Siswati 1996 (SWA96)
4

Titukulwane takaJuda

41

4:1
Gen. 38:29
46:12
1 Khr. 2:4
Titukulwane takaJuda bekuboPheresi, naHesroni, naKhami, naHure, naShobali. 2
4:2
1 Khr. 2:52
Shobali abenguyise waReyaya, Reyaya anguyise waJahathi, Jahathi anguyise wabo-Ahumayi naLahadi. Lena-ke bekungimindeni yemaSorathi.

3Emadvodzana a-Etamu bekuboJezreyeli, na-Ishma, na-Idibashi. Dzadzewabo bekunguHaselelponi. 4

4:4
1 Khr. 2:19
Phenuweli abenguyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waGedori, Ezeri anguyise waHusha. Leti bekutitukulwane taHure, litubulo la-Efratha. Hure abenguyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waBhetlehema.

5

4:5
1 Khr. 2:24
Ashuri, uyise waThekhowa, abenebafati lababili, lekwakuboHela naNara. 6Nara wamtalela bo-Ahuzami, naHeferi, naThemeni, naHahashtari; kwaba nguleto titukulwane taNara. 7Hela wamtalela boSerethi, naSohari, na-Ethnani.

8Khosi abenguyise wa-Anubi, naHasobeba,“Hasobeba” nome “Sobebha” nemindeni ya-Ahaheli, umsa waHarumu.

9Jabesi abehlonipheke kakhulu kunabomnakabo emndenini wakabo. Unina abemetse libito watsi nguJabesi,“Jabesi” ngesiHebheru kuvakala shangatsi kutsi “buhlungu” ngobe abetsi: “Ngimtele kabuhlungu.” 10Jabesi wakhala kuNkulunkulu wema-Israyeli, watsi: “Ngicela ungibusise ungandzisele live lami! Shangatsi sandla sakho singaba nami, ungiphephise engotini, khona ngitewukhululeka ebuhlungwini.” Nkulunkulu wamupha loko labekucelile.

Lolunye luhla lwemindeni

11Khelubi, umnakaboShuha, abenguyise waMehiri, Mehiri anguyise wa-Eshtoni. 12Eshtoni abenguyise waboBhethi Rafa, naPhaseya, naThehina, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” wa-Iri Nahashi.“wa-Iri Nahashi” nome “welidolobha laseNahashi” Lawa bekungemadvodza labehlala eRekha.

13

4:13
Josh. 15:17
Khu. 3:9
Khenazi abenemadvodzana lamabili lekwakubo-Othniyeli naSeraya. Emadvodzana a-Othiniyeli bekuboHathathi, naMeyonothayi.SiHebheru site “naMeyonothayi” 14
4:14
Neh. 11:35
Meyonothayi abenguyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” wa-Ofra.

Seraya abenguyise waJowabe, Jowabe abengumsunguli weGe Harashimu,“Ge Harashimu” kusho “sigodzi setingcweti” loko phela kusho kutsi bantfu bakhona babetingcweti.

15

4:15
Num. 32:12
Emadvodzana aKhalebi, umsa waJefune, bekubo-Iru, na-Ela, naNamu. Indvodzana ya-Ela bekunguKhenazi.

16Emadvodzana aJehaleli bekuboZifi, naZifa, naThiriya, na-Asareli.

17Emadvodzana a-Ezra bekuboJetheri, naMeredi, na-Eferi kanye naJaloni. Lomunye webafati baMeredi watala boMiriyamu, naShamayi, kanye na-Ishbha, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” wa-Eshtemowa. 18Umkakhe waseJudiya watala boJaredi, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waGedori, naHebhere, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waSokho, kanye naJekuthiyeli, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waZanowa. Laba labanye bekubantfwana baBithiya, indvodzakati yaFaro, leyayingumfati waMeredi.

19Emadvodzana emkaHodiya, dzadzewaboNahamu, bekunguyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waKheyila, umGami, na-Eshtemowa, um-Makha.

20Emadvodzana aShimoni bekubo-Amnoni, naRina, naBheni Hanani kanye naThiloni.

Titukulwane taka-Ishi bekuboZohethi naBheni Zohethi.

Titukulwane takaShela

21

4:21
Gen. 38:5
Emadvodzana aShela, umsa waJuda, bekubo-Era, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waLekha, naLada, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waMaresha, nemindeni leyayeluka ilineni eBhethi Ashbeya, 22naJokimi, nebantfu baseKhozeba, naJowashi, naSarafi, lababebusa eMowabi, naseJashubi Lehemi.Kungahle kusho kutsi “ahlala eBhetlehema” ngesiHebheru akucondzakali Loku kwabhalwa endvulo.

23Babebabumbi lababehlala eNethayimu naseGedera, basebentela inkhosi.

Titukulwane takaSimeyoni

24

4:24
Gen. 46:10
Emadvodzana aSimeyoni bekuboNemuweli, naJamini, naJaribi, naZera kanye naShawula. 25Umsa waShawula bekunguShalumi, umsa wakhe kunguMibsamu, umsa wakhe kunguMishma. 26Umsa waMishma bekunguHamuweli, umsa wakhe kunguZakhuri, umsa wakhe kunguShimeyi. 27Shimeyi abenemadvodzana lali-16 nemadvodzakati lasitfupha, kodvwa bomnakabo babete bantfwana labanyenti; ngako lusendvo lwakabo lonkhe aluzange lwandze lube ngangelusendvo lwakaJuda.

28

4:28
Josh. 19:1
Babehlala eBherisheba, naseMolada, naseHasari Shuwali, 29naseBhala, nase-Esemu, naseTholadi, 30naseBhethuweli, naseHoma, naseSikilagi, 31naseBhethi Makhabothi, naseHasari Susimu, naseBhethi Bhiri, naseSharayimu. Lawa kwakungemadolobha abo kwaze kwefika sikhatsi sekubusa kwenkhosi Davide. 32Imiti leyayitungelete lamadolobha bekuyi-Etamu, ne-Ayini, neRimona, neThokheni, ne-Ashani; emadolobha lasihlanu asawonkhe, 33nayo yonkhe leyo miti kuze kuyewufika eBhalathi.“Bhalathi” ngesiHebheru “Bhali” Leto bekutabelo tabo. Babewugcina nemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo.

34Meshobabi, naJamleki, naJosha, umsa wa-Amasiya, 35naJoweli, naJehu, umsa wa-Joshibiya, umsa waSeraya, umsa wa-Asiyeli, 36kanye na-Eliyoyenayi, naJakoba, naJeshohaya, na-Asaya, na-Adiyeli, naJesimiyeli, naBhenaya, 37naZiza, umsa waShifi, umsa wa-Aloni, umsa waJedaya, umsa waShimri, umsa waShemaya:

38Lawa-ke bekungemabito ebaholi baleto tinsendvo. Imindeni yabo yandza kakhulu, 39base benabela nasemacentselweni aseGedori,“aseGedori” nome “aseGerari” ngasemphumalanga kwesigodzi, solomane bafunana nemadlelo etifuyo tabo. 40Lapho bakhandza emadlelo labeneluhlata, nelive lalapho lalilikhulu linekuthula futsi lipholile. Bekuke kwahlala emaHhamu kuleyo ndzawo.

41Bantfu lekwakubhalwe emabito abo befika ngesikhatsi kusabusa Hezekiya, inkhosi yakaJuda. Bahlasela lamaHhamu lapho abehlala khona kanye nemaMehuni labelapho, bawabhubhisa onkhe, njengobe nalamuhla loku kusabonakala nje. Bahlala kuleyo ndzawo yabo, ngobe bekunemadlelo lakahle etifuyo tabo. 42Labanye bakaSimeyoni lababengema-500 bahlasela eNtsabeni iSeyiri, baholwa nguPhelatiya, naNeyariya, naRefaya, na-Uziyeli, emadvodzana a-Ishi. 43Babulala leyo misalela yema-Amaleki leyayibalekile, solomane bahlala lapho kuze kube ngulamuhla.

5

Titukulwane takaRubeni

51

5:1
Gen. 29:32
35:22
48:5
49:4
Leti-ke titukulwane takaRubeni, litubulo la-Israyeli. Rubeni abelitubulo, kodvwa watsi kube alale nesingani seyise, walahlekelwa ngemalungelo ebutubulo bakhe, ase anikwa emadvodzana aJosefa, umsa wa-Israyeli. Ngako akabange asabalwa emlandvweni weluhlanga lwekutalana kwabo njengekwemalungelo ekutalwa kwakhe. 2
5:2
Gen. 49:8
Noko kwase kuba nguJuda lowaba sive lesasinemandla kakhulu, ngiso lesabe sesitala umbusi wato tonkhe tive tema-Israyeli, nome nje emalungelo ebutubulo abenikwe Josefa. 3
5:3
Gen. 46:9
Eks. 6:14
Num. 26:5
Emadvodzana aRubeni, litubulo la-Israyeli, bekuboHanoki, naPhalu, naHesroni, naKhami.

4Leti bekutitukulwane takaJoweli: umsa waJoweli bekunguShemaya, umsa wakhe kunguGogi, umsa wakhe kunguShimeyi, 5umsa wakhe kunguMikha, umsa wakhe kunguReyaya, umsa wakhe kunguBhali, 6

5:6
2 Khos. 15:29
umsa wakhe kunguBhera, lowatfunjwa nguThiglathi Phileseri,NgesiHebheru “Thilgathi Philneseri” uke abitwe ngekutsi “Thiglathi Phileseri” inkhosi yase-Asiriya; Bhera abengumholi wesive sakaRubeni.

7Emilandvweni yemindeni yakaRubeni baholi bayo bekuboJeyiyeli sikhulu, naZakhariya, 8

5:8
Num. 32:38
naBela, umsa wa-Azazi, umsa waShema, umsa waJoweli. Bebakhe kusukela e-Aroyeri kuya eNebo naseBhali Meyoni. 9Ngasemphumalanga bebakhe kusukela emnyeleni welihlane kuze kuyewufika emfuleni iYufrathe, ngobe phela netifuyo tabo tase tandze kakhulu kaGileyadi.

10Ngesikhatsi sekubusa kwenkhosi Sawula sive sakaRubeni sahlasela bakaHagari, lesabehlula; sase sidla lelive labo lonkhe lelingasemphumalanga nelakaGileyadi.

Titukulwane takaGadi

11

5:11
Josh. 13:24
Sive sakaGadi sasihlala edvutane nesakaRubeni, eveni laseBhashani, kuze kuyewufika eSalekha. 12Joweli waba ngumholi, wesibili kwaba nguShafamu, kwase kulandzela Janayi, naShafati eBhashani. 13Labanye lekwakungimindeni letihlobo tabo bekuboMikhayeli, naMeshulamu, naSheba, naJorayi, naJakani, naZiya, na-Ebheri; babesikhombisa sebabonkhe. 14Lawa ngemadvodzana a-Abihayili, umsa waHuri, umsa waJarowa, umsa waGileyadi, umsa waMikhayeli, umsa waJeshishayi, umsa waJado, umsa waBuze. 15Ahi, umsa wa-Abdiyeli, umsa waGuni, abengumholi wemndeni wakhe. 16BakaGadi babehlala kaGileyadi, naseBhashani nasetabelweni tayo nakulo lonkhe lelo live lemadlelo aseSharoni, kwaze kwaba ngusemikhawulweni yalo. 17
5:17
2 Khos. 14:23
15:7
Yonkhe lemilandvo yeluhlanga lwekutalana kwato yayibhalwe phansi ngesikhatsi sekubusa kwaJothamu, inkhosi yakaJuda, naJerobowamu, inkhosi yaka-Israyeli.

Emabutfo etive letatingasemphumalanga

18Sive sakaRubeni nesakaGadi kanye nencenye yesive sakaManase tatinemadvodza labeti-44 760, labengangenela umbutfo wemphi, imiswahla leyayihloma ngelihawu nangenkemba, ikwati nekusebentisa butjoki, ngobe yayivele iceceshelwe kulwa imphi. 19

5:19
Gen. 25:15
1 Khr. 1:31
Lamadvodza alwa nebakaHagari, nebakaJeturi, nebakaNafishi, nebakaNodabi. 20Babeka litsemba labo kuNkulunkulu, bathandaza kuye, bacela lusito. Nkulunkulu wayiphendvula imithandazo yabo, wabenta basincoba sive sakaHagari kanye netive letatisitana naso. 21Batfumba tifuyo tebakaHagari lekwakungemakamela lati-50 000, netimvu letati-250 000, netimbongolo letati-2 000 kanye nebantfu lababeti-100 000. 22
5:22
2 Khos. 17:6
Linyenti labulawa, ngobe lemphi beyiyaNkulunkulu. Lelo live balidla, bahlala kulo kwaze kwaba sikhatsi sekudzingiswa kwabo.

Incenye yesive sakaManase ngasemphumalanga

23Bantfu bencenye yesive sakaManase babebanyenti kakhulu; bona babehlala eveni kusukela eBhashani kuze kuyewufika eBhali Hemoni, lokusho kutsi, eSeniri, naseNtsabeni iHemoni.

24Baholi balemindeni bekubo-Eferi, na-Ishi, na-Eliyeli, na-Azriyeli, naJeremiya, naHodaviya, naJadiyeli. Babengemachawe labenesibindzi, ladvumile nalabebaholi bemindeni yawo.

Kucoshwa kwetive tangasemphumalanga

25

5:25
Eks. 34:15
Kodvwa abazange betsembele kuNkulunkulu waboyisemkhulu, baphinga ngekukhonta labanye bonkulunkulu baletive takulelo live, Nkulunkulu latibhubhisa nakungena tive tema-Israyeli. 26
5:26
2 Khos. 15:19,29
17:6
Ngako Nkulunkulu wema-Israyeli wacunula inhlitiyo yaPhuli, inkhosi yase-Asiriya, lekwakunguThiglathi Phileseri,NgesiHebheru “Thilgathi Philneseri” uke abitwe ngekutsi “Thiglathi Phileseri” inkhosi yase-Asiriya, watfumba bakaRubeni, nebakaGadi kanye nencenye yesive sakaManase, wabadzingisa. Wabatsatsa wabayisa eHala, naseHabori, naseHara, nasemfuleni iGozani, lapho basekhona khona ngisho nalamuhla loku.

6

Luhlanga lwemndeni webaphristi labakhulu

61

6:1
Gen. 46:11
Eks. 6:16
Num. 26:57
1 Khr. 23:6
Emadvodzana aLevi bekuboGeshoni, naKhohati, naMerari.

2Emadvodzana aKhohati bekubo-Amramu, naJisihari, naHebroni kanye na-Uziyeli.

3

6:3
Eks. 2:1
Num. 3:2
Bantfwana ba-Amramu bekubo-Aroni, naMosi kanye naMiriyamu.

Emadvodzana a-Aroni bekuboNadabi, na-Abihu, na-Eleyazare kanye na-Ithamari.

4Eleyazare abenguyise waFinehasi,

Finehasi anguyise wa-Abishuwa.

5Abishuwa abenguyise waBukhi,

Bukhi anguyise wa-Uzi.

6Uzi abenguyise waZerahiya,

Zerahiya anguyise waMerayothi.

7Merayothi abenguyise wa-Amariya,

Amariya anguyise wa-Ahitubi.

8

6:8
2 Sam. 8:17
15:27
Ahitubi abenguyise waSadoki,

Sadoki anguyise wa-Ahimasi.

9Ahimasi abenguyise wa-Azariya,

Azariya anguyise waJohanani.

10Johanani abenguyise wa-Azariya.

Azariya abekhonta, angumphristi ethempelini lelalakhiwe nguSolomoni eJerusalema.

11Azariya abenguyise wa-Amariya,

Amariya anguyise wa-Ahitubi.

12Ahitubi abenguyise waSadoki,

Sadoki anguyise waShalumi.

13

6:13
2 Khos. 22:4
Shalumi abenguyise waHilkiya,

Hilkiya anguyise wa-Azariya.

14Azariya abenguyise waSeraya,

Seraya anguyise waJesadaki.

15

6:15
2 Khos. 25:1
Jesadaki watfunjwa ngesikhatsi Simakadze avumela kutfunjwa kwebakaJuda nebaseJerusalema nguNebukhadnezari.

Letinye titukulwane takaLevi

16

6:16
Num. 3:16
Emadvodzana aLevi bekuboGeshoni,NgesiHebheru “Geshomu” uke abitwe ngekutsi “Geshoni” naKhohati kanye naMerari.

17Emadvodzana aGeshoniNgesiHebheru “Geshomu” uke abitwe ngekutsi “Geshoni” bekuboLibni naShimeyi.

18Emadvodzana aKhohati bekubo-Amramu, naJisihari, naHebroni kanye na-Uziyeli.

19Emadvodzana aMerari bekuboMahali naMushi.

Leti bekutinsendvo temaLevi ngaboyise bato:

20TakaGeshoniNgesiHebheru “Geshomu” uke abitwe ngekutsi “Geshoni” bekunguLibni,

umsa wakhe, naJehathi, umsa wakhe, naZima, umsa wakhe,

21naJowa, umsa wakhe, na-Ido,

umsa wakhe, naZera, umsa wakhe,

kanye naJeyatherayi, umsa wakhe.

22Titukulwane takaKhohati bekungu-Aminadabi, umsa wakhe,

naKhora, umsa wakhe,

na-Asiri, umsa wakhe,

23na-Elkhana, umsa wakhe,

na-Abiyasafa, umsa wakhe,

na-Asiri, umsa wakhe,

24naThahathi, umsa wakhe,

na-Uriyeli, umsa wakhe,

na-Uziya, umsa wakhe,

kanye naShawula, umsa wakhe.

25Titukulwane taka-Elkhana bekungu-Amasayi, na-Ahimothi,

26na-Elkhana, umsa wakhe,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Ahimothi 26 na-Elkhana. Emadvodzana a-Elkhana bekuboSofayi,”

naSofayi, umsa wakhe,

naNahathi, umsa wakhe,

27

6:27
1 Sam. 1:1
na-Eliyabe, umsa wakhe,

naJerohamu, umsa wakhe,

na-Elkhana, umsa wakhe,

naSamuweli, umsa wakhe.Letinye tincwadzi tekucala tite “naSamuweli, umsa wakhe”

28

6:28
1 Sam. 8:2
Emadvodzana aSamuweli bekunguJoweli,Letinye tincwadzi tekucala tite “bekunguJoweli” litubulo lakhe, na-Abiya, indvodzana yakhe yesibili.

29Titukulwane takaMerari bekunguMahali, naLibni, umsa wakhe, naShimeyi, umsa wakhe, na-Uza, umsa wakhe,

30naShimeya, umsa wakhe,

naHagiya, umsa wakhe,

na-Asaya, umsa wakhe.

Bahlabeli basethempelini

31Lawa bekungemadvodza Davide lawabeka kutsi engamele kuhlabelela endlini yaSimakadze, nase kufakwe libhokisi lesivumelwane kuyo. 32Abekhonta ngekuhlabelela embikwelithende lekuhlangana, Solomoni waze wakha lithempeli laSimakadze eJerusalema. Lomsebenti babewenta ngekulandzela imitsetfo leyo leyayentelwe bona.

33Nankha-ke lamadvodza labekhonta kanye nemadvodzana awo:

Esiveni semaKhohati bekunguHemani, umhlabeli, umsa waJoweli, umsa waSamuweli,

34umsa wa-Elkhana, umsa waJerohamu,

umsa wa-Eliyeli, umsa waThowa,

35umsa waSufi, umsa wa-Elkhana,

umsa waMahathi, umsa wa-Amasayi,

36umsa wa-Elkhana, umsa waJoweli,

umsa wa-Azariya, umsa waZefaniya,

37umsa waThahathi, umsa wa-Asiri,

umsa wa-Abiyasafa, umsa waKhora,

38umsa waJisihari, umsa waKhohati,

umsa waLevi, umsa wa-Israyeli.

39Asafa, labebambisene naHemani, yena abekhonta ngasesandleni sakhe sekudla.

Asafa abengumsa waBherekhiya, umsa waShimeya,

40umsa waMikhayeli, umsa waBhaseya,Letinye tincwadzi tekucala netesiHebheru titsi “Maseya” umsa waMalkhiya,

41umsa wa-Ethni, umsa waZera, umsa wa-Adaya,

42umsa wa-Ethani, umsa waZima, umsa waShimeyi,

43umsa waJahathi, umsa waGeshoni, umsa waLevi.

44Ngasesandleni sangesancele bekubomnakabo lebekungemadvodzana aMerari:

Ethani abengumsa waKhishi,

umsa wa-Abdi, umsa waMaluki,

45umsa waHashabiya, umsa wa-Amasiya, umsa waHilkiya,

46umsa wa-Amsi, umsa waBani, umsa waShemeri,

47umsa waMahali, umsa waMushi,

umsa waMerari, umsa waLevi.

48Laba labanye bomnakabo lababengemaLevi bona bebanikwe leminye imisebenti ethendeni lekuhlangana, lekwakuyindlu yaNkulunkulu.

Titukulwane taka-Aroni

49

6:49
Eks. 30:7
Num. 4:16
Kodvwa Aroni netitukulwane takhe bekungabo lababetfula iminikelo elatini lekushisa iminikelo kanye naselatini lemphepho. Umsebenti wabo bekukukhonta endzaweni lengcwelengcwele kanye nekwentela Israyeli inhlawulo yekubuyisana naNkulunkulu, ngekulandzela yonkhe imiyalo Mosi, inceku yaNkulunkulu, latsi ayentiwe.

50Titukulwane taka-Aroni bekungu-Eleyazare, umsa wakhe,

naFinehasi, umsa wakhe, na-Abishuwa, umsa wakhe,

51naBukhi, umsa wakhe, na-Uzi, umsa wakhe,

naZerahiya, umsa wakhe,

52naMerayothi, umsa wakhe,

na-Amariya, umsa wakhe, na-Ahitubi, umsa wakhe,

53naSadoki, umsa wakhe, na-Ahimasi, umsa wakhe.

Lapho kwakuhlala khona emaLevi

54

6:54
Josh. 21:9
Letindzawo nguleto letatabelwe emaLevi etitukulwaneni taka-Aroni telusendvo lwemaKhohati, njengobe tadliwa yinkatho yekucala:

55Anikwa iHebroni kaJuda kanye nemadlelo labeyitungeletile.

56Kodvwa emasimi kanye nemiti leyayitungelete lelidolobha kwanikwa Khalebi, umsa waJefune.

57

6:57
Dut. 19:1
Titukulwane taka-Aroni tanikwa iHebroni, lidolobha lekukhosela, neLibna,NgesiHebheru “tabelwa emadolobha ekukhosela iHebroni neLibna” neJathiri, ne-Eshtemoya nemadlelo awo, 58neHileni, neDebiri, 59ne-Ashani, neJutha,SiHebheru sona site “neJutha” neBhethi Shemeshi kanye nemadlelo alamadolobha.

60Esiveni sakaBhenjamini banikwa iGibeyoni,SiHebheru sona site “iGibeyoni” neGeba, ne-Alemethi, ne-Anathothi kanye nemadlelo alamadolobha.

Emadolobha labelwa tinsendvo temaKhohati aba li-13 asawonkhe.

61Letinye titukulwane temaKhohati tabelwa ngenkatho emadolobha lalishumi emkhatsini wetinsendvo tencenye yesive sakaManase.

62Titukulwane takaGeshoni, lusendvo ngelusendvo, tabelwa ngenkatho emadolobha lali-13 esiveni saka-Isakhari, nesaka-Asheri kanye nesakaNaftali, nasemkhatsini wesive sakaManase lesasiseBhashani.

63Titukulwane takaMerari, lusendvo ngelusendvo, tabelwa ngenkatho emadolobha lali-12 esiveni sakaRubeni, nesakaGadi, nesakaZebuloni.

64Ngako ema-Israyeli anika emaLevi lamadolobha kanye nemadlelo awo.

65Esiveni sakaJuda, nesakaSimeyoni, nesakaBhenjamini emaLevi abelwa lamadolobha lasashitiwo.

66

6:66
Josh. 21:20
Leminye imindeni netinsendvo temaKhohati tanikwa emadolobha esive saka-Efrayimu.

67Eveni letintsaba kulaka-Efrayimu tabelwa iShekhemu, lidolobha lekukhosela, neGezeri,Fundza Josh. 21:21; ngesiHebheru “tabelwa emadolobha ekukhosela iShekhemu neGezeri” 68neJokmeyamu, neBhethi Horoni, 69ne-Ayaloni, neGathi Rimoni kanye nemadlelo awo.

70Encenyeni yesive sakaManase ema-Israyeli abela tinsendvo nemindeni leminye yemaKhohati i-Aneri neBhileyamu kanye nemadlelo awo.

71

6:71
Josh. 21:27
BakaGeshoni banikwa nankha emadolobha: Elusendvweni lwencenye yesive sakaManase babelwa iGolani leseBhashani ne-Ashtarothe kanye nemadlelo awo.

72Esiveni saka-Isakhari babelwa iKhedeshi, neDabherathi, 73neRamothi, ne-Anemu kanye nemadlelo awo.

74Esiveni saka-Asheri babelwa iMashali, ne-Abdoni, 75neHukhoki, neRehobu kanye nemadlelo awo.

76Esiveni sakaNaftali babelwa iKhedeshi eGalile, neHamoni, neKhiriyathayimu kanye nemadlelo awo.

77

6:77
Josh. 21:34
BakaMerari, labanye bona babelwa nankha emadolobha: Esiveni sakaZebuloni babelwa iJokneyamu, neKhatha,SiHebheru site “iJokneyamu, neKhatha” neRimono, neThabori kanye nemadlelo awo.

78Esiveni sakaRubeni ngesheya kweJordane emphumalanga neJerikho babelwa iBheseri ehlane, neJahasa, 79neKhedemothi, neMefathi kanye nemadlelo awo.

80Esiveni sakaGadi babelwa iRamothi kulakaGileyadi, neMahanayimu, 81neHeshboni, neJazeri kanye nemadlelo awo.