Siswati 1996 (SWA96)
15

Kuvuka kwaKhristu ekufeni

151Manje-ke, bazalwane, nginikhumbuta liVangeli lenganishumayela lona nalemukela namanje niseme kulo. 2

15:2
Rom. 1:16
1 Khor. 1:21
2 Khor. 6:1
Gal. 3:4
Nisindziswa ngalo, nangabe nisabambelele evini lenganishumayela lona; nakungenjalo kukholwa kwenu kwaba lite.

3

15:3
Isa. 53:5-12
Zak. 13:7
Ngobe nami nganinika loko lokubalulekile lengakwemukela, kutsi Khristu wafa ngenca yetono tetfu, njengaloko isho imiBhalo, 4
15:4
Hla. 16:8-10
Mat. 12:40
Joh. 2:19
Imis. 2:24-32
nekutsi wembelwa, wabuye wavuswa kulabafile ngelilanga lesitsatfu, njengaloku yayivele ishito imiBhalo, 5
15:5
Mat. 28:16-17
Mak. 16:14
Luk. 24:34,36
Joh. 20:19
nekutsi wabonwa nguKhefase,“Khefase” nguPhetro wase ubonwa ngulabali-12. 6Emvakwaloko wabonwa, ngasikhatsi sinye, bazalwane labendlula ema-500, liningi labo lisekhona naloku ngikhuluma nje, kodvwa labanye sebafa. 7Emvakwaloko wabonwa nguJakobe, wase ubonwa baphostoli bonkhe.

8

15:8
Imis. 9:3-6
1 Khor. 9:1
Ekugcineni kwabo bonkhe wadzimate wabonwa nangimi lenginjengalowatalwa kungesiso sikhatsi sakhe. 9
15:9
Imis. 8:3
9:1
Gal. 1:13
Ef. 3:7
1 Thim. 1:13
Ngobe mine ngingulomncane kubaphostoli, bengingakafaneli nekutsi kutsiwe ngingumphostoli, ngobe ngatingela ngahlupha libandla laNkulunkulu. 10
15:10
Rom. 15:18
1 Khor. 3:10
2 Khor. 11:5,23
12:11
Kepha ngemusa waNkulunkulu nginguloku lengingiko, nemusa wakhe kimi awuzange ube lite, kodvwa ngasebenta kakhulu kunabo bonkhe, noko kungesimi, kodvwa kungumusa waNkulunkulu lonami. 11Ngako-ke nome kungimi nome kungabo, sishumayela kona loko, nani nakholwa kona loko.

Kuvuka kwalabafile ekufeni

12Kepha-ke nangabe kushunyayelwa kutsi Khristu uvusiwe kulabafile, basho kanjani laba labanye emkhatsini wenu kutsi kute lapha kuvuka kulabafile? 13Kodvwa-ke nangabe kungekho kuvuka kulabafile, kusho kutsi akavuswanga-ke naye Khristu. 14Kepha nangabe Khristu akavuswanga-ke kulabafile, kusho kutsi kushumayela kwetfu kulite, nekukholwa kwenu kulite. 15

15:15
Imis. 2:32
Yebo-ke sitfolakala sibofakazi bemanga ngaNkulunkulu, ngobe sifakaze kutsi Nkulunkulu wavusa Khristu kulabafile langazange amvuse kambe, nangabe kantsi labafile abavuswa. 16Ngobe nangabe labafile abavuswa, kusho kutsi naKhristu akavuswanga-ke. 17Kepha nangabe Khristu akavuswanga, kusho kutsi kukholwa kwenu akusiti lutfo, nisesetonweni tenu, 18nalabo lasebafa bakuKhristu nabo babhubha. 19Nangabe singulabetsembela kuKhristu kulokuphila kwala kuphela, sibantfu bekulilelwa kunebantfu bonkhe.

20

15:20
Imis. 26:23
Khol. 1:18
1 Phet. 1:3
Semb. 1:5
Kepha manje Khristu wavuswa kulabafile, waba ngumvuli wendlela kulabo labatawuvuka kulabafile. 21
15:21
Gen. 2:17
3:6
Rom. 5:12
6:23
Njengobe kufa kweta ngemuntfu munye, nekuvuka kulabafile nako kute ngemuntfu munye. 22Njengobe ku-Adamu bonkhe bayafa, kanjalo futsi nakuKhristu bonkhe bayawuvuswa ekufeni. 23
15:23
Semb. 20:4
Kepha ngulowo nalowo uyawuvuka ngesigaba sakhe: Khristu kucala, bese kuba ngulabo lababaKhristu ekubuyeni kwakhe. 24
15:24
Dan. 2:44
7:14,27
Emvakwaloko kuyawufika kuphela, mhlazana anikela umbuso kuNkulunkulu uYise, nasacitse yonkhe imibuso, nebukhosi bonkhe, nemandla onkhe. 25
15:25
Hla. 110:1
Mat. 22:24
Ef. 1:20
Heb. 10:12
Ngobe Khristu kumele abuse, aze Nkulunkulu ancobe tonkhe titsa takhe atibeke ngephansi kwetinyawo takhe. 26
15:26
Semb. 20:14
21:4
Sitsa sekugcina lesiyawucitfwa kufa. 27
15:27
Hla. 8:6,7
Mat. 28:18
Heb. 2:8
“Ngobe Nkulunkulu utfobise tonkhe tintfo ngephansi kwetinyawo takhe.” Kepha nangabe umBhalo utsi: “Tintfo tonkhe titfotjisiwe,” kuyakhanya kutsi ungaphandle kwato Nkulunkulu lotitfobisele ngephansi kwakhe. 28
15:28
1 Khor. 3:23
11:3
Kodvwa-ke nangabe tonkhe tintfo setitfotjiselwe ngephansi kwakhe, lapho-ke nayo iNdvodzana yemuntfu iyakutitfoba ngephansi kwalowo lowatfobisa tonkhe tintfo ngephansi kwayo, kuze Nkulunkulu abe nguko konkhe kuko konkhe.

29Kepha bayakwenta njani lababhajatiselwa kulabafile, nangabe kuliciniso kutsi abavuki? Pho, babhajatiselelwani kulabafile? 30

15:30
Rom. 8:36
1 Khor. 4:9
Pho, tsine yini sibesengotini ngetikhatsi tonkhe? 31
15:31
2 Khor. 4:10
11:23
Bazalwane, ngekubongwa lenginako ngani kuKhristu Jesu iNkhosi yetfu ngiyacinisa kutsi: Ngifa mihla yonkhe le! 32
15:32
Isa. 22:13
2 Khor. 1:8
Nangabe e-Efesu ngalwa nalokutsiwa tilwane, kungisita ngani loko? Nangabe labafile abavuswa:

“Kuncono sidle sinatse,

ngobe kusasa sitawufa.”

33Ningayengeki:

“Bangani lababi bonakalisa similo lesihle.”

34

15:34
Rom. 13:11
Ef. 5:14
1 Thes. 4:5
Sangulukani; ningaphindzi none, ngobe labanye abamati Nkulunkulu. Ngikusho loko khona nitewuba nemahloni.

Imitimba yekuvuka kulabafile

35Lomunye utawutsi: “Labafile bavuswa njani? Beta banemtimba lonjani?” 36

15:36
Joh. 12:24
Silima-ndzini, awati yini kutsi lokuhlanyelako wena akukutfoli kuphila kungakafi kucala? 37Futsi loko lokuhlanyelako, usuke ungahlanyeli lona likhaba, kepha usuke uhlanyela inhlanyelo lengesilo likhaba, nome ngabe yakolo, nome ngabe yalokunye nje-ke. 38
15:38
Gen. 1:11
Kepha Nkulunkulu unika inhlanyelo simo sayo ngekutsandza kwakhe, ngulolo nalolo luhlobo lwenhlanyelo lunesimo salo.

39Inyama ayifanani yonkhe: lenye yebantfu, lenye yetilwane, lenye yetinyoni, lenye yetinhlanti.

40Ikhona-ke nemitimba yasezulwini nemitimba yasemhlabeni, kepha inkhatimulo yemitimba yasezulwini iyodvwa, neyemitimba yasemhlabeni iyodvwa. 41Iyodvwa inkhatimulo yelilanga, iyodvwa inkhatimulo yenyanga, iyodvwa nenkhatimulo yetinkhanyeti; yebo, nguleyo nkhanyeti inekukhatimula lokwehlukile kukwalenye.

42Kunjalo-ke kuvuka kulabafile. Kuhlanyelwa kunekubola, kuvuswe kungasenakubola. 43Umtimba ungcwatjwa unekudzelelwa, uvuswe unenkhatimulo; ungcwatjwa unebutsakatsaka, uvuswe unemandla. 44Ungcwatjwa ungumtimba wenyama, uvuswe ungumtimba wemoya. Nangabe ukhona umtimba wenyama, kusho kutsi-ke ukhona nemtimba wemoya. 45

15:45
Gen. 2:7
Kanjalo futsi kubhaliwe kutsi: “Umuntfu wekucala Adamu waba ngumuntfu lophilako;” Adamu wekugcina waba nguMoya lonika kuphila. 46Kepha kwekucala akusiko kwemoya kodvwa kwenyama, bese-ke kwesibili kuba kwemoya. 47
15:47
Joh. 3:13
Umuntfu wekucala wavela emhlabeni alutfuli; umuntfu wesibili wavela ezulwini. 48Njengobe abenjalo umuntfu welutfuli, banjalo nalabo lababelutfuli; nanjengobe anjalo umuntfu wasezulwini, banjalo nalabo lababasezulwini. 49
15:49
Gen. 5:3
Rom. 8:29
2 Khor. 3:18
Fil. 3:21
1 Joh. 3:2
Futsi-ke njengobe sinelufuto lwalona lowelutfuli, kanjalo siyawuba nelufuto lwalona wasezulwini.

50Nginitjela naku, bazalwane bami, kutsi inyama nengati akunawulidla lifa lembuso waNkulunkulu, nekubola akulidli lifa lelingaboli.

51

15:51-52
1 Thes. 4:15-17
Lalelani, nginitjele imfihlakalo: Asite safa sonkhe, noko siyawuguculwa sonkhe 52
15:52
Mat. 24:31
ngesikhashana, ngekucwabita kweliso, ngelicilongo lekugcina. Ngobe licilongo liyawukhala, labafile bavuswe bangasenakubola, tsine siguculwe. 53
15:53
2 Khor. 5:2
Ngobe loku lokubolako kufanele kutsi kwembatse kungaboli, naloko lokufako kufanele kutsi kwembatse kungafi.

54

15:54
Isa. 25:8
Nangabe loko lokubolako sekwembetse kungaboli, naloku lokufako sekwembetse kungafi, kutawube sekugcwaliseke livi lelibhaliwe lelitsi:

“Kufa kumitwe kuncoba.”

55

15:55
Hos. 13:14
Heb. 2:14
“Kufa, kuphi kuncoba kwakho?

Kufa, luphi ludvonsi lwakho?”

56

15:56
Rom. 3:19
4:15
5:13
6:23
7:5,13
Ludvonsi lwekufa sono, nemandla esono ngumtsetfo.

57

15:57
Joh. 16:33
2 Khor. 2:14
1 Joh. 5:4
Kodvwa akabongwe Nkulunkulu losinika kuncoba ngeNkhosi yetfu Jesu Khristu.

58

15:58
2 Khr. 15:7
Heb. 6:10
Ngako-ke, bazalwane bami labatsandzekako, banini ngulabasimile labangaceki, nikhutsale emsebentini weNkhosi ngaso sonkhe sikhatsi, nati kutsi kusebenta kwenu akusilo lite eNkhosini.

16

Umnikelo wekusita labangcwele

161

16:1
Imis. 11:29
Rom. 12:13
15:25-26
2 Khor. 8:4
9:1
Gal. 2:10
Macondzana neminikelo lebutselwa kusita labangcwele, njengobe ngayala emabandla aseGalathiya, yentani njalo nani. 2
16:2
Imis. 20:7
Njalo nje ngelilanga lekucala evikini, akube ngulowo nalowo alondvolote loko lokumlingene, kuze kutsi iminikelo ingentiwa sengikhona. 3Nase ngifikile, labo lenibakhetsile ngitawubatfumela kanye netincwadzi tekubetfula, bamikise letipho tenu telutsandvo eJerusalema. 4Nangabe kufanele nami ngihambe, ngiyawuhamba kanye nabo, batangiphekeletela.

Luhlelo lwekuhamba kwaPawula

5

16:5
Imis. 19:21
2 Khor. 1:16
Ngitawufika lapho kini sengendlule eMasedoniya, ngobe ngifuna kwendlula khona kucala. 6Mhlawumbe ngingahle ngihlale lapho kini kudzimate kwendlule lobusika, kumbe ningangisita ekuchubekeni kwami, nome kukuphi la ngiya khona. 7
16:7
1 Khor. 4:19
Jak. 4:13
Angeke nginibone kwamanje ngisetakwendlula, ngobe ngifuna kufike ngihlale lapho kini sikhatsi, iNkhosi nayivuma.

8

16:8
Lev. 23:15-21
Dut. 16:9-11
Imis. 19:1,8-10
Kepha ngitawuhlala e-Efesu, kudzimate kufike lilanga lePhentekhoste. 9
16:9
2 Khor. 2:12
Khol. 4:3
Ngobe litfuba lekusebenta lingivulekele, noko banyenti labemelene nami.

10

16:10
Rom. 16:21
1 Khor. 4:17
Fil. 2:19
Nakufika Thimothi lapho kini, nibocaphelisisa kutsi nimemukele, ativele asekhaya, ngobe wenta msebenti munye nami, umsebenti weNkhosi. 11
16:11
1 Thim. 4:12
Ngako-ke kubete lomedzelelako, nimelekelele ngekumphekeletela endleleni naseta kimi, ngobe tsine nebazalwane simbhekile.

12

16:12
Imis. 18:24
Macondzana nemzalwane Apolosi ngamcela kakhulu kutsi ete kini kanye nebazalwane, kepha bekungesiyo intsandvo yakhe kutsi ete kwanyalo, noko utawuta angatfola litfuba.

Sicelo sekugcina

13

16:13
Mat. 25:13
Ef. 6:10
Khol. 1:11
1 Thes. 5:6
Lindzani nisime ekukholweni, nibe ngemadvodza, nicine. 14Konkhe lenikwentako, akwentiwe ngelutsandvo!

15

16:15
1 Khor. 1:16
Bazalwane, niyati kutsi bakaStefanasi baba bekucala kubase-Akhaya labaphendvuka nekutsi batimisela kukhonta labangcwele. 16
16:16
Fil. 2:29
1 Thim. 5:17
Heb. 13:17
Ngiyanincenga kutsi nibatfobele labanjalo nabo bonkhe labasebentisana nabo bashiphaneka.

17Ngiyatfokota ngekufika kwaStefanasi, naFothunatusi, na-Akhayikhusi, ngobe bayanimelela nome ningekho. 18

16:18
1 Thes. 5:12
Ngobe bawuhlumelele umoya wami newenu; ngako-ke bahlonipheni labanjalo.

Imikhontiso yekugcina

19

16:19
Imis. 18:2
Rom. 16:3
Emabandla ase-Asiya ayakhonta kini nonkhe. Bo-Akhwila naPhrisila bakhonta kakhulu kini eNkhosini, kanye nelibandla lelikhontela endlini yabo. 20
16:20
Rom. 16:16
2 Khor. 13:12
1 Thes. 5:26
1 Phet. 5:14
Bazalwane bonkhe nabo bayakhonta kini.

Bingelelanani ngekwangana lokungcwele.

21

16:21
Khol. 4:18
2 Thes. 3:17
Nako-ke kukhonta kwami mine Pawula ngesandla sami.

22Nangabe umuntfu angayitsandzi iNkhosi, akabe ngulocalekisiwe Wota Nkhosi!Nome “INkhosi iyeta”; ngesiGriki “Maranatha”

23

16:23
Fil. 4:23
Umusa weNkhosi Jesu awube nani.

24Lutsandvo lwami alube nani nonkhe kuKhristu Jesu.