Siswati 1996 (SWA96)
3

Bantfwana baDavide, inkhosi

31

3:1
2 Sam. 3:2
Lawa ngemadvodzana aDavide latalelwa wona aseseHebroni:

Litubulo bekungu-Amnoni, labetalwa ngu-Ahinowami waseJezreyeli;

yesibili bekunguDanyela, labetalwa ngu-Abigayili waseKhameli;

2yesitsatfu bekungu-Absalomu labetalwa nguMakha, indvodzakati yaThalmayi, inkhosi yaseGeshuri;

yesine bekungu-Adoniya, labetalwa nguHagithi;

3yesihlanu bekunguShefathiya, labetalwa ngu-Abitali;

yesitfupha bekunguJithreyamu, labetalwa ngumkakhe Egla.

4

3:4
2 Sam. 5:4
1 Khos. 2:11
1 Khr. 29:27
Onkhe lamadvodzana lasitfupha Davide wawatalelwa aseseHebroni, lapho abusela khona iminyaka lesikhombisa netinyanga letisitfupha.

Davide wabusela eJerusalema iminyaka lengema-33, 5

3:5
2 Sam. 5:14
watalelwa emadvodzana lamanyenti lapho.

Umkakhe Bhatisheba,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Bhatishuwa” indvodzakati ya-Amiyeli, wamtalela emadvodzana lamane, lekwakuboShamuwa,NgesiHebheru “Shimeya” uke abhalwe ngekutsi “Shamuwa” naShobabi, naNathani kanye naSolomoni.

6Abenemadvodzana lamanye lekwakuboJibhari, na-Elishuwa,“Elishuwa” letinye tincwadzi letinyenti tekucala titsi “Elishama” na-Elifeleti, 7naNoga, naNefegi, naJafiya, 8na-Elishama, na-Eliyada kanye na-Elifeleti; abeyimfica asawonkhe. 9

3:9
2 Sam. 13:1
Onkhe lawa bekungemadvodzana aDavide, ngaphandle kwalawa labetalwa ngemaphovela akhe. Thamari abengudzadzewabo.

Titukulwane tenkhosi Solomoni

10

3:10
1 Khos. 11:43
14:31
Mat. 1:7
Laba-ke bekuyintalelwane yenkhosi Solomoni:

Kusukela kuye kwalandzela Rehobowamu, umsa wakhe,

kweta Abiya, umsa wakhe, kweta Asa, umsa wakhe,

kweta Jehoshafati, umsa wakhe,

11

3:11
2 Khos. 8:16,24
11:2,12
2 Khos. 12:21
15:1,7
kweta Jehoramu,“Jehoramu” nome “Joramu” umsa wakhe, kweta Ahaziya, umsa wakhe,

kweta Jowashi, umsa wakhe,

12kweta Amasiya, umsa wakhe, kweta Azariya, umsa wakhe,

kweta Jothamu, umsa wakhe,

13

3:13
2 Khos. 15:38
16:20
20:21
kweta Ahazi, umsa wakhe, kweta Hezekiya, umsa wakhe,

kweta Manase, umsa wakhe,

14

3:14
2 Khos. 21:18,26
kweta Amoni, umsa wakhe, kweta Josaya, umsa wakhe.

15

3:15
2 Khos. 23:30,34
24:17
Emadvodzana aJosaya bekuboJohanani, litubulo,

naJehoyakimu, naSedekiya, naShalumi.

16Labalandzela Jehoyakimu bekunguJehoyakhini,“Jehoyakhini” ngesiHebheru “Jekhoniya” umsa wakhe, naSedekiya.

Titukulwane tenkhosi Jehoyakhini

17Titukulwane taJehoyakhini“Jehoyakhini” ngesiHebheru “Jekhoniya” lowatfunjelwa eBhabhulona bekuboSalatiyeli, umsa wakhe, 18naMalkhiramu, naPhedaya, naShenasari, naJekamiya, naHoshama kanye naNedabiya.

19Emadvodzana lamabili aPhedaya bekuboZerubhabheli naShimeyi. Emadvodzana aZerubhabheli bekuboMeshulamu naHananiya. Dzadzewabo bekunguShelomithi. 20Lamanye emadvodzana akhe lasihlanu bekuboHashubha, na-Oheli, naBherekhiya, naHasadiya, naJushabi Hesedi.

21Hananiya abenemadvodzana lamabili lekwakuboPhelatiya naJeshaya. Jeshaya abenguyise waRefaya, labenguyise wa-Arinani, labenguyise wa-Obadiya, Obadiya anguyise waShekhaniya.Lelivesi alicondzakali kahle 22Shekhaniya abenendvodzana lekwakunguShemaya; emadvodzana aShemaya bekuboHathushi, na-Igali, naBhariya, naNeyariya, naShafati; abesitfupha asawonkhe. 23Emadvodzana aNeyariya bekubo-Eliyoyenayi, naHizkiya, na-Azrikamu; abematsatfu asawonkhe. 24Emadvodzana a-Eliyoyenayi bekuboHodaviya, na-Eliyashibi, naPhelaya, na-Akhubi, naJohanani, naDelaya, na-Anani; abesikhombisa asawonkhe.