

8:9
Rom. 14:13,20
Gal. 5:13
Nibocaphela kodvwa, funa lelilungelo lenu libe sikhubekiso kulababutsakatsaka. 10Ngobe nangabe umuntfu lonanembeza lobutsakatsaka akubona wena lowatiko uhlanganyela edzilini letithico, angete akhutsateka yini kutsi adle lokuhlatjelwe tithico? 11
8:11
Rom. 14:15
Ngako-ke lobutsakatsaka uyabhubha ngenca yelwati lwakho, kantsi naye ungumzalwane Khristu lamfela. 12Ngobe nanona bazalwane kanje, nilimata nembeza wabo lobutsakatsaka, nona Khristu. 13
8:13
2 Khor. 11:29
Ngako-ke nangabe lokudla kwami inyama kumkhubekisa umzalwane wami, angeke ngisayidla inyama nome nini, kuze ngingamkhubekisi umzalwane wami.

9

Emalungelo nemsebenti wemphostoli

91

9:1
Imis. 9:15
13:2
Rom. 1:1
1 Khor. 4:15
Gal. 1:1
Angikakhululeki yini? Angisiye yini umphostoli? Angimbonanga yini Jesu iNkhosi yetfu? Nine anisiwo yini umsebenti wami eNkhosini? 2
9:2
2 Khor. 3:2
Nome ngingesiye umphostoli kulabanye, kodvwa kini nginguye, ngobe ngini luphawu lwebuphostoli bami eNkhosini.

3Naku-ke kutiphendvulela kwami kulabo labangisolako: 4

9:4
Luk. 10:7
Site yini lilungelo lekudla nekunatsa? 5
9:5
Mat. 8:14
13:55
Site yini lilungelo lekutsi lowo nalowo ahambe nemkakhe lokholwako, njengalabanye baphostoli, nabomnakabo beNkhosi, naKhefase?“Khefase” nguPhetro 6
9:6
2 Thes. 3:8
Kantsi ngimi naBhanabasi kuphela yini labafanele kutiholela ngekutisebentela? 7
9:7
2 Thim. 2:6
Likhona yini lisotja lelake laya emphini ngetalo tindleko? Ngubani lohlanyela sivini angabe asatidla titselo taso? Ngubani lowelusa umhlambi wetinkhomo kodvwa angete aludla lubisi lwato?

8Ngikusho ngebuntfu bami yini loko? Empeleni umtsetfo wona utsini? 9

9:9
Dut. 25:4
1 Thim. 5:18
Kubhaliwe emtsetfweni waMosi kutsi: “Ungayifaki sifonyo inkhabi nayibhulako.” Konje ngabe Nkulunkulu loko ukucondzise etinkhabini yini? 10Akakucondzisi kitsi yini loko? Kwabhalelwa tsine; ngobe umlimi kufanele alime anelitsemba, nembhuli wemabele ubhula anelitsemba lekutfola imbasha. 11
9:11
Rom. 15:27
Gal. 6:6
Nangabe tsine sihlanyele kini kwaMoya, kuyintfo lenkhulu yini kini nasivuna kwenu kwemhlaba? 12
9:12
Imis. 20:33
1 Khor. 13:7
2 Khor. 11:9
12:13
1 Thes. 2:7
Nangabe labanye banalo lilungelo kini, pho, tsine asinalo kakhulu yini?

Noko asilisebentisanga lelo lungelo, kepha sibeketelela nome yini, kuze singalivimbeli liVangeli laKhristu. 13

9:13
Lev. 2:3
6:15
Num. 18:8
Dut. 18:1
Anati yini kutsi labaphetse imisebenti yelithempeli badla emnikelweni welithempeli, nekutsi labakhonta elatini banesabelo emnikelweni? 14
9:14
Mat. 10:9,10
Luk. 10:7
1 Thim. 5:17
Kuyafanana-ke, iNkhosi ikubekile kutsi labamemetela liVangeli baphile ngekweliVangeli.

15

9:15
Imis. 18:3
20:34
1 Khor. 4:12
1 Thes. 2:9
Kepha mine angiwasebentisanga lawo malungelo, futsi loko angikubhaleli kutsi kwentiwe kimi. Ngobe kimi kungaba ncono kutsi ngife kunekutsi ngemukeke ludvumo lwami lengilufanele. 16
9:16
Jer. 20:9
Rom. 1:14
Nangishumayela liVangeli, angikafaneli kutigabatisa, ngobe vele ngimelwe kulishumayela. Kodvwa maye kimi, nangingalishumayeli liVangeli! 17
9:17
1 Khor. 4:1
Ngobe nangabe loko ngikwenta ngekutsandza kwami, bengingabheka kubongwa; kepha nangabe kuphambene nentsandvo yami, kutawube kusho kutsi ngiphatsiswe nguNkulunkulu lomsebenti. 18Pho, uyini umvuzo wami? Ungunaku: kutsi nangishumayela liVangeli ngingaholi lutfo, futsi ngingasebentisi lilungelo lami lenginalo eVangelini.

Pawula usigcili sabo bonkhe

19

9:19
Mat. 20:26
Rom. 11:14
Ngobe nome ngikhululeke kubo bonkhe, noko ngatenta sigcili kubo bonkhe, ngidzimate ngizuzele labanyenti kuKhristu. 20
9:20
Imis. 16:3
21:23
KumaJuda ngafike ngaba ngumJuda, kuze ngizuze emaJuda; njengobe bangaphansi kwemtsetfo, ngaba ngulongaphansi kwemtsetfo, nome mine ngingekho ngaphansi kwawo. Ngangentela kutsi ngitewuzuza bantfu labangaphansi kwemtsetfo. 21
9:21
Gal. 2:3
Kubetive labate umtsetfo waMosi nami ngaba njengaye lote umtsetfo; noko angisiye lote umtsetfo waNkulunkulu, kepha nami ngingaphansi kwemtsetfo waKhristu, kuze ngizuze labate umtsetfo waMosi. 22
9:22
Rom. 15:1
1 Khor. 10:33
2 Khor. 11:29
Kulababutsakatsaka nami ngaba butsakatsaka, kuze ngizuze lababutsakatsaka. Ngako-ke sengaba ngiko konkhe kubo bonkhe, kuze ngako konkhe ngisindzise labanye.

23Ngikwenta konkhe ngesimanga seliVangeli, kuze nami ngibe nesabelo kulo.

Sigijimi senkholo

24

9:24
Fil. 3:14
Heb. 12:1
Anati yini kutsi labagijima ngekuncintisana bagijima bonkhe, kodvwa munye lowemukela umklomelo? Nani-ke gijimani, khona nitewutfola lomklomelo. 25
9:25
2 Thim. 2:4
4:7
1 Phet. 1:4
5:4
Jak. 1:12
Bantfu labancintisanako batitsiba kuko konkhe, bukani-ke ngobe labo basuke bentela kutfola umklomelo lophelako, kangakanani-ke tsine lesiyakwemukela umklomelo longeyiwuphela. 26Nami-ke angigijimisi kwemuntfu longenawo umgomo, futsi nangesibhakela angigadli nje kungatsi ngigadla umoya. 27
9:27
Rom. 13:14
Kodvwa umtimba wami ngiyawucindzetela ngiwugandzaye, ngiwente sigcili, kuze mine lengishumayela labanye ngingalahlwa.