Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso nekubonga Nkulunkulu

11

1:1
Imis. 18:17
2 Khor. 1:1
Lencwadzi iphuma kuPawula, lowabitwa ngentsandvo yaNkulunkulu kutsi abe ngumphostoli waKhristu Jesu, kanye nakuSostene, umzalwane.

2

1:2
Joh. 17:19
Imis. 18:1
1 Khor. 6:11
Ef. 1:1
1 Thes. 4:7
2 Thim. 1:9
Iya ebandleni laNkulunkulu leliseKhorinte, kubo labangcwelisiwe kuKhristu Jesu, babitelwa kuba ngulabangcwele kanye nabo bonkhe, etindzaweni tonkhe, labakhuleka egameni laJesu Khristu, loyiNkhosi yabo neyetfu.

3

1:3
Rom. 1:7
2 Khor. 1:2
Gal. 1:3
Ef. 1:2
Akube kini umusa nekuthula lokuvela kuNkulunkulu longuBabe wetfu, naseNkhosini yetfu Jesu Khristu.

4

1:4
Rom. 1:8
Ef. 1:15
Ngibonga Nkulunkulu wami ngato tonkhe tikhatsi. Ngimbonga ngani ngenca yemusa wakhe leniwuphiwe kuKhristu Jesu, 5
1:5
1 Khor. 12:7
2 Khor. 8:7
Khol. 1:9
kutsi nicetjiswe ngetindlela tonkhe kuye, ekukhulumeni konkhe naselwatini lonkhe. 6Ngisho nebufakazi ngaJesu Khristu baciniswa kini, 7
1:7
Fil. 3:20
1 Thes. 1:10
khona ningetiwusilalelwa nangusinye sipho semusa ngesikhatsi nisemele kubonakaliswa kweNkhosi yetfu Jesu Khristu. 8
1:8
2 Khor. 1:21
Fil. 1:6,10
Khol. 1:22
1 Thes. 3:13
5:23
2 Thes. 3:3
Yena uyawunicinisa nani, kudzimate kube ngusekupheleni, nitfolakale nite licala mzukwana welilanga leNkhosi yetfu Jesu Khristu. 9
1:9
Joh. 15:5
1 Khor. 10:13
1 Thes. 5:24
1 Joh. 1:3
Wetsembekile Nkulunkulu lowanibitela ebudlelwaneni neNdvodzana yakhe Khristu iNkhosi yetfu.

Kwehlukana lobekusebandleni laseKhorinte

10

1:10
Rom. 12:16
15:5
Ef. 4:3
Fil. 2:2
3:15
1 Phet. 3:8
Bazalwane bami labatsandzekako, ngiyanincenga ngelibito leNkhosi yetfu Jesu Khristu kutsi nivumelane ngantfo yinye nonkhe; kubete kwehlukana emkhatsini wenu, kodvwa nipheleliswe emcondvweni munye nasembonweni munye. 11Loku ngikusho ngobe sengivile ngani, bazalwane bami, ngitjelwe bendlu yakaKlowe, kutsi kukhona siphitsiphitsi sekwehlukana emkhatsini wenu. 12
1:12
Joh. 1:42
Imis. 18:24
1 Khor. 3:4
Ngisho loku kwekutsi lomunye utsi: “Mine ngiwakaPawula,” lomunye atsi: “Mine ngiwaka-Apolosi,” nalomunye atsi: “Mine ngiwakaKhefase,”“Khefase” nguPhetro nalomunye atsi: “Mine ngiwakaKhristu.” 13Khristu wehlukene yini? NguPawula yini lowabetselwa ngenca yenu? Nabhajatiselwa egameni laPawula yini?

14

1:14
Imis. 18:8
19:29
Rom. 16:23
Noko ngibonga Nkulunkulu nje kutsi angizange sengibhabhatise muntfu emkhatsini wenu, ngaphandle kwaKhrispu naGayusi; 15ngako kute longatsi nabhajatiselwa egameni lami. 16
1:16
1 Khor. 16:15,17
Labanye lengababhabhatisa bakaStefanasi. Ngaphandle kwalabo angisho kutsi ukhona lomunye lengambhabhatisa. 17
1:17
Imis. 9:15
1 Khor. 2:1
4:13
Gal. 1:15
Ngobe mine Khristu akangitfumelanga kona kuyawubhabhatisa, kodvwa wangitfumela kutsi ngiyewushumayela liVangeli, hhayi ngekuhlakanipha kwemavi, funa sentiwe lite siphambano sakhe.

Kuhlakanipha kwaNkulunkulu nekwelive

18

1:18
Rom. 1:16
2 Khor. 4:3
2 Thes. 2:10
Livi lesiphambano libulima kulababhubhako, kodvwa kitsi tsine lesisindziswako lingemandla aNkulunkulu. 19
1:19
Jobe 5:12
Isa. 29:14
Ngobe kubhaliwe kutsi:

“Ngiyawucitsa kuhlakanipha

kwalabahlakaniphile,

nekucondza kwetati

ngikwente kube lite.”

20
1:20
Jobe 12:17
Isa. 19:12
33:18
44:25
Rom. 1:22
Siphi sihlakaniphi? Siphi sati semtsetfo? Uphi umphikisi walesikhatsi? Nkulunkulu akakwenti bulima yini kuhlakanipha kwalelive? 21
1:21
Luk. 10:21
Ngobe phela ekuhlakanipheni kwaNkulunkulu live alizange limati Nkulunkulu ngekuhlakanipha kwalo. Kwaba kuhle kuye kusindzisa labakholwako ngenshumayelo lebulima. 22
1:22
Mat. 12:38
16:1
Joh. 4:48
6:30
Imis. 17:18,32
Ngobe emaJuda afuna tibonakaliso, kantsi emaGriki wona afuna kuhlakanipha. 23
1:23
Rom. 9:32
1 Khor. 2:14
Kodvwa tsine sishumayela Khristu abetselwe esiphambanweni, losikhubekiso kumaJuda nebulima kubetive. 24
1:24
2 Khor. 13:4
Kodvwa kulabo lababitiwe, kumaJuda nakumaGriki, sishumayela Khristu longemandla aNkulunkulu nekuhlakanipha kwaNkulunkulu. 25Ngobe bulima baNkulunkulu buhlakaniphile kunekuhlakanipha kwebantfu, nebutsakatsaka baNkulunkulu bunemandla kunemandla ebantfu.

26

1:26
Luk. 16:15
Joh. 7:48
1 Khor. 2:8
Bazalwane bami, khumbulani kubitwa kwenu, kutsi ababanyenti labahlakaniphile ngekwasemhlabeni, ababanyenti nalabanemandla, ababanyenti nalabahloniphekile ngekutalwa kwabo. 27
1:27
Mat. 11:25
Jak. 2:5
Kodvwa Nkulunkulu wakhetsa lokubulima emhlabeni, kuze ajabhise labahlakaniphile, wakhetsa lokubutsakatsaka, kuze ajabhise lokunemandla. 28Nkulunkulu wakhetsa lokubukeleka phansi nalokwedzelelekile emhlabeni; wakhetsa netintfo letingekho, khona atewucitsa letikhona, 29
1:29
Rom. 3:23,27
Ef. 2:9
kuze kubete muntfu lotibongako embikwaNkulunkulu. 30
1:30
Jer. 23:5
Rom. 4:25
2 Khor. 5:21
Ef. 1:7
Khol. 2:3
Yena ungumtfombo wemphilo yenu kuJesu Khristu, lamenta waba kuhlakanipha kwetfu, nekulunga, nekungcweliswa, kanye nekuhlengwa. 31
1:31
Jer. 9:23,24
2 Khor. 10:17
Ngako-ke: “Lotibongako, akatibonge ngeNkhosi,” njengobe kusho umBhalo.

2

Inshumayelo ngaKhristu lobetselwe

21

2:1
Imis. 18:1
1 Khor. 1:17
Nami, bazalwane, ekufikeni kwami, indzaba yaNkulunkulu leyimfihlakalo, angizange ngiyimemetele ngebungcweti nangenhlakanipho. 2
2:2
Gal. 6:14
Ngobe ngatimisela kutsi angiyikwati lutfo lolunye emkhatsini wenu ngaphandle kwaJesu Khristu, naye ngimati abetselwe esiphambanweni. 3
2:3
Imis. 18:9
2 Khor. 10:1,10
11:30
Gal. 4:13
Ngangihleti nani nginebutsakatsaka nekwesaba nekutfutfumela lokukhulu. 4
2:4
1 Thes. 1:5
Kukhuluma kwami nekushumayela kwami akuzange kube ngemavi ekuhlakanipha lokuhunganako, kodvwa kwaba sibonakaliso saMoya nesemandla. 5
2:5
2 Khor. 4:7
Ef. 1:19
Ngentela kutsi kukholwa kwenu kungasimi ekuhlakanipheni kwebantfu, kepha kusime emandleni aNkulunkulu.

Kuhlakanipha kwaNkulunkulu kwembulwa ngaMoya

6

2:6
Jak. 3:15
Kodvwa sikhuluma inhlakanipho kubantfu lasebakhulile eNkhosini. Kepha lenhlakanipho akusiyo yalesikhatsi nome yebabusi lababhubhako balesikhatsi. 7
2:7
Rom. 16:25
1 Khor. 4:1
Ef. 3:9
Khol. 1:26
Kodvwa sikhuluma inhlakanipho yaNkulunkulu leyimfihlo lefihlekile, Nkulunkulu layimisa umhlaba ungakasekelwa, kutsi ibe ludvumo lwetfu. 8
2:8
Mat. 11:25
Luk. 23:34
Joh. 7:48
16:3
Imis. 3:17
13:27
1 Thim. 1:13
Ayatiwa ngisho nangumunye webaholi balesikhatsi salamuhla. Ngobe kube bebayati ngabe abayibetselanga iNkhosi yenkhatimulo. 9
2:9
Isa. 64:4
Kodvwa njengobe kubhaliwe kutsi:

“Loko liso lelingazange selikubone,

nendlebe lengazange seyikuve,

lokungazange kuphume enhlitiyweni yemuntfu,

Nkulunkulu wakulungiselela labamtsandzako.”

10

2:10
1 Joh. 2:27
Nkulunkulu ukwembulile kitsi ngaMoya wakhe; ngobe Moya Longcwele uhlolisisa konkhe, ngisho nalokujulile kwaNkulunkulu. 11
2:11
Taga 20:27
Empeleni kute umuntfu lowati kwalomunye umuntfu, ngaphandle kwemoya wakhe lokuye. Kuyafanana-ke, nekwaNkulunkulu akwatiwa ngumuntfu ngaphandle kwaMoya waNkulunkulu. 12
2:12
Joh. 16:13
Rom. 8:9
Kodvwa tsine asikanikwa wona umoya welive; kepha sinikwe Moya lovela kuNkulunkulu, khona sitekwati lesikuphiwe nguNkulunkulu ngemusa wakhe.

13

2:13
2 Phet. 1:16
Lesikhuluma ngako futsi akusiwo emavi lafundziswa bantfu ngekuhlakanipha, kodvwa afundziswa nguMoya, ngobe sichaza emaciniso aMoya ngaMoya kubantfu labanaMoya. 14
2:14
Joh. 8:47
14:17
Rom. 8:5
1 Khor. 1:18,23
Umuntfu wemvelo akakwemukeli lokukwaMoya, ngobe kubulima kuye, futsi angeke akuve, ngobe kuphenyisiswa ngaMoya. 15
2:15
Taga 28:5
1 Thes. 5:21
1 Joh. 2:20
5:20
Kepha umuntfu lonaMoya waNkulunkulu uphenyisisa konkhe, kantsi kute muntfu longamphenyisisa yena. 16
2:16
Jobe 15:8
Isa. 40:13
Jer. 23:18
Rom. 11:34
UmBhalo utsi:

“Ngubani lowati umcondvo weNkhosi?

Ngubani longayifundzisa?”

Kodvwa tsine sinawo umcondvo waKhristu.

3

Tisebenti taNkulunkulu

31

3:1
Joh. 16:12
Nami-ke, bazalwane, ngangehluleka kukhuluma kini njengakubantfu baMoya; kodvwa ngangikhuluma kini njengakubantfu bemhlaba, tinswane kuKhristu. 2
3:2
Heb. 5:12-13
1 Phet. 2:2
Nganondla ngelubisi. Anginiphanga kudla lokucinile; ngobe nanisengakakulungeli kukudla, ngisho nanyalo nisengakakulungeli. 3
3:3
1 Khor. 1:11
11:18
Gal. 5:19
Jak. 3:16
Nine nisebantfu benyama; ngobe nangabe nisenemona nekubangisana, anisibo yini benyama? Anilingisi bantfu bemvelo yini? 4
3:4
1 Khor. 1:12
Ngobe nangabe lomunye atsi: “Mine ngiwaPawula,” lomunye atsi: “Mine ngiwa-Apolosi,” anisibo yini bantfu bemvelo?

5

3:5
Imis. 18:24
1 Khor. 1:13
4:1
16:12
Pho, uyini Apolosi? Uyini Pawula? Batisebenti nje taNkulunkulu lenakholwa ngato, letisebenta njengekwaba kweNkhosi kuleso nakuleso sato. 6
3:6
Imis. 18:1,4-11,24-28
1 Khor. 4:15
Mine ngahlanyela nje, Apolosi yena wafike wanisela, kepha nguNkulunkulu lokhulisile. 7
3:7
Gal. 6:3
Kepha lohlanyelako nome loniselako akasilutfo, kuphela nguNkulunkulu lokhulisako. 8
3:8
Hla. 62:12
Jer. 17:10
32:19
Mat. 16:27
Rom. 2:6
1 Khor. 4:5
Semb. 2:23
22:13
Lohlanyelako ulingana naloniselako, kodvwa ngulowo uyakwemukela umvuzo longangemsebenti wakhe. 9
3:9
Mat. 13:3
2 Khor. 6:1
Ef. 2:20
Ngobe tsine sitisebenti nje taNkulunkulu letibambisene naye, nine niyinsimi yakhe.

Kwakha etikwesisekelo lesisisekelo sibili

Nine futsi niyindlu yaNkulunkulu. 10

3:10
1 Khor. 15:10
2 Phet. 3:16
Ngemusa waNkulunkulu lengiwuphiwe, nanjengachwephesha wetekwakha, ngabeka sisekelo sendlu, lomunye wakha etikwaso. Kodvwa akube ngulowo nalowo acaphelisise kahle kutsi wakhela njani etikwaso. 11
3:11
Isa. 28:16
1 Phet. 2:6
Ngobe kute lomunye longabuye abeke lesinye sisekelo, ngaphandle kwaleso lesibekiwe lesinguJesu Khristu. 12Umuntfu angakha etikwalesisekelo ngegolide, nome ngesiliva, nome ngematje ladule kakhulu, nome ngetingodvo, nome ngetjani, nome ngetinhlanga. 13
3:13
Rom. 2:5
1 Khor. 4:5
2 Thes. 1:8
1 Phet. 1:7
Semb. 20:12
Kepha umsebenti walowo nalowo uyawuvela ebaleni; ngobe lilanga leNkhosi liyakuwuhlakata liwembule ngemlilo. Yebo, kuyawuhlolwa ngemlilo kutsi umsebenti walowo nalowo unjani. 14
3:14
2 Joh. 1:8
Nangabe umsebenti wemuntfu lawakhe esisekelweni ungashi, uyakwemukela umvuzo. 15Nangabe-ke umsebenti wemuntfu usha, uyawube ulahlekelwe, kepha yena lucobo lwakhe uyawusindziswa, noko kuyawuba shangatsi uphunyule emlilweni.

16

3:16
1 Khor. 6:19
2 Khor. 6:16
Ef. 2:20
Heb. 3:6
1 Phet. 2:5
Anati yini kutsi nine nilithempeli laNkulunkulu nekutsi Moya waNkulunkulu uhlala ekhatsi kini? 17Nangabe umuntfu abhidlita lithempeli laNkulunkulu, Nkulunkulu, uyakumbhidlita naye. Ngobe lithempeli laNkulunkulu lingcwele, nine-ke ningilo lelithempeli.

18

3:18
Taga 3:7
Isa. 5:21
Gal. 6:3
Akubete lotiyengako, nangabe umuntfu atsi uhlakaniphile emkhatsini wenu kulesikhatsi, akabe silima, khona atewuba ngulohlakaniphile. 19
3:19
Jobe 5:13
Ngobe kuhlakanipha kwalomhlaba kubulima kuNkulunkulu; futsi kubhaliwe kutsi: “Ubamba labahlakaniphile ebucilini babo,” 20
3:20
Hla. 94:11
nekutsi: “INkhosi iyayati imicabango yalabahlakaniphile kutsi ilite.” 21Ngaloko-ke akubete lotigabatisako atibonge yena ngebantfu, ngobe konkhe kwenu. 22
3:22
Rom. 8:38
Nome nguPawula, nome ngu-Apolosi, nome nguKhefase,“Khefase” nguPhetro nome live, nome kuphila, nome kufa, nome ngulokukhona, nome ngulokusetawuba khona, konkhe kwenu. 23
3:23
Joh. 17:21
1 Khor. 11:3
Nine-ke nibaKhristu, Khristu waNkulunkulu.