Siswati 1996 (SWA96)
6

Luhlanga lwemndeni webaphristi labakhulu

61

6:1
Gen. 46:11
Eks. 6:16
Num. 26:57
1 Khr. 23:6
Emadvodzana aLevi bekuboGeshoni, naKhohati, naMerari.

2Emadvodzana aKhohati bekubo-Amramu, naJisihari, naHebroni kanye na-Uziyeli.

3

6:3
Eks. 2:1
Num. 3:2
Bantfwana ba-Amramu bekubo-Aroni, naMosi kanye naMiriyamu.

Emadvodzana a-Aroni bekuboNadabi, na-Abihu, na-Eleyazare kanye na-Ithamari.

4Eleyazare abenguyise waFinehasi,

Finehasi anguyise wa-Abishuwa.

5Abishuwa abenguyise waBukhi,

Bukhi anguyise wa-Uzi.

6Uzi abenguyise waZerahiya,

Zerahiya anguyise waMerayothi.

7Merayothi abenguyise wa-Amariya,

Amariya anguyise wa-Ahitubi.

8

6:8
2 Sam. 8:17
15:27
Ahitubi abenguyise waSadoki,

Sadoki anguyise wa-Ahimasi.

9Ahimasi abenguyise wa-Azariya,

Azariya anguyise waJohanani.

10Johanani abenguyise wa-Azariya.

Azariya abekhonta, angumphristi ethempelini lelalakhiwe nguSolomoni eJerusalema.

11Azariya abenguyise wa-Amariya,

Amariya anguyise wa-Ahitubi.

12Ahitubi abenguyise waSadoki,

Sadoki anguyise waShalumi.

13

6:13
2 Khos. 22:4
Shalumi abenguyise waHilkiya,

Hilkiya anguyise wa-Azariya.

14Azariya abenguyise waSeraya,

Seraya anguyise waJesadaki.

15

6:15
2 Khos. 25:1
Jesadaki watfunjwa ngesikhatsi Simakadze avumela kutfunjwa kwebakaJuda nebaseJerusalema nguNebukhadnezari.

Letinye titukulwane takaLevi

16

6:16
Num. 3:16
Emadvodzana aLevi bekuboGeshoni,NgesiHebheru “Geshomu” uke abitwe ngekutsi “Geshoni” naKhohati kanye naMerari.

17Emadvodzana aGeshoniNgesiHebheru “Geshomu” uke abitwe ngekutsi “Geshoni” bekuboLibni naShimeyi.

18Emadvodzana aKhohati bekubo-Amramu, naJisihari, naHebroni kanye na-Uziyeli.

19Emadvodzana aMerari bekuboMahali naMushi.

Leti bekutinsendvo temaLevi ngaboyise bato:

20TakaGeshoniNgesiHebheru “Geshomu” uke abitwe ngekutsi “Geshoni” bekunguLibni,

umsa wakhe, naJehathi, umsa wakhe, naZima, umsa wakhe,

21naJowa, umsa wakhe, na-Ido,

umsa wakhe, naZera, umsa wakhe,

kanye naJeyatherayi, umsa wakhe.

22Titukulwane takaKhohati bekungu-Aminadabi, umsa wakhe,

naKhora, umsa wakhe,

na-Asiri, umsa wakhe,

23na-Elkhana, umsa wakhe,

na-Abiyasafa, umsa wakhe,

na-Asiri, umsa wakhe,

24naThahathi, umsa wakhe,

na-Uriyeli, umsa wakhe,

na-Uziya, umsa wakhe,

kanye naShawula, umsa wakhe.

25Titukulwane taka-Elkhana bekungu-Amasayi, na-Ahimothi,

26na-Elkhana, umsa wakhe,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Ahimothi 26 na-Elkhana. Emadvodzana a-Elkhana bekuboSofayi,”

naSofayi, umsa wakhe,

naNahathi, umsa wakhe,

27

6:27
1 Sam. 1:1
na-Eliyabe, umsa wakhe,

naJerohamu, umsa wakhe,

na-Elkhana, umsa wakhe,

naSamuweli, umsa wakhe.Letinye tincwadzi tekucala tite “naSamuweli, umsa wakhe”

28

6:28
1 Sam. 8:2
Emadvodzana aSamuweli bekunguJoweli,Letinye tincwadzi tekucala tite “bekunguJoweli” litubulo lakhe, na-Abiya, indvodzana yakhe yesibili.

29Titukulwane takaMerari bekunguMahali, naLibni, umsa wakhe, naShimeyi, umsa wakhe, na-Uza, umsa wakhe,

30naShimeya, umsa wakhe,

naHagiya, umsa wakhe,

na-Asaya, umsa wakhe.

Bahlabeli basethempelini

31Lawa bekungemadvodza Davide lawabeka kutsi engamele kuhlabelela endlini yaSimakadze, nase kufakwe libhokisi lesivumelwane kuyo. 32Abekhonta ngekuhlabelela embikwelithende lekuhlangana, Solomoni waze wakha lithempeli laSimakadze eJerusalema. Lomsebenti babewenta ngekulandzela imitsetfo leyo leyayentelwe bona.

33Nankha-ke lamadvodza labekhonta kanye nemadvodzana awo:

Esiveni semaKhohati bekunguHemani, umhlabeli, umsa waJoweli, umsa waSamuweli,

34umsa wa-Elkhana, umsa waJerohamu,

umsa wa-Eliyeli, umsa waThowa,

35umsa waSufi, umsa wa-Elkhana,

umsa waMahathi, umsa wa-Amasayi,

36umsa wa-Elkhana, umsa waJoweli,

umsa wa-Azariya, umsa waZefaniya,

37umsa waThahathi, umsa wa-Asiri,

umsa wa-Abiyasafa, umsa waKhora,

38umsa waJisihari, umsa waKhohati,

umsa waLevi, umsa wa-Israyeli.

39Asafa, labebambisene naHemani, yena abekhonta ngasesandleni sakhe sekudla.

Asafa abengumsa waBherekhiya, umsa waShimeya,

40umsa waMikhayeli, umsa waBhaseya,Letinye tincwadzi tekucala netesiHebheru titsi “Maseya” umsa waMalkhiya,

41umsa wa-Ethni, umsa waZera, umsa wa-Adaya,

42umsa wa-Ethani, umsa waZima, umsa waShimeyi,

43umsa waJahathi, umsa waGeshoni, umsa waLevi.

44Ngasesandleni sangesancele bekubomnakabo lebekungemadvodzana aMerari:

Ethani abengumsa waKhishi,

umsa wa-Abdi, umsa waMaluki,

45umsa waHashabiya, umsa wa-Amasiya, umsa waHilkiya,

46umsa wa-Amsi, umsa waBani, umsa waShemeri,

47umsa waMahali, umsa waMushi,

umsa waMerari, umsa waLevi.

48Laba labanye bomnakabo lababengemaLevi bona bebanikwe leminye imisebenti ethendeni lekuhlangana, lekwakuyindlu yaNkulunkulu.

Titukulwane taka-Aroni

49

6:49
Eks. 30:7
Num. 4:16
Kodvwa Aroni netitukulwane takhe bekungabo lababetfula iminikelo elatini lekushisa iminikelo kanye naselatini lemphepho. Umsebenti wabo bekukukhonta endzaweni lengcwelengcwele kanye nekwentela Israyeli inhlawulo yekubuyisana naNkulunkulu, ngekulandzela yonkhe imiyalo Mosi, inceku yaNkulunkulu, latsi ayentiwe.

50Titukulwane taka-Aroni bekungu-Eleyazare, umsa wakhe,

naFinehasi, umsa wakhe, na-Abishuwa, umsa wakhe,

51naBukhi, umsa wakhe, na-Uzi, umsa wakhe,

naZerahiya, umsa wakhe,

52naMerayothi, umsa wakhe,

na-Amariya, umsa wakhe, na-Ahitubi, umsa wakhe,

53naSadoki, umsa wakhe, na-Ahimasi, umsa wakhe.

Lapho kwakuhlala khona emaLevi

54

6:54
Josh. 21:9
Letindzawo nguleto letatabelwe emaLevi etitukulwaneni taka-Aroni telusendvo lwemaKhohati, njengobe tadliwa yinkatho yekucala:

55Anikwa iHebroni kaJuda kanye nemadlelo labeyitungeletile.

56Kodvwa emasimi kanye nemiti leyayitungelete lelidolobha kwanikwa Khalebi, umsa waJefune.

57

6:57
Dut. 19:1
Titukulwane taka-Aroni tanikwa iHebroni, lidolobha lekukhosela, neLibna,NgesiHebheru “tabelwa emadolobha ekukhosela iHebroni neLibna” neJathiri, ne-Eshtemoya nemadlelo awo, 58neHileni, neDebiri, 59ne-Ashani, neJutha,SiHebheru sona site “neJutha” neBhethi Shemeshi kanye nemadlelo alamadolobha.

60Esiveni sakaBhenjamini banikwa iGibeyoni,SiHebheru sona site “iGibeyoni” neGeba, ne-Alemethi, ne-Anathothi kanye nemadlelo alamadolobha.

Emadolobha labelwa tinsendvo temaKhohati aba li-13 asawonkhe.

61Letinye titukulwane temaKhohati tabelwa ngenkatho emadolobha lalishumi emkhatsini wetinsendvo tencenye yesive sakaManase.

62Titukulwane takaGeshoni, lusendvo ngelusendvo, tabelwa ngenkatho emadolobha lali-13 esiveni saka-Isakhari, nesaka-Asheri kanye nesakaNaftali, nasemkhatsini wesive sakaManase lesasiseBhashani.

63Titukulwane takaMerari, lusendvo ngelusendvo, tabelwa ngenkatho emadolobha lali-12 esiveni sakaRubeni, nesakaGadi, nesakaZebuloni.

64Ngako ema-Israyeli anika emaLevi lamadolobha kanye nemadlelo awo.

65Esiveni sakaJuda, nesakaSimeyoni, nesakaBhenjamini emaLevi abelwa lamadolobha lasashitiwo.

66

6:66
Josh. 21:20
Leminye imindeni netinsendvo temaKhohati tanikwa emadolobha esive saka-Efrayimu.

67Eveni letintsaba kulaka-Efrayimu tabelwa iShekhemu, lidolobha lekukhosela, neGezeri,Fundza Josh. 21:21; ngesiHebheru “tabelwa emadolobha ekukhosela iShekhemu neGezeri” 68neJokmeyamu, neBhethi Horoni, 69ne-Ayaloni, neGathi Rimoni kanye nemadlelo awo.

70Encenyeni yesive sakaManase ema-Israyeli abela tinsendvo nemindeni leminye yemaKhohati i-Aneri neBhileyamu kanye nemadlelo awo.

71

6:71
Josh. 21:27
BakaGeshoni banikwa nankha emadolobha: Elusendvweni lwencenye yesive sakaManase babelwa iGolani leseBhashani ne-Ashtarothe kanye nemadlelo awo.

72Esiveni saka-Isakhari babelwa iKhedeshi, neDabherathi, 73neRamothi, ne-Anemu kanye nemadlelo awo.

74Esiveni saka-Asheri babelwa iMashali, ne-Abdoni, 75neHukhoki, neRehobu kanye nemadlelo awo.

76Esiveni sakaNaftali babelwa iKhedeshi eGalile, neHamoni, neKhiriyathayimu kanye nemadlelo awo.

77

6:77
Josh. 21:34
BakaMerari, labanye bona babelwa nankha emadolobha: Esiveni sakaZebuloni babelwa iJokneyamu, neKhatha,SiHebheru site “iJokneyamu, neKhatha” neRimono, neThabori kanye nemadlelo awo.

78Esiveni sakaRubeni ngesheya kweJordane emphumalanga neJerikho babelwa iBheseri ehlane, neJahasa, 79neKhedemothi, neMefathi kanye nemadlelo awo.

80Esiveni sakaGadi babelwa iRamothi kulakaGileyadi, neMahanayimu, 81neHeshboni, neJazeri kanye nemadlelo awo.

7

Titukulwane taka-Isakhari

71

7:1
Gen. 46:13
Num. 26:23
Emadvodzana a-Isakhari bekuboThola, naPhuwa, naJashubi, naShimroni; amane asawonkhe. 2Emadvodzana aThola bekubo-Uzi, naRefaya, naJeriyeli, naJamayi, na-Ibsamu, naSamuweli, lekwakubaholi bemindeni yabo. Ngesikhatsi sekubusa kwaDavide titukulwane taThola tatingetekulwa timphi, ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwato bekungemadvodza lati-22 600.

3Umsa wa-Uzi bekunguJizrahiya. Emadvodzana aJizrahiya bekuboMikhayeli, na-Obadiya, naJoweli, naJishiya. Bonkhe laba labasihlanu bebabaholi. 4Ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo bekungemadvodza lati-36 000, labengalungela kuphuma imphi, ngobe bebanebafati labanyenti nebantfwana labanyenti.

5Tihlobo tabo bonkhe betinsendvo tesive saka-Isakhari ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo bekungemadvodza lati-87 000 labengalungela kuphuma imphi.

Titukulwane takaBhenjamini

6

7:6
Gen. 46:21
Num. 26:28
1 Khr. 8:1
Emadvodzana lamatsatfu aBhenjamini bekuboBela, naBekheri, naJediyayeli.

7Emadvodzana lasihlanu aBela bekubo-Esboni, na-Uzi, na-Uziyeli, naJerimothi, na-Iri, lekwakubaholi bemindeni. Ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo bekungemadvodza lati-22 034, labengalungela kuphuma imphi.

8Emadvodzana aBekheri bekuboZemira, naJowashi, na-Eliyezeri, na-Eliyoyenayi, na-Omri, naJeremothi, na-Abiya, na-Anathothi kanye na-Alemethi. Bonkhe laba bekungemadvodzana aBekheri. 9Ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo bekubaholi bemindeni nemadvodza lati-20 200 labengalungela kuphuma imphi.

10Indvodzana yaJediyayeli bekunguBilhani, emadvodzana aBilhani bekuboJewushe, naBhenjamini, na-Ehudi, naKhenana, naZethani, naThashishi kanye na-Ahishahari. 11Onkhe lamadvodzana aJediyayeli abebaholi bemindeni. Bekungemadvodza lati-17 200 labengalungela kuphuma imphi. 12

7:12
Gen. 46:23
BakaShuphimi nebakaHuphimi bona babetitukulwane taka-Ire, kantsi bakaHushimu bona babetitukulwane taka-Aheri.“taka-Aheri” nome “talomunye” nome “temuntfu lotsite”

Titukulwane takaNaftali

13

7:13
Gen. 46:24
Num. 26:48
Emadvodzana aNaftali bekuboJasiyeli, naGuni, naJeseri kanye naShilemi,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Shalumi” lekwakungemadvodzana aBilha.

Titukulwane takaManase

14Titukulwane takaManase bekungu-Asriyeli, lamtala esinganini sakhe lesasingumSiriya, saphindze samtalela naMakhire, uyise waGileyadi. 15

7:15
Num. 26:33
27:1
Makhire watsatsa umfati esiveni sakaHuphimi, kwatsi lomunye wamtsatsa esiveni sakaShuphimi.Nome “Makhire watsatsela boHuphimi naShuphimi bafati” Libito ladzadzewabo bekunguMakha. Lenye indvodzana yaMakhire bekunguSelofehadi labenemadvodzakati kuphela.

16Makha, umkaMakhire, watala emadvodzana lamabili lekwakuboPhereshi naShereshi; emadvodzana aPhereshi bekubo-Ulamu naRakhemi. 17Indvodzana ya-Ulamu bekunguBedani. Lawa bekungemadvodzana aGileyadi, umsa waMakhire, umsa waManase.

18DzadzewaboGileyadi bekunguHamolekhethi lowatala emadvodzana lamatsatfu: bo-Ishodi, na-Abiyezeri, naMahala. 19Emadvodzana aShemida bekubo-Ahiyani, naShekhemu, naLikhi kanye na-Aniyamu.

Titukulwane taka-Efrayimu

20

7:20
Num. 26:35
Titukulwane taka-Efrayimu bekunguShuthela, umsa wakhe, naBheredi, umsa wakhe, naThahathi, umsa wakhe, na-Eleyada, umsa wakhe, naThahathi, umsa wakhe, 21naZabadi, umsa wakhe, naShuthela, umsa wakhe. Bo-Ezeri na-Eleyadi babulawa ngesikhatsi batsi betama kuba tinkhomo tebantfu baseGathi. 22Efrayimu, uyise, wabalilela emalanga lamanyenti, netihlobo takhe taze teta kutamdvudvuta. 23Waphindze walala nemkakhe lowatetfwala, wase umtalela indvodzana, layetsa libito watsi nguBheriya,“Bheriya” ngesiHebheru kuvakala shangatsi kutsi “sinyama” nome “ibhadi” nome “inhlanhla lembi” ngobe kwaba nenhlupheko leyahlasela umndeni wabo. 24Indvodzakati yakhe bekunguShera lowakha iBhethi Horoni Lengentansi kanye naLengenhla, waphindze wakha ne-Uzeni Shera.

25Efrayimu waphindza watala Refa. Titukulwane takaRefa kwaba nguReshefi, umsa wakhe,SiHebheru site “umsa wakhe” naThela, umsa wakhe, naThahani, umsa wakhe, 26

7:26
Num. 1:10
naLadani, umsa wakhe, na-Amihudi, umsa wakhe, na-Elishama, umsa wakhe, 27
7:27
Josh. 1:1
naNuni, umsa wakhe, naJoshuwa, umsa wakhe.

28Tindzawo tato tekuhlala bekuyiBetheli nemiti leyayiyitungeletile, kusuka eNarani ngasemphumalanga, neGezeri kanye nemiti yayo ngasenshonalanga, neShekhemu kanye nemiti yayo, kuze kuyewufika e-Aya kanye nemiti yayo.

29

7:29
Josh. 17:11
Titukulwane takaManase ngito letatiphetse lamadolobha: iBhethi Shani, neThanaki, neMegido, neDori kanye nemiti yawo.

Titukulwane takaJosefa, umsa wa-Israyeli, tatihlala kulamadolobha.

Titukulwane taka-Asheri

30

7:30
Gen. 46:17
Num. 26:44
Emadvodzana a-Asheri bekuboJimna, naJishuwa, naJishvi, naBheriya kanye naSera lekwakuyindvodzakati.

31Emadvodzana aBheriya bekuboHebere, naMalkhiyeli, uyise“uyise” nome “umcambi” nome “umholi wemmango” nome “indvuna yemphi” waBizayithi.

32Hebhere abenguyise waboJafleti, naShomeri, naHothami kanye naShuwa labengudzadzewabo.

33Emadvodzana aJafleti bekuboPhasaki, naBimhali kanye na-Ashvathi. Ngawo lawa emadvodzana aJafleti.

34Emadvodzana aShomeri bekubo-Ahi, naRoga,Nome “umnakaboShomeri watala boRoga” naHubha kanye na-Aramu.

35Emadvodzana aHothami,NgesiHebheru “Helemi” umnakabo, bekuboSofa, naJimna, naSheleshi kanye na-Amali.

36Emadvodzana aSofa bekuboShuwa, naHaneferi, naShuwali, naBeri, naJimra, 37naBeseri, naHodi, naShama, naShilsha, naJithrani“Jithrani” uke abitwe ngekutsi “Jetheri” kanye naBheyera.

38Emadvodzana aJetheri bekuboJefune, naPhispha kanye na-Ara.

39Emadvodzana a-Ula bekubo-Ara, naHaniyeli kanye naRisiya.

40Bonkhe laba bekutitukulwane taka-Asheri: kwakutinhloko temindeni, emadvodza elikhetselo, tingwazi letinesibindzi babaholi labahlonishwako. Ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo bekungemadvodza lati-26 000 labengalungela kuphuma imphi.

8

Titukulwane takaBhenjamini

81

8:1
Gen. 46:21
Num. 26:38
1 Khr. 7:6
Emadvodzana aBhenjamini bekuboBela, litubulo lakhe, elanywe ngu-Ashbeli, kute Ahara, 2kulandzele Noha, kugcine Rafa labewesihlanu.

3Emadvodzana aBela bekubo-Adari, naGera, na-Abihudi,“naGera naAbihudi” nome “naGera, uyise wa-Ehudi” 4na-Abishuwa, naNamani, na-Ahowa, 5naGera, naShefufani kanye naHuramu.

6Titukulwane taka-Ehudi, lekwakutinhloko temindeni leyayihlala eGeba yase ilahlelwa eManahathi: 7bekuboNamani, na-Ahiya kanye naGera. Nguye lowabamikisa khona, kantsi futsi abenguyise wa-Uza na-Ahihudi.

8Shaharayimi watala emadvodzana eMowabi emvakwekulahla kwakhe bafati bakhe boHushimu naBhara. 9Hodeshi, umkakhe, wamtalela boJobabi, naSibiya, naMesha, naMalkhamu, 10naJewuse, naSakhiya kanye naMima. Lawa bekungemadvodzana akhe labetinhloko temindeni. 11Hushimu wamtalela bo-Abitubi na-Elphali.

12Emadvodzana a-Elphali bekubo-Ebheri, naMishamu, naShemedi, lowakha emadolobha i-Ono neLodi kanye nemiti leyayiyitungeletile.

Labanye besive sakaBhenjamini eGathi nase-Ayaloni

13Bheriya naShema bekutinhloko temindeni leyayihlala edolobheni i-Ayaloni, ngibo labacosha labantfu lababehlala eGathi. 14Titukulwane takaBheriya tatifaka ekhatsi bo-Ahiyo, naShashaki, naJeremothi, 15naZebadiya, na-Aradi, na-Ederi, 16naMikhayeli, naJishpha kanye naJoha.

Labanye besive sakaBhenjamini lababeseJerusalema

17Letinye titukulwane taka-Elphali bekuboZebadiya, naMeshulamu, naHizki, naHebhere, 18na-Ishmerayi, naJizliya kanye naJobabi.

19Titukulwane takaShimeyi bekuboJakimu, naZikhri, naZabdi, 20na-Eliyenayi, naSilethayi, na-Eliyeli, 21na-Adaya, naBheraya kanye naShimrathi.

22Titukulwane takaShashaki bekuboJishphani, na-Ebheri, na-Eliyeli, 23na-Abdoni, naZikhri, naHanana, 24naHananiya, na-Elamu, na-Antothiya, 25na-Ifdeya kanye naPhenuweli.

26Emadvodzana aJerohamu bekuboShamsherayi, naShehariya, na-Athaliya, 27naJareshiya, na-Elija kanye naZikhri.

28Bonkhe laba bekutinhloko temindeni netikhulu ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo; babehlala eJerusalema.

Labanye besive sakaBhenjamini eGibeyoni naseJerusalema

(1 Khr. 9:35-38)

29

8:29
1 Khr. 9:35
Jeyiyeli,SiHebheru site lelibito uyise“uyise” loko kungasho “umholi wemmango” nome “indvuna yemphi” nome “umcambi” waGibeyoni, abehlala eGibeyoni. Libito lemkakhe bekunguMakha, 30Abdoni kulitubulo lakhe, abelanywa nguSuri, kute Khishi, naBhali, naNeri,SiHebheru site “Neri” naNadabi, 31naGedori, na-Ahiyo, naZakheri 32kanye naMikilothi labenguyise waShimeya. Nabo bebahlala edvutane naletihlobo tabo khona eJerusalema.

Umndeni wenkhosi Sawula

(1 Khr. 9:39-44)

33

8:33
1 Sam. 9:1
14:49
Neri abenguyise waKhishi, Khishi abenguyise waSawula, Sawula abenguyise waboJonathani, naMalkhi Shuwa, na-Abinadabi kanye na-Eshbhali.“Eshbhali” uke abitwe ngekutsi “Ishboshethi” 34
8:34
2 Sam. 4:4
Jonathani abenguyise waMeribhali,“Meribhali” uke abitwe ngekutsi “Mefiboshethi” uyise waMikha.

35Mikha abenemadvodzana lamane, lekwakuboPhithoni, naMeleki, naThareya kanye na-Ahazi. 36Ahazi abenguyise waJehoyada,“Jehoyada” nome “Jara” Jehoyada anguyise wabo-Alemethi, na-Azmavethi, naZimri. Zimri abenguyise waMosa, 37Mosa anguyise waBineya, Bineya anguyise waRafa, Rafa anguyise wa-Eleyasa, Eleyasa anguyise wa-Aseli.

38Aseli abenemadvodzana lasitfupha, lekwakubo-Azrikamu, naBokheru, na-Ishmayeli, naSheyariya, na-Obadiya kanye naHanana. Bonkhe laba bekungemadvodzana a-Aseli. 39Esheki, umnakabo-Aseli, abenemadvodzana lamatsatfu lekwakubo-Ulamu, naJewushe kanye na-Elifeleti.

40

8:40
Khu. 20:16
Emadvodzana a-Ulamu bekungemachawe labenesibindzi, akwati nekusebentisa butjoki. Abenemadvodzana lamanyenti nebatukulu labadvuna labanyenti lababeli-150 sebabonkhe. Bonkhe-ke laba bekutitukulwane takaBhenjamini.