Siswati 1996 (SWA96)
22

221Davide wakhuluma watsi: “Indlu yaSimakadze longuNkulunkulu itakuba lapha, ibe kanye nelilati lemnikelo wekushiswa wema-Israyeli.”

Emalungiselelo ekwakhiwa kwelithempeli

2

22:2
2 Khr. 2:17
Davide wase ukhipha simemetelo kutsi akubutfwe bonkhe bekuhamba labebahlala ka-Israyeli, emkhatsini wabo wabeka bacoti bematje kutsi batewucota kahle ematje bawalungiselele kwakha indlu yaNkulunkulu. 3Waletsa insimbi lenyenti yekutsi kwakhiwe ngayo tipikili tetivalo temasango netako konkhe lokudzinga kubetselwa, waletsa nencumbi yelitfusi lelalingeke likaleke ngebunyenti balo. 4Waletsa futsi naletinyenti tingodvo temisedari, nato tatingenakubalwa, tona-ke tatiletfwe ngemaSidoni nebaseThire kuDavide.

5

22:5
1 Khr. 29:1
Davide watsi: “Umsa wami Solomoni usemncane, futsi akakafundzi lutfo lolunyenti. Lendlu letakwakhelwa Simakadze kufanele kube ngubhazabhaza futsi ibe yinhle itewudvuma ibe nelidvumela kuto tonkhe tive. Ngako-ke ngitayentela kahle emalungiselelo ayo.” Davide wenta emalungiselelo lamanyenti alendlu asengakafi.

6Davide wase ubita indvodzana yakhe Solomoni wayitjela kutsi ibokwakha indlu, iyakhele Simakadze longuNkulunkulu wema-Israyeli. 7

22:7
2 Sam. 7:2
1 Khr. 17:1
Davide watsi kuSolomoni: “Msawami, benginesifiso enhlitiyweni yami sekutsi ngakhe indlu, ngiyakhele Libito laSimakadze Nkulunkulu wami. 8
22:8
1 Khos. 5:3
1 Khr. 28:3
Kodvwa kwefika kimi livi laSimakadze, latsi: ‘Wena sewucitse kakhulu ingati, walwa timphi letinyenti. Awukafaneli kutsi wakhe indlu, uyakhele Libito lami, ngobe sewucitse ingati lenyenti emhlabeni embikwami. 9Kodvwa noko utawutala indvodzana letawuba ngumuntfu wekuthula newekuphumula, futsi ngitamnika kuthula kuto tonkhe titsa takhe letibomakhelwane bakhe. Libito lakhe kuyawuba nguSolomoni.“Solomoni” ngesiHebheru lisuselwa kuShalom lokusho “kuthula nekulondvoloteka nome nekuvikeleka” Ngiyawunika ema-Israyeli kuthula nenhlalakahle ekubuseni kwakhe. 10
22:10
2 Sam. 7:13
1 Khos. 5:5
1 Khr. 17:11
Hla. 89:26
Heb. 1:5
Nguye-ke loyakwakha indlu, akhele Libito lami. Uyawuba yindvodzana yami, mine ngibe nguyise. Ngiyawumisa kahle umbuso wakhe, ngiwutintise ka-Israyeli kuze kube phakadze.’

11“Manje-ke, ndvodzana yami, Simakadze akabe nawe ube nemphumelelo, uze wakhe indlu yaSimakadze Nkulunkulu wakho, njengobe atsi utakwenta. 12Shangatsi Simakadze angakupha kuhlakanipha kwebudvodza nekucondza kahle tintfo, nase akubeke kutsi ube ngumcondzisi wema-Israyeli, khona utekwati kugcina kahle imitsetfo yaSimakadze Nkulunkulu wakho. 13

22:13
Dut. 31:7
Josh. 1:7
1 Khos. 2:2
1 Khr. 28:20
Ngaloko-ke uyawuphumelela, nawuticaphela wena unakekele tonkhe timiso nemitsetfo yaSimakadze layinike Mosi ngenca yema-Israyeli. Cina ube nesibindzi. Ungesabi, ungaphelelwa ngemandla.

14

22:14
1 Khr. 29:2
“Kungibite imijuluko leshisako kutsi ngente emalungiselelo ekwakhiwa kwelithempeli laSimakadze, ngicokelele igolide lengemathani langetulu kweti-3 400, nesiliva lengemathani langetulu kweti-34 000. Ngetulu kwaloko kunetincumbi telitfusi kanye netensimbi letingeke tikaleke. Futsi-ke nginetingodvo nematje lasalungiswe kahle, kodvwa-ke kufuneka ukwengete. 15Manyenti kakhulu emadvodza lotabe usebenta nawo: Kutaba nalabacota kahle ematje, nalababumba ngematje, nalabababati kanye nalamanyenti nje emadvodza lanebuchwephesha kuto tonkhe tinhlobo temisebenti 16yegolide, neyesiliva, neyelitfusi, neyensimbi, kube nebabati longeke ubabale. Manje-ke sale uwucala lomsebenti, Simakadze akabe nawe.”

17Davide wase ubita bonkhe baholi bema-Israyeli wabayala kutsi abasitane naSolomoni, umsa wakhe. 18

22:18
1 Khr. 23:25
Watsi kubo: “Simakadze Nkulunkulu wenu akekho ngakini yini? Akaniniki yini kuthula kuyo yonkhe indzawo? Ubanikele kimi bonkhe labakhile kulelive, lelive liphetfwe nguSimakadze kanye nesive sakhe. 19Manje-ke nikelani tinhlitiyo tenu nemiphefumulo yenu ekufuneni Simakadze Nkulunkulu wenu. Calani nyalo nakhe indzawo lengcwele yaSimakadze Nkulunkulu, lapho nitawuletsa khona libhokisi lesivumelwane saSimakadze nato tonkhe tintfo letingcwele letitaNkulunkulu, nitifake tonkhe kulelithempeli lenitabe senilakhile nalakhela Libito laSimakadze.”

23

231

23:1
1 Khos. 1:13,33
Kwatsi Davide nasakhulile kakhulu asalikhehla, wase ubeka Solomoni, umsa wakhe, kutsi abe yinkhosi yema-Israyeli.

Umsebenti wemaLevi

2Davide wachubeka wabita bonkhe baholi besive sema-Israyeli kanye nebaphristi babo, nemaLevi. 3EmaLevi labesaneminyaka lengema-30 nalengetulu abalwa, asawonkhe lawo madvodza aba ti-38 000. 4

23:4
Dut. 16:18
Davide watsi: “Emkhatsini walaba: labati-24 000 batakwengamela kwakhiwa kwelithempeli laSimakadze, labati-6 000 bona batawuba tindvuna nebehluleli. 5
23:5
2 Khr. 29:25
Labati-4 000 bona batawuba bomahlalesangweni, labati-4 000 babe bekudvumisa Simakadze ngetingubhu temculo lengitimisele loko.”

6

23:6
Gen. 46:11
1 Khr. 6:1
Davide wehlukanisa emaLevi aba ticheme letingangetemadvodzana aLevi: BoGeshoni, naKhohati, naMerari.

BakaGeshoni

7

23:7
Eks. 6:17
Num. 3:18
1 Khr. 6:16
LabebabakaGeshoni: BekuboLadani naShimeyi.

8Emadvodzana aLadani: Wekucala bekunguJehiyeli, bese kuba boZethami naJoweli, babatsatfu sebabonkhe.

9Emadvodzana aShimeyi:“Shimeyi” lelivesi alikhanyi kahle kutsi lihlangana njani naleli lelilandzelako, vesi 10 BekuboShelomothi, naHaziyeli, naHarani, babatsatfu sebabonkhe.

Laba-ke bekungutona tinhloko temindeni yakaLadani.

10Emadvodzana aShimeyi: BekuboJahathi, naZiza,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Zina” naJewushe, naBheriya.

Lawa-ke bekungemadvodzana aShimeyi, amane asawonkhe.

11Wekucala bekunguJahathi, wesibili kunguZiza, kodvwa boJewushe naBheriya bona abazange babe nemadvodzana lamanyenti, ngako-ke babalwa njengemndeni munye, banikwa umsebenti waba munye.

BakaKhohati

12

23:12
Eks. 6:18
Emadvodzana aKhohati: Bekubo-Amramu, naJisihari, naHebroni, na-Uziyeli, babebane sebabonkhe.

13

23:13
Eks. 6:20
28:1
Num. 6:23
Dut. 10:8
21:15
Heb. 5:4
Emadvodzana a-Amramu: Bekubo-Aroni naMosi;

Aroni wehlukaniselwa, yena kanye nentalelwane yakhe phakadze naphakadze kutsi bakhonte ngato tonkhe tintfo letingcwelengcwele tihlale tingcwele, bashise imphepho embikwaSimakadze, bakhonte ebukhoneni bakhe basho netibusiso ngeLibito lakhe phakadze naphakadze.

14Emadvodzana aMosi, inceku yaNkulunkulu, nawo abalwa njengalabanye besive semaLevi.

15

23:15
Eks. 2:22
18:3
Emadvodzana aMosi: BekuboGeshomu na-Eliyezeri.

16Situkulwane sakaGeshomu: Wekucala bekunguShubayeli.

17Situkulwane saka-Eliyezeri: Wekucala bekunguRehabiya.

Eliyezeri akazange aphindze amtale umfana, kodvwa emadvodzana aRehabiya wona abemanyenti kakhulu.

18Emadvodzana aJisihari: Wekucala bekunguShelomithi.

19

23:19
1 Khr. 24:23
Emadvodzana aHebroni: Wekucala bekunguJeriya, wesibili kungu-Amariya, wesitsatfu kunguJahaziyeli, wesine kunguJekameyamu.

20Emadvodzana a-Uziyeli: Wekucala bekunguMikha, wesibili kunguJishiya.

BakaMerari

21Emadvodzana aMerari: BekuboMahali naMushi.

Emadvodzana aMahali: Bekubo-Eleyazare naKhishi.

22

23:22
1 Khr. 24:30
Eleyazare wafa ate bantfwana labadvuna, abenemantfombatana odvwa.

Bomnakabo, emadvodzana aKhishi, bawatsatsa bawenta bafati babo.

23Emadvodzana aMushi: BekuboMahali, na-Ederi, naJerimothi, babatsatfu sebabonkhe.

24Lena-ke bekuyintalelwane yaLevi ngemindeni yawo, tinhloko temindeni, njengobe tatibhaliswe ngemabito tabalwa ngayinye ngayinye, lokusho labo labebangasebenta, kusukela kulababeneminyaka lengema-20 kuya etulu, labo labebakhonta ethempelini laSimakadze.

25

23:25
1 Khr. 22:18
Davide phela abetsite: “Njengobe Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, asaletse kuthula esiveni sakhe futsi asatewuhlala eJerusalema kokuphela, 26akusadzingeki kutsi emaLevi abe etfwalana nelithende lekuhlangana nome-ke letinye nje tintfo letisetjentiswa nakukhontwako.” 27Ngekwemagama ekugcina aDavide emaLevi abalwa kusukela kulabo lababeneminyaka lengema-20 kuya etulu.

28Umsebenti wemaLevi kwakukusita emadvodzana a-Aroni emsebentini wasethempelini laSimakadze: Babefanele kwengamela tibuya netindlu letatichunywe ethempelini, nekuhlambulula tonkhe tintfo letingcwele kanye nekwenta leminye nje imisebenti yasendlini yaNkulunkulu. 29Babefanele banakekele sinkhwa sekubekwa etafuleni, nafulaha wemnikelo walokutinhlavu, nemacebelengwane langenambiliso kanye nekuphekwa nekubondvwa kwawo kanye nebungako bawo bebunyenti nesisindvo sawo. 30Babesukuma njalo ekuseni beme babonge Simakadze baphindze bamdvumise. Babenta njalo futsi nantsambama, 31nangato tonkhe tikhatsi nakwentiwa iminikelo yekushiswa kuSimakadze ngemaSabatha, nangemikhosi yekwetfwasa kwenyanga, nangemikhosi nje leminye lemisiwe. Babefanele kukhonta embikwaSimakadze njalo nje, babe sibalo lesitsite futsi bakhonte ngaleyo ndlela labanikwe yona.

32

23:32
Num. 18:3
Ngako-ke emaLevi awenta umsebenti lamiselwe wona ethendeni lekuhlangana, nasendzaweni lengcwele, bangaphansi kwabomnakabo, batukulu ba-Aroni, enkonzweni yasethempelini laSimakadze.

24

Umsebenti lomiselwe baphristi

241Leti-ke bekuticheme temadvodzana a-Aroni: Emadvodzana a-Aroni bekuboNadabi, na-Abihu, na-Eleyazare, na-Ithamari. 2

24:2
Lev. 10:1
Num. 3:4
26:61
Kodvwa bo-Abihu naNadabi bafa kucala kuneyise, babesete bantfwana. Bo-Eleyazare-ke na-Ithamari bona basale bakhonta babaphristi. 3
24:3
2 Khr. 8:14
Ngekusitwa boSadoki, umtukulu wa-Eleyazare, na-Ahimeleki, umtukulu wa-Ithamari, Davide wabehlukanisa ticheme ngeticheme entela kutsi basebente ngendlela enkonzweni. 4Linani lelikhulu lebaholi latfolakala kubendlu yaka-Eleyazare kunalabo lababetfolakala ka-Ithamari, behlukaniswa njengemfanelo. Lababetfolakala ka-Eleyazare baholi baba li-16, kwatsi baka-Ithamari baba siphohlongo, tinhloko temindeni letatibatukulu. 5Loku bakwenta ngekungatikhetseli, ngobe babesebentisa inkatho, bekunetindvuna tendzawo lengcwelengcwele, netindvuna taNkulunkulu kuto njalo titukulwane tabo-Eleyazare na-Ithamari.

6Umbhali Shemaya, umsa waNethaneli, umLevi, wababhalisa emabito abo embikwenkhosi netindvuna, naboSadoki, umphristi, na-Ahimeleki, umsa wa-Abiyatha, netinhloko temindeni yebaphristi neyemaLevi, kutsatfwa umndeni munye ka-Eleyazare, kwase kutsatfwa munye ka-Ithamari. Inkatho yahamba kanje:

7Yekucala yadla Jehoyaribi, yesibili yadla Jedaya,

8yesitsatfu yadla Harimi, yesine yadla Seyorimu,

9yesihlanu yadla Malkhiya, yesitfupha yadla Mijamini,

10

24:10
Luk. 1:5
yesikhombisa yadla Hakhosi, yesiphohlongo yadla Abiya,

11yemfica yadla Jeshuwa, yelishumi yadla Shekhaniya,

12yeli-11 yadla Eliyashibi, yeli-12 yadla Jakimu,

13yeli-13 yadla Hupha, yeli-14 yadla Jeshebeyabe,

14yeli-15 yadla Bilgayi, yeli-16 yadla Imeri,

15yeli-17 yadla Heziri, yeli-18 yadla Haphisesi,

16yeli-19 yadla Phethahiya, yema-20 yadla Jehezekeli.

17Yema-21 yadla Jakhini, yema-22 yadla Gamuli,

18yema-23 yadla Delaya, yema-24 yadla Maziya.

19Lamadvodza-ke abhaliswa ngekulandzelana kwekukhonta kwawo lokwakumisiwe, kwetikhatsi tekungena kwawo ethempelini laSimakadze, njengekwemininingwane yemiyalo labekelwa yona nguyisemkhulu Aroni, njengobe Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, abeshito kuye.

Lamanye emaLevi

20Mayelana naletinye tinhloko tetitukulwane temaLevi:

Kumadvodzana a-Amramu bekunguShubayeli;

kumadvodzana aShubayeli bekunguJedeya.

21Mayelana naRehabiya, kumadvodzana akhe,

wekucala bekunguJishiya.

22KaJisihari bekunguShelomothi;

kumadvodzana aShelomothi kwakunguJahathi.

23

24:23
1 Khr. 23:19
Emadvodzana aHebroni: wekucala kwakunguJeriya, wesibili kwaba ngu-Amariya, wesitsatfu kwaba nguJahaziyeli, wesine kunguJekameyamu.

24Umsa wa-Uziyeli bekunguMikha,

kumadvodzana aMikha kwaba nguShamiri.

25UmnakaboMikha bekunguJishiya,

kumadvodzana aJishiya kwaba nguZakhariya.

26Emadvodzana aMerari bekuboMahali naMushi.

Umsa waJaziya bekunguBeno.“naMushi. Umsa waJaziya bekunguBeno” nome “naMushi, umsa wakhe ngaJaziya”

27Emadvodzana aMerari kusuka kuJaziya

bekuboBeno, naShohamu,“kusuka kuJaziya bekuboBeno, naShohamu” nome “kusuka kuJaziya, umsa wakhe, bekuboShohamu” naZakhuri, na-Ibri.

28Kusukela kuMahali kwakungu-Eleyazare

labete emadvodzana.

29KaKhishi: umsa waKhishi kwakunguJerameli.

30Emadvodzana aMushi bekuboMahali, na-Ederi, naJerimothi.

Lawa-ke bekungemaLevi njengekwetindlu tawo. 31

24:31
1 Khr. 25:8
26:13
Benta inkatho nabo njengabomnakabo, batukulu ba-Aroni, ngesikhatsi basembikwenkhosi Davide, naSadoki, na-Ahimeleki, netinhloko temindeni yebaphristi netemaLevi. Imindeni yalabangematubulo yayiphatfwa ngendlela lekwakuphatfwa ngayo botfunjana.