Siswati 1996 (SWA96)
7

Titukulwane taka-Isakhari

71

7:1
Gen. 46:13
Num. 26:23
Emadvodzana a-Isakhari bekuboThola, naPhuwa, naJashubi, naShimroni; amane asawonkhe. 2Emadvodzana aThola bekubo-Uzi, naRefaya, naJeriyeli, naJamayi, na-Ibsamu, naSamuweli, lekwakubaholi bemindeni yabo. Ngesikhatsi sekubusa kwaDavide titukulwane taThola tatingetekulwa timphi, ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwato bekungemadvodza lati-22 600.

3Umsa wa-Uzi bekunguJizrahiya. Emadvodzana aJizrahiya bekuboMikhayeli, na-Obadiya, naJoweli, naJishiya. Bonkhe laba labasihlanu bebabaholi. 4Ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo bekungemadvodza lati-36 000, labengalungela kuphuma imphi, ngobe bebanebafati labanyenti nebantfwana labanyenti.

5Tihlobo tabo bonkhe betinsendvo tesive saka-Isakhari ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo bekungemadvodza lati-87 000 labengalungela kuphuma imphi.

Titukulwane takaBhenjamini

6

7:6
Gen. 46:21
Num. 26:28
1 Khr. 8:1
Emadvodzana lamatsatfu aBhenjamini bekuboBela, naBekheri, naJediyayeli.

7Emadvodzana lasihlanu aBela bekubo-Esboni, na-Uzi, na-Uziyeli, naJerimothi, na-Iri, lekwakubaholi bemindeni. Ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo bekungemadvodza lati-22 034, labengalungela kuphuma imphi.

8Emadvodzana aBekheri bekuboZemira, naJowashi, na-Eliyezeri, na-Eliyoyenayi, na-Omri, naJeremothi, na-Abiya, na-Anathothi kanye na-Alemethi. Bonkhe laba bekungemadvodzana aBekheri. 9Ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo bekubaholi bemindeni nemadvodza lati-20 200 labengalungela kuphuma imphi.

10Indvodzana yaJediyayeli bekunguBilhani, emadvodzana aBilhani bekuboJewushe, naBhenjamini, na-Ehudi, naKhenana, naZethani, naThashishi kanye na-Ahishahari. 11Onkhe lamadvodzana aJediyayeli abebaholi bemindeni. Bekungemadvodza lati-17 200 labengalungela kuphuma imphi. 12

7:12
Gen. 46:23
BakaShuphimi nebakaHuphimi bona babetitukulwane taka-Ire, kantsi bakaHushimu bona babetitukulwane taka-Aheri.“taka-Aheri” nome “talomunye” nome “temuntfu lotsite”

Titukulwane takaNaftali

13

7:13
Gen. 46:24
Num. 26:48
Emadvodzana aNaftali bekuboJasiyeli, naGuni, naJeseri kanye naShilemi,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Shalumi” lekwakungemadvodzana aBilha.

Titukulwane takaManase

14Titukulwane takaManase bekungu-Asriyeli, lamtala esinganini sakhe lesasingumSiriya, saphindze samtalela naMakhire, uyise waGileyadi. 15

7:15
Num. 26:33
27:1
Makhire watsatsa umfati esiveni sakaHuphimi, kwatsi lomunye wamtsatsa esiveni sakaShuphimi.Nome “Makhire watsatsela boHuphimi naShuphimi bafati” Libito ladzadzewabo bekunguMakha. Lenye indvodzana yaMakhire bekunguSelofehadi labenemadvodzakati kuphela.

16Makha, umkaMakhire, watala emadvodzana lamabili lekwakuboPhereshi naShereshi; emadvodzana aPhereshi bekubo-Ulamu naRakhemi. 17Indvodzana ya-Ulamu bekunguBedani. Lawa bekungemadvodzana aGileyadi, umsa waMakhire, umsa waManase.

18DzadzewaboGileyadi bekunguHamolekhethi lowatala emadvodzana lamatsatfu: bo-Ishodi, na-Abiyezeri, naMahala. 19Emadvodzana aShemida bekubo-Ahiyani, naShekhemu, naLikhi kanye na-Aniyamu.

Titukulwane taka-Efrayimu

20

7:20
Num. 26:35
Titukulwane taka-Efrayimu bekunguShuthela, umsa wakhe, naBheredi, umsa wakhe, naThahathi, umsa wakhe, na-Eleyada, umsa wakhe, naThahathi, umsa wakhe, 21naZabadi, umsa wakhe, naShuthela, umsa wakhe. Bo-Ezeri na-Eleyadi babulawa ngesikhatsi batsi betama kuba tinkhomo tebantfu baseGathi. 22Efrayimu, uyise, wabalilela emalanga lamanyenti, netihlobo takhe taze teta kutamdvudvuta. 23Waphindze walala nemkakhe lowatetfwala, wase umtalela indvodzana, layetsa libito watsi nguBheriya,“Bheriya” ngesiHebheru kuvakala shangatsi kutsi “sinyama” nome “ibhadi” nome “inhlanhla lembi” ngobe kwaba nenhlupheko leyahlasela umndeni wabo. 24Indvodzakati yakhe bekunguShera lowakha iBhethi Horoni Lengentansi kanye naLengenhla, waphindze wakha ne-Uzeni Shera.

25Efrayimu waphindza watala Refa. Titukulwane takaRefa kwaba nguReshefi, umsa wakhe,SiHebheru site “umsa wakhe” naThela, umsa wakhe, naThahani, umsa wakhe, 26

7:26
Num. 1:10
naLadani, umsa wakhe, na-Amihudi, umsa wakhe, na-Elishama, umsa wakhe, 27
7:27
Josh. 1:1
naNuni, umsa wakhe, naJoshuwa, umsa wakhe.

28Tindzawo tato tekuhlala bekuyiBetheli nemiti leyayiyitungeletile, kusuka eNarani ngasemphumalanga, neGezeri kanye nemiti yayo ngasenshonalanga, neShekhemu kanye nemiti yayo, kuze kuyewufika e-Aya kanye nemiti yayo.

29

7:29
Josh. 17:11
Titukulwane takaManase ngito letatiphetse lamadolobha: iBhethi Shani, neThanaki, neMegido, neDori kanye nemiti yawo.

Titukulwane takaJosefa, umsa wa-Israyeli, tatihlala kulamadolobha.

Titukulwane taka-Asheri

30

7:30
Gen. 46:17
Num. 26:44
Emadvodzana a-Asheri bekuboJimna, naJishuwa, naJishvi, naBheriya kanye naSera lekwakuyindvodzakati.

31Emadvodzana aBheriya bekuboHebere, naMalkhiyeli, uyise“uyise” nome “umcambi” nome “umholi wemmango” nome “indvuna yemphi” waBizayithi.

32Hebhere abenguyise waboJafleti, naShomeri, naHothami kanye naShuwa labengudzadzewabo.

33Emadvodzana aJafleti bekuboPhasaki, naBimhali kanye na-Ashvathi. Ngawo lawa emadvodzana aJafleti.

34Emadvodzana aShomeri bekubo-Ahi, naRoga,Nome “umnakaboShomeri watala boRoga” naHubha kanye na-Aramu.

35Emadvodzana aHothami,NgesiHebheru “Helemi” umnakabo, bekuboSofa, naJimna, naSheleshi kanye na-Amali.

36Emadvodzana aSofa bekuboShuwa, naHaneferi, naShuwali, naBeri, naJimra, 37naBeseri, naHodi, naShama, naShilsha, naJithrani“Jithrani” uke abitwe ngekutsi “Jetheri” kanye naBheyera.

38Emadvodzana aJetheri bekuboJefune, naPhispha kanye na-Ara.

39Emadvodzana a-Ula bekubo-Ara, naHaniyeli kanye naRisiya.

40Bonkhe laba bekutitukulwane taka-Asheri: kwakutinhloko temindeni, emadvodza elikhetselo, tingwazi letinesibindzi babaholi labahlonishwako. Ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo bekungemadvodza lati-26 000 labengalungela kuphuma imphi.

8

Titukulwane takaBhenjamini

81

8:1
Gen. 46:21
Num. 26:38
1 Khr. 7:6
Emadvodzana aBhenjamini bekuboBela, litubulo lakhe, elanywe ngu-Ashbeli, kute Ahara, 2kulandzele Noha, kugcine Rafa labewesihlanu.

3Emadvodzana aBela bekubo-Adari, naGera, na-Abihudi,“naGera naAbihudi” nome “naGera, uyise wa-Ehudi” 4na-Abishuwa, naNamani, na-Ahowa, 5naGera, naShefufani kanye naHuramu.

6Titukulwane taka-Ehudi, lekwakutinhloko temindeni leyayihlala eGeba yase ilahlelwa eManahathi: 7bekuboNamani, na-Ahiya kanye naGera. Nguye lowabamikisa khona, kantsi futsi abenguyise wa-Uza na-Ahihudi.

8Shaharayimi watala emadvodzana eMowabi emvakwekulahla kwakhe bafati bakhe boHushimu naBhara. 9Hodeshi, umkakhe, wamtalela boJobabi, naSibiya, naMesha, naMalkhamu, 10naJewuse, naSakhiya kanye naMima. Lawa bekungemadvodzana akhe labetinhloko temindeni. 11Hushimu wamtalela bo-Abitubi na-Elphali.

12Emadvodzana a-Elphali bekubo-Ebheri, naMishamu, naShemedi, lowakha emadolobha i-Ono neLodi kanye nemiti leyayiyitungeletile.

Labanye besive sakaBhenjamini eGathi nase-Ayaloni

13Bheriya naShema bekutinhloko temindeni leyayihlala edolobheni i-Ayaloni, ngibo labacosha labantfu lababehlala eGathi. 14Titukulwane takaBheriya tatifaka ekhatsi bo-Ahiyo, naShashaki, naJeremothi, 15naZebadiya, na-Aradi, na-Ederi, 16naMikhayeli, naJishpha kanye naJoha.

Labanye besive sakaBhenjamini lababeseJerusalema

17Letinye titukulwane taka-Elphali bekuboZebadiya, naMeshulamu, naHizki, naHebhere, 18na-Ishmerayi, naJizliya kanye naJobabi.

19Titukulwane takaShimeyi bekuboJakimu, naZikhri, naZabdi, 20na-Eliyenayi, naSilethayi, na-Eliyeli, 21na-Adaya, naBheraya kanye naShimrathi.

22Titukulwane takaShashaki bekuboJishphani, na-Ebheri, na-Eliyeli, 23na-Abdoni, naZikhri, naHanana, 24naHananiya, na-Elamu, na-Antothiya, 25na-Ifdeya kanye naPhenuweli.

26Emadvodzana aJerohamu bekuboShamsherayi, naShehariya, na-Athaliya, 27naJareshiya, na-Elija kanye naZikhri.

28Bonkhe laba bekutinhloko temindeni netikhulu ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo; babehlala eJerusalema.

Labanye besive sakaBhenjamini eGibeyoni naseJerusalema

(1 Khr. 9:35-38)

29

8:29
1 Khr. 9:35
Jeyiyeli,SiHebheru site lelibito uyise“uyise” loko kungasho “umholi wemmango” nome “indvuna yemphi” nome “umcambi” waGibeyoni, abehlala eGibeyoni. Libito lemkakhe bekunguMakha, 30Abdoni kulitubulo lakhe, abelanywa nguSuri, kute Khishi, naBhali, naNeri,SiHebheru site “Neri” naNadabi, 31naGedori, na-Ahiyo, naZakheri 32kanye naMikilothi labenguyise waShimeya. Nabo bebahlala edvutane naletihlobo tabo khona eJerusalema.

Umndeni wenkhosi Sawula

(1 Khr. 9:39-44)

33

8:33
1 Sam. 9:1
14:49
Neri abenguyise waKhishi, Khishi abenguyise waSawula, Sawula abenguyise waboJonathani, naMalkhi Shuwa, na-Abinadabi kanye na-Eshbhali.“Eshbhali” uke abitwe ngekutsi “Ishboshethi” 34
8:34
2 Sam. 4:4
Jonathani abenguyise waMeribhali,“Meribhali” uke abitwe ngekutsi “Mefiboshethi” uyise waMikha.

35Mikha abenemadvodzana lamane, lekwakuboPhithoni, naMeleki, naThareya kanye na-Ahazi. 36Ahazi abenguyise waJehoyada,“Jehoyada” nome “Jara” Jehoyada anguyise wabo-Alemethi, na-Azmavethi, naZimri. Zimri abenguyise waMosa, 37Mosa anguyise waBineya, Bineya anguyise waRafa, Rafa anguyise wa-Eleyasa, Eleyasa anguyise wa-Aseli.

38Aseli abenemadvodzana lasitfupha, lekwakubo-Azrikamu, naBokheru, na-Ishmayeli, naSheyariya, na-Obadiya kanye naHanana. Bonkhe laba bekungemadvodzana a-Aseli. 39Esheki, umnakabo-Aseli, abenemadvodzana lamatsatfu lekwakubo-Ulamu, naJewushe kanye na-Elifeleti.

40

8:40
Khu. 20:16
Emadvodzana a-Ulamu bekungemachawe labenesibindzi, akwati nekusebentisa butjoki. Abenemadvodzana lamanyenti nebatukulu labadvuna labanyenti lababeli-150 sebabonkhe. Bonkhe-ke laba bekutitukulwane takaBhenjamini.

9

Bantfu lababuya ekutfunjweni

91

9:1
2 Sam. 24:9
2 Khos. 24:10
25:1
Bonkhe bantfu baka-Israyeli babalwa ngekwemindeni yabo, njengobe kubhaliwe encwadzini yemakhosi aka-Israyeli.

Sive sakaJuda sona sase sitfunjelwe eBhabhulona ngenca yekungetsembeki kwaso. 2Bekucala ekubuyeni nasekucabeni etindzaweni tabo emadolobheni abo kwakungema-Israyeli labebabantfu nje, nebaphristi, nemaLevi kanye netikhonti tasethempelini. 3

9:3
Neh. 11:4
Besive sakaJuda, nesakaBhenjamini, nesaka-Efrayimu kanye nesakaManase bona bahamba bayawuhlala eJerusalema:

4Kwakubo-Uthayi, umsa wa-Amihudi, umsa wa-Omri, umsa wa-Imri, umsa waBani, umtukulu waPheresi, umsa waJuda.

5Esiveni sakaShela labengumholi bekungu-Asaya, litubulo lakhe, akanye nalamanye emadvodzana akakhe.

6Esiveni sakaZera labengumholi bekunguJehuweli akanye nabomnakabo. Sebabonkhe bantfu besive sakaJuda babengema-690.

7Esiveni sakaBhenjamini bekunguSalu, umsa waMeshulamu, umsa waHodaviya, umsa waHasenuwa, 8na-Ibhiniya, umsa waJerohamu; na-Ela, umsa wa-Uzi, umsa waMikhri; naMeshulamu, umsa waShefathiya, umsa waRehuweli, umsa wa-Ibhiniya.

9Sebabonkhe bantfu besive sakaBhenjamini ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo bebangema-956. Onkhe lamadvodza abebaholi bemindeni yawo.

Baphristi lababehlala eJerusalema

10

9:10
Neh. 11:10
Baphristi lababehlala eJerusalema bekunguJedaya, naJehoyaribi, naJakhini, 11
9:11
1 Khr. 6:12
Neh. 11:11
na-Azariya, umsa waHilkiya, umsa waMeshulamu, umsa waSadoki, umsa waMerayothi, umsa wa-Ahitubi, labeyindvuna endlini yaNkulunkulu, 12na-Adaya, umsa waJerohamu, umsa waPhashuri, umsa waMalkhiya, naMasayi, umsa wa-Adiyeli, umsa waJazera, umsa waMeshulamu, umsa waMeshilemithi, umsa wa-Imeri.

13Baphristi lababebaholi bemindeni babeyi-1 760. Babenelikhono ekwenteni wonkhe umsebenti wasendlini yaNkulunkulu.

EmaLevi labehlala eJerusalema

14EmaLevi labehlala eJerusalema bekuboShemaya, umsa waHashubi, umsa wa-Azrikamu, umsa waHashabiya, umMerari; 15naBakbakhari, naHereshi, naGalali kanye naMathaniya, umsa waMikha, umsa waZikhri, umsa wa-Asafa; 16na-Obadiya, umsa waShemaya, umsa waGalali, umsa waJeduthuni, naBherekhiya, umsa wa-Asa, umsa wa-Elkhana, labehlala emitini yemaNethofa.

Bomahlalesangweni belithempeli lababehlala eJerusalema

17Bomahlalesangweni belithempeli lababehlala eJerusalema bekuboShalumi, na-Akhubi, naThalmoni, na-Ahimani kanye nabomnakabo. Shalumi abengumholi wabo. 18Bonkhe laba bebahlala ngaseSangweni LenkhosiBekulisango lelalingasemphumalanga nelithempeli inkhosi leyayivamise kungena ngalo lelingasemphumalanga, kuze kube ngulamuhla loku. Laba-ke bekubomahlalesangweni benkambu yemaLevi.

19Shalumi, umsa waKhore, umsa wa-Abiyasafa, umsa waKhora, kanye nabomahlalesangweni bemndeni wakhe, emaKhora, bona umsebenti wabo bekukugadza etimphundvwini telithende,“lithende” nome “lithempeli” njengakumavesi 21,23 njengobe naboyise umsebenti wabo bekukugadza lisango lekungena endlini yaSimakadze. 20Finehasi, umsa wa-Eleyazare, ekucaleni bekaphetse labomahlalesangweni, naSimakadze waba naye.

21Zakhariya, umsa waMeshelemiya, naye abengumahlalesangweni ekungeneni kwelisango lelithende lekuhlangana.

22

9:22
1 Sam. 9:9
Sebabonkhe labakhetselwa kuba bomahlalesangweni etimphundvwini kwaba ngemadvodza langema-212. Babhaliswa ngetitukulwane tabo emitini yabo lababehlala kuyo. Bekuyinkhosi Davide nemphrofethi Samuweli lebababeka kutsi babe tetsenjwa talowo msebenti. 23Bona kanye netitukulwane tabo babebekwe kutsi bagadze emasango endlu yaSimakadze, lekwakutsiwa lithende.“lithende” nome “lithempeli” njengakumavesi 21,23 24Labomahlalesangweni babebekwe kuyo yonkhe lemihlubulo lemine: ngasemphumalanga, nangasenshonalanga, nangasenyakatfo, nangaseningizimu. 25Bomnakabo lababesuka kulemiti yakubo babefika njalo nje kutawubambisana nabo kulemisebenti yekugadza ngemagema emalanga lasikhombisa. 26Kodvwa bomahlalesangweni labakhulu labane bemaLevi bona bebanikwe umsebenti wekunakekela emakamelo kanye nengcebo endlini yaNkulunkulu.

27Babefanele bahlale busuku bonkhe batungelete indlu yaNkulunkulu, ngobe phela bekufanele bayigadze; babephetse ngisho nesikhiya sekuyivula njalo nje ekuseni.

Lamanye emaLevi

28Umsebenti wemaLevi lamanye bekukuphatsa nekunakekela timphahla letatisetjentiswa ekukhonteni ethempelini. Letimphahla babetibala natingeniswa, baphindze batibale natikhishwa kuyawusetjentiswa. 29Lamanye emaLevi umsebenti wawo bekukuphatsa letinye timphahla letingcwele, nafulaha, neliwayini, nemafutsa emncumo, nemphepho kanye netinandzisi. 30

9:30
Eks. 30:35
Kodvwa kuhlanganisa tinandzisi bekungumsebenti webaphristi.

31UmLevi lekwakutsiwa nguMathithiya, indvodzana leyayilitubulo laShalumi, umKhora, yena umsebenti wakhe bekukubhaka sinkhwa semnikelo. 32

9:32
Lev. 24:5
Labanye bomnakabo bemaKhohati umsebenti wabo bekukulungisa sinkhwa semnikelo ngekusibeka etafuleni njalo nje ngeliSabatha.

33Labo lababebahlabeli, lababebaholi bemaLevi, babehlala emakamelweni elithempeli. Bayekeliswa nalena leminye imisebenti, ngobe babehlala balindzele kubitelwa emsebentini wabo ngaso sonkhe sikhatsi, emini nasebusuku.

34Lamadvodza abebaholi bemindeni yemaLevi, tonkhe tikhulu ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwato, bahlala eJerusalema.

Bokhokho netitukulwane tenkhosi Sawula

(1 Khr. 8:29-38)

35

9:35
1 Khr. 8:29
Jeyiyeli, uyise“uyise” loko kungasho “umholi wemmango” nome “indvuna yemphi” nome “umcambi” waGibeyoni, abehlala eGibeyoni. Libito lemkakhe bekunguMakha. 36Litubulo lakhe kungu-Abdoni, yena elanywa boSuri, naKhishi, naBhali, naNeri, naNadabi, 37naGedori, na-Ahiyo, naZakhariya kanye naMikilothi. 38Mikilothi abenguyise waShimeya. Nabo babehlala edvutane netihlobo tabo eJerusalema.

39

9:39
1 Sam. 14:49
Neri abenguyise waKhishi, Khishi anguyise waSawula, Sawula anguyise waboJonathani, naMalkhi Shuwa, na-Abinadabi kanye na-Eshbhali.“Eshbhali” uke abitwe ngekutsi “Ishboshethi” 40Indvodzana yaJonathani bekunguMeribhali,“Meribhali” uke abitwe ngekutsi “Mefiboshethi” uyise waMikha. 41Emadvodzana aMikha bekuboPhithoni, naMeleki, naThareya kanye na-Ahazi.SiHebheru site “kanye na-Ahazi” 42Ahazi abenguyise waJara, JaraLinyenti letincwadzi tesiHebheru titsi “Jara”, ku-1 Khr. 8:36 ubitwa ngekutsi “Jehoyada” anguyise wabo-Alemethi, na-Azmavethi, naZimri; Zimri abenguyise waMosa. 43Mosa abenguyise waBineya, Bineya anguyise waRefaya, Refaya anguyise wa-Eleyasa, Eleyasa anguyise wa-Aseli.

44Aseli abenemadvodzana lasitfupha, emabito awo bekubo-Azrikamu, naBokheru, na-Ishmayeli, naSheyariya, na-Obadiya kanye naHanana. Lawa-ke bekungemadvodzana a-Aseli.