Siswati 1996 (SWA96)
12

Tiphiwo taMoya Longcwele letehlukene nekuphatfwa kwato

121

12:1
1 Khor. 1:5
Kepha macondzana netiphiwo taMoya, bazalwane, angitsandzi kutsi ningati lutfo ngato. 2
12:2
Hla. 115:4
Isa. 44:9
Hab. 2:18
Ef. 2:11
1 Thes. 1:9
Niyati kutsi nisengakakholwa nedukiselwa etithicweni letatitimungulu. 3
12:3
Mat. 7:21
Mak. 9:39
1 Joh. 4:1
Ngako-ke ngitsandza kutsi nati kutsi, kute umuntfu lokhuluma ngaMoya waNkulunkulu longatsi: “Jesu akacalekiswe!” Futsi kute umuntfu longatsi: “Jesu uyiNkhosi!” ngaphandle kwemuntfu lonaMoya Longcwele.

4

12:4-11
Rom. 12:6-8
Ef. 4:4,7
Heb. 2:4
1 Phet. 4:10
Kukhona tiphiwo temusa letehlukene, kepha munye lowo Moya. 5Kukhona imisebenti leminyenti leyehlukene yekusitana; kepha yinye leyo Nkhosi. 6Kukhona imisebenti yemandla leyehlukene, kepha munye lowo Nkulunkulu losebenta konkhe kubo bonkhe. 7Ngulowo nalowo uphiwa lokubonakalisa Moya, kuze sakhane. 8
12:8
1 Khor. 14:26
Lomunye uphiwa ngaMoya livi lekuhlakanipha, kepha lomunye livi lekwati, ngaye yena lowo Moya, 9
12:9
Mak. 16:18
Luk. 10:9
Jak. 5:14
lomunye kukholwa, ngaye lowo Moya, lomunye tiphiwo tekuphilisa, ngaye lowo Moya munye, 10
12:10
Imis. 2:4
6:8
10:46
lomunye kwenta imisebenti yemandla, lomunye kuphrofetha, lomunye kwehlukanisa imimoya, lomunye kukhuluma ngetilimi, lomunye kuhumusha tilimi. 11
12:11
Rom. 12:3
1 Khor. 3:5
7:7
Konkhe loko kusetjentwa nguye lowo Moya munye, ababela ngulowo nalowo njengekutsandza kwakhe.

Umtimba munye unetitfo letinyenti

12

12:12
Rom. 12:4-5
1 Khor. 10:17
Ef. 4:16
Njengobe nemtimba umunye, kepha unetitfo letinyenti, naloku titinyenti nje, kodvwa tingumtimba munye, unjalo-ke naKhristu. 13
12:13
Gal. 3:28
Ef. 2:13
Khol. 3:11
Ngobe ngaMoya munye tsine sonkhe sabhajatiswa kutsi sibe ngumtimba munye, nome singemaJuda nome singemaGriki, nome sitigcili, nome singulabakhululekile, tsine sonkhe sanatsiswa Moya munye.

14Umtimba awusiso sitfo sinye, kodvwa titfo letinyenti. 15Nangabe lunyawo lungatsi: “Loku ngingesiso sandla, angisiye wemtimba,” noko nome lungasho njalo, lusengilo lwemtimba. 16Nome indlebe ingatsi: “Loku ngingesilo liso, angisiye wemtimba,” noko nome ingasho njalo, isengiyo yemtimba. 17Kube umtimba wonkhe bewuliso, ngabe uva ngani? Kube umtimba wonkhe bewuyindlebe, ngabe liphunga liviwa ngani? 18Kodvwa manje Nkulunkulu umisile titfo tonkhe, nguleso naleso emtimbeni, njengekutsandza kwakhe. 19Kube kambe titfo tonkhe betisitfo sinye, umtimba ngabe uphi? 20Manje titfo tinyenti, kodvwa tingumtimba munye.

21Liso alikafaneli kusho esandleni kutsi: “Angikudzingi;” nenhloko futsi ayikafaneli kusho etinyaweni kutsi: “Anginidzingi.” 22Kantsi nje ngempela leto titfo temtimba lekungatsi tibutsakatsaka kunaletinye tiyadzingeka. 23Naleto titfo temtimba lekungatsi tedzelelekile kunaletinye sitatisa kakhulu, naleto lesinemahloni ngato tihlonishwa kakhulu 24kunaleto lesingenamahloni ngato. Kepha Nkulunkulu wawuhlanganisa umtimba, wanika leti letedzelelekile ludvumo lolukhulu kakhulu, 25kuze kubete kwehlukana emtimbeni kepha titfo tonkhe tinakekelane ngalokufananako. 26Nangabe kuhlupheka sitfo sinye, kuhlupheka titfo tonkhe kanye naso; nangabe kudvunyiswa sitfo sinye, kujabula titfo tonkhe kanye naso.

27

12:27
Ef. 1:22
5:23,30
Khol. 1:24
Kepha nine ningumtimba waKhristu netitfo ngabanye. 28
12:28
Ef. 2:20
4:11
Semb. 21:14
Nkulunkulu umise labatsite ebandleni: kucala baphostoli, kwesibili baphrofethi, kwesitsatfu bafundzisi, bese kuba ngulabenta imisebenti yemandla, nalabanetiphiwo temusa tekuphilisa, nebasiti, nebaholi, nalabakhuluma ngetilimi. 29Babaphostoli bonkhe yini? Babaphrofethi bonkhe yini? Babafundzisi bonkhe yini? Benta imisebenti yemandla bonkhe yini? 30Bonkhe banetiphiwo temusa tekuphilisa yini? Bakhuluma ngetilimi bonkhe yini? Bonkhe bahumusha tilimi yini? 31
12:31
1 Khor. 14:1
Kepha langatelelani tiphiwo letimcoka.

Ngisetawunikhombisa futsi indlela lekungiyona iyinhle kakhulu.

13

Lutsandvo

131Nome ngikhuluma ngetilimi tebantfu

netetingilosi,

kepha nangite lutsandvo,

ngiyatikhulumela nje,

ngifanana nelitfusi lelikhencetako

nome insimbi lencencetsako.

2

13:2
Mat. 7:22
17:20
21:21
Mak. 11:23
1 Khor. 12:8
Nome ngingaphrofetha

ngati timfihlakalo tonkhe,

nelwati lonkhe,

nome nginekukholwa lokukhulu

kangangekutsi ngingasusa tintsaba,

kepha nangite lutsandvo,

angisiyontfo yalutfo.

3Nome ngingephana ngako konkhe lenginako

ngondle timphuya,

nome futsi nginganikela

ngisho nangemtimba wami kutsi ushiswe,Letinye tincwadzi tekucala titsi “khona ngitetigabatisa”

kodvwa nangite lutsandvo,

akungisiti ngalutfo.

4

13:4
1 Phet. 4:8
Lutsandvo luyabeketela,

lutsandvo lumnene,

lute umona, lutsandvo alutigabatisi,

futsi alutikhukhumeti.

5

13:5
Rom. 15:1
1 Khor. 10:24,33
Fil. 2:4,21
Lutsandvo alutiphatsi ngalokungakafaneli,

alutifuneli kwalo,

alucansuki, alunamagcubu,

6

13:6
3 Joh. 3
alukujabuleli lokubi,

kodvwa lujabulela liciniso.

7

13:7
Taga 10:12
2 Thim. 2:24
Lutsandvo lubeketelela tintfo tonkhe,

lukholwa tintfo tonkhe,

lwetsemba tintfo tonkhe,

lukhutsatelela tintfo tonkhe.

8Lutsandvo alusoze luphele;

kepha nome kukhona kuphrofetha,

kuyawuphela;

nome kukhona tilimi, tiyawuphela;

nome kukhona lwati, luyawuphela.

9

13:9
1 Khor. 8:2
Gal. 6:3
Fil. 3:12
Ngobe sati incenye, futsi siphrofetha incenye;

10

13:10
Ef. 4:13
kepha nase kufike lokuphelele,

loko lokuyincenye kuyawuphela.

11Ngesikhatsi ngisengumntfwana

ngakhuluma kwebuntfwana,

ngacabanga kwebuntfwana,

ngacondza kwebuntfwana.

Ngesikhatsi sengiyindvodza

ngakuyekela kuntfwanata.

12

13:12
Hla. 17:15
Mat. 5:8
Rom. 8:29
11:2
1 Khor. 8:3
2 Khor. 3:18
5:7
Gal. 4:9
1 Joh. 3:2
Semb. 22:4
Ngobe nyalo sibona esibukweni kaluvitsi,

kodvwa ngale siyawubukana buso nebuso.

Nyalo ngati lokuncane,

kepha ngale ngiyawukwati ngalokuphelele,

njengobe ngatiwa ngalokuphelele.

13

13:13
Khol. 1:4
1 Joh. 4:16
Kutsatfu lokuyawuhlala kumile:

kukholwa, kwetsemba, nelutsandvo.

Kodvwa lokukhulu kunako konkhe lutsandvo.

14

Tiphiwo tetilimi nekuphrofetha

141

14:1
1 Khor. 12:1,31
Jongani lutsandvo, kutsi nilangatelele tiphiwo taMoya, kakhulu kuphrofetha. 2
14:2
Imis. 10:46
Lokhuluma ngetilimi akakhulumi kubantfu, kepha ukhuluma kuNkulunkulu, ngobe kute lomvako, ukhuluma timfihlakalo akuMoya. 3
14:3
Num. 11:26
Kube kani lophrofethako ukhuluma kubantfu kutsi bakheke, bakhutsateke, badvudvuteke. 4Lokhuluma ngetilimi utakha yena, kodvwa lophrofethako wakha libandla.

5Yebo-kona bengingatsandza kutsi nonkhe nikhulume ngetilimi, kepha bengingatsandza kakhulu kutsi niphrofethe. Vele-ke mkhulu lophrofethako kunalowo lokhuluma ngetilimi, ngaphandle kwekutsi atihumushe, khona kutewusitakala libandla, lakheke. 6Manje-ke, bazalwane, nangita kini ngikhuluma ngetilimi, nginganisita ngani, nangingakhulumi kini ngekwembulelwa lokutsite, nome ngelwati, nome ngekuphrofetha, nome ngekufundzisa?

7Nemintjingozi, lengenamphefumulo, njengelivenge nelugitali, nangabe emanothi ayo angevakali kahle-hle, utakwati ngani kutsi kudlalwani? 8

14:8
Num. 10:9
Ngobe nangabe impalampala ingakhali ngalokuvakalako, ngubani longatilungiselela kuya emphini? 9Kuyafanana-ke nakini naningakhiphi inkhulumo lecacile ngelulwimi lwenu, kungacondzakala kanjani loko lokushiwoko? Niyawube nikhuluma emoyeni nje. 10Tinyenti tinhlobo tetilimi la emhlabeni, kepha kute nalunye lolungakhulumi lokuvakalako. 11Kodvwa nangabe ngingalwati lulwimi lolukhulunywa ngulomunye, loko lakukhulumako akuvakali kimi, nami lengikukhulumako akuvakali kuye. 12Ngako-ke njengobe nani ninemdlandla ngetiphiwo taMoya, shisekelani kutsi nibe nato kakhulu, kuze kwakheke libandla.

13Ngako-ke lokhuluma ngetilimi, akakhulekele kutsi akwati kutihumusha. 14Ngobe nangikhuleka ngetilimi, kukhuleka umoya wami, ingcondvo yami ayisitakali. 15

14:15
Ef. 5:19
Khol. 3:16
Pho, ngitakwenta njani? Ngitawukhuleka ngemoya nangengcondvo, ngihlabele ngekudvumisa ngemoya nangengcondvo. 16Ngobe nawobonga Nkulunkulu usemoyeni, lona lote letipho angasho kanjani kutsi: “Amen,” kulokubonga kwakho? Ingani phela akakuva loko lokushoko. 17Ngobe nome kubonga kwakho kungaba kuhle kakhulu, kodvwa akwakhi muntfu.

18Noko ngibonga Nkulunkulu kutsi mine ngikhuluma ngetilimi kakhulu kunani nonkhe, 19kodvwa ebandleni ngingatsandza kukhuluma emagama lasihlanu nje ngengcondvo yami khona ngitewufundzisa labanye, kunekukhuluma ngetilimi emagama lati-10 000.

20

14:20
Mat. 11:25
18:3
Rom. 16:19
Ef. 4:14
Heb. 5:12
1 Phet. 2:2
Bazalwane, ningaboba bantfwana ekucabangeni, kodvwa ebubini niboba tinswane, ekucabangeni nibe ngulabakhule impela. 21
14:21
Isa. 28:11-12
Kubhaliwe emtsetfweni kutsi:

“ ‘Ngiyawukhuluma kulesive

ngemilomo yebantfu baletinye tilimi,

kepha noko bangeke bangive,’

isho njalo iNkhosi.”

22Tilimi tisibonakaliso kulabangakholwa, hhayi kulabakholwako; kepha kuphrofetha kusibonakaliso kulabakholwako, hhayi kulabangakholwa.

23

14:23
Imis. 2:13
Libandla nalingahlangana ndzawonye lisuke lonkhe likhulume ngetilimi, bese kungena labangativa nome emahedeni, bangete basho yini kutsi niyahlanya? 24Kepha nangabe bonkhe baphrofetha, bese kungena umhedeni nome longati lutfo, utawuhlatjwa ngiwo onkhe lamavi abo, ehlulelwe ngiwo. 25
14:25
Isa. 45:14
Dan. 2:47
Zak. 8:23
Joh. 16:8
Timfihlo tenhlitiyo yakhe tiyawuvela ekukhanyeni awe phansi ngebuso, athandaze kuNkulunkulu, acinise atsi: “Impela Nkulunkulu ukhona emkhatsini wenu.”

Indlela yekukhonta kwelibandla

26

14:26
1 Khor. 12:8
Ngako-ke, bazalwane, nanibutsanele kukhonta, nibonikana ematfuba: Lomunye akacale liculo, lomunye afundzise, lomunye etfule sembulo, lomunye akhulume ngetilimi, lomunye atihumushe. Konkhe kwenteleni kutsi kwakheke libandla. 27Nakukhona labakhuluma ngetilimi, ababe babili bangendluli kulabatsatfu, banikane ematfuba, lomunye ahumushe. 28Kepha nangabe kute lohumushako, akathule lona wetilimi nakungusebandleni, atikhulumele yena yedvwana naNkulunkulu. 29
14:29
1 Thes. 5:20
1 Joh. 4:1
Mayelana nalabaphrofethako abakhulume babe babili, nome babe batsatfu, labanye bakuhlole ngaMoya. 30Kodvwa nangabe kwembulwa lutfo kulomunye lohleti phansi, akathule lona lokhulumako. 31Ngaleyo ndlela ningaphrofetha nonkhe ngamunye, baze labanye bafundze futsi bakhutsateke. 32Imimoya yebaphrofethi itfobela baphrofethi, 33
14:33
Rom. 15:33
1 Khor. 11:16
ngobe Nkulunkulu akasiye Nkulunkulu wetiphitsiphitsi kodvwa wekuthula.

Njengobe kunjalo kuwo onkhe emabandla alabangcwele, 34

14:34
Gen. 3:16
1 Khor. 11:3
Ef. 5:22
Khol. 3:18
1 Phet. 3:1
bafati abathule emabandleni, ngobe abakavumeleki kutsi bakhulume, kepha abatitfobe njengaloku usho njalo umtsetfo. 35
14:35
1 Thim. 2:11
Nakukhona labafuna kukwati, abakubute emadvodzeni abo emakhaya, ngobe kulihlazo kutsi umfati akhulume ebandleni.

36Kambe livi laNkulunkulu laphuma kini yini? Nobe kumbe lefika kini nodvwana yini? 37

14:37
2 Khor. 10:7
Nangabe umuntfu atsi ungumphrofethi nome atsi waMoya, kufanele ati kutsi loku lenginibhalela kona ngumyalo weNkhosi. 38Kepha umuntfu nangakunaki loku, akanganakwa naye.

39Ngako-ke, bazalwane bami, khutsalelani kuphrofetha; kodvwa ningakuvimbeli kukhuluma ngetilimi. 40

14:40
Khol. 2:5
Kepha konkhe kwenteni kahle ngenhlelembiso.