Siswati 1996 (SWA96)
7

Titukulwane taka-Isakhari

71

7:1
Gen. 46:13
Num. 26:23
Emadvodzana a-Isakhari bekuboThola, naPhuwa, naJashubi, naShimroni; amane asawonkhe. 2Emadvodzana aThola bekubo-Uzi, naRefaya, naJeriyeli, naJamayi, na-Ibsamu, naSamuweli, lekwakubaholi bemindeni yabo. Ngesikhatsi sekubusa kwaDavide titukulwane taThola tatingetekulwa timphi, ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwato bekungemadvodza lati-22 600.

3Umsa wa-Uzi bekunguJizrahiya. Emadvodzana aJizrahiya bekuboMikhayeli, na-Obadiya, naJoweli, naJishiya. Bonkhe laba labasihlanu bebabaholi. 4Ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo bekungemadvodza lati-36 000, labengalungela kuphuma imphi, ngobe bebanebafati labanyenti nebantfwana labanyenti.

5Tihlobo tabo bonkhe betinsendvo tesive saka-Isakhari ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo bekungemadvodza lati-87 000 labengalungela kuphuma imphi.

Titukulwane takaBhenjamini

6

7:6
Gen. 46:21
Num. 26:28
1 Khr. 8:1
Emadvodzana lamatsatfu aBhenjamini bekuboBela, naBekheri, naJediyayeli.

7Emadvodzana lasihlanu aBela bekubo-Esboni, na-Uzi, na-Uziyeli, naJerimothi, na-Iri, lekwakubaholi bemindeni. Ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo bekungemadvodza lati-22 034, labengalungela kuphuma imphi.

8Emadvodzana aBekheri bekuboZemira, naJowashi, na-Eliyezeri, na-Eliyoyenayi, na-Omri, naJeremothi, na-Abiya, na-Anathothi kanye na-Alemethi. Bonkhe laba bekungemadvodzana aBekheri. 9Ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo bekubaholi bemindeni nemadvodza lati-20 200 labengalungela kuphuma imphi.

10Indvodzana yaJediyayeli bekunguBilhani, emadvodzana aBilhani bekuboJewushe, naBhenjamini, na-Ehudi, naKhenana, naZethani, naThashishi kanye na-Ahishahari. 11Onkhe lamadvodzana aJediyayeli abebaholi bemindeni. Bekungemadvodza lati-17 200 labengalungela kuphuma imphi. 12

7:12
Gen. 46:23
BakaShuphimi nebakaHuphimi bona babetitukulwane taka-Ire, kantsi bakaHushimu bona babetitukulwane taka-Aheri.“taka-Aheri” nome “talomunye” nome “temuntfu lotsite”

Titukulwane takaNaftali

13

7:13
Gen. 46:24
Num. 26:48
Emadvodzana aNaftali bekuboJasiyeli, naGuni, naJeseri kanye naShilemi,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Shalumi” lekwakungemadvodzana aBilha.

Titukulwane takaManase

14Titukulwane takaManase bekungu-Asriyeli, lamtala esinganini sakhe lesasingumSiriya, saphindze samtalela naMakhire, uyise waGileyadi. 15

7:15
Num. 26:33
27:1
Makhire watsatsa umfati esiveni sakaHuphimi, kwatsi lomunye wamtsatsa esiveni sakaShuphimi.Nome “Makhire watsatsela boHuphimi naShuphimi bafati” Libito ladzadzewabo bekunguMakha. Lenye indvodzana yaMakhire bekunguSelofehadi labenemadvodzakati kuphela.

16Makha, umkaMakhire, watala emadvodzana lamabili lekwakuboPhereshi naShereshi; emadvodzana aPhereshi bekubo-Ulamu naRakhemi. 17Indvodzana ya-Ulamu bekunguBedani. Lawa bekungemadvodzana aGileyadi, umsa waMakhire, umsa waManase.

18DzadzewaboGileyadi bekunguHamolekhethi lowatala emadvodzana lamatsatfu: bo-Ishodi, na-Abiyezeri, naMahala. 19Emadvodzana aShemida bekubo-Ahiyani, naShekhemu, naLikhi kanye na-Aniyamu.

Titukulwane taka-Efrayimu

20

7:20
Num. 26:35
Titukulwane taka-Efrayimu bekunguShuthela, umsa wakhe, naBheredi, umsa wakhe, naThahathi, umsa wakhe, na-Eleyada, umsa wakhe, naThahathi, umsa wakhe, 21naZabadi, umsa wakhe, naShuthela, umsa wakhe. Bo-Ezeri na-Eleyadi babulawa ngesikhatsi batsi betama kuba tinkhomo tebantfu baseGathi. 22Efrayimu, uyise, wabalilela emalanga lamanyenti, netihlobo takhe taze teta kutamdvudvuta. 23Waphindze walala nemkakhe lowatetfwala, wase umtalela indvodzana, layetsa libito watsi nguBheriya,“Bheriya” ngesiHebheru kuvakala shangatsi kutsi “sinyama” nome “ibhadi” nome “inhlanhla lembi” ngobe kwaba nenhlupheko leyahlasela umndeni wabo. 24Indvodzakati yakhe bekunguShera lowakha iBhethi Horoni Lengentansi kanye naLengenhla, waphindze wakha ne-Uzeni Shera.

25Efrayimu waphindza watala Refa. Titukulwane takaRefa kwaba nguReshefi, umsa wakhe,SiHebheru site “umsa wakhe” naThela, umsa wakhe, naThahani, umsa wakhe, 26

7:26
Num. 1:10
naLadani, umsa wakhe, na-Amihudi, umsa wakhe, na-Elishama, umsa wakhe, 27
7:27
Josh. 1:1
naNuni, umsa wakhe, naJoshuwa, umsa wakhe.

28Tindzawo tato tekuhlala bekuyiBetheli nemiti leyayiyitungeletile, kusuka eNarani ngasemphumalanga, neGezeri kanye nemiti yayo ngasenshonalanga, neShekhemu kanye nemiti yayo, kuze kuyewufika e-Aya kanye nemiti yayo.

29

7:29
Josh. 17:11
Titukulwane takaManase ngito letatiphetse lamadolobha: iBhethi Shani, neThanaki, neMegido, neDori kanye nemiti yawo.

Titukulwane takaJosefa, umsa wa-Israyeli, tatihlala kulamadolobha.

Titukulwane taka-Asheri

30

7:30
Gen. 46:17
Num. 26:44
Emadvodzana a-Asheri bekuboJimna, naJishuwa, naJishvi, naBheriya kanye naSera lekwakuyindvodzakati.

31Emadvodzana aBheriya bekuboHebere, naMalkhiyeli, uyise“uyise” nome “umcambi” nome “umholi wemmango” nome “indvuna yemphi” waBizayithi.

32Hebhere abenguyise waboJafleti, naShomeri, naHothami kanye naShuwa labengudzadzewabo.

33Emadvodzana aJafleti bekuboPhasaki, naBimhali kanye na-Ashvathi. Ngawo lawa emadvodzana aJafleti.

34Emadvodzana aShomeri bekubo-Ahi, naRoga,Nome “umnakaboShomeri watala boRoga” naHubha kanye na-Aramu.

35Emadvodzana aHothami,NgesiHebheru “Helemi” umnakabo, bekuboSofa, naJimna, naSheleshi kanye na-Amali.

36Emadvodzana aSofa bekuboShuwa, naHaneferi, naShuwali, naBeri, naJimra, 37naBeseri, naHodi, naShama, naShilsha, naJithrani“Jithrani” uke abitwe ngekutsi “Jetheri” kanye naBheyera.

38Emadvodzana aJetheri bekuboJefune, naPhispha kanye na-Ara.

39Emadvodzana a-Ula bekubo-Ara, naHaniyeli kanye naRisiya.

40Bonkhe laba bekutitukulwane taka-Asheri: kwakutinhloko temindeni, emadvodza elikhetselo, tingwazi letinesibindzi babaholi labahlonishwako. Ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo bekungemadvodza lati-26 000 labengalungela kuphuma imphi.