Siswati 1996 (SWA96)
3

Bantfwana baDavide, inkhosi

31

3:1
2 Sam. 3:2
Lawa ngemadvodzana aDavide latalelwa wona aseseHebroni:

Litubulo bekungu-Amnoni, labetalwa ngu-Ahinowami waseJezreyeli;

yesibili bekunguDanyela, labetalwa ngu-Abigayili waseKhameli;

2yesitsatfu bekungu-Absalomu labetalwa nguMakha, indvodzakati yaThalmayi, inkhosi yaseGeshuri;

yesine bekungu-Adoniya, labetalwa nguHagithi;

3yesihlanu bekunguShefathiya, labetalwa ngu-Abitali;

yesitfupha bekunguJithreyamu, labetalwa ngumkakhe Egla.

4

3:4
2 Sam. 5:4
1 Khos. 2:11
1 Khr. 29:27
Onkhe lamadvodzana lasitfupha Davide wawatalelwa aseseHebroni, lapho abusela khona iminyaka lesikhombisa netinyanga letisitfupha.

Davide wabusela eJerusalema iminyaka lengema-33, 5

3:5
2 Sam. 5:14
watalelwa emadvodzana lamanyenti lapho.

Umkakhe Bhatisheba,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Bhatishuwa” indvodzakati ya-Amiyeli, wamtalela emadvodzana lamane, lekwakuboShamuwa,NgesiHebheru “Shimeya” uke abhalwe ngekutsi “Shamuwa” naShobabi, naNathani kanye naSolomoni.

6Abenemadvodzana lamanye lekwakuboJibhari, na-Elishuwa,“Elishuwa” letinye tincwadzi letinyenti tekucala titsi “Elishama” na-Elifeleti, 7naNoga, naNefegi, naJafiya, 8na-Elishama, na-Eliyada kanye na-Elifeleti; abeyimfica asawonkhe. 9

3:9
2 Sam. 13:1
Onkhe lawa bekungemadvodzana aDavide, ngaphandle kwalawa labetalwa ngemaphovela akhe. Thamari abengudzadzewabo.

Titukulwane tenkhosi Solomoni

10

3:10
1 Khos. 11:43
14:31
Mat. 1:7
Laba-ke bekuyintalelwane yenkhosi Solomoni:

Kusukela kuye kwalandzela Rehobowamu, umsa wakhe,

kweta Abiya, umsa wakhe, kweta Asa, umsa wakhe,

kweta Jehoshafati, umsa wakhe,

11

3:11
2 Khos. 8:16,24
11:2,12
2 Khos. 12:21
15:1,7
kweta Jehoramu,“Jehoramu” nome “Joramu” umsa wakhe, kweta Ahaziya, umsa wakhe,

kweta Jowashi, umsa wakhe,

12kweta Amasiya, umsa wakhe, kweta Azariya, umsa wakhe,

kweta Jothamu, umsa wakhe,

13

3:13
2 Khos. 15:38
16:20
20:21
kweta Ahazi, umsa wakhe, kweta Hezekiya, umsa wakhe,

kweta Manase, umsa wakhe,

14

3:14
2 Khos. 21:18,26
kweta Amoni, umsa wakhe, kweta Josaya, umsa wakhe.

15

3:15
2 Khos. 23:30,34
24:17
Emadvodzana aJosaya bekuboJohanani, litubulo,

naJehoyakimu, naSedekiya, naShalumi.

16Labalandzela Jehoyakimu bekunguJehoyakhini,“Jehoyakhini” ngesiHebheru “Jekhoniya” umsa wakhe, naSedekiya.

Titukulwane tenkhosi Jehoyakhini

17Titukulwane taJehoyakhini“Jehoyakhini” ngesiHebheru “Jekhoniya” lowatfunjelwa eBhabhulona bekuboSalatiyeli, umsa wakhe, 18naMalkhiramu, naPhedaya, naShenasari, naJekamiya, naHoshama kanye naNedabiya.

19Emadvodzana lamabili aPhedaya bekuboZerubhabheli naShimeyi. Emadvodzana aZerubhabheli bekuboMeshulamu naHananiya. Dzadzewabo bekunguShelomithi. 20Lamanye emadvodzana akhe lasihlanu bekuboHashubha, na-Oheli, naBherekhiya, naHasadiya, naJushabi Hesedi.

21Hananiya abenemadvodzana lamabili lekwakuboPhelatiya naJeshaya. Jeshaya abenguyise waRefaya, labenguyise wa-Arinani, labenguyise wa-Obadiya, Obadiya anguyise waShekhaniya.Lelivesi alicondzakali kahle 22Shekhaniya abenendvodzana lekwakunguShemaya; emadvodzana aShemaya bekuboHathushi, na-Igali, naBhariya, naNeyariya, naShafati; abesitfupha asawonkhe. 23Emadvodzana aNeyariya bekubo-Eliyoyenayi, naHizkiya, na-Azrikamu; abematsatfu asawonkhe. 24Emadvodzana a-Eliyoyenayi bekuboHodaviya, na-Eliyashibi, naPhelaya, na-Akhubi, naJohanani, naDelaya, na-Anani; abesikhombisa asawonkhe.

4

Titukulwane takaJuda

41

4:1
Gen. 38:29
46:12
1 Khr. 2:4
Titukulwane takaJuda bekuboPheresi, naHesroni, naKhami, naHure, naShobali. 2
4:2
1 Khr. 2:52
Shobali abenguyise waReyaya, Reyaya anguyise waJahathi, Jahathi anguyise wabo-Ahumayi naLahadi. Lena-ke bekungimindeni yemaSorathi.

3Emadvodzana a-Etamu bekuboJezreyeli, na-Ishma, na-Idibashi. Dzadzewabo bekunguHaselelponi. 4

4:4
1 Khr. 2:19
Phenuweli abenguyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waGedori, Ezeri anguyise waHusha. Leti bekutitukulwane taHure, litubulo la-Efratha. Hure abenguyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waBhetlehema.

5

4:5
1 Khr. 2:24
Ashuri, uyise waThekhowa, abenebafati lababili, lekwakuboHela naNara. 6Nara wamtalela bo-Ahuzami, naHeferi, naThemeni, naHahashtari; kwaba nguleto titukulwane taNara. 7Hela wamtalela boSerethi, naSohari, na-Ethnani.

8Khosi abenguyise wa-Anubi, naHasobeba,“Hasobeba” nome “Sobebha” nemindeni ya-Ahaheli, umsa waHarumu.

9Jabesi abehlonipheke kakhulu kunabomnakabo emndenini wakabo. Unina abemetse libito watsi nguJabesi,“Jabesi” ngesiHebheru kuvakala shangatsi kutsi “buhlungu” ngobe abetsi: “Ngimtele kabuhlungu.” 10Jabesi wakhala kuNkulunkulu wema-Israyeli, watsi: “Ngicela ungibusise ungandzisele live lami! Shangatsi sandla sakho singaba nami, ungiphephise engotini, khona ngitewukhululeka ebuhlungwini.” Nkulunkulu wamupha loko labekucelile.

Lolunye luhla lwemindeni

11Khelubi, umnakaboShuha, abenguyise waMehiri, Mehiri anguyise wa-Eshtoni. 12Eshtoni abenguyise waboBhethi Rafa, naPhaseya, naThehina, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” wa-Iri Nahashi.“wa-Iri Nahashi” nome “welidolobha laseNahashi” Lawa bekungemadvodza labehlala eRekha.

13

4:13
Josh. 15:17
Khu. 3:9
Khenazi abenemadvodzana lamabili lekwakubo-Othniyeli naSeraya. Emadvodzana a-Othiniyeli bekuboHathathi, naMeyonothayi.SiHebheru site “naMeyonothayi” 14
4:14
Neh. 11:35
Meyonothayi abenguyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” wa-Ofra.

Seraya abenguyise waJowabe, Jowabe abengumsunguli weGe Harashimu,“Ge Harashimu” kusho “sigodzi setingcweti” loko phela kusho kutsi bantfu bakhona babetingcweti.

15

4:15
Num. 32:12
Emadvodzana aKhalebi, umsa waJefune, bekubo-Iru, na-Ela, naNamu. Indvodzana ya-Ela bekunguKhenazi.

16Emadvodzana aJehaleli bekuboZifi, naZifa, naThiriya, na-Asareli.

17Emadvodzana a-Ezra bekuboJetheri, naMeredi, na-Eferi kanye naJaloni. Lomunye webafati baMeredi watala boMiriyamu, naShamayi, kanye na-Ishbha, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” wa-Eshtemowa. 18Umkakhe waseJudiya watala boJaredi, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waGedori, naHebhere, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waSokho, kanye naJekuthiyeli, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waZanowa. Laba labanye bekubantfwana baBithiya, indvodzakati yaFaro, leyayingumfati waMeredi.

19Emadvodzana emkaHodiya, dzadzewaboNahamu, bekunguyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waKheyila, umGami, na-Eshtemowa, um-Makha.

20Emadvodzana aShimoni bekubo-Amnoni, naRina, naBheni Hanani kanye naThiloni.

Titukulwane taka-Ishi bekuboZohethi naBheni Zohethi.

Titukulwane takaShela

21

4:21
Gen. 38:5
Emadvodzana aShela, umsa waJuda, bekubo-Era, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waLekha, naLada, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waMaresha, nemindeni leyayeluka ilineni eBhethi Ashbeya, 22naJokimi, nebantfu baseKhozeba, naJowashi, naSarafi, lababebusa eMowabi, naseJashubi Lehemi.Kungahle kusho kutsi “ahlala eBhetlehema” ngesiHebheru akucondzakali Loku kwabhalwa endvulo.

23Babebabumbi lababehlala eNethayimu naseGedera, basebentela inkhosi.

Titukulwane takaSimeyoni

24

4:24
Gen. 46:10
Emadvodzana aSimeyoni bekuboNemuweli, naJamini, naJaribi, naZera kanye naShawula. 25Umsa waShawula bekunguShalumi, umsa wakhe kunguMibsamu, umsa wakhe kunguMishma. 26Umsa waMishma bekunguHamuweli, umsa wakhe kunguZakhuri, umsa wakhe kunguShimeyi. 27Shimeyi abenemadvodzana lali-16 nemadvodzakati lasitfupha, kodvwa bomnakabo babete bantfwana labanyenti; ngako lusendvo lwakabo lonkhe aluzange lwandze lube ngangelusendvo lwakaJuda.

28

4:28
Josh. 19:1
Babehlala eBherisheba, naseMolada, naseHasari Shuwali, 29naseBhala, nase-Esemu, naseTholadi, 30naseBhethuweli, naseHoma, naseSikilagi, 31naseBhethi Makhabothi, naseHasari Susimu, naseBhethi Bhiri, naseSharayimu. Lawa kwakungemadolobha abo kwaze kwefika sikhatsi sekubusa kwenkhosi Davide. 32Imiti leyayitungelete lamadolobha bekuyi-Etamu, ne-Ayini, neRimona, neThokheni, ne-Ashani; emadolobha lasihlanu asawonkhe, 33nayo yonkhe leyo miti kuze kuyewufika eBhalathi.“Bhalathi” ngesiHebheru “Bhali” Leto bekutabelo tabo. Babewugcina nemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo.

34Meshobabi, naJamleki, naJosha, umsa wa-Amasiya, 35naJoweli, naJehu, umsa wa-Joshibiya, umsa waSeraya, umsa wa-Asiyeli, 36kanye na-Eliyoyenayi, naJakoba, naJeshohaya, na-Asaya, na-Adiyeli, naJesimiyeli, naBhenaya, 37naZiza, umsa waShifi, umsa wa-Aloni, umsa waJedaya, umsa waShimri, umsa waShemaya:

38Lawa-ke bekungemabito ebaholi baleto tinsendvo. Imindeni yabo yandza kakhulu, 39base benabela nasemacentselweni aseGedori,“aseGedori” nome “aseGerari” ngasemphumalanga kwesigodzi, solomane bafunana nemadlelo etifuyo tabo. 40Lapho bakhandza emadlelo labeneluhlata, nelive lalapho lalilikhulu linekuthula futsi lipholile. Bekuke kwahlala emaHhamu kuleyo ndzawo.

41Bantfu lekwakubhalwe emabito abo befika ngesikhatsi kusabusa Hezekiya, inkhosi yakaJuda. Bahlasela lamaHhamu lapho abehlala khona kanye nemaMehuni labelapho, bawabhubhisa onkhe, njengobe nalamuhla loku kusabonakala nje. Bahlala kuleyo ndzawo yabo, ngobe bekunemadlelo lakahle etifuyo tabo. 42Labanye bakaSimeyoni lababengema-500 bahlasela eNtsabeni iSeyiri, baholwa nguPhelatiya, naNeyariya, naRefaya, na-Uziyeli, emadvodzana a-Ishi. 43Babulala leyo misalela yema-Amaleki leyayibalekile, solomane bahlala lapho kuze kube ngulamuhla.

5

Titukulwane takaRubeni

51

5:1
Gen. 29:32
35:22
48:5
49:4
Leti-ke titukulwane takaRubeni, litubulo la-Israyeli. Rubeni abelitubulo, kodvwa watsi kube alale nesingani seyise, walahlekelwa ngemalungelo ebutubulo bakhe, ase anikwa emadvodzana aJosefa, umsa wa-Israyeli. Ngako akabange asabalwa emlandvweni weluhlanga lwekutalana kwabo njengekwemalungelo ekutalwa kwakhe. 2
5:2
Gen. 49:8
Noko kwase kuba nguJuda lowaba sive lesasinemandla kakhulu, ngiso lesabe sesitala umbusi wato tonkhe tive tema-Israyeli, nome nje emalungelo ebutubulo abenikwe Josefa. 3
5:3
Gen. 46:9
Eks. 6:14
Num. 26:5
Emadvodzana aRubeni, litubulo la-Israyeli, bekuboHanoki, naPhalu, naHesroni, naKhami.

4Leti bekutitukulwane takaJoweli: umsa waJoweli bekunguShemaya, umsa wakhe kunguGogi, umsa wakhe kunguShimeyi, 5umsa wakhe kunguMikha, umsa wakhe kunguReyaya, umsa wakhe kunguBhali, 6

5:6
2 Khos. 15:29
umsa wakhe kunguBhera, lowatfunjwa nguThiglathi Phileseri,NgesiHebheru “Thilgathi Philneseri” uke abitwe ngekutsi “Thiglathi Phileseri” inkhosi yase-Asiriya; Bhera abengumholi wesive sakaRubeni.

7Emilandvweni yemindeni yakaRubeni baholi bayo bekuboJeyiyeli sikhulu, naZakhariya, 8

5:8
Num. 32:38
naBela, umsa wa-Azazi, umsa waShema, umsa waJoweli. Bebakhe kusukela e-Aroyeri kuya eNebo naseBhali Meyoni. 9Ngasemphumalanga bebakhe kusukela emnyeleni welihlane kuze kuyewufika emfuleni iYufrathe, ngobe phela netifuyo tabo tase tandze kakhulu kaGileyadi.

10Ngesikhatsi sekubusa kwenkhosi Sawula sive sakaRubeni sahlasela bakaHagari, lesabehlula; sase sidla lelive labo lonkhe lelingasemphumalanga nelakaGileyadi.

Titukulwane takaGadi

11

5:11
Josh. 13:24
Sive sakaGadi sasihlala edvutane nesakaRubeni, eveni laseBhashani, kuze kuyewufika eSalekha. 12Joweli waba ngumholi, wesibili kwaba nguShafamu, kwase kulandzela Janayi, naShafati eBhashani. 13Labanye lekwakungimindeni letihlobo tabo bekuboMikhayeli, naMeshulamu, naSheba, naJorayi, naJakani, naZiya, na-Ebheri; babesikhombisa sebabonkhe. 14Lawa ngemadvodzana a-Abihayili, umsa waHuri, umsa waJarowa, umsa waGileyadi, umsa waMikhayeli, umsa waJeshishayi, umsa waJado, umsa waBuze. 15Ahi, umsa wa-Abdiyeli, umsa waGuni, abengumholi wemndeni wakhe. 16BakaGadi babehlala kaGileyadi, naseBhashani nasetabelweni tayo nakulo lonkhe lelo live lemadlelo aseSharoni, kwaze kwaba ngusemikhawulweni yalo. 17
5:17
2 Khos. 14:23
15:7
Yonkhe lemilandvo yeluhlanga lwekutalana kwato yayibhalwe phansi ngesikhatsi sekubusa kwaJothamu, inkhosi yakaJuda, naJerobowamu, inkhosi yaka-Israyeli.

Emabutfo etive letatingasemphumalanga

18Sive sakaRubeni nesakaGadi kanye nencenye yesive sakaManase tatinemadvodza labeti-44 760, labengangenela umbutfo wemphi, imiswahla leyayihloma ngelihawu nangenkemba, ikwati nekusebentisa butjoki, ngobe yayivele iceceshelwe kulwa imphi. 19

5:19
Gen. 25:15
1 Khr. 1:31
Lamadvodza alwa nebakaHagari, nebakaJeturi, nebakaNafishi, nebakaNodabi. 20Babeka litsemba labo kuNkulunkulu, bathandaza kuye, bacela lusito. Nkulunkulu wayiphendvula imithandazo yabo, wabenta basincoba sive sakaHagari kanye netive letatisitana naso. 21Batfumba tifuyo tebakaHagari lekwakungemakamela lati-50 000, netimvu letati-250 000, netimbongolo letati-2 000 kanye nebantfu lababeti-100 000. 22
5:22
2 Khos. 17:6
Linyenti labulawa, ngobe lemphi beyiyaNkulunkulu. Lelo live balidla, bahlala kulo kwaze kwaba sikhatsi sekudzingiswa kwabo.

Incenye yesive sakaManase ngasemphumalanga

23Bantfu bencenye yesive sakaManase babebanyenti kakhulu; bona babehlala eveni kusukela eBhashani kuze kuyewufika eBhali Hemoni, lokusho kutsi, eSeniri, naseNtsabeni iHemoni.

24Baholi balemindeni bekubo-Eferi, na-Ishi, na-Eliyeli, na-Azriyeli, naJeremiya, naHodaviya, naJadiyeli. Babengemachawe labenesibindzi, ladvumile nalabebaholi bemindeni yawo.

Kucoshwa kwetive tangasemphumalanga

25

5:25
Eks. 34:15
Kodvwa abazange betsembele kuNkulunkulu waboyisemkhulu, baphinga ngekukhonta labanye bonkulunkulu baletive takulelo live, Nkulunkulu latibhubhisa nakungena tive tema-Israyeli. 26
5:26
2 Khos. 15:19,29
17:6
Ngako Nkulunkulu wema-Israyeli wacunula inhlitiyo yaPhuli, inkhosi yase-Asiriya, lekwakunguThiglathi Phileseri,NgesiHebheru “Thilgathi Philneseri” uke abitwe ngekutsi “Thiglathi Phileseri” inkhosi yase-Asiriya, watfumba bakaRubeni, nebakaGadi kanye nencenye yesive sakaManase, wabadzingisa. Wabatsatsa wabayisa eHala, naseHabori, naseHara, nasemfuleni iGozani, lapho basekhona khona ngisho nalamuhla loku.