Siswati 1996 (SWA96)
12

Tiphiwo taMoya Longcwele letehlukene nekuphatfwa kwato

121

12:1
1 Khor. 1:5
Kepha macondzana netiphiwo taMoya, bazalwane, angitsandzi kutsi ningati lutfo ngato. 2
12:2
Hla. 115:4
Isa. 44:9
Hab. 2:18
Ef. 2:11
1 Thes. 1:9
Niyati kutsi nisengakakholwa nedukiselwa etithicweni letatitimungulu. 3
12:3
Mat. 7:21
Mak. 9:39
1 Joh. 4:1
Ngako-ke ngitsandza kutsi nati kutsi, kute umuntfu lokhuluma ngaMoya waNkulunkulu longatsi: “Jesu akacalekiswe!” Futsi kute umuntfu longatsi: “Jesu uyiNkhosi!” ngaphandle kwemuntfu lonaMoya Longcwele.

4

12:4-11
Rom. 12:6-8
Ef. 4:4,7
Heb. 2:4
1 Phet. 4:10
Kukhona tiphiwo temusa letehlukene, kepha munye lowo Moya. 5Kukhona imisebenti leminyenti leyehlukene yekusitana; kepha yinye leyo Nkhosi. 6Kukhona imisebenti yemandla leyehlukene, kepha munye lowo Nkulunkulu losebenta konkhe kubo bonkhe. 7Ngulowo nalowo uphiwa lokubonakalisa Moya, kuze sakhane. 8
12:8
1 Khor. 14:26
Lomunye uphiwa ngaMoya livi lekuhlakanipha, kepha lomunye livi lekwati, ngaye yena lowo Moya, 9
12:9
Mak. 16:18
Luk. 10:9
Jak. 5:14
lomunye kukholwa, ngaye lowo Moya, lomunye tiphiwo tekuphilisa, ngaye lowo Moya munye, 10
12:10
Imis. 2:4
6:8
10:46
lomunye kwenta imisebenti yemandla, lomunye kuphrofetha, lomunye kwehlukanisa imimoya, lomunye kukhuluma ngetilimi, lomunye kuhumusha tilimi. 11
12:11
Rom. 12:3
1 Khor. 3:5
7:7
Konkhe loko kusetjentwa nguye lowo Moya munye, ababela ngulowo nalowo njengekutsandza kwakhe.

Umtimba munye unetitfo letinyenti

12

12:12
Rom. 12:4-5
1 Khor. 10:17
Ef. 4:16
Njengobe nemtimba umunye, kepha unetitfo letinyenti, naloku titinyenti nje, kodvwa tingumtimba munye, unjalo-ke naKhristu. 13
12:13
Gal. 3:28
Ef. 2:13
Khol. 3:11
Ngobe ngaMoya munye tsine sonkhe sabhajatiswa kutsi sibe ngumtimba munye, nome singemaJuda nome singemaGriki, nome sitigcili, nome singulabakhululekile, tsine sonkhe sanatsiswa Moya munye.

14Umtimba awusiso sitfo sinye, kodvwa titfo letinyenti. 15Nangabe lunyawo lungatsi: “Loku ngingesiso sandla, angisiye wemtimba,” noko nome lungasho njalo, lusengilo lwemtimba. 16Nome indlebe ingatsi: “Loku ngingesilo liso, angisiye wemtimba,” noko nome ingasho njalo, isengiyo yemtimba. 17Kube umtimba wonkhe bewuliso, ngabe uva ngani? Kube umtimba wonkhe bewuyindlebe, ngabe liphunga liviwa ngani? 18Kodvwa manje Nkulunkulu umisile titfo tonkhe, nguleso naleso emtimbeni, njengekutsandza kwakhe. 19Kube kambe titfo tonkhe betisitfo sinye, umtimba ngabe uphi? 20Manje titfo tinyenti, kodvwa tingumtimba munye.

21Liso alikafaneli kusho esandleni kutsi: “Angikudzingi;” nenhloko futsi ayikafaneli kusho etinyaweni kutsi: “Anginidzingi.” 22Kantsi nje ngempela leto titfo temtimba lekungatsi tibutsakatsaka kunaletinye tiyadzingeka. 23Naleto titfo temtimba lekungatsi tedzelelekile kunaletinye sitatisa kakhulu, naleto lesinemahloni ngato tihlonishwa kakhulu 24kunaleto lesingenamahloni ngato. Kepha Nkulunkulu wawuhlanganisa umtimba, wanika leti letedzelelekile ludvumo lolukhulu kakhulu, 25kuze kubete kwehlukana emtimbeni kepha titfo tonkhe tinakekelane ngalokufananako. 26Nangabe kuhlupheka sitfo sinye, kuhlupheka titfo tonkhe kanye naso; nangabe kudvunyiswa sitfo sinye, kujabula titfo tonkhe kanye naso.

27

12:27
Ef. 1:22
5:23,30
Khol. 1:24
Kepha nine ningumtimba waKhristu netitfo ngabanye. 28
12:28
Ef. 2:20
4:11
Semb. 21:14
Nkulunkulu umise labatsite ebandleni: kucala baphostoli, kwesibili baphrofethi, kwesitsatfu bafundzisi, bese kuba ngulabenta imisebenti yemandla, nalabanetiphiwo temusa tekuphilisa, nebasiti, nebaholi, nalabakhuluma ngetilimi. 29Babaphostoli bonkhe yini? Babaphrofethi bonkhe yini? Babafundzisi bonkhe yini? Benta imisebenti yemandla bonkhe yini? 30Bonkhe banetiphiwo temusa tekuphilisa yini? Bakhuluma ngetilimi bonkhe yini? Bonkhe bahumusha tilimi yini? 31
12:31
1 Khor. 14:1
Kepha langatelelani tiphiwo letimcoka.

Ngisetawunikhombisa futsi indlela lekungiyona iyinhle kakhulu.