Siswati 1996 (SWA96)
29

Tipho tekwakha lithempeli

291

29:1
1 Khr. 22:5
Inkhosi Davide yamemetela kubo bonkhe lababelapho, yatsi: “Solomoni, indvodzana yami, lowo lowakhetfwa nguNkulunkulu, usemncane, futsi usengakati lutfo. Lomsebenti mkhulu kabi, ngobe lendlu akusiso sigodlo sekuhlala umuntfu. Kodvwa kutawuhlala Simakadze Nkulunkulu. 2
29:2
1 Khr. 22:14
Ngetame ngawo onkhe emandla ami kulungisa tonkhe tintfo tekwakha lelithempeli laNkulunkulu wami, ngilungise igolide yekwakha tonkhe tintfo tegolide, nesiliva yekwakha tonkhe tintfo tesiliva, nelitfusi lekwakha tonkhe tintfo telitfusi, nensimbi yekwakha tonkhe tintfo tensimbi, netingodvo tekwakha tonkhe tintfo telukhuni, ne-oniksi yekuhlobisa ngemigca, nethekhosi,“nethekhosi” nome “nalamanye ematje laligugu” siHebheru asicondzakali nematje lamibalabala, netinhlobonhlobo tematje laligugu lacolisakele kanye netintfo temabuli; konkhe loku kunyenti kakhulu. 3Ngetulu kwako konkhe loko, nami ngekutilahla kwami ematsambo senginikela ngegolide yami nesiliva yami kulomsebenti wekwakhiwa kwelithempeli laNkulunkulu wami; kantsi ngetulu kwako konkhe loko futsi sengilungisele lelithempeli lelingcwele: 4igolide lecengekile yase-Ofiri lengemathani lalikhulu, nesiliva lecengekile lengemathani langema-240, yekwembesa lubondza lwaletakhiwo 5
29:5
Eks. 35:4
kanye nekwekwenta tintfo tegolide netesiliva kanye nekwekwenta tonkhe tintfo letitakwentiwa bantfu labanelikhono. Manje-ke ngubani lofuna kunikela kuSimakadze?”

6

29:6
Eks. 35:21,27
Num. 7:2,10
1 Khr. 28:1
Baholi bemindeni, netiphatsimandla tetive taka-Israyeli, netindvuna tetinkhulungwane netemakhulu, nebaphatsi bemisebenti yenkhosi banikela ngenhlitiyo levumako. 7Banikelela umsebenti wekwakha lithempeli laNkulunkulu: igolide lengemathani lali-170 nemakhilogremu langema-84, nesiliva lengemathani langema-340, nelitfusi lelingemathani langema-620, nensimbi lengemathani lati-3 400. 8
29:8
1 Khr. 26:21
Bonkhe labo lababenematje laligugu banikela ngawo engcebeni yelithempeli laSimakadze leyayenganyelwe nguJehiyeli, umGeshoni. 9Sive sajabula kakhulu, nasibona baholi baso banikela ngenhlitiyo levumako, ngobe bebanikela ngenkhululeko nangenhlitiyo yabo yonkhe kuSimakadze. NaDavide, inkhosi, wajabula kakhulu.

Umthandazo waDavide

10Davide wadvumisa Simakadze embikwalo lonkhe libandla watsi:

“Ludvumo alube kuwe, Simakadze,

Nkulunkulu wababe wetfu Israyeli,

kusukela phakadze kuze kube phakadze.

11

29:11
1 Thim. 1:17
Semb. 4:11
5:12
Yebo, Simakadze bukhulu nemandla kwakho.

Inkhatimulo nebukhosi kwakho,

nebumengemenge bakho;

ngobe konkhe lokusezulwini

nalokusemhlabeni kwakho.

Yebo, Simakadze,

umbuso nawo wakho.

Wena uphakeme wengamela konkhe.

12

29:12
2 Khr. 20:6
Ingcebo neludvumo kuphuma kuwe;

wena ungumbusi wato tonkhe tintfo.

Esandleni sakho kunemandla neligunya

kwekuphakamisa nekucinisa bonkhe.

13Manje, Nkulunkulu wetfu,

sibonga wena

sidvumise Libito lakho lelidvumile.

14“Empeleni mine bengingubani, sona sive sami besiyini kutsi besingakhona kunikela kakhulu kangaka? Konkhe kuphuma kuwe, natsi sikunike kona loko lokuphuma esandleni sakho. 15

29:15
Lev. 25:23
Jobe 8:9
14:1
Hla. 39:12
90:5
102:11
119:19
Shu. 7:1
Heb. 11:13
Tsine sitihambi nebafokati embikwakho, njengabo bonkhe bokhokho betfu. Emalanga etfu lapha emhlabeni afanana nesitfunti, kute litsemba. 16Awu, Simakadze, Nkulunkulu wetfu, konkhe loku lokunyenti lesesikunikelele kwakha lithempeli, silakhele Libito lakho lelingcwele, kuphuma esandleni sakho, futsi konkhe loko kwakho. 17
29:17
1 Khr. 28:9
Hla. 7:9
Semb. 2:23
Ngiyati, Nkulunkulu wami, kutsi wena uvivinya inhlitiyo ujatjuliswe bucotfo. Tonkhe letintfo ngitinikele ngenhlitiyo levumako nangekwetsembeka. Manje sengibonile ngekujabula kutsi sive sakho lesikhona lapha sinikele kanjani ngenhlitiyo levumako kuwe. 18Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wabobabe Abrahama, na-Isaka, na-Israyeli, gcina lenshisekelo etinhlitiyweni tesive sakho phakadze naphakadze, wente tinhlitiyo tabo tihlale tetsembeke kuwe. 19Nika Solomoni, indvodzana yami, inhlitiyo letinikele kutsi agcine imiyalo, nemitsetfo kanye netimiso takho nekutsi ente konkhe lokusemandleni akhe ekwakheni lelithempeli lesengililungiselele.”

20Davide wachubeka wakhuluma kulesive, watsi: “Dvumisani Simakadze Nkulunkulu wenu.” Ngako sonkhe sive sadvumisa Simakadze, Nkulunkulu waboyisemkhulu; baguca bakhotsamisa tinhloko tabo embikwaSimakadze nenkhosi.

Solomoni wemukelwa kutsi abe yinkhosi

21Ngelilanga lelilandzelako benta imihlatjelo neminikelo yekushiswa kuSimakadze: tinkunzi letiyinkhulungwane, netihhanca letiyinkhulungwane, nemazinyane lamadvuna etimvu latinkhulungwane, neminikelo yayo yetinatfo kanye naleminye imihlatjelo leminyenti, bentela Israyeli wonkhe. 22Badla banatsa ngekujabula lokukhulu embikwaSimakadze ngalelo langa.

Baphindza futsi bemukela Solomoni, umsa waDavide, kutsi abe yinkhosi, base bamgcoba ngemafutsa embikwaSimakadze kutsi abe ngumbusi, naSadoki kutsi abe ngumphristi. 23

29:23
1 Khos. 1:35
Ngako Solomoni wahlala esihlalweni sebukhosi saSimakadze waba yinkhosi esikhundleni seyise Davide. Wachuma, nema-Israyeli onkhe amhlonipha. 24Tonkhe tiphatsimandla, nemachawe kanye nemadvodzana onkhe enkhosi Davide etsembisa kutfobela inkhosi Solomoni.

25

29:25
1 Khos. 2:12
10:23
2 Khr. 1:1
Simakadze waphakamisa Solomoni kakhulu embikwema-Israyeli onkhe, wametfwesa bukhosi lobukhulu, kute ngisho nayinye inkhosi leyase yaba nabo ngembili kwakhe.

Kufa kwaDavide

26Davide, umsa waJese, waba yinkhosi etikwawo onkhe ema-Israyeli. 27

29:27
2 Sam. 5:4
1 Khos. 2:11
1 Khr. 3:4
Wabusa ema-Israyeli iminyaka lengema-40. Wabusela eHebroni iminyaka lesikhombisa, kwatsi lengema-33 wabusela eJerusalema. 28Wafa asamdzala kakhulu, asatenelisile ngemphilo lendze, nangemcebo, nangekuhlonishwa. Solomoni, umsa wakhe, watsatsa sikhundla sakhe waba yinkhosi.

29

29:29
1 Khr. 21:9
Imininingwane ngekubusa kwaDavide, kusukela ekucaleni kuze kube ngusekugcineni, kubhaliwe emlandvweni waSamuweli, umboniswa, nasemlandvweni waNathani, umphrofethi, kanye nasemlandvweni waGadi, umboniswa. 30Lemininingwane ichaza kutsi Davide wabusa kanjani, ichaze nangemandla akhe nangako konkhe lokwamehlela yena nesive sema-Israyeli kanye nangemibuso yawo onkhe lamanye emave.