Siswati 1996 (SWA96)
6

Kwekhutwa kwemaKhristu aseKhorinte lamangalelanako

61Nangabe lomunye wenu anelicala nalomunye, pho, angabe sewuyammangalela yini kubantfu labangakholwa? Yini angayi kulabangcwele? 2

6:2
Mat. 19:28
Luk. 22:29
Juda 14
Anati yini kutsi labangcwele bayakwehlulela umhlaba? Nangabe-ke umhlaba uyakwehlulelwa ngini, ningehlulwa yini kwehlulelana emacaleni enu lamancane kangaka?

3Anati yini kutsi siyakwehlulela ngisho netingilosi? Kanganani-ke emacala alokuphila kwalamuhla! 4Nangabe ninalawo macala enu, niwayiselani kubantfu labangakabalwa nekubalwa ebandleni? 5Loku ngikusho khona nitewubona lihlazo lenu. Senisho kutsi sekute namunye lapho emkhatsini wenu longaba nekuhlakanipha lokwenele kutsi ehlulele bazalwane bakhe? 6Umzalwane uyammangalela yini umzalwane, nekwenta kubantfu labangakholwa?

7

6:7
Taga 20:22
Mat. 5:39
Luk. 6:29
Rom. 12:17
1 Thes. 5:15
1 Phet. 3:9
Kwakona loko nje kutsi nibe niloku nimangalelana, kukhomba kona kwehluleka. Yini kungabi ncono kini kutsi noniwe? Yini kungabi ncono kini kutsi nidlelelwe? 8Kodvwa nine niyona nidlelele, nekwenta kubazalwane. 9
6:9
Lev. 18:22
Gal. 5:19
6:7
Khol. 3:5
Heb. 12:14
Semb. 22:15
Anati yini kutsi labangakalungi abayikulidla lifa lembuso waNkulunkulu? Ningayengeki: Tingwadla, nalabakhonta tithico, netiphingi, nalabadvuna labalalanako, 10
6:10
Ef. 5:5
nemasela, nalababukhali, netidzakwa, nalabetfukako, netigebengu, bangeke balidle lifa lembuso waNkulunkulu. 11
6:11
1 Khor. 1:2
Ef. 2:1
5:8
Khol. 3:7
Thit. 3:3
Babenjalo labanye emkhatsini wenu. Kodvwa-ke nyalo senagezwa, nangcweliswa, nemukeleka kuNkulunkulu kutsi nilungile egameni leNkhosi Jesu Khristu nangaMoya waNkulunkulu wetfu.

Umtimba wetfu ulithempeli laNkulunkulu

12

6:12
1 Khor. 10:23
Kutsiwa: “Konkhe kuvumelekile kimi,” kodvwa akusiko konkhe lokulusito. Yebo, “konkhe kuvumelekile kimi,” kodvwa kute nakunye lokunekungigcilata. 13
6:13
Rom. 14:17
1 Thes. 4:3
Labanye batsi: “Kudla kwentelwe sisu, nesisu sentelwe kudla,” kodvwa Nkulunkulu uyawukubhubhisa kokubili. Umtimba awukentelwa bugwadla, nekujuma, nebuphingi, ngobe umtimba weNkhosi, neNkhosi yemtimba. 14
6:14
Imis. 2:24,32
Rom. 8:11
1 Khor. 15:3
2 Khor. 4:14
Nkulunkulu wayivusa iNkhosi, natsi uyawusivusa ngemandla akhe.

15

6:15
1 Khor. 12:12
Ef. 5:30
Anati yini kutsi imitimba yenu ititfo taKhristu? Pho, ngingatsatsa titfo taKhristu ngitente titfo tengwadla nome tesiphingi? Cha, ngeke! 16
6:16
Gen. 2:24
Anati yini kutsi lotihlanganisa nengwadla uba mtimba munye nayo? Ngobe kubhaliwe kutsi: “Labo bobabili sebayawuba nyamanye.” 17
6:17
Joh. 17:21
1 Khor. 12:13
Ef. 4:4
Kepha lotihlanganisa neNkhosi uyawuba moya munye nayo.

18

6:18
1 Khor. 10:8
Balekelani bugwadla nebuphingi. Tonkhe tono latentako umuntfu tingephandle kwemtimba wakhe; kodvwa logwadlako nome lophingako wona umtimba wakhe. 19
6:19
1 Khor. 3:16
2 Khor. 6:16
Ef. 2:21
Anati yini kutsi umtimba wenu ulithempeli laMoya Longcwele lohlala kini, lenamemukela kuNkulunkulu, nekutsi futsi anisibo benu? Nine nibaNkulunkulu, 20
6:20
1 Khor. 7:23
Gal. 3:13
1 Phet. 1:18
2 Phet. 2:1
Semb. 5:9
natsengwa ngelinani lelikhulu. Ngako-ke mdvumiseni Nkulunkulu emitimbeni yenu.

7

Teluleko ngekushada

71Mayelana naloko lenangibhalela ngako, ngitsi kuhle kutsi lomdvuna angalaliLamanye emahumusho atsi “angashadi” nome “angamtsintsi” nalomsikati. 2

7:2
Gen. 2:18
Kodvwa-ke ngenca yebuphingi, akube nguleyo naleyo ndvodza ibe newayo umfati, nalowo mfati abe neyakhe indvodza. 3
7:3
1 Phet. 3:7
Indvodza ayenelise umfati wayo, nemfati ente njalo endvodzeni yakhe. 4Umfati ute emandla etikwemtimba wakhe, kepha yindvodza yakhe lenawo; nendvodza ite emandla etikwemtimba wayo, kepha ngumfati wayo lonawo. 5Ningagodlelani, kuphela kube kwesikhatsi lesitsite nje, kuye ngekuvumelana kwenu kutsi nitfole litfuba lekuthandaza kahle, nibuye nihlangane futsi, kuze Sathane anganilingi ngekwehluleka kwenu kutibamba.

6Ngiyaniyala, anginishayeli umtsetfo. 7

7:7
Mat. 19:11
Noko bengitsandza kutsi bonkhe bantfu babe njengami. Kepha-ke ngulowo nalowo muntfu unesakhe siphiwo semusa lesehlukile lasiphiwa nguNkulunkulu; lomunye unesaloluhlobo lolu, lomunye unesaloluhlobo lolwa.

8Kodvwa kulabasengakashadi nakubafelokati ngitsi kuhle kubo nabangahlala babe njengami. 9

7:9
1 Thim. 5:14
Kodvwa-ke nabangenako kutibamba, kuncono kutsi bashade, ngobe kuhle kutsi umuntfu ashade kunekutsi ashiswe yinkhanuko.

10

7:10-11
Mat. 5:32
19:6
Mak. 10:11-12
Luk. 16:18
Kepha labashadile ngiyabayala, kungesimi kodvwa kuyiNkhosi, kutsi umfati angehlukani nendvodza yakhe. 11Kepha nangabe ehlukana nayo, akahlale angendzi, nome-ke abuyisane nendvodza yakhe; nendvodza ingamlahli umfati wayo. 12Kepha kulabanye kusho mine, akusho yona iNkhosi, kutsi nangabe umzalwane anemfati longakholwa, yena-ke lomfati avuma kuhlala naye, angabomlahla. 13Nemfati nangabe anendvodza lengakholwa, kodvwa ivuma lendvodza kuhlala naye, naye-ke angaboyilahla. 14Ngobe indvodza lengakholwa ingcwelisiwe ngemfati wayo, nemfati longakholwa ungcwelisiwe ngendvodza yakhe lengumKhristu. Kube bekungenjalo ngabe bantfwabenu bangcolile, kepha njengamanje bangcwele. 15
7:15
Rom. 12:18
14:19
Kepha nangabe longakholwa afuna kwehlukana naye, akehlukane naye. Umzalwane nome-ke umzalwanekati ukhululekile kulokunjalo. Nkulunkulu unibitele kutsi nibe nekuthula. 16
7:16
1 Phet. 3:1
Wena mfati, wati ngani kutsi utayisindzisa indvodza yakho? Wena ndvodza, wati ngani kutsi utamsindzisa umkakho?

Manini kuloko lenabitwa ningiko

17Kuphela nje kutsi ngulowo nalowo akachubeke njengobe Nkulunkulu amabele, kube ngulowo njengobe Nkulunkulu ambitile. Yebo, ngiyala kanjalo emabandleni onkhe. 18Ukhona yini lowabitwa asasokile? Akasiwuba njengalongakasoki. Ukhona yini lowabitwa angakasoki? Akasitihlupha ngekufuna kusoka. 19

7:19
Rom. 2:25
Gal. 5:6
6:15
Kusoka akusho lutfo, nekungasoki akusho lutfo. Lokusho lutfo kugcina imiyalo yaNkulunkulu. 20Akube ngulowo nalowo eme kuloko labitwa anguko: 21
7:21
1 Thim. 6:1
Ubitwe usigcili yini? Ungakhatsateki. Nome ungakhululeka, ungamane usebentise lelo tfuba lonalo. 22
7:22
Joh. 8:36
Rom. 6:18,22
Gal. 3:28
5:13
Ef. 6:6
Flm. 16
1 Phet. 2:16
Ngobe lowabitwa yiNkhosi asigcili, ungulokhululekile weNkhosi. Ngalokufananako, nalowo lowabitwa akhululekile, usigcili saKhristu. 23
7:23
1 Khor. 6:20
2 Khor. 11:20
Heb. 9:12
1 Phet. 1:18
2 Phet. 2:1
Nine nitsengwe nguNkulunkulu ngelinani lelikhulu; ningabi tigcili tebantfu! 24Bazalwane, akube ngulowo ahlale naNkulunkulu kuloko labitwe anguko.

Teluleko ngalabasengakashadi nangebafelokati

25Macondzana nalabasengakashadi ngite umyalo weNkhosi, kepha ngitanitjela lengikubonako njengemuntfu lowetsembekile ngekuhawukelwa yiNkhosi.

26

7:26
Jer. 16:2
Ngicabanga kutsi ngenca yekubandzeteleka lokukhona kuhle umuntfu ahlale anjengaloku anjalo. 27Uboshelwe yini kumfati? Ungafuni kukhululeka. Ukhululekile yini kumfati? Ungamfuni umfati. 28
7:28
Luk. 21:23
Kodvwa-ke nangabe ushada, awoni; nentfombi nayishada, ayoni. Kepha labashadile bayawuhlupheka emhlabeni, ngifisa kuniphephisa kuloko.

29

7:29
Rom. 13:11
1 Phet. 4:7
Bazalwane, ngitsi: Sikhatsi sesinciphile; kusukela nyalo nalabanebafati ababe njengalabate bafati, 30nalabakhalako babe njengalabangakhali, nalabatfokotako babe njengalabangatfokoti, nalabatsengako babe njengalabangenalutfo, 31
7:31
Hla. 39:6
Isa. 40:6
1 Phet. 1:24
1 Joh. 2:15
Jak. 1:10
nalabasebentisa lelive babe njengalabangalisebentisi, ngobe simo salelive siyendlula.

32Angifuni kutsi nikhatsateke. Longakashadi ukhutsalela kweNkhosi, kutsi angayitfokotisa ngani iNkhosi. 33

7:33
Luk. 14:20
Kodvwa loshadile ukhatsalela kwelive, kutsi angamtfokotisa ngani umfati wakhe, 34iminako yakhe yehlukene ekhatsi. Nalongakendzi nome intfombi ikhutsalela kweNkhosi, kuze ibe ngcwele emtimbeni nasemoyeni. Kepha lowendzile ukhutsalela kwemhlaba, kutsi angayijabulisa ngani indvodza yakhe.

35Loku ngikusho kuze kusitakale nine, hhayi kutsi ngicondze kunibopha ngentsambo kepha kuze nihambe ngalokufanelekile, nibambelele eNkhosini ngalokuphelele.

36Kepha umuntfu nakabona kutsi angeke akhone kutibamba entfombini lasayetsembisile, nangabe inkhanuko imehlula, ingekho lenye indlela, akente loko lakufunako: abashade; akusiso sono loko.Lamanye emahumusho atsi “Kepha nangabe umuntfu abona kutsi indvodzakati yakhe ihlale ingendzi kantsi seyikhulile, abona kutsi kukhona langahle akwente, akente njengentsandvo yakhe; akusiso sono kuyivumela kutsi yendze” 37Kepha lomile acinile enhlitiyweni yakhe angacindzetelwa lutfo, angenta lakubonako; nangabe nje sewutimisele enhlitiyweni yakhe kutsi agcine lowo letsembisene naye ayintfombi, wenta kahle. 38Ngako-ke loshada lowo letsembisene naye wenta kahle; kepha longashadi wenta kahle kakhulu.

39

7:39
Rom. 7:2
Ngekwemtsetfo umfati uboshelwe endvodzeni nayisaphila; kepha nangabe indvodza seyifile, sewukhululekile, angendza nome ngukubani, kuye ngekubona kwakhe, kuphela nje kutsi kube ngusentsandvweni yeNkhosi. 40Uyetsaba nakahlala anjalo. Lowo-ke ngumbono wami, futsi-ke ngicabanga kutsi ngihambisana naMoya waNkulunkulu.

8

Inchazelo ngekudla lokunikelwe etithicweni

81

8:1
Imis. 15:20
Mayelana nalokuhlatjelwe tithico siyabona sonkhe, njengaloku nisho nitsi: “Sonkhe sinalo lwati.” Kwati kuyakhukhumeta, kantsi lutsandvo luyakha. 2
8:2
Gal. 6:3
Nangabe umuntfu atsi kukhona lakwatiko, akati njengaloku kufanele ati. 3
8:3
Rom. 8:29
11:2
1 Khor. 13:12
Gal. 4:9
Kodvwa nangabe umuntfu atsandza Nkulunkulu, yena-ke watiwa nguye Nkulunkulu.

4

8:4
Dut. 4:39
6:4
Mak. 12:29
1 Khor. 10:19
Ef. 4:5
1 Thim. 2:5
Ngako-ke macondzana nekudla kudla lokuhlatjelwe tithico siyati kutsi: “Kute sithico lesiphilako,” nekutsi: “Nkulunkulu munye kuphela, kute lomunye.” 5Ngobe nome kukhona lokutsiwa kubonkulunkulu, nome kusezulwini, nome kusemhlabeni, njengobe bakhona bonkulunkulu labanyenti, nemakhosi lamanyenti, 6
8:6
Mal. 2:10
Joh. 1:3
Imis. 17:29
Rom. 11:36
1 Khor. 12:5
Fil. 2:11
Khol. 1:16
Heb. 1:2
noko kitsi kukhona Nkulunkulu munye, Babe, lokuvela kuye konkhe, natsi sikhonela yena. INkhosi yinye, nguJesu Khristu, lokuvela ngaye konkhe, natsi lesiphila ngaye.

7

8:7
Rom. 14:1,23
1 Khor. 10:25
Kepha akusibo bonkhe bantfu labakwatiko loko. Labanye betayele tithico ngisho nalamuhla, bakudla nje shangatsi kuhlatjelwe sithico; ngaloko-ke nembeza wabo lobutsakatsaka uyabalahla. 8
8:8
Rom. 14:17
Heb. 13:9
Kepha kudla akusisondzeti kuNkulunkulu; ngobe nome singadli asilahlekelwa lutfo, nome sidla asibuyelwa lutfo.

9

8:9
Rom. 14:13,20
Gal. 5:13
Nibocaphela kodvwa, funa lelilungelo lenu libe sikhubekiso kulababutsakatsaka. 10Ngobe nangabe umuntfu lonanembeza lobutsakatsaka akubona wena lowatiko uhlanganyela edzilini letithico, angete akhutsateka yini kutsi adle lokuhlatjelwe tithico? 11
8:11
Rom. 14:15
Ngako-ke lobutsakatsaka uyabhubha ngenca yelwati lwakho, kantsi naye ungumzalwane Khristu lamfela. 12Ngobe nanona bazalwane kanje, nilimata nembeza wabo lobutsakatsaka, nona Khristu. 13
8:13
2 Khor. 11:29
Ngako-ke nangabe lokudla kwami inyama kumkhubekisa umzalwane wami, angeke ngisayidla inyama nome nini, kuze ngingamkhubekisi umzalwane wami.