Siswati 1996 (SWA96)
14

Tiphiwo tetilimi nekuphrofetha

141

14:1
1 Khor. 12:1,31
Jongani lutsandvo, kutsi nilangatelele tiphiwo taMoya, kakhulu kuphrofetha. 2
14:2
Imis. 10:46
Lokhuluma ngetilimi akakhulumi kubantfu, kepha ukhuluma kuNkulunkulu, ngobe kute lomvako, ukhuluma timfihlakalo akuMoya. 3
14:3
Num. 11:26
Kube kani lophrofethako ukhuluma kubantfu kutsi bakheke, bakhutsateke, badvudvuteke. 4Lokhuluma ngetilimi utakha yena, kodvwa lophrofethako wakha libandla.

5Yebo-kona bengingatsandza kutsi nonkhe nikhulume ngetilimi, kepha bengingatsandza kakhulu kutsi niphrofethe. Vele-ke mkhulu lophrofethako kunalowo lokhuluma ngetilimi, ngaphandle kwekutsi atihumushe, khona kutewusitakala libandla, lakheke. 6Manje-ke, bazalwane, nangita kini ngikhuluma ngetilimi, nginganisita ngani, nangingakhulumi kini ngekwembulelwa lokutsite, nome ngelwati, nome ngekuphrofetha, nome ngekufundzisa?

7Nemintjingozi, lengenamphefumulo, njengelivenge nelugitali, nangabe emanothi ayo angevakali kahle-hle, utakwati ngani kutsi kudlalwani? 8

14:8
Num. 10:9
Ngobe nangabe impalampala ingakhali ngalokuvakalako, ngubani longatilungiselela kuya emphini? 9Kuyafanana-ke nakini naningakhiphi inkhulumo lecacile ngelulwimi lwenu, kungacondzakala kanjani loko lokushiwoko? Niyawube nikhuluma emoyeni nje. 10Tinyenti tinhlobo tetilimi la emhlabeni, kepha kute nalunye lolungakhulumi lokuvakalako. 11Kodvwa nangabe ngingalwati lulwimi lolukhulunywa ngulomunye, loko lakukhulumako akuvakali kimi, nami lengikukhulumako akuvakali kuye. 12Ngako-ke njengobe nani ninemdlandla ngetiphiwo taMoya, shisekelani kutsi nibe nato kakhulu, kuze kwakheke libandla.

13Ngako-ke lokhuluma ngetilimi, akakhulekele kutsi akwati kutihumusha. 14Ngobe nangikhuleka ngetilimi, kukhuleka umoya wami, ingcondvo yami ayisitakali. 15

14:15
Ef. 5:19
Khol. 3:16
Pho, ngitakwenta njani? Ngitawukhuleka ngemoya nangengcondvo, ngihlabele ngekudvumisa ngemoya nangengcondvo. 16Ngobe nawobonga Nkulunkulu usemoyeni, lona lote letipho angasho kanjani kutsi: “Amen,” kulokubonga kwakho? Ingani phela akakuva loko lokushoko. 17Ngobe nome kubonga kwakho kungaba kuhle kakhulu, kodvwa akwakhi muntfu.

18Noko ngibonga Nkulunkulu kutsi mine ngikhuluma ngetilimi kakhulu kunani nonkhe, 19kodvwa ebandleni ngingatsandza kukhuluma emagama lasihlanu nje ngengcondvo yami khona ngitewufundzisa labanye, kunekukhuluma ngetilimi emagama lati-10 000.

20

14:20
Mat. 11:25
18:3
Rom. 16:19
Ef. 4:14
Heb. 5:12
1 Phet. 2:2
Bazalwane, ningaboba bantfwana ekucabangeni, kodvwa ebubini niboba tinswane, ekucabangeni nibe ngulabakhule impela. 21
14:21
Isa. 28:11-12
Kubhaliwe emtsetfweni kutsi:

“ ‘Ngiyawukhuluma kulesive

ngemilomo yebantfu baletinye tilimi,

kepha noko bangeke bangive,’

isho njalo iNkhosi.”

22Tilimi tisibonakaliso kulabangakholwa, hhayi kulabakholwako; kepha kuphrofetha kusibonakaliso kulabakholwako, hhayi kulabangakholwa.

23

14:23
Imis. 2:13
Libandla nalingahlangana ndzawonye lisuke lonkhe likhulume ngetilimi, bese kungena labangativa nome emahedeni, bangete basho yini kutsi niyahlanya? 24Kepha nangabe bonkhe baphrofetha, bese kungena umhedeni nome longati lutfo, utawuhlatjwa ngiwo onkhe lamavi abo, ehlulelwe ngiwo. 25
14:25
Isa. 45:14
Dan. 2:47
Zak. 8:23
Joh. 16:8
Timfihlo tenhlitiyo yakhe tiyawuvela ekukhanyeni awe phansi ngebuso, athandaze kuNkulunkulu, acinise atsi: “Impela Nkulunkulu ukhona emkhatsini wenu.”

Indlela yekukhonta kwelibandla

26

14:26
1 Khor. 12:8
Ngako-ke, bazalwane, nanibutsanele kukhonta, nibonikana ematfuba: Lomunye akacale liculo, lomunye afundzise, lomunye etfule sembulo, lomunye akhulume ngetilimi, lomunye atihumushe. Konkhe kwenteleni kutsi kwakheke libandla. 27Nakukhona labakhuluma ngetilimi, ababe babili bangendluli kulabatsatfu, banikane ematfuba, lomunye ahumushe. 28Kepha nangabe kute lohumushako, akathule lona wetilimi nakungusebandleni, atikhulumele yena yedvwana naNkulunkulu. 29
14:29
1 Thes. 5:20
1 Joh. 4:1
Mayelana nalabaphrofethako abakhulume babe babili, nome babe batsatfu, labanye bakuhlole ngaMoya. 30Kodvwa nangabe kwembulwa lutfo kulomunye lohleti phansi, akathule lona lokhulumako. 31Ngaleyo ndlela ningaphrofetha nonkhe ngamunye, baze labanye bafundze futsi bakhutsateke. 32Imimoya yebaphrofethi itfobela baphrofethi, 33
14:33
Rom. 15:33
1 Khor. 11:16
ngobe Nkulunkulu akasiye Nkulunkulu wetiphitsiphitsi kodvwa wekuthula.

Njengobe kunjalo kuwo onkhe emabandla alabangcwele, 34

14:34
Gen. 3:16
1 Khor. 11:3
Ef. 5:22
Khol. 3:18
1 Phet. 3:1
bafati abathule emabandleni, ngobe abakavumeleki kutsi bakhulume, kepha abatitfobe njengaloku usho njalo umtsetfo. 35
14:35
1 Thim. 2:11
Nakukhona labafuna kukwati, abakubute emadvodzeni abo emakhaya, ngobe kulihlazo kutsi umfati akhulume ebandleni.

36Kambe livi laNkulunkulu laphuma kini yini? Nobe kumbe lefika kini nodvwana yini? 37

14:37
2 Khor. 10:7
Nangabe umuntfu atsi ungumphrofethi nome atsi waMoya, kufanele ati kutsi loku lenginibhalela kona ngumyalo weNkhosi. 38Kepha umuntfu nangakunaki loku, akanganakwa naye.

39Ngako-ke, bazalwane bami, khutsalelani kuphrofetha; kodvwa ningakuvimbeli kukhuluma ngetilimi. 40

14:40
Khol. 2:5
Kepha konkhe kwenteni kahle ngenhlelembiso.