Siswati 1996 (SWA96)
27

Kuhlelwa kwetembuso netembutfo

271Lolu-ke luhla lwemabito ema-Israyeli: Baholi bemindeni, netindvuna tetinkhulungwane, netemakhulu, naletinye tiphatsimandla letatibambisene nenkhosi kuko konkhe lokuphatselene nemabutfo labesemsebentini inyanga ngenyanga, wonkhe umnyaka. Lilinye libutfo lalinemadvodza labeti-24 000.

2

27:2
1 Khr. 11:11
Jashobeyamu, umsa waZabdiyeli, abeyindvuna yelibutfo lekucala ngenyanga yekucala. Libutfo lakakhe belingemadvodza lati-24 000. 3Yena-ke abesitukulwane saPheresi, asikhulu sato tonkhe tindvuna temabutfo ngenyanga yekucala.

4

27:4
2 Sam. 23:9
1 Khr. 11:12
Dodayi, um-Ahohi, abephetse libutfo lesibili ngenyanga yesibili. Mikilothi abengumholi walelibutfo lakakhe. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

5

27:5
2 Sam. 23:20
1 Khr. 11:22
Bhenaya, umsa waJehoyada, umphristi, abephetse libutfo lesitsatfu ngenyanga yesitsatfu. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe. 6Loyo-ke nguloBhenaya labelichawe kulabangema-30, angumholi wabo. Umsa wakhe Amizabadi abengumholi welibutfo leyise.

7

27:7
2 Sam. 2:18
23:24
1 Khr. 11:26
Asaheli, umnakaboJowabe, abephetse libutfo lesine ngenyanga yesine. Zebadiya, umsa wa-Asaheli, watsatsa sikhundla sakhe emvakwakhe. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

8Shamhuthi, umJizrahi, abeyindvuna yelibutfo lesihlanu ngenyanga yesihlanu. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

9Ira, umsa wa-Ikheshi waseThekhowa, abeyindvuna yelibutfo lesitfupha ngenyanga yesitfupha. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

10Helesi, wasePheloni, wesive saka-Efrayimu, abeyindvuna yelibutfo lesikhombisa ngenyanga yesikhombisa. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

11

27:11
2 Sam. 21:18
1 Khr. 20:4
Sibhekayi, waseHusha, wesive sakaZera, abeyindvuna yelibutfo lesiphohlongo ngenyanga yesiphohlongo. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

12Abiyezeri, wase-Anathothi, wesive sakaBhenjamini, abeyindvuna yelibutfo lemfica ngenyanga yemfica. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

13Maharayi, waseNethofa, wesive sakaZera, abeyindvuna yelibutfo lelishumi ngenyanga yelishumi. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

14Bhenaya, wasePhirathoni, wesive saka-Efrayimu, abeyindvuna yelibutfo leli-11 ngenyanga yeli-11. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

15Heldayi, waseNethofa, wesive saka-Othniyeli, abeyindvuna yelibutfo leli-12 ngenyanga yeli-12. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

Kuphatfwa kwetive taka-Israyeli

16Leti-ke bekutindvuna tetive taka-Israyeli:

Eliyezeri, umsa waZikhri, abephetse bakaRubeni.

Shefathiya, umsa waMakha, abephetse bakaSimeyoni.

17Hashabiya, umsa waKhemuweli, abephetse bakaLevi.

Sadoki abephetse baka-Aroni.

18Elihu, umnakaboDavide, abephetse bakaJuda.

Omri, umsa waMikhayeli, abephetse baka-Isakhari.

19Ishmaya, umsa wa-Obadiya, abephetse bakaZebuloni.

Jerimothi, umsa wa-Azriyeli, abephetse bakaNaftali.

20Hosheya, umsa wa-Azaziya, abephetse baka-Efrayimu.

Joweli, umsa waPhedaya, abephetse incenye yesive sakaManase.

21Ido, umsa waZakhariya, abephetse incenye yesive sakaManase kaGileyadi.

Jasiyeli, umsa wa-Abneri, abephetse bakaBhenjamini.

22Azareli, umsa waJerohamu, abephetse bakaDani.

Bekungito leti-ke tindvuna letatiphetse tive taka-Israyeli.

23

27:23
Gen. 15:5
22:17
26:4
Num. 1:2
Davide akazange alwente lubalo lwemadvodza labeneminyaka lengema-20 nangaphansi, ngobe Simakadze abetsembise kwandzisa ema-Israyeli abe ngangetinkhanyeti tesibhakabhaka. 24
27:24
2 Sam. 24:13
1 Khr. 21:4
Jowabe, umsa waSeruya, wacala wabala emadvodza, kodvwa wangete wacedza. Nkulunkulu watfukutselela ema-Israyeli ngenca yalolubalo, nalemiphumela ayizange ifakwe encwadziniSiHebheru sitsi “kulo inombolo” yemilandvo yenkhosi Davide.

Baphatsi betimphahla tebukhosi

25Azmavethi, umsa wa-Adiyeli, abephetse tindlu tengcebo yenkhosi.

Jonathani, umsa wa-Uziya, abephetse tindlu tengcebo letatisesifundzeni, nasemadolobheni, nasemitini kanye nasemibhoshongweni.

26Ezri, umsa waKhelubi, abephetse tisebenti tasemasimini.

27Shimeyi waseRama yena abephetse tivini. Zabdi waseShefamu yena abephetse tivuno tetivini kanye netimbita tekwakha liwayini.

28Bhali Hanani, waseGederi, abephetse tihlahla temincumo netemakhiwa letatisematsafeni ngasenshonalanga. Jowashi abengamele kuphatfwa kwemafutsa emncumo.

29Shitrayi, waseSharoni, abephetse imihlambi leyayidla eSharoni. Shafati, umsa wa-Adilayi, abephetse imihlambi leyayidla etihosheni.

30Obili, waka-Ishmayeli, abephetse emakamela. Jedeya, waseMeronothi, abephetse timbongolo.

31Jazizi, umHagari, abephetse imihlambi yetimvu netimbuti. Bonkhe bekutindvuna letatiphetse timphahla tenkhosi Davide.

Beluleki baDavide

32Jonathani, uyise lomncane waDavide, abengumeluleki futsi angumabhalane labehlakaniphe kakhulu. Jehiyeli, umsa waHakhamoni, abeciza emadvodzana enkhosi. 33

27:33
2 Sam. 15:12,37
Ahithofeli abengumeluleki wenkhosi. Hushayi, um-Akhi, abengumngani wenkhosi. 34
27:34
2 Sam. 8:16
1 Khr. 18:15
Esikhundleni sakhe Ahithofeli walandzelwa nguJehoyada, umsa waBhenaya, naye futsi walandzelwa ngu-Abiyatha.

Jowabe abeyindvuna yemabutfo enkhosi.

28

Imiyalo yaDavide ngelithempeli

281Davide wabita tonkhe tiphatsimandla taka-Israyeli kutsi tihlanganele eJerusalema: Bekutindvuna letatiphetse tive, netindvuna letatiphetse emabutfo lasingatsa inkhosi, netindvuna tetinkhulungwane, netindvuna temakhulu, netindvuna letatengamele tonkhe timphahla kanye netifuyo tenkhosi, netemadvodzana ayo, kanye netindvuna tasesigodlweni, nemadvodza lanemandla kanye netingwazi temphi.

2

28:2
2 Sam. 7:2
1 Khos. 8:17
1 Khr. 17:1
22:7
Inkhosi Davide yasukuma yema ngetinyawo, yatsi: “Lalelani kimi, nine bomnaketfu nesive sakitsi. Bekuvele kusenhlitiyweni yami kutsi ngakhe indlu letawuba yindzawo lapho kutawuphumula khona libhokisi lesivumelwane saSimakadze, senabelo setinyawo taNkulunkulu wetfu; lawo malungiselelo bese ngivele ngiwentile. 3
28:3
1 Khos. 5:3
Kodvwa Nkulunkulu watsi kimi: ‘Akusiwe lofanele kwakha indlu wakhele Libito lami, ngobe wena uyindvodza yemphi, futsi sewucitse nengati.’

4

28:4
Gen. 49:8
1 Sam. 16:1,12
1 Khr. 5:2
“Noko Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, wakhetsa mine endlini yaketfu kutsi ngibe yinkhosi yema-Israyeli phakadze naphakadze. Wakhetsa Juda kutsi abe ngumholi. Kwatsi elusendvweni lwakaJuda wakhetsa umndeni waketfu. Emkhatsini wemadvodzana ababe wajabulela kutsi akhetse mine angente inkhosi yema-Israyeli. 5
28:5
1 Khr. 17:11
Emkhatsini wawo onkhe emadvodzana ami lamanyenti Simakadze langiphe wona, Simakadze ukhetse umsa wami Solomoni kutsi ahlale esihlalweni sebukhosi sembuso waSimakadze abuse ka-Israyeli.

6

28:6
2 Sam. 7:13
1 Khos. 5:5
6:12
Hla. 89:3
“Simakadze ukhulume kimi watsi: ‘Solomoni, indvodzana yakho, nguye lotangakhela indlu netibuya tami, ngobe ngikhetse yena kutsi abe yindvodzana yami mine ngibe nguyise. 7Umbuso wakhe ngitakuwusimisa ngiwutintise phakadze naphakadze, nangabe angesuki ekwenteni imiyalo nemitsetfo yami, njengobe kwenteka kulemihla.’

8“Ngako nyalo ngiyaniyala embikwawo onkhe ema-Israyeli nasembikwalo lonkhe libandla laSimakadze, nasebukhoneni baNkulunkulu wetfu, ngitsi: Caphelani kutsi niyayilandzela yonkhe imiyalo yaSimakadze Nkulunkulu wenu, khona litewuba lenu lelive lelihle, nize nilendlulisele nasetitukulwaneni tenu njengelifa lenu laphakadze naphakadze.

9

28:9
Dut. 10:17
1 Sam. 16:7
2 Khr. 15:2
Hla. 7:9
Isa. 55:6
Jer. 11:20
17:10
20:12
Semb. 2:23
“Wena-ke, Solomoni, ndvodzana yami, yenta Nkulunkulu weyihlo abe ligugu kuwe, umkhonte ngayo yonkhe inhlitiyo yakho nangengcondvo levumako, ngobe Simakadze uhlolisisa tonkhe tinhlitiyo acondzisise tonkhe tinjongo temicabango. Nawumfuna, utamtfola; kodvwa nawumlahla, naye utakuyekela phakadze naphakadze. 10Cabangisisa-ke manje, ngobe Simakadze ukhetse wena kutsi umakhele lithempeli libe yindzawo lengcwele. Cina, uwente lowo msebenti.”

11Ngako Davide wase unika indvodzana yakhe Solomoni ipulani yemihubhe, neyelithempeli, neyetakhiwo talo, neyetingungumakamelo talo, neyelingetulu lalo, neyemakamelo angekhatsi kanye neyendzawo yenhlawulo. 12Wamnika emapulani ako konkhe lekwakubekwe nguMoya engcondvweni yakhe macondzana netibuya telithempeli laSimakadze kanye nawo onkhe emakamelo lalitungeletile, newetindlu tengcebo yasethempelini laNkulunkulu, kanye newetindlu tengcebo yetintfo letinikelwe. 13Wamnika imiyalo macondzana neticheme tebaphristi netemaLevi neyawo wonkhe umsebenti wekukhonta ethempelini laSimakadze, neyato tonkhe timphahla letitawusetjentiswa ekukhonteni. 14Wamkhombisa sisindvo segolide nesesiliva lekwakutakwakhiwa ngayo timphahla letatitawusetjentiswa ekwenteni tinkonzo tetinhlobonhlobo: 15sisindvo segolide yekwakha tintsi tetibane kanye netibane tato, nesisindvo salolo nalolo lutsi lwetibane kanye netibane talo, nesisindvo sesiliva yalolo nalolo lutsi lwesibane sesiliva netibane talo, ngekwemsebenti walolo nalolo lutsi lwesibane. 16Wamkhombisa nesisindvo segolide salelo nalelo tafula lelinesinkhwa lesinikelwe; sisindvo sesiliva sematafula esiliva; 17nesisindvo segolide lecengekile yekwakha timfologo, netitja tekunyenyeta kanye netindzebe, sisindvo segolide saleyo naleyo ndishi yegolide, nesisindvo sesiliva saleyo naleyo ndishi yesiliva, 18

28:18
Hla. 18:10
nesisindvo segolide lecengekile yekwakha lilati lemphepho. Waphindze wamnika nepulani yencola,Libhokisi lesivumelwane lalimele sihlalo sebukhosi, hhayi incola. Embonweni waHezekiyeli, indzawo lapho “kuneludvumo lwaNkulunkulu” igadvwe ngemakherubhi ichazwa ngekutsi yincola. Hez. 10. lekwakungeyemakherubhi egolide labevule timphiko asingatse libhokisi lesivumelwane saSimakadze.

19Davide wakhuluma watsi: “Konkhe loku kubhalwe phansi, ngobe sandla saSimakadze besisetikwami, wangipha kucondzisisa kahle yonkhe imininingwane yalepulani.”

20

28:20
Dut. 31:6
Josh. 1:7,9
1 Khr. 22:13
Davide waphindze wakhuluma kuSolomoni, indvodzana yakhe, watsi: “Cina, ube nesibindzi, wente lomsebenti. Ungesabi, futsi ungapheli emandla, ngobe Simakadze Nkulunkulu, longuNkulunkulu wami, unawe. Angeke akujabhise, futsi angeke akulahle, kuze kuphele wonkhe umsebenti wekukhonta ethempelini laSimakadze. 21Tonkhe ticheme tebaphristi netemaLevi setivele tiwulungele wonkhe lomsebenti welithempeli laNkulunkulu, kantsi wonkhe umuntfu lonenhlitiyo levumako nalonelikhono lekuhlobisa utakusita kuwo wonkhe lomsebenti. Tonkhe tiphatsimandla nesive sonkhe sitakwenta konkhe lositjela kona kutsi sikwente.”

29

Tipho tekwakha lithempeli

291

29:1
1 Khr. 22:5
Inkhosi Davide yamemetela kubo bonkhe lababelapho, yatsi: “Solomoni, indvodzana yami, lowo lowakhetfwa nguNkulunkulu, usemncane, futsi usengakati lutfo. Lomsebenti mkhulu kabi, ngobe lendlu akusiso sigodlo sekuhlala umuntfu. Kodvwa kutawuhlala Simakadze Nkulunkulu. 2
29:2
1 Khr. 22:14
Ngetame ngawo onkhe emandla ami kulungisa tonkhe tintfo tekwakha lelithempeli laNkulunkulu wami, ngilungise igolide yekwakha tonkhe tintfo tegolide, nesiliva yekwakha tonkhe tintfo tesiliva, nelitfusi lekwakha tonkhe tintfo telitfusi, nensimbi yekwakha tonkhe tintfo tensimbi, netingodvo tekwakha tonkhe tintfo telukhuni, ne-oniksi yekuhlobisa ngemigca, nethekhosi,“nethekhosi” nome “nalamanye ematje laligugu” siHebheru asicondzakali nematje lamibalabala, netinhlobonhlobo tematje laligugu lacolisakele kanye netintfo temabuli; konkhe loku kunyenti kakhulu. 3Ngetulu kwako konkhe loko, nami ngekutilahla kwami ematsambo senginikela ngegolide yami nesiliva yami kulomsebenti wekwakhiwa kwelithempeli laNkulunkulu wami; kantsi ngetulu kwako konkhe loko futsi sengilungisele lelithempeli lelingcwele: 4igolide lecengekile yase-Ofiri lengemathani lalikhulu, nesiliva lecengekile lengemathani langema-240, yekwembesa lubondza lwaletakhiwo 5
29:5
Eks. 35:4
kanye nekwekwenta tintfo tegolide netesiliva kanye nekwekwenta tonkhe tintfo letitakwentiwa bantfu labanelikhono. Manje-ke ngubani lofuna kunikela kuSimakadze?”

6

29:6
Eks. 35:21,27
Num. 7:2,10
1 Khr. 28:1
Baholi bemindeni, netiphatsimandla tetive taka-Israyeli, netindvuna tetinkhulungwane netemakhulu, nebaphatsi bemisebenti yenkhosi banikela ngenhlitiyo levumako. 7Banikelela umsebenti wekwakha lithempeli laNkulunkulu: igolide lengemathani lali-170 nemakhilogremu langema-84, nesiliva lengemathani langema-340, nelitfusi lelingemathani langema-620, nensimbi lengemathani lati-3 400. 8
29:8
1 Khr. 26:21
Bonkhe labo lababenematje laligugu banikela ngawo engcebeni yelithempeli laSimakadze leyayenganyelwe nguJehiyeli, umGeshoni. 9Sive sajabula kakhulu, nasibona baholi baso banikela ngenhlitiyo levumako, ngobe bebanikela ngenkhululeko nangenhlitiyo yabo yonkhe kuSimakadze. NaDavide, inkhosi, wajabula kakhulu.

Umthandazo waDavide

10Davide wadvumisa Simakadze embikwalo lonkhe libandla watsi:

“Ludvumo alube kuwe, Simakadze,

Nkulunkulu wababe wetfu Israyeli,

kusukela phakadze kuze kube phakadze.

11

29:11
1 Thim. 1:17
Semb. 4:11
5:12
Yebo, Simakadze bukhulu nemandla kwakho.

Inkhatimulo nebukhosi kwakho,

nebumengemenge bakho;

ngobe konkhe lokusezulwini

nalokusemhlabeni kwakho.

Yebo, Simakadze,

umbuso nawo wakho.

Wena uphakeme wengamela konkhe.

12

29:12
2 Khr. 20:6
Ingcebo neludvumo kuphuma kuwe;

wena ungumbusi wato tonkhe tintfo.

Esandleni sakho kunemandla neligunya

kwekuphakamisa nekucinisa bonkhe.

13Manje, Nkulunkulu wetfu,

sibonga wena

sidvumise Libito lakho lelidvumile.

14“Empeleni mine bengingubani, sona sive sami besiyini kutsi besingakhona kunikela kakhulu kangaka? Konkhe kuphuma kuwe, natsi sikunike kona loko lokuphuma esandleni sakho. 15

29:15
Lev. 25:23
Jobe 8:9
14:1
Hla. 39:12
90:5
102:11
119:19
Shu. 7:1
Heb. 11:13
Tsine sitihambi nebafokati embikwakho, njengabo bonkhe bokhokho betfu. Emalanga etfu lapha emhlabeni afanana nesitfunti, kute litsemba. 16Awu, Simakadze, Nkulunkulu wetfu, konkhe loku lokunyenti lesesikunikelele kwakha lithempeli, silakhele Libito lakho lelingcwele, kuphuma esandleni sakho, futsi konkhe loko kwakho. 17
29:17
1 Khr. 28:9
Hla. 7:9
Semb. 2:23
Ngiyati, Nkulunkulu wami, kutsi wena uvivinya inhlitiyo ujatjuliswe bucotfo. Tonkhe letintfo ngitinikele ngenhlitiyo levumako nangekwetsembeka. Manje sengibonile ngekujabula kutsi sive sakho lesikhona lapha sinikele kanjani ngenhlitiyo levumako kuwe. 18Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wabobabe Abrahama, na-Isaka, na-Israyeli, gcina lenshisekelo etinhlitiyweni tesive sakho phakadze naphakadze, wente tinhlitiyo tabo tihlale tetsembeke kuwe. 19Nika Solomoni, indvodzana yami, inhlitiyo letinikele kutsi agcine imiyalo, nemitsetfo kanye netimiso takho nekutsi ente konkhe lokusemandleni akhe ekwakheni lelithempeli lesengililungiselele.”

20Davide wachubeka wakhuluma kulesive, watsi: “Dvumisani Simakadze Nkulunkulu wenu.” Ngako sonkhe sive sadvumisa Simakadze, Nkulunkulu waboyisemkhulu; baguca bakhotsamisa tinhloko tabo embikwaSimakadze nenkhosi.

Solomoni wemukelwa kutsi abe yinkhosi

21Ngelilanga lelilandzelako benta imihlatjelo neminikelo yekushiswa kuSimakadze: tinkunzi letiyinkhulungwane, netihhanca letiyinkhulungwane, nemazinyane lamadvuna etimvu latinkhulungwane, neminikelo yayo yetinatfo kanye naleminye imihlatjelo leminyenti, bentela Israyeli wonkhe. 22Badla banatsa ngekujabula lokukhulu embikwaSimakadze ngalelo langa.

Baphindza futsi bemukela Solomoni, umsa waDavide, kutsi abe yinkhosi, base bamgcoba ngemafutsa embikwaSimakadze kutsi abe ngumbusi, naSadoki kutsi abe ngumphristi. 23

29:23
1 Khos. 1:35
Ngako Solomoni wahlala esihlalweni sebukhosi saSimakadze waba yinkhosi esikhundleni seyise Davide. Wachuma, nema-Israyeli onkhe amhlonipha. 24Tonkhe tiphatsimandla, nemachawe kanye nemadvodzana onkhe enkhosi Davide etsembisa kutfobela inkhosi Solomoni.

25

29:25
1 Khos. 2:12
10:23
2 Khr. 1:1
Simakadze waphakamisa Solomoni kakhulu embikwema-Israyeli onkhe, wametfwesa bukhosi lobukhulu, kute ngisho nayinye inkhosi leyase yaba nabo ngembili kwakhe.

Kufa kwaDavide

26Davide, umsa waJese, waba yinkhosi etikwawo onkhe ema-Israyeli. 27

29:27
2 Sam. 5:4
1 Khos. 2:11
1 Khr. 3:4
Wabusa ema-Israyeli iminyaka lengema-40. Wabusela eHebroni iminyaka lesikhombisa, kwatsi lengema-33 wabusela eJerusalema. 28Wafa asamdzala kakhulu, asatenelisile ngemphilo lendze, nangemcebo, nangekuhlonishwa. Solomoni, umsa wakhe, watsatsa sikhundla sakhe waba yinkhosi.

29

29:29
1 Khr. 21:9
Imininingwane ngekubusa kwaDavide, kusukela ekucaleni kuze kube ngusekugcineni, kubhaliwe emlandvweni waSamuweli, umboniswa, nasemlandvweni waNathani, umphrofethi, kanye nasemlandvweni waGadi, umboniswa. 30Lemininingwane ichaza kutsi Davide wabusa kanjani, ichaze nangemandla akhe nangako konkhe lokwamehlela yena nesive sema-Israyeli kanye nangemibuso yawo onkhe lamanye emave.