Siswati 1996 (SWA96)
11

111

11:1
1 Khor. 4:16
Fil. 3:17
1 Thes. 1:6
2 Thes. 3:7
Hambani etinyatselweni tami, njengobe nami ngihamba etinyatselweni taKhristu.

Kushucula inhloko enkonzweni

2Ngiyanincoma ngobe ningikhumbula etintfweni tonkhe, nibambelele etimfundzisweni lenganifundzisa tona. 3

11:3
Joh. 14:28
1 Khor. 3:23
15:27
Ef. 5:23
Kepha-ke ngitsandza kutsi nati kutsi, inhloko yawo onkhe emadvodza nguKhristu, nenhloko yemfati yindvodza, nenhloko yaKhristu nguNkulunkulu. 4Nguleyo naleyo ndvodza lesuke ithandaza nome iphrofetha ifake lutfo enhloko, isuke ihlazisa inhloko yayo, Khristu. 5Kepha ngulowo nalowo mfati losuke athandaza nome aphrofetha, angabophi lutfo enhloko, usuke ahlazisa inhloko yakhe, indvodza yakhe, ngobe loko kuyaye kufanane nekutsi uhhulile. 6Nangabe umfati angambonyi inhloko yakhe, akahhule; nangabe kulihlazo kumfati kuhhula, akashucule. 7
11:7
Gen. 1:26-27
5:1
9:6
Ngobe empeleni indvodza ayikafaneli kushucula enhloko, ngobe ingumfanekiso neludvumo lwaNkulunkulu, kodvwa umfati uludvumo lwendvodza. 8
11:8-9
Gen. 2:18-23
1 Thim. 2:13
Indvodza ayitsatfwanga kumfati, kodvwa ngumfati lowatsatfwa endvodzeni, nakadalwa. 9Futsi indvodza ayidalelwanga umfati, kodvwa ngumfati lowadalelwa indvodza. 10Ngako-ke ngenca yetingilosi umfati kufanele abe neluphawu lwekuhlonipha enhloko yakhe. 11Noko eNkhosini umfati akasilutfo ngaphandle kwendvodza, nendvodza ayisilutfo eNkhosini ngaphandle kwemfati. 12
11:12
Rom. 11:36
Njengobe umfati atsatfwa endvodzeni, kanjalo indvodza italwa ngumfati, kepha konkhe kuvela kuNkulunkulu.

13Tiboneleni nine ngekwenu kutsi kulungile yini kutsi umfati athandaze kuNkulunkulu angakashuculi lutfo enhloko? 14Imvelo yona ngekwayo ayisiyo yini lefundzisa kutsi indvodza lenetinwele letindze iyatihlazisa? 15Kodvwa umfati nakanetinwele letindze, kuludvumo kuye. Ngobe kuye tinwele letindze tiliduku lemvelo lelingesuki. 16

11:16
1 Thim. 6:3
Kodvwa-ke nangabe umuntfu afuna kuphika inkhani, tsine site lelinye lisiko enkonzweni, nemabandla aNkulunkulu ate lelinye.

Indlela yekuphatsa Sidlo seNkhosi

(Mat. 26:26-29; Mak. 14:22-25; Luk. 22:14-20)

17Kulemiyalo lelandzelako anginincomi noko, ngobe emihlanganweni yenu yekukhonta nihlanganela kakhulu lokubi kunekuhlanganela lokulungile. 18

11:18
1 Khor. 1:10
Ngobe kwekucala nje, nanihlangana njengelibandla, ngiva kutsi kuyaye kube khona kwehlukana emkhatsini wenu, lengicishe ngikukholwe. 19
11:19
Mat. 18:7
Luk. 17:1
1 Joh. 2:19
Ngobe vele kubhekekile kutsi kube khona kwehlukana emkhatsini wenu, kuze kutsi labetsembekile babonakale. 20Nanibutsana ndzawonye, akusiko kudla Sidlo seNkhosi loko. 21Ngobe ekudleni kwenu ngulowo nalowo uchubeka nekudla kwakhe kudla, lomunye alambe, lomunye anatse adzakwe. 22
11:22
Jak. 2:5
Kantsi nite yini tindlu tekudlela netekunatsela, nome nedzelela libandla laNkulunkulu, nikhinyabete labo labatimphuya? Ngingatsini nje kini? Nginincome? Cha, ngeke nginincome ngaloko.

23

11:23
Mat. 26:26
Mak. 14:22
Luk. 22:19
Ngobe mine ngakwemukela eNkhosini loko lenganinika kona, kutsi iNkhosi Jesu ngalobo busuku latsengiswa ngabo, watsatsa sinkhwa, 24wabonga wasihlephula, watsi: “Loku ngumtimba wami lohleshulelwe nine. Loku kwenteni kuze ningikhumbule.” 25
11:25
Eks. 24:6-8
Jer. 31:31-34
Zak. 9:11
Ngalokufananako watsatsa indzebe emvakwekudla kwakusihlwa, watsi: “Lendzebe sivumelwane lesisha, lesentiwe ngengati yami; yentani loku ngetikhatsi tonkhe, naninatsa kuyo, kuze ningikhumbule.”

26

11:26
Joh. 14:3
Imis. 1:11
Ngobe nanidla lesinkhwa ninatse kulendzebe, nifakazela kufa kweNkhosi, ize ibuye. 27Ngako-ke lowo lodla lesinkhwa aphindze anatse kulendzebe ngalokungakafaneli, unelicala lekona umtimba nengati yeNkhosi. 28
11:28
2 Khor. 13:5
Kodvwa umuntfu akatihlolisise yena, emvakwaloko-ke adle lesinkhwa anatse kulendzebe. 29Ngobe lodlako anatse, utidlela atinatsele yena licala lekwehlulelwa, nangabe angawehlukanisi umtimba weNkhosi. 30Ngenca yaloko labanyenti emkhatsini wenu babutsakatsaka bayagula, labanye sebafa. 31
11:31
Hla. 32:5
Taga 18:13
Kepha kube besitehlulela tsine ngalokufanele, besingeke sehlulelwe. 32
11:32
Heb. 12:5
Kepha nasehlulelwa yiNkhosi, siyalwa ngiyo, kuze singalahlwa kanye nelive.

33Ngako-ke, bazalwane bami, nanibutsanela sidlo, nibomelana. 34Nakukhona lolambile, abodla ekhaya, khona ningetiwubutsanela kulahlwa. Lokunye lokusalako sengiyawukusho, nangifika lapho.

12

Tiphiwo taMoya Longcwele letehlukene nekuphatfwa kwato

121

12:1
1 Khor. 1:5
Kepha macondzana netiphiwo taMoya, bazalwane, angitsandzi kutsi ningati lutfo ngato. 2
12:2
Hla. 115:4
Isa. 44:9
Hab. 2:18
Ef. 2:11
1 Thes. 1:9
Niyati kutsi nisengakakholwa nedukiselwa etithicweni letatitimungulu. 3
12:3
Mat. 7:21
Mak. 9:39
1 Joh. 4:1
Ngako-ke ngitsandza kutsi nati kutsi, kute umuntfu lokhuluma ngaMoya waNkulunkulu longatsi: “Jesu akacalekiswe!” Futsi kute umuntfu longatsi: “Jesu uyiNkhosi!” ngaphandle kwemuntfu lonaMoya Longcwele.

4

12:4-11
Rom. 12:6-8
Ef. 4:4,7
Heb. 2:4
1 Phet. 4:10
Kukhona tiphiwo temusa letehlukene, kepha munye lowo Moya. 5Kukhona imisebenti leminyenti leyehlukene yekusitana; kepha yinye leyo Nkhosi. 6Kukhona imisebenti yemandla leyehlukene, kepha munye lowo Nkulunkulu losebenta konkhe kubo bonkhe. 7Ngulowo nalowo uphiwa lokubonakalisa Moya, kuze sakhane. 8
12:8
1 Khor. 14:26
Lomunye uphiwa ngaMoya livi lekuhlakanipha, kepha lomunye livi lekwati, ngaye yena lowo Moya, 9
12:9
Mak. 16:18
Luk. 10:9
Jak. 5:14
lomunye kukholwa, ngaye lowo Moya, lomunye tiphiwo tekuphilisa, ngaye lowo Moya munye, 10
12:10
Imis. 2:4
6:8
10:46
lomunye kwenta imisebenti yemandla, lomunye kuphrofetha, lomunye kwehlukanisa imimoya, lomunye kukhuluma ngetilimi, lomunye kuhumusha tilimi. 11
12:11
Rom. 12:3
1 Khor. 3:5
7:7
Konkhe loko kusetjentwa nguye lowo Moya munye, ababela ngulowo nalowo njengekutsandza kwakhe.

Umtimba munye unetitfo letinyenti

12

12:12
Rom. 12:4-5
1 Khor. 10:17
Ef. 4:16
Njengobe nemtimba umunye, kepha unetitfo letinyenti, naloku titinyenti nje, kodvwa tingumtimba munye, unjalo-ke naKhristu. 13
12:13
Gal. 3:28
Ef. 2:13
Khol. 3:11
Ngobe ngaMoya munye tsine sonkhe sabhajatiswa kutsi sibe ngumtimba munye, nome singemaJuda nome singemaGriki, nome sitigcili, nome singulabakhululekile, tsine sonkhe sanatsiswa Moya munye.

14Umtimba awusiso sitfo sinye, kodvwa titfo letinyenti. 15Nangabe lunyawo lungatsi: “Loku ngingesiso sandla, angisiye wemtimba,” noko nome lungasho njalo, lusengilo lwemtimba. 16Nome indlebe ingatsi: “Loku ngingesilo liso, angisiye wemtimba,” noko nome ingasho njalo, isengiyo yemtimba. 17Kube umtimba wonkhe bewuliso, ngabe uva ngani? Kube umtimba wonkhe bewuyindlebe, ngabe liphunga liviwa ngani? 18Kodvwa manje Nkulunkulu umisile titfo tonkhe, nguleso naleso emtimbeni, njengekutsandza kwakhe. 19Kube kambe titfo tonkhe betisitfo sinye, umtimba ngabe uphi? 20Manje titfo tinyenti, kodvwa tingumtimba munye.

21Liso alikafaneli kusho esandleni kutsi: “Angikudzingi;” nenhloko futsi ayikafaneli kusho etinyaweni kutsi: “Anginidzingi.” 22Kantsi nje ngempela leto titfo temtimba lekungatsi tibutsakatsaka kunaletinye tiyadzingeka. 23Naleto titfo temtimba lekungatsi tedzelelekile kunaletinye sitatisa kakhulu, naleto lesinemahloni ngato tihlonishwa kakhulu 24kunaleto lesingenamahloni ngato. Kepha Nkulunkulu wawuhlanganisa umtimba, wanika leti letedzelelekile ludvumo lolukhulu kakhulu, 25kuze kubete kwehlukana emtimbeni kepha titfo tonkhe tinakekelane ngalokufananako. 26Nangabe kuhlupheka sitfo sinye, kuhlupheka titfo tonkhe kanye naso; nangabe kudvunyiswa sitfo sinye, kujabula titfo tonkhe kanye naso.

27

12:27
Ef. 1:22
5:23,30
Khol. 1:24
Kepha nine ningumtimba waKhristu netitfo ngabanye. 28
12:28
Ef. 2:20
4:11
Semb. 21:14
Nkulunkulu umise labatsite ebandleni: kucala baphostoli, kwesibili baphrofethi, kwesitsatfu bafundzisi, bese kuba ngulabenta imisebenti yemandla, nalabanetiphiwo temusa tekuphilisa, nebasiti, nebaholi, nalabakhuluma ngetilimi. 29Babaphostoli bonkhe yini? Babaphrofethi bonkhe yini? Babafundzisi bonkhe yini? Benta imisebenti yemandla bonkhe yini? 30Bonkhe banetiphiwo temusa tekuphilisa yini? Bakhuluma ngetilimi bonkhe yini? Bonkhe bahumusha tilimi yini? 31
12:31
1 Khor. 14:1
Kepha langatelelani tiphiwo letimcoka.

Ngisetawunikhombisa futsi indlela lekungiyona iyinhle kakhulu.

13

Lutsandvo

131Nome ngikhuluma ngetilimi tebantfu

netetingilosi,

kepha nangite lutsandvo,

ngiyatikhulumela nje,

ngifanana nelitfusi lelikhencetako

nome insimbi lencencetsako.

2

13:2
Mat. 7:22
17:20
21:21
Mak. 11:23
1 Khor. 12:8
Nome ngingaphrofetha

ngati timfihlakalo tonkhe,

nelwati lonkhe,

nome nginekukholwa lokukhulu

kangangekutsi ngingasusa tintsaba,

kepha nangite lutsandvo,

angisiyontfo yalutfo.

3Nome ngingephana ngako konkhe lenginako

ngondle timphuya,

nome futsi nginganikela

ngisho nangemtimba wami kutsi ushiswe,Letinye tincwadzi tekucala titsi “khona ngitetigabatisa”

kodvwa nangite lutsandvo,

akungisiti ngalutfo.

4

13:4
1 Phet. 4:8
Lutsandvo luyabeketela,

lutsandvo lumnene,

lute umona, lutsandvo alutigabatisi,

futsi alutikhukhumeti.

5

13:5
Rom. 15:1
1 Khor. 10:24,33
Fil. 2:4,21
Lutsandvo alutiphatsi ngalokungakafaneli,

alutifuneli kwalo,

alucansuki, alunamagcubu,

6

13:6
3 Joh. 3
alukujabuleli lokubi,

kodvwa lujabulela liciniso.

7

13:7
Taga 10:12
2 Thim. 2:24
Lutsandvo lubeketelela tintfo tonkhe,

lukholwa tintfo tonkhe,

lwetsemba tintfo tonkhe,

lukhutsatelela tintfo tonkhe.

8Lutsandvo alusoze luphele;

kepha nome kukhona kuphrofetha,

kuyawuphela;

nome kukhona tilimi, tiyawuphela;

nome kukhona lwati, luyawuphela.

9

13:9
1 Khor. 8:2
Gal. 6:3
Fil. 3:12
Ngobe sati incenye, futsi siphrofetha incenye;

10

13:10
Ef. 4:13
kepha nase kufike lokuphelele,

loko lokuyincenye kuyawuphela.

11Ngesikhatsi ngisengumntfwana

ngakhuluma kwebuntfwana,

ngacabanga kwebuntfwana,

ngacondza kwebuntfwana.

Ngesikhatsi sengiyindvodza

ngakuyekela kuntfwanata.

12

13:12
Hla. 17:15
Mat. 5:8
Rom. 8:29
11:2
1 Khor. 8:3
2 Khor. 3:18
5:7
Gal. 4:9
1 Joh. 3:2
Semb. 22:4
Ngobe nyalo sibona esibukweni kaluvitsi,

kodvwa ngale siyawubukana buso nebuso.

Nyalo ngati lokuncane,

kepha ngale ngiyawukwati ngalokuphelele,

njengobe ngatiwa ngalokuphelele.

13

13:13
Khol. 1:4
1 Joh. 4:16
Kutsatfu lokuyawuhlala kumile:

kukholwa, kwetsemba, nelutsandvo.

Kodvwa lokukhulu kunako konkhe lutsandvo.