Siswati 1996 (SWA96)
25

Bahlabeli basethempelini

251Davide kanye netindvuna takhe letatiphetse emaLevi behlukanisela emadvodzana a-Asafa, naHemani, naJeduthuni, bawehlukanisela inkonzo yekuphrofetha, kwanandziswa ngemahabhu, nengemalire, nangemasimbali. Luhla lwalamadvodza lenta lomsebenti bekungulolu: 2Kumadvodzana a-Asafa bekuboZakhuri, naJosefa, naNethaniya, na-Asharela. Emadvodzana a-Asafa abephetfwe ngu-Asafa labephrofetha ngekulawulwa yinkhosi.

3Mayelana naJeduthuni, kumadvodzana akhe bekuboGedaliya, naSeri, naJeshaya, naShimeyi,“naShimeyi” letinye tincwadzi tekucala tite “naShimeyi” naHashabiya, naMathithiya, babesitfupha sebabonkhe, bangaphansi kwemtsetfo weyise Jeduthuni labephrofetha bese ubonga Simakadze amdvumise ngelihabhu.

4Mayelana naHemani, kumadvodzana akhe bekuboBukhiya, naMathaniya, na-Uziyeli, naShubayeli, naJerimothi, naHananiya, naHanani, na-Eliyatha, naGidalti, naRomamti Ezeri, naJoshbekasha, naMalothi, naHothiri, naMahaziyoti. 5Bonkhe labo bekungemadvodzana aHemani, umboniswa wenkhosi. Wabanikwa ngesetsembiso saNkulunkulu kutsi batemphakamisa.“batemphakamisa” siHebheru sitsi “batewuphakamisa luphondvo” nome “batewumnika emandla” Nkulunkulu wapha Hemani emadvodzana lali-14 nemadvodzakati lamatsatfu.

6Onkhe-ke lamadvodza abengaphansi kwemitsetfo yaboyise mayelana nemculo wasendlini yaSimakadze, imiculo lenemasimbali, nemalire, nemahabhu enkonzweni yasendlini yaSimakadze. Bo-Asafa, naJeduthuni, naHemani babengaphansi kwemtsetfo wenkhosi. 7Bebakanye netihlobo tabo, bonkhe bafundzisiwe baceceshelwa umculo waSimakadze. Sebabonkhe babengema-288. 8

25:8
1 Khr. 24:31
Labadzala nalabancane, ngisho labafundzisako kanye nalabafundzako, benta inkatho, benta emagema ekusebenta kwabo.

9Inkatho yekucala leyayika-Asafa yadla Josefa, nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe,Letinye tincwadzi tekucala tite “nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe” sebabonkhe babeli-12.SiHebheru site “sebabonkhe babeli-12”

Yesibili yadla Gedaliya nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.SiHeberu site “sebabonkhe babeli-12”

10Yesitsatfu yadla Zakhuri nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

11Yesine yadla Seri“Seri” nome “Jisri” nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

12Yesihlanu yadla Nethaniya nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

13Yesitfupha yadla Bukhiya nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

14Yesikhombisa yadla Jesarela“Jesarela” nome “Asarela” nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

15Yesiphohlongo yadla Jeshaya nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

16Yemfica yadla Mathaniya nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

17Yelishumi yadla Shimeyi nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

18Yeli-11 yadla Azareli“Azareli” nome “Uziyeli” nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

19Yeli-12 yadla Hashabiya nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

20Yeli-13 yadla Shubayeli nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

21Yeli-14 yadla Mathithiya nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

22Yeli-15 yadla Jerimothi nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

23Yeli-16 yadla Hananiya nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

24Yeli-17 yadla Joshbekasha nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

25Yeli-18 yadla Hanani nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

26Yeli-19 yadla Malothi nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

27Yema-20 yadla Eliyatha nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

28Yema-21 yadla Hothiri nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

29Yema-22 yadla Gidalti nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

30Yema-23 yadla Mahaziyoti nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

31Yema-24 yadla Romamti Ezeri nemadvodzana akhe kanye netihlobo takhe, sebabonkhe babeli-12.

26

Bomahlalesangweni basethempelini

261Leti-ke ticheme temaLevi letatibomahlalesangweni: Belusendvo lwaKhora bekunguMeshelemiya, umsa waKhore, lomunye wemadvodzana a-Asafa.

2Meshelemiya abenemadvodzana: Zakhariya abelitubulo, wesibili kunguJediyayeli, wesitsatfu kunguZebadiya, wesine kunguJatniyeli, 3wesihlanu kungu-Elamu, wesitfupha kunguJehohanani, wesikhombisa kungu-Eliyoyenayi.

4Na-Obedi Edomu abenemadvodzana: Shemaya abelitubulo, wesibili kunguJehozabadi, wesitsatfu kunguJowa, wesine kunguSakhari, wesihlanu kunguNethaneli, 5wesitfupha kungu-Amiyeli, wesikhombisa kungu-Isakhari, wesiphohlongo kunguPhewulethayi. Ngobe Nkulunkulu abembusisile Obedi Edomu.

6Indvodzana yakhe Shemaya nayo yayinemadvodzana labebaholi emndenini weyise, ngobe bekungemadvodza labenelikhono. 7Emadvodzana aShemaya bekubo-Othni, naRefayeli, na-Obedi, na-Elzabadi, tihlobo takhe bo-Elihu naSemakhiya nato tatinelikhono.

8Tonkhe leti bekutitukulwane ta-Obedi Edomu; bona nemadvodzana abo kanye netihlobo tabo babengemadvodza labenelikhono nemandla ekwenteni umsebenti, batukulu ba-Obedi Edomu babengema-62 sebabonkhe.

9Meshelemiya abenemadvodzana kanye netihlobo letatinelikhono, babeli-18 sebabonkhe.

10Hosa labengumMerari abenemadvodzana: Inhloko yabo bekunguShimri, noko abengesilo litubulo, kodvwa uyise wambeka kutsi abe wekucala. 11Wesibili bekunguHilkiya, wesitsatfu kunguThabaliya, wesine kunguZakhariya. Emadvodzana kanye netihlobo taHosa babeli-13 sebabonkhe.

12Labomahlalesangweni behlukaniswa baba ticheme ngeticheme, ngebaholi bemindeni yabo, base babelwa imisebenti letsite ekukhonteni Simakadze ethempelini, njengobe bekwenta lamanye emaLevi. 13

26:13
1 Khr. 24:31
25:8
Lelo nalelo sango lentelwa inkatho, kuze kutewutfolakala kutsi ngumuphi umndeni lekufanele uligadze, labancane nalabadzala ngalokufanako.

14Inkatho yelisango langasemphumalanga yadla Shelemiya.“Shelemiya” uke abitwe ngekutsi “Meshelemiya” Kwentiwa inkatho yaZakhariya, umsa wakhe, umeluleki labenekuhlakanipha, yadla yena kutsi agadze lisango langasenyakatho. 15Inkatho yelisango langaseningizimu yadla Obedi Edomu, kwatsi inkatho yengungumakamelo yadla emadvodzana akhe. 16Inkatho yelisango langasenshonalanga kanye nelisango laShalekethi lelisemgwacweni longenhla yadla Shuphimi naHosa.

Mahlalesangweni abecondzene namahlalesangweni kanje: 17BekunemaLevi lasitfupha ngelilanga ngasemphumalanga, lamane ngelilanga angasenyakatfo, lamane ngelilanga angaseningizimu, bese kutsi lamabili ngasikhatsi sinye agadze ingungumakamelo. 18

26:18
2 Khos. 23:11
Esibuyeni lesingasenshonalanga bebabane emgwacweni, bese baba babili esibuyeni ngekhatsi.

19Leti-ke bekuticheme tabomahlalesangweni lababetitukulwane takaKhora naMerari.

Bosikhwama naletinye tindvuna

20EmaLevi lamanyeSiHebheru sitsi “EmaLevi wona, Ahiya” abephatsa ingcebo yendlu yaNkulunkulu nengcebo yetintfo letinikelwe kuNkulunkulu. 21

26:21
1 Khr. 23:7
Titukulwane taLadani, letatingetakaGeshoni ngaLadani, futsi titinhloko temindeni yakaLadani, umGeshoni, bekuboJehiyeli 22nemadvodzana aJehiyeli, naZethami kanye naJoweli, umnakabo. Bona babeciza ingcebo yelithempeli laSimakadze.

23Imisebenti yanikwa netitukulwane ta-Amramu, netaJisihari, netaHebroni, neta-Uziyeli:

24

26:24
1 Khr. 23:16
Shubayeli, umtukulu waGeshomu, umsa waMosi, yena abeciza tindlu tengcebo. 25
26:25
1 Khr. 24:21
Tihlobo takhe nga-Eliyezeri bekunguRehabiya, umsa wakhe, naJeshaya, umsa wakhe, naJoramu, umsa wakhe, naZikhri, umsa wakhe, kanye naShelomithi, umsa wakhe. 26Shelomithi netihlobo takhe babeciza yonkhe ingcebo yetintfo letatinikelwe kuNkulunkulu yinkhosi Davide nebaholi bemindeni, netindvuna tetinkhulungwane netemakhulu kanye naletinye tindvuna temabutfo. 27
26:27
Num. 31:25
Lenye imphango leyayidliwe emphini bayinikelela kutsi kulungiswe ngayo kabusha lithempeli laSimakadze. 28
26:28
1 Sam. 9:9
Konkhe lokwakunikelwe nguSamuweli, umboniswa, kanye naSawula, umsa waKhishi, na-Abneri, umsa waNeri, naJowabe, umsa waSeruya, kanye nato tonkhe tintfo letatinikelwe tatisesandleni saShelomithi netihlobo takhe.

Imisebenti leminye yemaLevi

29Etitukulwaneni temaJisihari: Khenaniya nemadvodzana akhe banikwa imisebenti ngephandle kwelithempeli kutsi babhale imilandvo babuye babe behluleli besive sema-Israyeli.

30Etitukulwaneni tebakaHebroni: boHashabiya kanye netihlobo takhe letatingemadvodza layi-1 700 lanelikhono, bona babekwa kutsi baphatse ema-Israyeli langasenshonalanga neJordane etinkonzweni taSimakadze nasemsebentini wenkhosi.

31KubakaHebroni, Jeriya abengumholi ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwemindeni yabo. Ngemnyaka wema-40 wekubusa kwaDavide kwaba neluphenyo emilandvweni, kwaze kwatfolakala bakaHebroni lababengemadvodza lanelikhono eJazeri yaseGileyadi. 32Jeriya abenetihlobo letatiti-2 700, lekwakungemadvodza labenelikhono abaholi bemindeni, Davide wababeka kutsi baphatse bakaRubeni nebakaGadi kanye nencenye yesive sakaManase, kuyo yonkhe intfo nome indzaba yaNkulunkulu nome nguloko lokwakucondzene nenkhosi.

27

Kuhlelwa kwetembuso netembutfo

271Lolu-ke luhla lwemabito ema-Israyeli: Baholi bemindeni, netindvuna tetinkhulungwane, netemakhulu, naletinye tiphatsimandla letatibambisene nenkhosi kuko konkhe lokuphatselene nemabutfo labesemsebentini inyanga ngenyanga, wonkhe umnyaka. Lilinye libutfo lalinemadvodza labeti-24 000.

2

27:2
1 Khr. 11:11
Jashobeyamu, umsa waZabdiyeli, abeyindvuna yelibutfo lekucala ngenyanga yekucala. Libutfo lakakhe belingemadvodza lati-24 000. 3Yena-ke abesitukulwane saPheresi, asikhulu sato tonkhe tindvuna temabutfo ngenyanga yekucala.

4

27:4
2 Sam. 23:9
1 Khr. 11:12
Dodayi, um-Ahohi, abephetse libutfo lesibili ngenyanga yesibili. Mikilothi abengumholi walelibutfo lakakhe. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

5

27:5
2 Sam. 23:20
1 Khr. 11:22
Bhenaya, umsa waJehoyada, umphristi, abephetse libutfo lesitsatfu ngenyanga yesitsatfu. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe. 6Loyo-ke nguloBhenaya labelichawe kulabangema-30, angumholi wabo. Umsa wakhe Amizabadi abengumholi welibutfo leyise.

7

27:7
2 Sam. 2:18
23:24
1 Khr. 11:26
Asaheli, umnakaboJowabe, abephetse libutfo lesine ngenyanga yesine. Zebadiya, umsa wa-Asaheli, watsatsa sikhundla sakhe emvakwakhe. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

8Shamhuthi, umJizrahi, abeyindvuna yelibutfo lesihlanu ngenyanga yesihlanu. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

9Ira, umsa wa-Ikheshi waseThekhowa, abeyindvuna yelibutfo lesitfupha ngenyanga yesitfupha. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

10Helesi, wasePheloni, wesive saka-Efrayimu, abeyindvuna yelibutfo lesikhombisa ngenyanga yesikhombisa. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

11

27:11
2 Sam. 21:18
1 Khr. 20:4
Sibhekayi, waseHusha, wesive sakaZera, abeyindvuna yelibutfo lesiphohlongo ngenyanga yesiphohlongo. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

12Abiyezeri, wase-Anathothi, wesive sakaBhenjamini, abeyindvuna yelibutfo lemfica ngenyanga yemfica. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

13Maharayi, waseNethofa, wesive sakaZera, abeyindvuna yelibutfo lelishumi ngenyanga yelishumi. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

14Bhenaya, wasePhirathoni, wesive saka-Efrayimu, abeyindvuna yelibutfo leli-11 ngenyanga yeli-11. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

15Heldayi, waseNethofa, wesive saka-Othniyeli, abeyindvuna yelibutfo leli-12 ngenyanga yeli-12. Babengemadvodza lati-24 000 kulelibutfo lakakhe.

Kuphatfwa kwetive taka-Israyeli

16Leti-ke bekutindvuna tetive taka-Israyeli:

Eliyezeri, umsa waZikhri, abephetse bakaRubeni.

Shefathiya, umsa waMakha, abephetse bakaSimeyoni.

17Hashabiya, umsa waKhemuweli, abephetse bakaLevi.

Sadoki abephetse baka-Aroni.

18Elihu, umnakaboDavide, abephetse bakaJuda.

Omri, umsa waMikhayeli, abephetse baka-Isakhari.

19Ishmaya, umsa wa-Obadiya, abephetse bakaZebuloni.

Jerimothi, umsa wa-Azriyeli, abephetse bakaNaftali.

20Hosheya, umsa wa-Azaziya, abephetse baka-Efrayimu.

Joweli, umsa waPhedaya, abephetse incenye yesive sakaManase.

21Ido, umsa waZakhariya, abephetse incenye yesive sakaManase kaGileyadi.

Jasiyeli, umsa wa-Abneri, abephetse bakaBhenjamini.

22Azareli, umsa waJerohamu, abephetse bakaDani.

Bekungito leti-ke tindvuna letatiphetse tive taka-Israyeli.

23

27:23
Gen. 15:5
22:17
26:4
Num. 1:2
Davide akazange alwente lubalo lwemadvodza labeneminyaka lengema-20 nangaphansi, ngobe Simakadze abetsembise kwandzisa ema-Israyeli abe ngangetinkhanyeti tesibhakabhaka. 24
27:24
2 Sam. 24:13
1 Khr. 21:4
Jowabe, umsa waSeruya, wacala wabala emadvodza, kodvwa wangete wacedza. Nkulunkulu watfukutselela ema-Israyeli ngenca yalolubalo, nalemiphumela ayizange ifakwe encwadziniSiHebheru sitsi “kulo inombolo” yemilandvo yenkhosi Davide.

Baphatsi betimphahla tebukhosi

25Azmavethi, umsa wa-Adiyeli, abephetse tindlu tengcebo yenkhosi.

Jonathani, umsa wa-Uziya, abephetse tindlu tengcebo letatisesifundzeni, nasemadolobheni, nasemitini kanye nasemibhoshongweni.

26Ezri, umsa waKhelubi, abephetse tisebenti tasemasimini.

27Shimeyi waseRama yena abephetse tivini. Zabdi waseShefamu yena abephetse tivuno tetivini kanye netimbita tekwakha liwayini.

28Bhali Hanani, waseGederi, abephetse tihlahla temincumo netemakhiwa letatisematsafeni ngasenshonalanga. Jowashi abengamele kuphatfwa kwemafutsa emncumo.

29Shitrayi, waseSharoni, abephetse imihlambi leyayidla eSharoni. Shafati, umsa wa-Adilayi, abephetse imihlambi leyayidla etihosheni.

30Obili, waka-Ishmayeli, abephetse emakamela. Jedeya, waseMeronothi, abephetse timbongolo.

31Jazizi, umHagari, abephetse imihlambi yetimvu netimbuti. Bonkhe bekutindvuna letatiphetse timphahla tenkhosi Davide.

Beluleki baDavide

32Jonathani, uyise lomncane waDavide, abengumeluleki futsi angumabhalane labehlakaniphe kakhulu. Jehiyeli, umsa waHakhamoni, abeciza emadvodzana enkhosi. 33

27:33
2 Sam. 15:12,37
Ahithofeli abengumeluleki wenkhosi. Hushayi, um-Akhi, abengumngani wenkhosi. 34
27:34
2 Sam. 8:16
1 Khr. 18:15
Esikhundleni sakhe Ahithofeli walandzelwa nguJehoyada, umsa waBhenaya, naye futsi walandzelwa ngu-Abiyatha.

Jowabe abeyindvuna yemabutfo enkhosi.