Siswati 1996 (SWA96)
2

Inshumayelo ngaKhristu lobetselwe

21

2:1
Imis. 18:1
1 Khor. 1:17
Nami, bazalwane, ekufikeni kwami, indzaba yaNkulunkulu leyimfihlakalo, angizange ngiyimemetele ngebungcweti nangenhlakanipho. 2
2:2
Gal. 6:14
Ngobe ngatimisela kutsi angiyikwati lutfo lolunye emkhatsini wenu ngaphandle kwaJesu Khristu, naye ngimati abetselwe esiphambanweni. 3
2:3
Imis. 18:9
2 Khor. 10:1,10
11:30
Gal. 4:13
Ngangihleti nani nginebutsakatsaka nekwesaba nekutfutfumela lokukhulu. 4
2:4
1 Thes. 1:5
Kukhuluma kwami nekushumayela kwami akuzange kube ngemavi ekuhlakanipha lokuhunganako, kodvwa kwaba sibonakaliso saMoya nesemandla. 5
2:5
2 Khor. 4:7
Ef. 1:19
Ngentela kutsi kukholwa kwenu kungasimi ekuhlakanipheni kwebantfu, kepha kusime emandleni aNkulunkulu.

Kuhlakanipha kwaNkulunkulu kwembulwa ngaMoya

6

2:6
Jak. 3:15
Kodvwa sikhuluma inhlakanipho kubantfu lasebakhulile eNkhosini. Kepha lenhlakanipho akusiyo yalesikhatsi nome yebabusi lababhubhako balesikhatsi. 7
2:7
Rom. 16:25
1 Khor. 4:1
Ef. 3:9
Khol. 1:26
Kodvwa sikhuluma inhlakanipho yaNkulunkulu leyimfihlo lefihlekile, Nkulunkulu layimisa umhlaba ungakasekelwa, kutsi ibe ludvumo lwetfu. 8
2:8
Mat. 11:25
Luk. 23:34
Joh. 7:48
16:3
Imis. 3:17
13:27
1 Thim. 1:13
Ayatiwa ngisho nangumunye webaholi balesikhatsi salamuhla. Ngobe kube bebayati ngabe abayibetselanga iNkhosi yenkhatimulo. 9
2:9
Isa. 64:4
Kodvwa njengobe kubhaliwe kutsi:

“Loko liso lelingazange selikubone,

nendlebe lengazange seyikuve,

lokungazange kuphume enhlitiyweni yemuntfu,

Nkulunkulu wakulungiselela labamtsandzako.”

10

2:10
1 Joh. 2:27
Nkulunkulu ukwembulile kitsi ngaMoya wakhe; ngobe Moya Longcwele uhlolisisa konkhe, ngisho nalokujulile kwaNkulunkulu. 11
2:11
Taga 20:27
Empeleni kute umuntfu lowati kwalomunye umuntfu, ngaphandle kwemoya wakhe lokuye. Kuyafanana-ke, nekwaNkulunkulu akwatiwa ngumuntfu ngaphandle kwaMoya waNkulunkulu. 12
2:12
Joh. 16:13
Rom. 8:9
Kodvwa tsine asikanikwa wona umoya welive; kepha sinikwe Moya lovela kuNkulunkulu, khona sitekwati lesikuphiwe nguNkulunkulu ngemusa wakhe.

13

2:13
2 Phet. 1:16
Lesikhuluma ngako futsi akusiwo emavi lafundziswa bantfu ngekuhlakanipha, kodvwa afundziswa nguMoya, ngobe sichaza emaciniso aMoya ngaMoya kubantfu labanaMoya. 14
2:14
Joh. 8:47
14:17
Rom. 8:5
1 Khor. 1:18,23
Umuntfu wemvelo akakwemukeli lokukwaMoya, ngobe kubulima kuye, futsi angeke akuve, ngobe kuphenyisiswa ngaMoya. 15
2:15
Taga 28:5
1 Thes. 5:21
1 Joh. 2:20
5:20
Kepha umuntfu lonaMoya waNkulunkulu uphenyisisa konkhe, kantsi kute muntfu longamphenyisisa yena. 16
2:16
Jobe 15:8
Isa. 40:13
Jer. 23:18
Rom. 11:34
UmBhalo utsi:

“Ngubani lowati umcondvo weNkhosi?

Ngubani longayifundzisa?”

Kodvwa tsine sinawo umcondvo waKhristu.