Siswati 1996 (SWA96)
16

Umnikelo wekusita labangcwele

161

16:1
Imis. 11:29
Rom. 12:13
15:25-26
2 Khor. 8:4
9:1
Gal. 2:10
Macondzana neminikelo lebutselwa kusita labangcwele, njengobe ngayala emabandla aseGalathiya, yentani njalo nani. 2
16:2
Imis. 20:7
Njalo nje ngelilanga lekucala evikini, akube ngulowo nalowo alondvolote loko lokumlingene, kuze kutsi iminikelo ingentiwa sengikhona. 3Nase ngifikile, labo lenibakhetsile ngitawubatfumela kanye netincwadzi tekubetfula, bamikise letipho tenu telutsandvo eJerusalema. 4Nangabe kufanele nami ngihambe, ngiyawuhamba kanye nabo, batangiphekeletela.

Luhlelo lwekuhamba kwaPawula

5

16:5
Imis. 19:21
2 Khor. 1:16
Ngitawufika lapho kini sengendlule eMasedoniya, ngobe ngifuna kwendlula khona kucala. 6Mhlawumbe ngingahle ngihlale lapho kini kudzimate kwendlule lobusika, kumbe ningangisita ekuchubekeni kwami, nome kukuphi la ngiya khona. 7
16:7
1 Khor. 4:19
Jak. 4:13
Angeke nginibone kwamanje ngisetakwendlula, ngobe ngifuna kufike ngihlale lapho kini sikhatsi, iNkhosi nayivuma.

8

16:8
Lev. 23:15-21
Dut. 16:9-11
Imis. 19:1,8-10
Kepha ngitawuhlala e-Efesu, kudzimate kufike lilanga lePhentekhoste. 9
16:9
2 Khor. 2:12
Khol. 4:3
Ngobe litfuba lekusebenta lingivulekele, noko banyenti labemelene nami.

10

16:10
Rom. 16:21
1 Khor. 4:17
Fil. 2:19
Nakufika Thimothi lapho kini, nibocaphelisisa kutsi nimemukele, ativele asekhaya, ngobe wenta msebenti munye nami, umsebenti weNkhosi. 11
16:11
1 Thim. 4:12
Ngako-ke kubete lomedzelelako, nimelekelele ngekumphekeletela endleleni naseta kimi, ngobe tsine nebazalwane simbhekile.

12

16:12
Imis. 18:24
Macondzana nemzalwane Apolosi ngamcela kakhulu kutsi ete kini kanye nebazalwane, kepha bekungesiyo intsandvo yakhe kutsi ete kwanyalo, noko utawuta angatfola litfuba.

Sicelo sekugcina

13

16:13
Mat. 25:13
Ef. 6:10
Khol. 1:11
1 Thes. 5:6
Lindzani nisime ekukholweni, nibe ngemadvodza, nicine. 14Konkhe lenikwentako, akwentiwe ngelutsandvo!

15

16:15
1 Khor. 1:16
Bazalwane, niyati kutsi bakaStefanasi baba bekucala kubase-Akhaya labaphendvuka nekutsi batimisela kukhonta labangcwele. 16
16:16
Fil. 2:29
1 Thim. 5:17
Heb. 13:17
Ngiyanincenga kutsi nibatfobele labanjalo nabo bonkhe labasebentisana nabo bashiphaneka.

17Ngiyatfokota ngekufika kwaStefanasi, naFothunatusi, na-Akhayikhusi, ngobe bayanimelela nome ningekho. 18

16:18
1 Thes. 5:12
Ngobe bawuhlumelele umoya wami newenu; ngako-ke bahlonipheni labanjalo.

Imikhontiso yekugcina

19

16:19
Imis. 18:2
Rom. 16:3
Emabandla ase-Asiya ayakhonta kini nonkhe. Bo-Akhwila naPhrisila bakhonta kakhulu kini eNkhosini, kanye nelibandla lelikhontela endlini yabo. 20
16:20
Rom. 16:16
2 Khor. 13:12
1 Thes. 5:26
1 Phet. 5:14
Bazalwane bonkhe nabo bayakhonta kini.

Bingelelanani ngekwangana lokungcwele.

21

16:21
Khol. 4:18
2 Thes. 3:17
Nako-ke kukhonta kwami mine Pawula ngesandla sami.

22Nangabe umuntfu angayitsandzi iNkhosi, akabe ngulocalekisiwe Wota Nkhosi!Nome “INkhosi iyeta”; ngesiGriki “Maranatha”

23

16:23
Fil. 4:23
Umusa weNkhosi Jesu awube nani.

24Lutsandvo lwami alube nani nonkhe kuKhristu Jesu.