Siswati 1996 (SWA96)
6

Luhlanga lwemndeni webaphristi labakhulu

61

6:1
Gen. 46:11
Eks. 6:16
Num. 26:57
1 Khr. 23:6
Emadvodzana aLevi bekuboGeshoni, naKhohati, naMerari.

2Emadvodzana aKhohati bekubo-Amramu, naJisihari, naHebroni kanye na-Uziyeli.

3

6:3
Eks. 2:1
Num. 3:2
Bantfwana ba-Amramu bekubo-Aroni, naMosi kanye naMiriyamu.

Emadvodzana a-Aroni bekuboNadabi, na-Abihu, na-Eleyazare kanye na-Ithamari.

4Eleyazare abenguyise waFinehasi,

Finehasi anguyise wa-Abishuwa.

5Abishuwa abenguyise waBukhi,

Bukhi anguyise wa-Uzi.

6Uzi abenguyise waZerahiya,

Zerahiya anguyise waMerayothi.

7Merayothi abenguyise wa-Amariya,

Amariya anguyise wa-Ahitubi.

8

6:8
2 Sam. 8:17
15:27
Ahitubi abenguyise waSadoki,

Sadoki anguyise wa-Ahimasi.

9Ahimasi abenguyise wa-Azariya,

Azariya anguyise waJohanani.

10Johanani abenguyise wa-Azariya.

Azariya abekhonta, angumphristi ethempelini lelalakhiwe nguSolomoni eJerusalema.

11Azariya abenguyise wa-Amariya,

Amariya anguyise wa-Ahitubi.

12Ahitubi abenguyise waSadoki,

Sadoki anguyise waShalumi.

13

6:13
2 Khos. 22:4
Shalumi abenguyise waHilkiya,

Hilkiya anguyise wa-Azariya.

14Azariya abenguyise waSeraya,

Seraya anguyise waJesadaki.

15

6:15
2 Khos. 25:1
Jesadaki watfunjwa ngesikhatsi Simakadze avumela kutfunjwa kwebakaJuda nebaseJerusalema nguNebukhadnezari.

Letinye titukulwane takaLevi

16

6:16
Num. 3:16
Emadvodzana aLevi bekuboGeshoni,NgesiHebheru “Geshomu” uke abitwe ngekutsi “Geshoni” naKhohati kanye naMerari.

17Emadvodzana aGeshoniNgesiHebheru “Geshomu” uke abitwe ngekutsi “Geshoni” bekuboLibni naShimeyi.

18Emadvodzana aKhohati bekubo-Amramu, naJisihari, naHebroni kanye na-Uziyeli.

19Emadvodzana aMerari bekuboMahali naMushi.

Leti bekutinsendvo temaLevi ngaboyise bato:

20TakaGeshoniNgesiHebheru “Geshomu” uke abitwe ngekutsi “Geshoni” bekunguLibni,

umsa wakhe, naJehathi, umsa wakhe, naZima, umsa wakhe,

21naJowa, umsa wakhe, na-Ido,

umsa wakhe, naZera, umsa wakhe,

kanye naJeyatherayi, umsa wakhe.

22Titukulwane takaKhohati bekungu-Aminadabi, umsa wakhe,

naKhora, umsa wakhe,

na-Asiri, umsa wakhe,

23na-Elkhana, umsa wakhe,

na-Abiyasafa, umsa wakhe,

na-Asiri, umsa wakhe,

24naThahathi, umsa wakhe,

na-Uriyeli, umsa wakhe,

na-Uziya, umsa wakhe,

kanye naShawula, umsa wakhe.

25Titukulwane taka-Elkhana bekungu-Amasayi, na-Ahimothi,

26na-Elkhana, umsa wakhe,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Ahimothi 26 na-Elkhana. Emadvodzana a-Elkhana bekuboSofayi,”

naSofayi, umsa wakhe,

naNahathi, umsa wakhe,

27

6:27
1 Sam. 1:1
na-Eliyabe, umsa wakhe,

naJerohamu, umsa wakhe,

na-Elkhana, umsa wakhe,

naSamuweli, umsa wakhe.Letinye tincwadzi tekucala tite “naSamuweli, umsa wakhe”

28

6:28
1 Sam. 8:2
Emadvodzana aSamuweli bekunguJoweli,Letinye tincwadzi tekucala tite “bekunguJoweli” litubulo lakhe, na-Abiya, indvodzana yakhe yesibili.

29Titukulwane takaMerari bekunguMahali, naLibni, umsa wakhe, naShimeyi, umsa wakhe, na-Uza, umsa wakhe,

30naShimeya, umsa wakhe,

naHagiya, umsa wakhe,

na-Asaya, umsa wakhe.

Bahlabeli basethempelini

31Lawa bekungemadvodza Davide lawabeka kutsi engamele kuhlabelela endlini yaSimakadze, nase kufakwe libhokisi lesivumelwane kuyo. 32Abekhonta ngekuhlabelela embikwelithende lekuhlangana, Solomoni waze wakha lithempeli laSimakadze eJerusalema. Lomsebenti babewenta ngekulandzela imitsetfo leyo leyayentelwe bona.

33Nankha-ke lamadvodza labekhonta kanye nemadvodzana awo:

Esiveni semaKhohati bekunguHemani, umhlabeli, umsa waJoweli, umsa waSamuweli,

34umsa wa-Elkhana, umsa waJerohamu,

umsa wa-Eliyeli, umsa waThowa,

35umsa waSufi, umsa wa-Elkhana,

umsa waMahathi, umsa wa-Amasayi,

36umsa wa-Elkhana, umsa waJoweli,

umsa wa-Azariya, umsa waZefaniya,

37umsa waThahathi, umsa wa-Asiri,

umsa wa-Abiyasafa, umsa waKhora,

38umsa waJisihari, umsa waKhohati,

umsa waLevi, umsa wa-Israyeli.

39Asafa, labebambisene naHemani, yena abekhonta ngasesandleni sakhe sekudla.

Asafa abengumsa waBherekhiya, umsa waShimeya,

40umsa waMikhayeli, umsa waBhaseya,Letinye tincwadzi tekucala netesiHebheru titsi “Maseya” umsa waMalkhiya,

41umsa wa-Ethni, umsa waZera, umsa wa-Adaya,

42umsa wa-Ethani, umsa waZima, umsa waShimeyi,

43umsa waJahathi, umsa waGeshoni, umsa waLevi.

44Ngasesandleni sangesancele bekubomnakabo lebekungemadvodzana aMerari:

Ethani abengumsa waKhishi,

umsa wa-Abdi, umsa waMaluki,

45umsa waHashabiya, umsa wa-Amasiya, umsa waHilkiya,

46umsa wa-Amsi, umsa waBani, umsa waShemeri,

47umsa waMahali, umsa waMushi,

umsa waMerari, umsa waLevi.

48Laba labanye bomnakabo lababengemaLevi bona bebanikwe leminye imisebenti ethendeni lekuhlangana, lekwakuyindlu yaNkulunkulu.

Titukulwane taka-Aroni

49

6:49
Eks. 30:7
Num. 4:16
Kodvwa Aroni netitukulwane takhe bekungabo lababetfula iminikelo elatini lekushisa iminikelo kanye naselatini lemphepho. Umsebenti wabo bekukukhonta endzaweni lengcwelengcwele kanye nekwentela Israyeli inhlawulo yekubuyisana naNkulunkulu, ngekulandzela yonkhe imiyalo Mosi, inceku yaNkulunkulu, latsi ayentiwe.

50Titukulwane taka-Aroni bekungu-Eleyazare, umsa wakhe,

naFinehasi, umsa wakhe, na-Abishuwa, umsa wakhe,

51naBukhi, umsa wakhe, na-Uzi, umsa wakhe,

naZerahiya, umsa wakhe,

52naMerayothi, umsa wakhe,

na-Amariya, umsa wakhe, na-Ahitubi, umsa wakhe,

53naSadoki, umsa wakhe, na-Ahimasi, umsa wakhe.

Lapho kwakuhlala khona emaLevi

54

6:54
Josh. 21:9
Letindzawo nguleto letatabelwe emaLevi etitukulwaneni taka-Aroni telusendvo lwemaKhohati, njengobe tadliwa yinkatho yekucala:

55Anikwa iHebroni kaJuda kanye nemadlelo labeyitungeletile.

56Kodvwa emasimi kanye nemiti leyayitungelete lelidolobha kwanikwa Khalebi, umsa waJefune.

57

6:57
Dut. 19:1
Titukulwane taka-Aroni tanikwa iHebroni, lidolobha lekukhosela, neLibna,NgesiHebheru “tabelwa emadolobha ekukhosela iHebroni neLibna” neJathiri, ne-Eshtemoya nemadlelo awo, 58neHileni, neDebiri, 59ne-Ashani, neJutha,SiHebheru sona site “neJutha” neBhethi Shemeshi kanye nemadlelo alamadolobha.

60Esiveni sakaBhenjamini banikwa iGibeyoni,SiHebheru sona site “iGibeyoni” neGeba, ne-Alemethi, ne-Anathothi kanye nemadlelo alamadolobha.

Emadolobha labelwa tinsendvo temaKhohati aba li-13 asawonkhe.

61Letinye titukulwane temaKhohati tabelwa ngenkatho emadolobha lalishumi emkhatsini wetinsendvo tencenye yesive sakaManase.

62Titukulwane takaGeshoni, lusendvo ngelusendvo, tabelwa ngenkatho emadolobha lali-13 esiveni saka-Isakhari, nesaka-Asheri kanye nesakaNaftali, nasemkhatsini wesive sakaManase lesasiseBhashani.

63Titukulwane takaMerari, lusendvo ngelusendvo, tabelwa ngenkatho emadolobha lali-12 esiveni sakaRubeni, nesakaGadi, nesakaZebuloni.

64Ngako ema-Israyeli anika emaLevi lamadolobha kanye nemadlelo awo.

65Esiveni sakaJuda, nesakaSimeyoni, nesakaBhenjamini emaLevi abelwa lamadolobha lasashitiwo.

66

6:66
Josh. 21:20
Leminye imindeni netinsendvo temaKhohati tanikwa emadolobha esive saka-Efrayimu.

67Eveni letintsaba kulaka-Efrayimu tabelwa iShekhemu, lidolobha lekukhosela, neGezeri,Fundza Josh. 21:21; ngesiHebheru “tabelwa emadolobha ekukhosela iShekhemu neGezeri” 68neJokmeyamu, neBhethi Horoni, 69ne-Ayaloni, neGathi Rimoni kanye nemadlelo awo.

70Encenyeni yesive sakaManase ema-Israyeli abela tinsendvo nemindeni leminye yemaKhohati i-Aneri neBhileyamu kanye nemadlelo awo.

71

6:71
Josh. 21:27
BakaGeshoni banikwa nankha emadolobha: Elusendvweni lwencenye yesive sakaManase babelwa iGolani leseBhashani ne-Ashtarothe kanye nemadlelo awo.

72Esiveni saka-Isakhari babelwa iKhedeshi, neDabherathi, 73neRamothi, ne-Anemu kanye nemadlelo awo.

74Esiveni saka-Asheri babelwa iMashali, ne-Abdoni, 75neHukhoki, neRehobu kanye nemadlelo awo.

76Esiveni sakaNaftali babelwa iKhedeshi eGalile, neHamoni, neKhiriyathayimu kanye nemadlelo awo.

77

6:77
Josh. 21:34
BakaMerari, labanye bona babelwa nankha emadolobha: Esiveni sakaZebuloni babelwa iJokneyamu, neKhatha,SiHebheru site “iJokneyamu, neKhatha” neRimono, neThabori kanye nemadlelo awo.

78Esiveni sakaRubeni ngesheya kweJordane emphumalanga neJerikho babelwa iBheseri ehlane, neJahasa, 79neKhedemothi, neMefathi kanye nemadlelo awo.

80Esiveni sakaGadi babelwa iRamothi kulakaGileyadi, neMahanayimu, 81neHeshboni, neJazeri kanye nemadlelo awo.