Siswati 1996 (SWA96)
8

Titukulwane takaBhenjamini

81

8:1
Gen. 46:21
Num. 26:38
1 Khr. 7:6
Emadvodzana aBhenjamini bekuboBela, litubulo lakhe, elanywe ngu-Ashbeli, kute Ahara, 2kulandzele Noha, kugcine Rafa labewesihlanu.

3Emadvodzana aBela bekubo-Adari, naGera, na-Abihudi,“naGera naAbihudi” nome “naGera, uyise wa-Ehudi” 4na-Abishuwa, naNamani, na-Ahowa, 5naGera, naShefufani kanye naHuramu.

6Titukulwane taka-Ehudi, lekwakutinhloko temindeni leyayihlala eGeba yase ilahlelwa eManahathi: 7bekuboNamani, na-Ahiya kanye naGera. Nguye lowabamikisa khona, kantsi futsi abenguyise wa-Uza na-Ahihudi.

8Shaharayimi watala emadvodzana eMowabi emvakwekulahla kwakhe bafati bakhe boHushimu naBhara. 9Hodeshi, umkakhe, wamtalela boJobabi, naSibiya, naMesha, naMalkhamu, 10naJewuse, naSakhiya kanye naMima. Lawa bekungemadvodzana akhe labetinhloko temindeni. 11Hushimu wamtalela bo-Abitubi na-Elphali.

12Emadvodzana a-Elphali bekubo-Ebheri, naMishamu, naShemedi, lowakha emadolobha i-Ono neLodi kanye nemiti leyayiyitungeletile.

Labanye besive sakaBhenjamini eGathi nase-Ayaloni

13Bheriya naShema bekutinhloko temindeni leyayihlala edolobheni i-Ayaloni, ngibo labacosha labantfu lababehlala eGathi. 14Titukulwane takaBheriya tatifaka ekhatsi bo-Ahiyo, naShashaki, naJeremothi, 15naZebadiya, na-Aradi, na-Ederi, 16naMikhayeli, naJishpha kanye naJoha.

Labanye besive sakaBhenjamini lababeseJerusalema

17Letinye titukulwane taka-Elphali bekuboZebadiya, naMeshulamu, naHizki, naHebhere, 18na-Ishmerayi, naJizliya kanye naJobabi.

19Titukulwane takaShimeyi bekuboJakimu, naZikhri, naZabdi, 20na-Eliyenayi, naSilethayi, na-Eliyeli, 21na-Adaya, naBheraya kanye naShimrathi.

22Titukulwane takaShashaki bekuboJishphani, na-Ebheri, na-Eliyeli, 23na-Abdoni, naZikhri, naHanana, 24naHananiya, na-Elamu, na-Antothiya, 25na-Ifdeya kanye naPhenuweli.

26Emadvodzana aJerohamu bekuboShamsherayi, naShehariya, na-Athaliya, 27naJareshiya, na-Elija kanye naZikhri.

28Bonkhe laba bekutinhloko temindeni netikhulu ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo; babehlala eJerusalema.

Labanye besive sakaBhenjamini eGibeyoni naseJerusalema

(1 Khr. 9:35-38)

29

8:29
1 Khr. 9:35
Jeyiyeli,SiHebheru site lelibito uyise“uyise” loko kungasho “umholi wemmango” nome “indvuna yemphi” nome “umcambi” waGibeyoni, abehlala eGibeyoni. Libito lemkakhe bekunguMakha, 30Abdoni kulitubulo lakhe, abelanywa nguSuri, kute Khishi, naBhali, naNeri,SiHebheru site “Neri” naNadabi, 31naGedori, na-Ahiyo, naZakheri 32kanye naMikilothi labenguyise waShimeya. Nabo bebahlala edvutane naletihlobo tabo khona eJerusalema.

Umndeni wenkhosi Sawula

(1 Khr. 9:39-44)

33

8:33
1 Sam. 9:1
14:49
Neri abenguyise waKhishi, Khishi abenguyise waSawula, Sawula abenguyise waboJonathani, naMalkhi Shuwa, na-Abinadabi kanye na-Eshbhali.“Eshbhali” uke abitwe ngekutsi “Ishboshethi” 34
8:34
2 Sam. 4:4
Jonathani abenguyise waMeribhali,“Meribhali” uke abitwe ngekutsi “Mefiboshethi” uyise waMikha.

35Mikha abenemadvodzana lamane, lekwakuboPhithoni, naMeleki, naThareya kanye na-Ahazi. 36Ahazi abenguyise waJehoyada,“Jehoyada” nome “Jara” Jehoyada anguyise wabo-Alemethi, na-Azmavethi, naZimri. Zimri abenguyise waMosa, 37Mosa anguyise waBineya, Bineya anguyise waRafa, Rafa anguyise wa-Eleyasa, Eleyasa anguyise wa-Aseli.

38Aseli abenemadvodzana lasitfupha, lekwakubo-Azrikamu, naBokheru, na-Ishmayeli, naSheyariya, na-Obadiya kanye naHanana. Bonkhe laba bekungemadvodzana a-Aseli. 39Esheki, umnakabo-Aseli, abenemadvodzana lamatsatfu lekwakubo-Ulamu, naJewushe kanye na-Elifeleti.

40

8:40
Khu. 20:16
Emadvodzana a-Ulamu bekungemachawe labenesibindzi, akwati nekusebentisa butjoki. Abenemadvodzana lamanyenti nebatukulu labadvuna labanyenti lababeli-150 sebabonkhe. Bonkhe-ke laba bekutitukulwane takaBhenjamini.