Siswati 1996 (SWA96)
5

Bugwadla nebuphingi bebantfu baseKhorinte nekuphatfwa kwetoni

51

5:1
Lev. 18:8
Dut. 22:30
27:20
Kubikiwe ngempela kimi kutsi kukhona bugwadla nebuphingi emkhatsini wenu, futsi buphingi lobungazange sebubekhona ngisho nakulabangakholwa, ngobe kutsiwa umuntfu ushenda nemkayise. 2Kodvwa ngulapho niyatikhukhumeta! Anikhali ngani, kutsi lowo lowente lentfo lembi nimkhiphe emkhatsini wenu? 3
5:3
Khol. 2:5
Ngobe nome ngingekho emkhatsini wenu ngemtimba, kodvwa ngikhona ngemoya; lowo lowente loko sengivele ngimlahle ngelicala, 4
5:4
Mat. 16:19
18:18
Imis. 15:28
ngimlahle egameni leNkhosi yetfu Jesu. Nanihlangana nine, nami nginani ngemoya, nangemandla eNkhosi yetfu Jesu, 5
5:5
1 Thim. 1:20
lowo muntfu mnikeleni kuSathane ekufeni kwemtimba wakhe, khona kuyawusindziswa umoya wakhe ngelilanga leNkhosi Jesu.Letinye tincwadzi tekucala tite “Jesu”

6

5:6
Gal. 5:9
Jak. 4:16
Kutibonga kwenu kubi. Kantsi anati yini kutsi imbiliso lencane ibilisa inhlama yonkhe? 7
5:7
Eks. 12:5
Isa. 53:7
Joh. 1:29,36
1 Phet. 1:19
Khiphani imbiliso lendzala, khona nitewuba yinhlama lensha. Nine senivele nite imbiliso, ngobe liWundlu leliPhasika letfu lelinguKhristu selahlatjwa. 8
5:8
Eks. 12:8,15
13:7
Dut. 16:3
Ngako-ke asigubhe umkhosi wetfu, hhayi ngembiliso lendzala yekushinga nebubi, kodvwa ngesinkhwa lesite imbiliso, lesinebucotfo neliciniso.

9

5:9
2 Khor. 6:14
Ef. 5:11
Nganibhalela encwadzini yami kutsi ningahlanganyeli netingwadla netiphingi. 10Angisho bona bantfu labangakholwa labatingwadla netiphingi, nome lababukhali, nebaphangi, nome labakhonta tithico. Loko bekungasho kutsi kufanele nisuke ningabikho emhlabeni. 11
5:11
Taga 23:20
24:1
Mat. 18:18
Rom. 16:17
2 Thes. 3:6
Kepha manje nginibhalele ngatsi ningahlanganyeli nemuntfu lekutsiwa ungumzalwane kantsi uyingwadla, nome siphingi, nome ngulobukhali, nome ngulokhonta tithico, nome ngulowetfukanako, nome sidzakwa, nome sigebengu; ningete nadla ngisho nekudla nemuntfu lonjalo.

12Kodvwa vele ngabe nginandzabani nekwehlulela labangephandle? Akusilaba labangekhatsi yini labamele kwehlulelwa? 13

5:13
Dut. 13:5
17:7
22:21,24
24:7
Kodvwa Nkulunkulu uyabehlulela labo labangephandle; nemBhalo utsi: “Mcosheni lomubi emkhatsini wenu!”