Siswati 1996 (SWA96)
2

Emadvodzana a-Israyeli

21

2:1
Gen. 29:32
30:3
35:22
46:8
Emadvodzana a-Israyeli bekuboRubeni, naSimeyoni, naLevi, naJuda, na-Isakhari, naZebuloni, 2naDani, naJosefa, naBhenjamini, naNaftali, naGadi, na-Asheri.

Titukulwane takaJuda

3

2:3
Gen. 38:3
Emadvodzana aJuda bekubo-Era, na-Onani, naShela. Lamadvodzana omatsatfu wawatalelwa nguBhatishuwa,“nguBhatishuwa” nome “yindvodzakati yaShuwa” umKhenanikati. Era, litubulo laJuda, wenta lokubi emehlweni aSimakadze, ngako Simakadze wambulala. 4
2:4
Gen. 38:27
Thamari, malukatana waJuda, wamtalela boPheresi naZera. Juda abenemadvodzana lasihlanu asawonkhe.

5

2:5
Rut. 4:18
Mat. 1:3
Emadvodzana aPheresi bekuboHesroni naHamuli. 6Emadvodzana aZera bekuboZimri, na-Ethani, naHemani, naKhalkoli, naDara;“Dara” letinye tincwadzi tekucala titsi “Dada” babe ngemadvodzana lasihlanu sebabonkhe. 7
2:7
Josh. 7:1
Umsa waKhami bekungu-Akhani,“Akhani” nome “Akhari” lowadvonsela ema-Israyeli inhlupheko ngekutsintsa intfo lekwakungakafaneli ayitsintse.Fundza Jos. 7:1 8Umsa wa-Ethani bekungu-Azariya.

Umndeni wenkhosi Davide

9Emadvodzana latalelwa Hesroni bekuboJerameli, naRamu, naKhalebi.NgesiHebheru kutsi “Khelubayi”

10

2:10
Num. 1:7
Ramu abenguyise wa-Aminadabi, Aminadabi anguyise waNasoni, umholi wesive sakaJuda. 11Nasoni abenguyise waSalmoni,“Salmoni” ngesiHebheru “Salma” Salmoni anguyise waBowazi; 12Bowazi abenguyise wa-Obedi, Obedi anguyise waJese. 13
2:13
1 Sam. 16:6
17:12
2 Sam. 13:3
Jese abenguyise wa-Eliyabe, litubulo lakhe, Eliyabe abelanywa ngu-Abinadabi, wesitsatfu bekunguShimeya, 14wesine kunguNethaneli, wesihlanu kunguRadayi, 15wesitfupha bekungu-Osemi, wesikhombisa kunguDavide. 16
2:16
1 Sam. 26:6
2 Sam. 2:18
Bodzadzewabo bekuboSeruya na-Abigayili.

Emadvodzana lamatsatfu aSeruya bekubo-Abishayi, naJowabe, na-Asaheli. 17

2:17
2 Sam. 17:25
Abigayili watala Amasa. Uyise wa-Amasa bekunguJetheri, um-Ishmayeli.

Titukulwane takaHesroni

18Khalebi, umsa waHesroni, umkakhe labengu-Azubha wamtalela indvodzakati lekwatsiwa nguJeriyothi.“wamtalela indvodzakati lekwatsiwa nguJeriyothi” letinye tincwadzi titsi “naJeriyothi abengumfati wakhe” Azubha abenemadvodzana lekwakuboJesheri, naShobabi, na-Aridoni. 19

2:19
1 Khr. 4:4
Kwatsi kube kufe Azubha, Khalebi watsatsa Efratha lamtalela Hure. 20
2:20
Eks. 31:2
Hure abenguyise wa-Uri, Uri anguyise waBesaleli.

21Emvakwaloko Hesroni walala nendvodzakati yaMakhire, uyise waGileyadi; Hesroni wayitsatsa asaneminyaka lengema-60 budzala; yamtalela Segubi. 22

2:22
Khu. 10:3
Segubi abenguyise waJayire, labephetse emadolobha“labephetse emadolobha” nome “labenemadolobha” langema-23 eveni lakaGileyadi. 23
2:23
Num. 32:41
Kodvwa imibuso yaseGeshuri newaseSiriya yehlula emadolobha langema-60 khona lapho, yatfumba iHavothi Jayire,Nome “yatfumba tabelo taJayire” neKhenathi kanye netabelo takhona. Tonkhe leti bekutitukulwane taMakhire, uyise waGileyadi. 24Watsi kube Hesroni afele eKhalebi Efratha, Abiya, umfati waHesroni,NgesiHebheru akucondzakali wamtalela Ashuri, uyise“uyise” kungasho “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waThekhowa.

25Emadvodzana aJerameli, litubulo laHesroni, bekuboRamu, litubulo lakhe, naBuna, na-Oreni, na-Osemi kanye na-Ahiya.“kanye na-Ahiya” nome “watalelwa bona ngu-Ahiya” 26Jerameli abenalomunye umfati, libito lakhe kungu-Atara; yena abengunina wa-Onamu. 27Emadvodzana aRamu, litubulo laJerameli, bekuboMazi, naJamini, na-Ekeri. 28Emadvodzana a-Onamu bekuboShamayi naJada, emadvodzana aShamayi bekuboNadabi na-Abishuri.

29Libito lemka-Abishuri bekungu-Abihayili, lamtalela bo-Abani naMolidi. 30Emadvodzana aNadabi bekuboSeledi na-Aphayimi. Seledi wafa angenamntfwana. 31Umsa wa-Aphayimi bekungu-Ishi, Ishi labenguyise waSheshani. Umsa waSheshani bekungu-Ahilayi.

32Emadvodzana aJada, umnakaboShamayi, bekuboJetheri naJonathani. Jetheri wafa angenamntfwana. 33Emadvodzana aJonathani bekuboPhelethi naZaza. Tonkhe leti bekutitukulwane takaJerameli.

34Sheshani abete emadvodzana, anemadvodzakati kuphela. Abenesisebenti lesasingumGibhithe, libito laso kunguJaha. 35Sheshani wanika lesisebenti lesinguJaha indvodzakati yakhe, kutsi siyitsatse ibe ngumkaso. Batala Athayi. 36Athayi abenguyise waNathani, Nathani anguyise waZabadi; 37Zabadi abenguyise wa-Eflali, Eflali anguyise wa-Obedi. 38Obedi abenguyise waJehu, Jehu anguyise wa-Azariya; 39Azariya abenguyise waHelesi, Helesi anguyise wa-Eleyasa; 40Eleyasa abenguyise waSismayi, Sismayi anguyise waShalumi; 41Shalumi abenguyise waJekamiya, Jekamiya anguyise wa-Elishama.

Titukulwane takaKhalebi

42Emadvodzana aKhalebi, umnakaboJerameli, bekunguMesha, litubulo lakhe, labenguyise waZifi, Zifi anguyise waMaresha; Maresha abenguyise waHebroni.NgesiHebheru akucondzakali 43Emadvodzana aHebroni bekuboKhora, naThaphuwa, naRekhemu, naShema. 44Shema abenguyise waRahamu, Rahamu anguyise waJokeyamu. Rekhemu abenguyise waShamayi. 45Umsa waShamayi bekunguMayoni, Mayoni anguyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waBhethi Suri.

46Khalebi abenesingani lesasingu-Efa, labengunina waboHarani, naMosa, naGazezi. Harani abenguyise waGazezi.

47Emadvodzana aJahadayi bekuboRegemi, naJothamu, naGeshani, naPheleti, na-Efa, naShafi.

48Khalebi abenesingani lesasinguMakha, labengunina waboSheberi naThihana. 49

2:49
Josh. 15:16
Waphindze watala naShafi, uyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waMakbena naGibeya.

Indvodzakati yaKhalebi bekungu-Akhisa.

50Leti-ke bekutitukulwane takaKhalebi: Emadvodzana aHure, litubulo la-Efratha, bekuboShobali, uyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waKhiriyathi Jeyarimu, 51naSalma, uyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waBhetlehema, naHarefi, uyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waBhethi Gaderi.

52

2:52
1 Khr. 4:2
Titukulwane takaShobali, uyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waKhiriyathi Jeyarimu, bekuboHarowe, nencenye yesive semaManahathi, 53nemindeni yaseKhiriyathi Jeyarimu, lekungemaJetheri, nemaPhuthi, nemaShumathi, nemaMishra. EmaSorathi nema-Eshtayoli adzabuka kulemindeni.

54Titukulwane takaSalma, uyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waBhetlehema, bekungemaNethofa, nebase-Atrothe Bhethi Jowabe, nencenye yemaManahathi, nemaSori, 55

2:55
Khu. 1:16
Jer. 35:2
nemaSoferi, lekwakungimindeni yebabhali lababehlala eJabesi: emaThirathi, nemaShimeyathi, nemaSukathi. Laba-ke bekungemaKheni labevela kuHamathi, titukulwane tawo tatitekudzabuka emndenini waRekhabi.“emndenini waRekhabi” nome “eBhethi Rekhabi”

3

Bantfwana baDavide, inkhosi

31

3:1
2 Sam. 3:2
Lawa ngemadvodzana aDavide latalelwa wona aseseHebroni:

Litubulo bekungu-Amnoni, labetalwa ngu-Ahinowami waseJezreyeli;

yesibili bekunguDanyela, labetalwa ngu-Abigayili waseKhameli;

2yesitsatfu bekungu-Absalomu labetalwa nguMakha, indvodzakati yaThalmayi, inkhosi yaseGeshuri;

yesine bekungu-Adoniya, labetalwa nguHagithi;

3yesihlanu bekunguShefathiya, labetalwa ngu-Abitali;

yesitfupha bekunguJithreyamu, labetalwa ngumkakhe Egla.

4

3:4
2 Sam. 5:4
1 Khos. 2:11
1 Khr. 29:27
Onkhe lamadvodzana lasitfupha Davide wawatalelwa aseseHebroni, lapho abusela khona iminyaka lesikhombisa netinyanga letisitfupha.

Davide wabusela eJerusalema iminyaka lengema-33, 5

3:5
2 Sam. 5:14
watalelwa emadvodzana lamanyenti lapho.

Umkakhe Bhatisheba,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Bhatishuwa” indvodzakati ya-Amiyeli, wamtalela emadvodzana lamane, lekwakuboShamuwa,NgesiHebheru “Shimeya” uke abhalwe ngekutsi “Shamuwa” naShobabi, naNathani kanye naSolomoni.

6Abenemadvodzana lamanye lekwakuboJibhari, na-Elishuwa,“Elishuwa” letinye tincwadzi letinyenti tekucala titsi “Elishama” na-Elifeleti, 7naNoga, naNefegi, naJafiya, 8na-Elishama, na-Eliyada kanye na-Elifeleti; abeyimfica asawonkhe. 9

3:9
2 Sam. 13:1
Onkhe lawa bekungemadvodzana aDavide, ngaphandle kwalawa labetalwa ngemaphovela akhe. Thamari abengudzadzewabo.

Titukulwane tenkhosi Solomoni

10

3:10
1 Khos. 11:43
14:31
Mat. 1:7
Laba-ke bekuyintalelwane yenkhosi Solomoni:

Kusukela kuye kwalandzela Rehobowamu, umsa wakhe,

kweta Abiya, umsa wakhe, kweta Asa, umsa wakhe,

kweta Jehoshafati, umsa wakhe,

11

3:11
2 Khos. 8:16,24
11:2,12
2 Khos. 12:21
15:1,7
kweta Jehoramu,“Jehoramu” nome “Joramu” umsa wakhe, kweta Ahaziya, umsa wakhe,

kweta Jowashi, umsa wakhe,

12kweta Amasiya, umsa wakhe, kweta Azariya, umsa wakhe,

kweta Jothamu, umsa wakhe,

13

3:13
2 Khos. 15:38
16:20
20:21
kweta Ahazi, umsa wakhe, kweta Hezekiya, umsa wakhe,

kweta Manase, umsa wakhe,

14

3:14
2 Khos. 21:18,26
kweta Amoni, umsa wakhe, kweta Josaya, umsa wakhe.

15

3:15
2 Khos. 23:30,34
24:17
Emadvodzana aJosaya bekuboJohanani, litubulo,

naJehoyakimu, naSedekiya, naShalumi.

16Labalandzela Jehoyakimu bekunguJehoyakhini,“Jehoyakhini” ngesiHebheru “Jekhoniya” umsa wakhe, naSedekiya.

Titukulwane tenkhosi Jehoyakhini

17Titukulwane taJehoyakhini“Jehoyakhini” ngesiHebheru “Jekhoniya” lowatfunjelwa eBhabhulona bekuboSalatiyeli, umsa wakhe, 18naMalkhiramu, naPhedaya, naShenasari, naJekamiya, naHoshama kanye naNedabiya.

19Emadvodzana lamabili aPhedaya bekuboZerubhabheli naShimeyi. Emadvodzana aZerubhabheli bekuboMeshulamu naHananiya. Dzadzewabo bekunguShelomithi. 20Lamanye emadvodzana akhe lasihlanu bekuboHashubha, na-Oheli, naBherekhiya, naHasadiya, naJushabi Hesedi.

21Hananiya abenemadvodzana lamabili lekwakuboPhelatiya naJeshaya. Jeshaya abenguyise waRefaya, labenguyise wa-Arinani, labenguyise wa-Obadiya, Obadiya anguyise waShekhaniya.Lelivesi alicondzakali kahle 22Shekhaniya abenendvodzana lekwakunguShemaya; emadvodzana aShemaya bekuboHathushi, na-Igali, naBhariya, naNeyariya, naShafati; abesitfupha asawonkhe. 23Emadvodzana aNeyariya bekubo-Eliyoyenayi, naHizkiya, na-Azrikamu; abematsatfu asawonkhe. 24Emadvodzana a-Eliyoyenayi bekuboHodaviya, na-Eliyashibi, naPhelaya, na-Akhubi, naJohanani, naDelaya, na-Anani; abesikhombisa asawonkhe.

4

Titukulwane takaJuda

41

4:1
Gen. 38:29
46:12
1 Khr. 2:4
Titukulwane takaJuda bekuboPheresi, naHesroni, naKhami, naHure, naShobali. 2
4:2
1 Khr. 2:52
Shobali abenguyise waReyaya, Reyaya anguyise waJahathi, Jahathi anguyise wabo-Ahumayi naLahadi. Lena-ke bekungimindeni yemaSorathi.

3Emadvodzana a-Etamu bekuboJezreyeli, na-Ishma, na-Idibashi. Dzadzewabo bekunguHaselelponi. 4

4:4
1 Khr. 2:19
Phenuweli abenguyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waGedori, Ezeri anguyise waHusha. Leti bekutitukulwane taHure, litubulo la-Efratha. Hure abenguyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waBhetlehema.

5

4:5
1 Khr. 2:24
Ashuri, uyise waThekhowa, abenebafati lababili, lekwakuboHela naNara. 6Nara wamtalela bo-Ahuzami, naHeferi, naThemeni, naHahashtari; kwaba nguleto titukulwane taNara. 7Hela wamtalela boSerethi, naSohari, na-Ethnani.

8Khosi abenguyise wa-Anubi, naHasobeba,“Hasobeba” nome “Sobebha” nemindeni ya-Ahaheli, umsa waHarumu.

9Jabesi abehlonipheke kakhulu kunabomnakabo emndenini wakabo. Unina abemetse libito watsi nguJabesi,“Jabesi” ngesiHebheru kuvakala shangatsi kutsi “buhlungu” ngobe abetsi: “Ngimtele kabuhlungu.” 10Jabesi wakhala kuNkulunkulu wema-Israyeli, watsi: “Ngicela ungibusise ungandzisele live lami! Shangatsi sandla sakho singaba nami, ungiphephise engotini, khona ngitewukhululeka ebuhlungwini.” Nkulunkulu wamupha loko labekucelile.

Lolunye luhla lwemindeni

11Khelubi, umnakaboShuha, abenguyise waMehiri, Mehiri anguyise wa-Eshtoni. 12Eshtoni abenguyise waboBhethi Rafa, naPhaseya, naThehina, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” wa-Iri Nahashi.“wa-Iri Nahashi” nome “welidolobha laseNahashi” Lawa bekungemadvodza labehlala eRekha.

13

4:13
Josh. 15:17
Khu. 3:9
Khenazi abenemadvodzana lamabili lekwakubo-Othniyeli naSeraya. Emadvodzana a-Othiniyeli bekuboHathathi, naMeyonothayi.SiHebheru site “naMeyonothayi” 14
4:14
Neh. 11:35
Meyonothayi abenguyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” wa-Ofra.

Seraya abenguyise waJowabe, Jowabe abengumsunguli weGe Harashimu,“Ge Harashimu” kusho “sigodzi setingcweti” loko phela kusho kutsi bantfu bakhona babetingcweti.

15

4:15
Num. 32:12
Emadvodzana aKhalebi, umsa waJefune, bekubo-Iru, na-Ela, naNamu. Indvodzana ya-Ela bekunguKhenazi.

16Emadvodzana aJehaleli bekuboZifi, naZifa, naThiriya, na-Asareli.

17Emadvodzana a-Ezra bekuboJetheri, naMeredi, na-Eferi kanye naJaloni. Lomunye webafati baMeredi watala boMiriyamu, naShamayi, kanye na-Ishbha, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” wa-Eshtemowa. 18Umkakhe waseJudiya watala boJaredi, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waGedori, naHebhere, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waSokho, kanye naJekuthiyeli, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waZanowa. Laba labanye bekubantfwana baBithiya, indvodzakati yaFaro, leyayingumfati waMeredi.

19Emadvodzana emkaHodiya, dzadzewaboNahamu, bekunguyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waKheyila, umGami, na-Eshtemowa, um-Makha.

20Emadvodzana aShimoni bekubo-Amnoni, naRina, naBheni Hanani kanye naThiloni.

Titukulwane taka-Ishi bekuboZohethi naBheni Zohethi.

Titukulwane takaShela

21

4:21
Gen. 38:5
Emadvodzana aShela, umsa waJuda, bekubo-Era, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waLekha, naLada, uyise“uyise” nome “umsunguli” nome “umholi” nome “indvuna yemabutfo” waMaresha, nemindeni leyayeluka ilineni eBhethi Ashbeya, 22naJokimi, nebantfu baseKhozeba, naJowashi, naSarafi, lababebusa eMowabi, naseJashubi Lehemi.Kungahle kusho kutsi “ahlala eBhetlehema” ngesiHebheru akucondzakali Loku kwabhalwa endvulo.

23Babebabumbi lababehlala eNethayimu naseGedera, basebentela inkhosi.

Titukulwane takaSimeyoni

24

4:24
Gen. 46:10
Emadvodzana aSimeyoni bekuboNemuweli, naJamini, naJaribi, naZera kanye naShawula. 25Umsa waShawula bekunguShalumi, umsa wakhe kunguMibsamu, umsa wakhe kunguMishma. 26Umsa waMishma bekunguHamuweli, umsa wakhe kunguZakhuri, umsa wakhe kunguShimeyi. 27Shimeyi abenemadvodzana lali-16 nemadvodzakati lasitfupha, kodvwa bomnakabo babete bantfwana labanyenti; ngako lusendvo lwakabo lonkhe aluzange lwandze lube ngangelusendvo lwakaJuda.

28

4:28
Josh. 19:1
Babehlala eBherisheba, naseMolada, naseHasari Shuwali, 29naseBhala, nase-Esemu, naseTholadi, 30naseBhethuweli, naseHoma, naseSikilagi, 31naseBhethi Makhabothi, naseHasari Susimu, naseBhethi Bhiri, naseSharayimu. Lawa kwakungemadolobha abo kwaze kwefika sikhatsi sekubusa kwenkhosi Davide. 32Imiti leyayitungelete lamadolobha bekuyi-Etamu, ne-Ayini, neRimona, neThokheni, ne-Ashani; emadolobha lasihlanu asawonkhe, 33nayo yonkhe leyo miti kuze kuyewufika eBhalathi.“Bhalathi” ngesiHebheru “Bhali” Leto bekutabelo tabo. Babewugcina nemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo.

34Meshobabi, naJamleki, naJosha, umsa wa-Amasiya, 35naJoweli, naJehu, umsa wa-Joshibiya, umsa waSeraya, umsa wa-Asiyeli, 36kanye na-Eliyoyenayi, naJakoba, naJeshohaya, na-Asaya, na-Adiyeli, naJesimiyeli, naBhenaya, 37naZiza, umsa waShifi, umsa wa-Aloni, umsa waJedaya, umsa waShimri, umsa waShemaya:

38Lawa-ke bekungemabito ebaholi baleto tinsendvo. Imindeni yabo yandza kakhulu, 39base benabela nasemacentselweni aseGedori,“aseGedori” nome “aseGerari” ngasemphumalanga kwesigodzi, solomane bafunana nemadlelo etifuyo tabo. 40Lapho bakhandza emadlelo labeneluhlata, nelive lalapho lalilikhulu linekuthula futsi lipholile. Bekuke kwahlala emaHhamu kuleyo ndzawo.

41Bantfu lekwakubhalwe emabito abo befika ngesikhatsi kusabusa Hezekiya, inkhosi yakaJuda. Bahlasela lamaHhamu lapho abehlala khona kanye nemaMehuni labelapho, bawabhubhisa onkhe, njengobe nalamuhla loku kusabonakala nje. Bahlala kuleyo ndzawo yabo, ngobe bekunemadlelo lakahle etifuyo tabo. 42Labanye bakaSimeyoni lababengema-500 bahlasela eNtsabeni iSeyiri, baholwa nguPhelatiya, naNeyariya, naRefaya, na-Uziyeli, emadvodzana a-Ishi. 43Babulala leyo misalela yema-Amaleki leyayibalekile, solomane bahlala lapho kuze kube ngulamuhla.