Siswati 1996 (SWA96)
27

Kuhlelwa kwetembuso netembutfo

271Lolu-ke luhla lwemabito ema-Israyeli: Baholi bemindeni, netindvuna tetinkhulungwane, netemakhulu, naletinye tiphatsimandla letatibambisene nenkhosi kuko konkhe lokuphatselene nemabutfo labesemsebentini inyanga ngenyanga, wonkhe umnyaka. Lilinye libutfo lalinemadvodza labeti-24 000.

2

27:2
1 Khr. 11:11
Jashobeyamu, umsa waZabdiyeli, abeyindvuna yelibutfo lekucala ngenyanga yekucala. Libutfo lakakhe belingemadvodza lati-24 000. 3Yena-ke abesitukulwane saPheresi, asikhulu sato tonkhe tindvuna temabutfo ngenyanga yekucala.

4

27:4
2 Sam. 23:9
1 Khr. 11:12
Dodayi, um-Ahohi, abephetse libutfo lesibili ngenyanga yesibili. Mikilothi abengumholi walelibutfo lakakhe. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

5

27:5
2 Sam. 23:20
1 Khr. 11:22
Bhenaya, umsa waJehoyada, umphristi, abephetse libutfo lesitsatfu ngenyanga yesitsatfu. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe. 6Loyo-ke nguloBhenaya labelichawe kulabangema-30, angumholi wabo. Umsa wakhe Amizabadi abengumholi welibutfo leyise.

7

27:7
2 Sam. 2:18
23:24
1 Khr. 11:26
Asaheli, umnakaboJowabe, abephetse libutfo lesine ngenyanga yesine. Zebadiya, umsa wa-Asaheli, watsatsa sikhundla sakhe emvakwakhe. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

8Shamhuthi, umJizrahi, abeyindvuna yelibutfo lesihlanu ngenyanga yesihlanu. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

9Ira, umsa wa-Ikheshi waseThekhowa, abeyindvuna yelibutfo lesitfupha ngenyanga yesitfupha. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

10Helesi, wasePheloni, wesive saka-Efrayimu, abeyindvuna yelibutfo lesikhombisa ngenyanga yesikhombisa. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

11

27:11
2 Sam. 21:18
1 Khr. 20:4
Sibhekayi, waseHusha, wesive sakaZera, abeyindvuna yelibutfo lesiphohlongo ngenyanga yesiphohlongo. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

12Abiyezeri, wase-Anathothi, wesive sakaBhenjamini, abeyindvuna yelibutfo lemfica ngenyanga yemfica. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

13Maharayi, waseNethofa, wesive sakaZera, abeyindvuna yelibutfo lelishumi ngenyanga yelishumi. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

14Bhenaya, wasePhirathoni, wesive saka-Efrayimu, abeyindvuna yelibutfo leli-11 ngenyanga yeli-11. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

15Heldayi, waseNethofa, wesive saka-Othniyeli, abeyindvuna yelibutfo leli-12 ngenyanga yeli-12. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

Kuphatfwa kwetive taka-Israyeli

16Leti-ke bekutindvuna tetive taka-Israyeli:

Eliyezeri, umsa waZikhri, abephetse bakaRubeni.

Shefathiya, umsa waMakha, abephetse bakaSimeyoni.

17Hashabiya, umsa waKhemuweli, abephetse bakaLevi.

Sadoki abephetse baka-Aroni.

18Elihu, umnakaboDavide, abephetse bakaJuda.

Omri, umsa waMikhayeli, abephetse baka-Isakhari.

19Ishmaya, umsa wa-Obadiya, abephetse bakaZebuloni.

Jerimothi, umsa wa-Azriyeli, abephetse bakaNaftali.

20Hosheya, umsa wa-Azaziya, abephetse baka-Efrayimu.

Joweli, umsa waPhedaya, abephetse incenye yesive sakaManase.

21Ido, umsa waZakhariya, abephetse incenye yesive sakaManase kaGileyadi.

Jasiyeli, umsa wa-Abneri, abephetse bakaBhenjamini.

22Azareli, umsa waJerohamu, abephetse bakaDani.

Bekungito leti-ke tindvuna letatiphetse tive taka-Israyeli.

23

27:23
Gen. 15:5
22:17
26:4
Num. 1:2
Davide akazange alwente lubalo lwemadvodza labeneminyaka lengema-20 nangaphansi, ngobe Simakadze abetsembise kwandzisa ema-Israyeli abe ngangetinkhanyeti tesibhakabhaka. 24
27:24
2 Sam. 24:13
1 Khr. 21:4
Jowabe, umsa waSeruya, wacala wabala emadvodza, kodvwa wangete wacedza. Nkulunkulu watfukutselela ema-Israyeli ngenca yalolubalo, nalemiphumela ayizange ifakwe encwadziniSiHebheru sitsi “kulo inombolo” yemilandvo yenkhosi Davide.

Baphatsi betimphahla tebukhosi

25Azmavethi, umsa wa-Adiyeli, abephetse tindlu tengcebo yenkhosi.

Jonathani, umsa wa-Uziya, abephetse tindlu tengcebo letatisesifundzeni, nasemadolobheni, nasemitini kanye nasemibhoshongweni.

26Ezri, umsa waKhelubi, abephetse tisebenti tasemasimini.

27Shimeyi waseRama yena abephetse tivini. Zabdi waseShefamu yena abephetse tivuno tetivini kanye netimbita tekwakha liwayini.

28Bhali Hanani, waseGederi, abephetse tihlahla temincumo netemakhiwa letatisematsafeni ngasenshonalanga. Jowashi abengamele kuphatfwa kwemafutsa emncumo.

29Shitrayi, waseSharoni, abephetse imihlambi leyayidla eSharoni. Shafati, umsa wa-Adilayi, abephetse imihlambi leyayidla etihosheni.

30Obili, waka-Ishmayeli, abephetse emakamela. Jedeya, waseMeronothi, abephetse timbongolo.

31Jazizi, umHagari, abephetse imihlambi yetimvu netimbuti. Bonkhe bekutindvuna letatiphetse timphahla tenkhosi Davide.

Beluleki baDavide

32Jonathani, uyise lomncane waDavide, abengumeluleki futsi angumabhalane labehlakaniphe kakhulu. Jehiyeli, umsa waHakhamoni, abeciza emadvodzana enkhosi. 33

27:33
2 Sam. 15:12,37
Ahithofeli abengumeluleki wenkhosi. Hushayi, um-Akhi, abengumngani wenkhosi. 34
27:34
2 Sam. 8:16
1 Khr. 18:15
Esikhundleni sakhe Ahithofeli walandzelwa nguJehoyada, umsa waBhenaya, naye futsi walandzelwa ngu-Abiyatha.

Jowabe abeyindvuna yemabutfo enkhosi.