Siswati 1996 (SWA96)
5

Titukulwane takaRubeni

51

5:1
Gen. 29:32
35:22
48:5
49:4
Leti-ke titukulwane takaRubeni, litubulo la-Israyeli. Rubeni abelitubulo, kodvwa watsi kube alale nesingani seyise, walahlekelwa ngemalungelo ebutubulo bakhe, ase anikwa emadvodzana aJosefa, umsa wa-Israyeli. Ngako akabange asabalwa emlandvweni weluhlanga lwekutalana kwabo njengekwemalungelo ekutalwa kwakhe. 2
5:2
Gen. 49:8
Noko kwase kuba nguJuda lowaba sive lesasinemandla kakhulu, ngiso lesabe sesitala umbusi wato tonkhe tive tema-Israyeli, nome nje emalungelo ebutubulo abenikwe Josefa. 3
5:3
Gen. 46:9
Eks. 6:14
Num. 26:5
Emadvodzana aRubeni, litubulo la-Israyeli, bekuboHanoki, naPhalu, naHesroni, naKhami.

4Leti bekutitukulwane takaJoweli: umsa waJoweli bekunguShemaya, umsa wakhe kunguGogi, umsa wakhe kunguShimeyi, 5umsa wakhe kunguMikha, umsa wakhe kunguReyaya, umsa wakhe kunguBhali, 6

5:6
2 Khos. 15:29
umsa wakhe kunguBhera, lowatfunjwa nguThiglathi Phileseri,NgesiHebheru “Thilgathi Philneseri” uke abitwe ngekutsi “Thiglathi Phileseri” inkhosi yase-Asiriya; Bhera abengumholi wesive sakaRubeni.

7Emilandvweni yemindeni yakaRubeni baholi bayo bekuboJeyiyeli sikhulu, naZakhariya, 8

5:8
Num. 32:38
naBela, umsa wa-Azazi, umsa waShema, umsa waJoweli. Bebakhe kusukela e-Aroyeri kuya eNebo naseBhali Meyoni. 9Ngasemphumalanga bebakhe kusukela emnyeleni welihlane kuze kuyewufika emfuleni iYufrathe, ngobe phela netifuyo tabo tase tandze kakhulu kaGileyadi.

10Ngesikhatsi sekubusa kwenkhosi Sawula sive sakaRubeni sahlasela bakaHagari, lesabehlula; sase sidla lelive labo lonkhe lelingasemphumalanga nelakaGileyadi.

Titukulwane takaGadi

11

5:11
Josh. 13:24
Sive sakaGadi sasihlala edvutane nesakaRubeni, eveni laseBhashani, kuze kuyewufika eSalekha. 12Joweli waba ngumholi, wesibili kwaba nguShafamu, kwase kulandzela Janayi, naShafati eBhashani. 13Labanye lekwakungimindeni letihlobo tabo bekuboMikhayeli, naMeshulamu, naSheba, naJorayi, naJakani, naZiya, na-Ebheri; babesikhombisa sebabonkhe. 14Lawa ngemadvodzana a-Abihayili, umsa waHuri, umsa waJarowa, umsa waGileyadi, umsa waMikhayeli, umsa waJeshishayi, umsa waJado, umsa waBuze. 15Ahi, umsa wa-Abdiyeli, umsa waGuni, abengumholi wemndeni wakhe. 16BakaGadi babehlala kaGileyadi, naseBhashani nasetabelweni tayo nakulo lonkhe lelo live lemadlelo aseSharoni, kwaze kwaba ngusemikhawulweni yalo. 17
5:17
2 Khos. 14:23
15:7
Yonkhe lemilandvo yeluhlanga lwekutalana kwato yayibhalwe phansi ngesikhatsi sekubusa kwaJothamu, inkhosi yakaJuda, naJerobowamu, inkhosi yaka-Israyeli.

Emabutfo etive letatingasemphumalanga

18Sive sakaRubeni nesakaGadi kanye nencenye yesive sakaManase tatinemadvodza labeti-44 760, labengangenela umbutfo wemphi, imiswahla leyayihloma ngelihawu nangenkemba, ikwati nekusebentisa butjoki, ngobe yayivele iceceshelwe kulwa imphi. 19

5:19
Gen. 25:15
1 Khr. 1:31
Lamadvodza alwa nebakaHagari, nebakaJeturi, nebakaNafishi, nebakaNodabi. 20Babeka litsemba labo kuNkulunkulu, bathandaza kuye, bacela lusito. Nkulunkulu wayiphendvula imithandazo yabo, wabenta basincoba sive sakaHagari kanye netive letatisitana naso. 21Batfumba tifuyo tebakaHagari lekwakungemakamela lati-50 000, netimvu letati-250 000, netimbongolo letati-2 000 kanye nebantfu lababeti-100 000. 22
5:22
2 Khos. 17:6
Linyenti labulawa, ngobe lemphi beyiyaNkulunkulu. Lelo live balidla, bahlala kulo kwaze kwaba sikhatsi sekudzingiswa kwabo.

Incenye yesive sakaManase ngasemphumalanga

23Bantfu bencenye yesive sakaManase babebanyenti kakhulu; bona babehlala eveni kusukela eBhashani kuze kuyewufika eBhali Hemoni, lokusho kutsi, eSeniri, naseNtsabeni iHemoni.

24Baholi balemindeni bekubo-Eferi, na-Ishi, na-Eliyeli, na-Azriyeli, naJeremiya, naHodaviya, naJadiyeli. Babengemachawe labenesibindzi, ladvumile nalabebaholi bemindeni yawo.

Kucoshwa kwetive tangasemphumalanga

25

5:25
Eks. 34:15
Kodvwa abazange betsembele kuNkulunkulu waboyisemkhulu, baphinga ngekukhonta labanye bonkulunkulu baletive takulelo live, Nkulunkulu latibhubhisa nakungena tive tema-Israyeli. 26
5:26
2 Khos. 15:19,29
17:6
Ngako Nkulunkulu wema-Israyeli wacunula inhlitiyo yaPhuli, inkhosi yase-Asiriya, lekwakunguThiglathi Phileseri,NgesiHebheru “Thilgathi Philneseri” uke abitwe ngekutsi “Thiglathi Phileseri” inkhosi yase-Asiriya, watfumba bakaRubeni, nebakaGadi kanye nencenye yesive sakaManase, wabadzingisa. Wabatsatsa wabayisa eHala, naseHabori, naseHara, nasemfuleni iGozani, lapho basekhona khona ngisho nalamuhla loku.