Siswati 1996 (SWA96)
23

231

23:1
1 Khos. 1:13,33
Kwatsi Davide nasakhulile kakhulu asalikhehla, wase ubeka Solomoni, umsa wakhe, kutsi abe yinkhosi yema-Israyeli.

Umsebenti wemaLevi

2Davide wachubeka wabita bonkhe baholi besive sema-Israyeli kanye nebaphristi babo, nemaLevi. 3EmaLevi labesaneminyaka lengema-30 nalengetulu abalwa, asawonkhe lawo madvodza aba ti-38 000. 4

23:4
Dut. 16:18
Davide watsi: “Emkhatsini walaba: labati-24 000 batakwengamela kwakhiwa kwelithempeli laSimakadze, labati-6 000 bona batawuba tindvuna nebehluleli. 5
23:5
2 Khr. 29:25
Labati-4 000 bona batawuba bomahlalesangweni, labati-4 000 babe bekudvumisa Simakadze ngetingubhu temculo lengitimisele loko.”

6

23:6
Gen. 46:11
1 Khr. 6:1
Davide wehlukanisa emaLevi aba ticheme letingangetemadvodzana aLevi: BoGeshoni, naKhohati, naMerari.

BakaGeshoni

7

23:7
Eks. 6:17
Num. 3:18
1 Khr. 6:16
LabebabakaGeshoni: BekuboLadani naShimeyi.

8Emadvodzana aLadani: Wekucala bekunguJehiyeli, bese kuba boZethami naJoweli, babatsatfu sebabonkhe.

9Emadvodzana aShimeyi:“Shimeyi” lelivesi alikhanyi kahle kutsi lihlangana njani naleli lelilandzelako, vesi 10 BekuboShelomothi, naHaziyeli, naHarani, babatsatfu sebabonkhe.

Laba-ke bekungutona tinhloko temindeni yakaLadani.

10Emadvodzana aShimeyi: BekuboJahathi, naZiza,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Zina” naJewushe, naBheriya.

Lawa-ke bekungemadvodzana aShimeyi, amane asawonkhe.

11Wekucala bekunguJahathi, wesibili kunguZiza, kodvwa boJewushe naBheriya bona abazange babe nemadvodzana lamanyenti, ngako-ke babalwa njengemndeni munye, banikwa umsebenti waba munye.

BakaKhohati

12

23:12
Eks. 6:18
Emadvodzana aKhohati: Bekubo-Amramu, naJisihari, naHebroni, na-Uziyeli, babebane sebabonkhe.

13

23:13
Eks. 6:20
28:1
Num. 6:23
Dut. 10:8
21:15
Heb. 5:4
Emadvodzana a-Amramu: Bekubo-Aroni naMosi;

Aroni wehlukaniselwa, yena kanye nentalelwane yakhe phakadze naphakadze kutsi bakhonte ngato tonkhe tintfo letingcwelengcwele tihlale tingcwele, bashise imphepho embikwaSimakadze, bakhonte ebukhoneni bakhe basho netibusiso ngeLibito lakhe phakadze naphakadze.

14Emadvodzana aMosi, inceku yaNkulunkulu, nawo abalwa njengalabanye besive semaLevi.

15

23:15
Eks. 2:22
18:3
Emadvodzana aMosi: BekuboGeshomu na-Eliyezeri.

16Situkulwane sakaGeshomu: Wekucala bekunguShubayeli.

17Situkulwane saka-Eliyezeri: Wekucala bekunguRehabiya.

Eliyezeri akazange aphindze amtale umfana, kodvwa emadvodzana aRehabiya wona abemanyenti kakhulu.

18Emadvodzana aJisihari: Wekucala bekunguShelomithi.

19

23:19
1 Khr. 24:23
Emadvodzana aHebroni: Wekucala bekunguJeriya, wesibili kungu-Amariya, wesitsatfu kunguJahaziyeli, wesine kunguJekameyamu.

20Emadvodzana a-Uziyeli: Wekucala bekunguMikha, wesibili kunguJishiya.

BakaMerari

21Emadvodzana aMerari: BekuboMahali naMushi.

Emadvodzana aMahali: Bekubo-Eleyazare naKhishi.

22

23:22
1 Khr. 24:30
Eleyazare wafa ate bantfwana labadvuna, abenemantfombatana odvwa.

Bomnakabo, emadvodzana aKhishi, bawatsatsa bawenta bafati babo.

23Emadvodzana aMushi: BekuboMahali, na-Ederi, naJerimothi, babatsatfu sebabonkhe.

24Lena-ke bekuyintalelwane yaLevi ngemindeni yawo, tinhloko temindeni, njengobe tatibhaliswe ngemabito tabalwa ngayinye ngayinye, lokusho labo labebangasebenta, kusukela kulababeneminyaka lengema-20 kuya etulu, labo labebakhonta ethempelini laSimakadze.

25

23:25
1 Khr. 22:18
Davide phela abetsite: “Njengobe Simakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, asaletse kuthula esiveni sakhe futsi asatewuhlala eJerusalema kokuphela, 26akusadzingeki kutsi emaLevi abe etfwalana nelithende lekuhlangana nome-ke letinye nje tintfo letisetjentiswa nakukhontwako.” 27Ngekwemagama ekugcina aDavide emaLevi abalwa kusukela kulabo lababeneminyaka lengema-20 kuya etulu.

28Umsebenti wemaLevi kwakukusita emadvodzana a-Aroni emsebentini wasethempelini laSimakadze: Babefanele kwengamela tibuya netindlu letatichunywe ethempelini, nekuhlambulula tonkhe tintfo letingcwele kanye nekwenta leminye nje imisebenti yasendlini yaNkulunkulu. 29Babefanele banakekele sinkhwa sekubekwa etafuleni, nafulaha wemnikelo walokutinhlavu, nemacebelengwane langenambiliso kanye nekuphekwa nekubondvwa kwawo kanye nebungako bawo bebunyenti nesisindvo sawo. 30Babesukuma njalo ekuseni beme babonge Simakadze baphindze bamdvumise. Babenta njalo futsi nantsambama, 31nangato tonkhe tikhatsi nakwentiwa iminikelo yekushiswa kuSimakadze ngemaSabatha, nangemikhosi yekwetfwasa kwenyanga, nangemikhosi nje leminye lemisiwe. Babefanele kukhonta embikwaSimakadze njalo nje, babe sibalo lesitsite futsi bakhonte ngaleyo ndlela labanikwe yona.

32

23:32
Num. 18:3
Ngako-ke emaLevi awenta umsebenti lamiselwe wona ethendeni lekuhlangana, nasendzaweni lengcwele, bangaphansi kwabomnakabo, batukulu ba-Aroni, enkonzweni yasethempelini laSimakadze.