Siswati 1996 (SWA96)
10

Ningahlubuki kuNkulunkulu njengebaka-Israyeli

101

10:1
Eks. 13:21-22
14:21-29
Num. 9:15
Hla. 78:13
Ngitsandza kutsi nati, bazalwane bami, kutsi kwentekani kubokhokho betfu. Bonkhe babengephansi kwelifu, futsi bonkhe balwewela lwandle. 2Bonkhe babhajatiswa kuMosi, efini naselwandle. 3
10:3
Eks. 16:14,35
Dut. 8:3
Hla. 105:40
Bonkhe badla kudla kunye kwaMoya. 4
10:4
Eks. 17:6
Num. 20:10-11
Bonkhe banatsa sinatfo sinye saMoya, ngobe banatsa edvwaleni laMoya lelabalandzela. Yebo, lelo dvwala lalinguKhristu. 5
10:5
Num. 14:16,29-30
26:65
Heb. 3:17
Nome kunjalo, linyenti labo alimjabulisanga Nkulunkulu, ngako labhubhela ehlane.

6

10:6
Num. 11:4
Konkhe loko kusibonelo kitsi, kuze kutsi singakufisi lokubi, njengaloko bona bebakufisa. 7
10:7
Eks. 23:13
32:6
1 Joh. 5:21
Futsi ningabi ngulabakhonta tithico njengalabanye babo, nanjengobe kubhaliwe kutsi: “Bantfu bahlala phansi balibala kudla nekunatsa, batsi besuka lapho basukuma bagidza.” 8
10:8
Num. 25:1-18
1 Khor. 6:18
Futsi singagwadli singaphingi njengobe labanye babo bagwadla, baphinga; bafa ngalanga linye labati-23 000. 9
10:9
Eks. 17:2
Num. 21:5-6
Hla. 95:8
Imis. 5:9
Futsi singayilingi iNkhosi njengalabanye babo labayilinga, babhujiswa tinyoka. 10
10:10
Eks. 12:23
Num. 14:1
16:41-49
2 Sam. 24:16
Fil. 2:14
Ningakhononi njengalabanye kubo labakhonona, babhujiswa ngumbhubhisi.

11

10:11
Rom. 15:4
1 Khor. 9:10
Konkhe loko kwenteka kubo kuze kube sibonelo kitsi. Ngako kwabhalwa phansi njengesecwayiso kitsi tsine lesesifikelwe sikhatsi sekugcina.

12

10:12
Rom. 11:20
Ngako-ke lotsi umile, akacaphele kutsi angawi. 13
10:13
1 Khor. 1:9
1 Thes. 5:24
Anikefikelwa kulingwa lokwehlukile kunekwalabanye bantfu. Kepha Nkulunkulu wetsembekile, yena angeke avume kutsi nilingwe ngalokungetulu kwemandla enu. Ngesikhatsi sekulingwa utaninika emandla ekuma, anentele nendlela yekuphepha.

Ningakhonti tithico

14

10:14
Imis. 15:20
Ngaloko-ke, batsandzekako bami, balekelani kukhonta tithico. 15
10:15
1 Khor. 2:15
Ngikhuluma kini njengakubantfu labahlakaniphile; phenyisisani kahle kutsi ngisho kutsini. 16
10:16
Mat. 26:26-28
Mak. 14:22-24
Luk. 22:19-20
Imis. 2:42
Kantsi indzebe yesibusiso lesiyibongako ayisiyo yini inhlanganyelo yengati yaKhristu? Sinkhwa lesisihlephulako asisiso yini sinkhwa senhlanganyelo yemtimba waKhristu? 17
10:17
Rom. 12:5
1 Khor. 12:12,20,27
Sinkhwa sinye, ngako-ke tsine sonkhe singumtimba munye, ngobe sonkhe sihlanganyela esinkhweni sinye.

18

10:18
Lev. 2:3
7:6,14
1 Khor. 9:13
Bukani baka-Israyeli ngekwelisiko: Labadla imihlatjelo abasibo yini labahlanganyela naNkulunkulu elatini? 19
10:19
1 Khor. 8:4
Ngitsini-ke manje? Ngitsi lokuhlatjelwe tithico kulutfo yini, nome sithico silutfo? 20
10:20
Lev. 17:7
Dut. 32:17
Hla. 106:37
Cha, kodvwa ngitsi: Loko lokuhlatjwe ngemahedeni akuhlabela emadimoni, akakuhlabeli Nkulunkulu. Angitsandzi kutsi nihlanganyele nemadimoni. 21
10:21
2 Khor. 6:15
Ningeke ninatse endzebeni yeNkhosi niphindze niyewunatsa endzebeni yemadimoni. Ningeke nihlanganyele esidlweni seNkhosi niphindze nihlanganyele esidlweni semadimoni. 22
10:22
Dut. 32:21
Sifuna kutsi iNkhosi ibe nesikhwele yini? Sinemandla yini kunayo?

Inkhululeko yebuKhristu: Lutsandvo

23

10:23
1 Khor. 6:12
Nitsi: “Kuvumelekile konkhe,” kodvwa akusiti konkhe. “Kuvumelekile konkhe,” kodvwa akwakhi konkhe. 24
10:24
Rom. 15:1
1 Khor. 13:5
Fil. 2:4
Akubete lotifunela kwakhe, akube ngulowo nalowo afunele lomunye.

25Konkhe lokutsengiswa esilaheni kudleni, ningabuti lutfo ngenca yanembeza. 26

10:26
Eks. 19:5
Hla. 24:1
50:12
Ngobe umBhalo utsi: “Umhlaba nako konkhe lokukuwo kweNkhosi.”

27Nangabe lomunye kulabangakholwa animema, nitsandza kuya, nibodla konkhe lakubeka embikwenu ningabuti lutfo ngenca yanembeza. 28

10:28
1 Khor. 8:7
Kepha nangabe lomunye atsi kini: “Loku kuhlatjelwe tithico,” ningakudli, ngenca yakhe, nangenca yanembeza. 29
10:29
Rom. 14:14
Angisho nembeza wakho, kodvwa ngisho walomunye.

Nitsi: “Yini kutsi inkhululeko yami yehlulelwe ngunembeza walomunye umuntfu? 30

10:30
Rom. 14:6
1 Thim. 4:4
Nangabe ngidla ngekubonga nginyembenyelwani ngalengikubongako?” 31
10:31
Dut. 8:10
Khol. 3:17
Imphendvulo yami itsi: Nome niyadla, nome niyanatsa, nome nentani-ke lokunye, konkhe akwentelwe ludvumo lwaNkulunkulu. 32
10:32
Rom. 14:13
Ningabi sikhubekiso kumaJuda nakumaGriki, nakulo libandla laNkulunkulu, 33
10:33
1 Khor. 9:19
njengobe nami ngijabulisa bonkhe bantfu ngako konkhe, ngingafuni kutisita mine, kodvwa ngifuna kusita labanyenti, kuze kutsi basindziswe.