Siswati 1996 (SWA96)
4

Titukulwane takaJuda

41

4:1
Gen. 38:29
46:12
1 Khr. 2:4
Titukulwane takaJuda bekuboPheresi, naHesroni, naKhami, naHure, naShobali. 2
4:2
1 Khr. 2:52
Shobali abenguyise waReyaya, Reyaya anguyise waJahathi, Jahathi anguyise wabo-Ahumayi naLahadi. Lena-ke bekungimindeni yemaSorathi.

3Emadvodzana a-Etamu bekuboJezreyeli, na-Ishma, na-Idibashi. Dzadzewabo bekunguHaselelponi. 4

4:4
1 Khr. 2:19
Phenuweli abenguyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waGedori, Ezeri anguyise waHusha. Leti bekutitukulwane taHure, litubulo la-Efratha. Hure abenguyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waBhetlehema.

5

4:5
1 Khr. 2:24
Ashuri, uyise waThekhowa, abenebafati lababili, lekwakuboHela naNara. 6Nara wamtalela bo-Ahuzami, naHeferi, naThemeni, naHahashtari; kwaba nguleto titukulwane taNara. 7Hela wamtalela boSerethi, naSohari, na-Ethnani.

8Khosi abenguyise wa-Anubi, naHasobeba,“Hasobeba” nome “Sobebha” nemindeni ya-Ahaheli, umsa waHarumu.

9Jabesi abehlonipheke kakhulu kunabomnakabo emndenini wakabo. Unina abemetse libito watsi nguJabesi,“Jabesi” ngesiHebheru kuvakala shangatsi kutsi “buhlungu” ngobe abetsi: “Ngimtele kabuhlungu.” 10Jabesi wakhala kuNkulunkulu wema-Israyeli, watsi: “Ngicela ungibusise ungandzisele live lami! Shangatsi sandla sakho singaba nami, ungiphephise engotini, khona ngitewukhululeka ebuhlungwini.” Nkulunkulu wamupha loko labekucelile.

Lolunye luhla lwemindeni

11Khelubi, umnakaboShuha, abenguyise waMehiri, Mehiri anguyise wa-Eshtoni. 12Eshtoni abenguyise waboBhethi Rafa, naPhaseya, naThehina, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” wa-Iri Nahashi.“wa-Iri Nahashi” nome “welidolobha laseNahashi” Lawa bekungemadvodza labehlala eRekha.

13

4:13
Josh. 15:17
Khu. 3:9
Khenazi abenemadvodzana lamabili lekwakubo-Othniyeli naSeraya. Emadvodzana a-Othiniyeli bekuboHathathi, naMeyonothayi.SiHebheru site “naMeyonothayi” 14
4:14
Neh. 11:35
Meyonothayi abenguyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” wa-Ofra.

Seraya abenguyise waJowabe, Jowabe abengumsunguli weGe Harashimu,“Ge Harashimu” kusho “sigodzi setingcweti” loko phela kusho kutsi bantfu bakhona babetingcweti.

15

4:15
Num. 32:12
Emadvodzana aKhalebi, umsa waJefune, bekubo-Iru, na-Ela, naNamu. Indvodzana ya-Ela bekunguKhenazi.

16Emadvodzana aJehaleli bekuboZifi, naZifa, naThiriya, na-Asareli.

17Emadvodzana a-Ezra bekuboJetheri, naMeredi, na-Eferi kanye naJaloni. Lomunye webafati baMeredi watala boMiriyamu, naShamayi, kanye na-Ishbha, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” wa-Eshtemowa. 18Umkakhe waseJudiya watala boJaredi, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waGedori, naHebhere, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waSokho, kanye naJekuthiyeli, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waZanowa. Laba labanye bekubantfwana baBithiya, indvodzakati yaFaro, leyayingumfati waMeredi.

19Emadvodzana emkaHodiya, dzadzewaboNahamu, bekunguyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waKheyila, umGami, na-Eshtemowa, um-Makha.

20Emadvodzana aShimoni bekubo-Amnoni, naRina, naBheni Hanani kanye naThiloni.

Titukulwane taka-Ishi bekuboZohethi naBheni Zohethi.

Titukulwane takaShela

21

4:21
Gen. 38:5
Emadvodzana aShela, umsa waJuda, bekubo-Era, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waLekha, naLada, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waMaresha, nemindeni leyayeluka ilineni eBhethi Ashbeya, 22naJokimi, nebantfu baseKhozeba, naJowashi, naSarafi, lababebusa eMowabi, naseJashubi Lehemi.Kungahle kusho kutsi “ahlala eBhetlehema” ngesiHebheru akucondzakali Loku kwabhalwa endvulo.

23Babebabumbi lababehlala eNethayimu naseGedera, basebentela inkhosi.

Titukulwane takaSimeyoni

24

4:24
Gen. 46:10
Emadvodzana aSimeyoni bekuboNemuweli, naJamini, naJaribi, naZera kanye naShawula. 25Umsa waShawula bekunguShalumi, umsa wakhe kunguMibsamu, umsa wakhe kunguMishma. 26Umsa waMishma bekunguHamuweli, umsa wakhe kunguZakhuri, umsa wakhe kunguShimeyi. 27Shimeyi abenemadvodzana lali-16 nemadvodzakati lasitfupha, kodvwa bomnakabo babete bantfwana labanyenti; ngako lusendvo lwakabo lonkhe aluzange lwandze lube ngangelusendvo lwakaJuda.

28

4:28
Josh. 19:1
Babehlala eBherisheba, naseMolada, naseHasari Shuwali, 29naseBhala, nase-Esemu, naseTholadi, 30naseBhethuweli, naseHoma, naseSikilagi, 31naseBhethi Makhabothi, naseHasari Susimu, naseBhethi Bhiri, naseSharayimu. Lawa kwakungemadolobha abo kwaze kwefika sikhatsi sekubusa kwenkhosi Davide. 32Imiti leyayitungelete lamadolobha bekuyi-Etamu, ne-Ayini, neRimona, neThokheni, ne-Ashani; emadolobha lasihlanu asawonkhe, 33nayo yonkhe leyo miti kuze kuyewufika eBhalathi.“Bhalathi” ngesiHebheru “Bhali” Leto bekutabelo tabo. Babewugcina nemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo.

34Meshobabi, naJamleki, naJosha, umsa wa-Amasiya, 35naJoweli, naJehu, umsa wa-Joshibiya, umsa waSeraya, umsa wa-Asiyeli, 36kanye na-Eliyoyenayi, naJakoba, naJeshohaya, na-Asaya, na-Adiyeli, naJesimiyeli, naBhenaya, 37naZiza, umsa waShifi, umsa wa-Aloni, umsa waJedaya, umsa waShimri, umsa waShemaya:

38Lawa-ke bekungemabito ebaholi baleto tinsendvo. Imindeni yabo yandza kakhulu, 39base benabela nasemacentselweni aseGedori,“aseGedori” nome “aseGerari” ngasemphumalanga kwesigodzi, solomane bafunana nemadlelo etifuyo tabo. 40Lapho bakhandza emadlelo labeneluhlata, nelive lalapho lalilikhulu linekuthula futsi lipholile. Bekuke kwahlala emaHhamu kuleyo ndzawo.

41Bantfu lekwakubhalwe emabito abo befika ngesikhatsi kusabusa Hezekiya, inkhosi yakaJuda. Bahlasela lamaHhamu lapho abehlala khona kanye nemaMehuni labelapho, bawabhubhisa onkhe, njengobe nalamuhla loku kusabonakala nje. Bahlala kuleyo ndzawo yabo, ngobe bekunemadlelo lakahle etifuyo tabo. 42Labanye bakaSimeyoni lababengema-500 bahlasela eNtsabeni iSeyiri, baholwa nguPhelatiya, naNeyariya, naRefaya, na-Uziyeli, emadvodzana a-Ishi. 43Babulala leyo misalela yema-Amaleki leyayibalekile, solomane bahlala lapho kuze kube ngulamuhla.