Siswati 1996 (SWA96)
28

Imiyalo yaDavide ngelithempeli

281Davide wabita tonkhe tiphatsimandla taka-Israyeli kutsi tihlanganele eJerusalema: Bekutindvuna letatiphetse tive, netindvuna letatiphetse emabutfo lasingatsa inkhosi, netindvuna tetinkhulungwane, netindvuna temakhulu, netindvuna letatengamele tonkhe timphahla kanye netifuyo tenkhosi, netemadvodzana ayo, kanye netindvuna tasesigodlweni, nemadvodza lanemandla kanye netingwazi temphi.

2

28:2
2 Sam. 7:2
1 Khos. 8:17
1 Khr. 17:1
22:7
Inkhosi Davide yasukuma yema ngetinyawo, yatsi: “Lalelani kimi, nine bomnaketfu nesive sakitsi. Bekuvele kusenhlitiyweni yami kutsi ngakhe indlu letawuba yindzawo lapho kutawuphumula khona libhokisi lesivumelwane saSimakadze, senabelo setinyawo taNkulunkulu wetfu; lawo malungiselelo bese ngivele ngiwentile. 3
28:3
1 Khos. 5:3
Kodvwa Nkulunkulu watsi kimi: ‘Akusiwe lofanele kwakha indlu wakhele Libito lami, ngobe wena uyindvodza yemphi, futsi sewucitse nengati.’

4

28:4
Gen. 49:8
1 Sam. 16:1,12
1 Khr. 5:2
“Noko Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, wakhetsa mine endlini yaketfu kutsi ngibe yinkhosi yema-Israyeli phakadze naphakadze. Wakhetsa Juda kutsi abe ngumholi. Kwatsi elusendvweni lwakaJuda wakhetsa umndeni waketfu. Emkhatsini wemadvodzana ababe wajabulela kutsi akhetse mine angente inkhosi yema-Israyeli. 5
28:5
1 Khr. 17:11
Emkhatsini wawo onkhe emadvodzana ami lamanyenti Simakadze langiphe wona, Simakadze ukhetse umsa wami Solomoni kutsi ahlale esihlalweni sebukhosi sembuso waSimakadze abuse ka-Israyeli.

6

28:6
2 Sam. 7:13
1 Khos. 5:5
6:12
Hla. 89:3
“Simakadze ukhulume kimi watsi: ‘Solomoni, indvodzana yakho, nguye lotangakhela indlu netibuya tami, ngobe ngikhetse yena kutsi abe yindvodzana yami mine ngibe nguyise. 7Umbuso wakhe ngitakuwusimisa ngiwutintise phakadze naphakadze, nangabe angesuki ekwenteni imiyalo nemitsetfo yami, njengobe kwenteka kulemihla.’

8“Ngako nyalo ngiyaniyala embikwawo onkhe ema-Israyeli nasembikwalo lonkhe libandla laSimakadze, nasebukhoneni baNkulunkulu wetfu, ngitsi: Caphelani kutsi niyayilandzela yonkhe imiyalo yaSimakadze Nkulunkulu wenu, khona litewuba lenu lelive lelihle, nize nilendlulisele nasetitukulwaneni tenu njengelifa lenu laphakadze naphakadze.

9

28:9
Dut. 10:17
1 Sam. 16:7
2 Khr. 15:2
Hla. 7:9
Isa. 55:6
Jer. 11:20
17:10
20:12
Semb. 2:23
“Wena-ke, Solomoni, ndvodzana yami, yenta Nkulunkulu weyihlo abe ligugu kuwe, umkhonte ngayo yonkhe inhlitiyo yakho nangengcondvo levumako, ngobe Simakadze uhlolisisa tonkhe tinhlitiyo acondzisise tonkhe tinjongo temicabango. Nawumfuna, utamtfola; kodvwa nawumlahla, naye utakuyekela phakadze naphakadze. 10Cabangisisa-ke manje, ngobe Simakadze ukhetse wena kutsi umakhele lithempeli libe yindzawo lengcwele. Cina, uwente lowo msebenti.”

11Ngako Davide wase unika indvodzana yakhe Solomoni ipulani yemihubhe, neyelithempeli, neyetakhiwo talo, neyetingungumakamelo talo, neyelingetulu lalo, neyemakamelo angekhatsi kanye neyendzawo yenhlawulo. 12Wamnika emapulani ako konkhe lekwakubekwe nguMoya engcondvweni yakhe macondzana netibuya telithempeli laSimakadze kanye nawo onkhe emakamelo lalitungeletile, newetindlu tengcebo yasethempelini laNkulunkulu, kanye newetindlu tengcebo yetintfo letinikelwe. 13Wamnika imiyalo macondzana neticheme tebaphristi netemaLevi neyawo wonkhe umsebenti wekukhonta ethempelini laSimakadze, neyato tonkhe timphahla letitawusetjentiswa ekukhonteni. 14Wamkhombisa sisindvo segolide nesesiliva lekwakutakwakhiwa ngayo timphahla letatitawusetjentiswa ekwenteni tinkonzo tetinhlobonhlobo: 15sisindvo segolide yekwakha tintsi tetibane kanye netibane tato, nesisindvo salolo nalolo lutsi lwetibane kanye netibane talo, nesisindvo sesiliva yalolo nalolo lutsi lwesibane sesiliva netibane talo, ngekwemsebenti walolo nalolo lutsi lwesibane. 16Wamkhombisa nesisindvo segolide salelo nalelo tafula lelinesinkhwa lesinikelwe; sisindvo sesiliva sematafula esiliva; 17nesisindvo segolide lecengekile yekwakha timfologo, netitja tekunyenyeta kanye netindzebe, sisindvo segolide saleyo naleyo ndishi yegolide, nesisindvo sesiliva saleyo naleyo ndishi yesiliva, 18

28:18
Hla. 18:10
nesisindvo segolide lecengekile yekwakha lilati lemphepho. Waphindze wamnika nepulani yencola,Libhokisi lesivumelwane lalimele sihlalo sebukhosi, hhayi incola. Embonweni waHezekiyeli, indzawo lapho “kuneludvumo lwaNkulunkulu” igadvwe ngemakherubhi ichazwa ngekutsi yincola. Hez. 10. lekwakungeyemakherubhi egolide labevule timphiko asingatse libhokisi lesivumelwane saSimakadze.

19Davide wakhuluma watsi: “Konkhe loku kubhalwe phansi, ngobe sandla saSimakadze besisetikwami, wangipha kucondzisisa kahle yonkhe imininingwane yalepulani.”

20

28:20
Dut. 31:6
Josh. 1:7,9
1 Khr. 22:13
Davide waphindze wakhuluma kuSolomoni, indvodzana yakhe, watsi: “Cina, ube nesibindzi, wente lomsebenti. Ungesabi, futsi ungapheli emandla, ngobe Simakadze Nkulunkulu, longuNkulunkulu wami, unawe. Angeke akujabhise, futsi angeke akulahle, kuze kuphele wonkhe umsebenti wekukhonta ethempelini laSimakadze. 21Tonkhe ticheme tebaphristi netemaLevi setivele tiwulungele wonkhe lomsebenti welithempeli laNkulunkulu, kantsi wonkhe umuntfu lonenhlitiyo levumako nalonelikhono lekuhlobisa utakusita kuwo wonkhe lomsebenti. Tonkhe tiphatsimandla nesive sonkhe sitakwenta konkhe lositjela kona kutsi sikwente.”