Siswati 1996 (SWA96)
20

Kutfumba kwaDavide iRabha

(2 Sam. 12:26-31)

201

20:1
2 Sam. 11:1
12:26
Kwatsi entfwasahlobo, ngesikhatsi emakhosi laphuma ngaso imphi, Jowabe waphuma nemasotja wayakulwa. Wahlasela live lema-Amoni wendlula wayakuvimbetela iRabha, kodvwa Davide wasala eJerusalema. Jowabe wahlasela iRabha wayehlula, wayibhidlita wayishiya itindzala. 2Davide watsatsa umchele lowawusenhloko yalenkhosi yema-Amoni.“yalenkhosi yema-Amoni” nome “yaMilkhomi, sithico sema-Amoni” Lomchele wawunesisindvo lesasingemakhilogremu labengaba ngema-34 egolide, uhlotjiswe nangematje laligugu, wafakwa enhloko yaDavide. Watsatsa imphango lenyenti kabi kulelo dolobha, 3nalabantfu bebalapho wabakhipha wabafaka emsebentini lababewenta ngemasaha, nangemapiki ensimbi, nangemazembe. Davide konkhe loko wakwenta kuwo onkhe emadolobha ema-Amoni. Davide nawo onkhe emabutfo akhe base bayancandzeka, babuyela eJerusalema.

Timphi netichwaga temaFilisti

(2 Sam. 21:15-22)

4

20:4
2 Sam. 21:18
1 Khr. 11:29
27:11
Kwaphindza futsi kwabhedvuka lenye imphi emkhatsini wemaFilisti nema-Israyeli eGezeri. Ngaleso sikhatsi Sibhekayi, waseHusha, wabulala lesinye sichwaga lekwakutsiwa nguSiphayi, lomunye webatukulu baRefa; ngako emaFilisti entiwa aba tisebenti tema-Israyeli.

5

20:5
1 Sam. 17:7
2 Sam. 21:19
Kwaba nalenye futsi imphi nemaFilisti, lapho Eli Hanani, umsa waJayire, abulala khona Lami, umnakaboGoliyathi, waseGathi, labenesikhali lesasinelutsi lolwalungangelipulango lembongolo yemeluki.

6

20:6
2 Sam. 21:20
Kwaphindza futsi kwaba nalenye imphi eGathi. Lapho-ke bekunalesinye sichwaga lesidze lesasinemino lesitfupha sandla sisinye netintwane letisitfupha lunyawo lulunye, kungema-24 sekukonkhe. Naso bekungumtukulu waRefa. 7Watsi nakedzelela ema-Israyeli, Jonathani, umsa waShimeya,“Shimeya” nome “Shama” umnakaboDavide, wamsukela wambulala.

8

20:8
2 Sam. 21:22
Labo-ke babeyintalelwane yaRefa waseGathi. Bafa babulawa nguDavide nemadvodza akakhe.

21

Davide wenta lubalo

(2 Sam. 24:1-17)

211

21:1
2 Sam. 24:1
Sathane wavukela sive sema-Israyeli, wabhebhetela Davide kutsi ente lubalo lwawo onkhe ema-Israyeli. 2Davide watjela Jowabe netindvuna temabutfo, watsi: “Hambani niyewubala ema-Israyeli kulo lonkhe live, kusukela eBherisheba kuze kuyewufika kaDani. Bese niyabuya-ke nitangibikela, khona ngitewuhlala ngati kutsi ema-Israyeli mangakhi.”

3Kodvwa Jowabe waphendvula watsi: “Shangatsi Simakadze angawandzisa ngalokuphindvwe kalikhulu emabutfo akhe. Nkhosi yami, nkhosi, kungabe kambe bonkhe labo bantfu akusibo bantfu benkhosi yami yini? Inkhosi yami ifunelani kukwenta loko? Ifunelani inkhosi yami kwehlisela licala etikwema-Israyeli?” 4Noko livi lenkhosi lamehlulekisa Jowabe. Ngako Jowabe wesuka wahamba walidzabula lonkhe laka-Israyeli, wase uyajika ubuyela eJerusalema. 5Jowabe wabikela inkhosi Davide linani lemadvodza emphi. Kulo lonkhe laka-Israyeli abesi-1 100 000, emadvodza labengabamba inkemba, bese kutsi kulakaJuda abeti-470 000.

6

21:6
1 Khr. 27:24
Kodvwa Jowabe abengakabafaki laba besive sakaLevi nesakaBhenjamini, ngobe abengavumelani nalesento senkhosi. 7Lesento futsi sasisibi ngisho nasemehlweni aNkulunkulu; ngako Nkulunkulu wawajezisa ema-Israyeli.

8Davide wase utsi kuNkulunkulu: “Ngonile kakhulu ngekwenta lentfo lenje. Manje sengiyakuncenga, susa licala lenceku yakho. Vele, ngente intfo lebulima kakhulu.”

9Simakadze watsi kuGadi, umboniswa waDavide: 10“Hamba utjele Davide utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Ngikunika tintfo letintsatfu lokumele ukhetse kuto. Khetsa kunye kwato ngitekujezisa ngako.’ ”

11Ngako Gadi waya kuDavide, wafike watsi kuye: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Tikhetsele kwakho: 12iminyaka lemitsatfu yendlala, nome tinyanga letintsatfu solo ukhekhemukiswa titsa takho tikuphetse ngetikhali tikubhokodzela, nome emalanga lamatsatfu enkemba yaSimakadze lekungemalanga esifo lesingujubajece, ingilosi yaNkulunkulu yonakalisa lonkhe lema-Israyeli.’ Manje-ke cabanga kahle, kutsi ngitawufike ngitsini kulona longitfumile.”

13Davide watsi kuGadi: “Ngiselusizini lolukhulu. Angimane ngiwele etandleni taSimakadze, ngobe umusa wakhe mkhulu, kodvwa ungavumi ngiwele etandleni tebantfu.”

14Ngako Simakadze watfumela sifo lesingujubajece esiveni sema-Israyeli; kwafa emadvodza lati-70 000 ka-Israyeli. 15Nkulunkulu watfumela ingilosi kutsi iyewubhubhisa iJerusalema. Kodvwa ingilosi yatsi isakwenta loko, Simakadze wakubona, wadzabuka ngalobusacasaca lobabehlela bantfu bakhe, wase utsi kulengilosi leyayibhubhisa bantfu: “Sekwenele! Susa sandla sakho.” Ngaleso sikhatsi ingilosi yaSimakadze yase ime ngasebaleni lekubhulela kolo laka-Arawuna,“Arawuna” nome “Orinani” umJebhusi.

16Davide watsi ubuka etulu, wabona ingilosi yaSimakadze ime emkhatsini welizulu nemhlaba iphakamise inkemba ngesandla sayo iyibhekise ngaseJerusalema. Davide kanye netimphunga base bembatsa emasaka bawa phansi ngebuso, bakhotsama. 17Davide watsi kuNkulunkulu: “Akusimi yini lengatsi akubalwe emadvodza emphi? Ngimi lengonile ngenta lokubi. Kodvwa laba batimvu nje. Bona-ke boneni? Awu Simakadze, Nkulunkulu wami! Sandla sakho asimane sehlele etikwami ngedvwa kanye nasetikwendlu yami kuphela, kodvwa ungasiyekeli lesifo sehlele esiveni sakho.”

Davide wakha lilati

(2 Sam. 24:18-25)

18Ngako ingilosi yaSimakadze yase itjela Gadi kutsi akakhulume naDavide kutsi akakhuphuke ayekwakhela Simakadze lilati, alakhe ebaleni lekubhulela kolo laka-Arawuna, umJebhusi. 19Ngako Davide wakhuphuka alalela livi lelalikhulunywe nguGadi egameni laSimakadze.

20Watsi Arawuna asabhula kolo, watsi uyagucuka wabona ingilosi, bafana bakhe labane lababekanye naye batifihla. 21Davide wasondzela, Arawuna watsi uyabukisisa, wambona Davide, washiya kubhula, wayawukhotsama kuDavide abhekise buso phansi.

22Davide watsi kuye: “Ngiphe lendzawo yakho yekubhulela kolo, kuze ngitekwakha kuyo lilati kuSimakadze, khona kutewuncamuka lesifo lesibulala sive. Ngitsengisele yona ngentsengo lephelele.”

23Arawuna wakhuluma kuDavide, watsi: “Yitsatse. Inkhosi yami, inkhosi, ayente lekutsandzako kuyo. Buka-ke, ngitawunikela ngetinkhomo kutsi tibe ngumnikelo wekushiswa. Letihliphi tekubhula titawuba tinkhuni, nalokolo abe ngumnikelo walokutinhlavu, ngitakupha konkhe loku.”

24Kodvwa inkhosi Davide yaphendvula Arawuna, yatsi: “Cha! Ngifuna kukubhadala ngentsengo lephelele. Ngingeke ngitsatsele Simakadze kulokukwakho, futsi ngeke ngente umhlatjelo ngalengingakakukhokheli lutfo.”

25Ngako Davide wanika Arawuna emakhilogremu egolide labengaba sikhombisa atsenga lelibala lekubhulela kolo. 26

21:26
Lev. 9:24
1 Khos. 18:38
Davide wase wakha lilati kuSimakadze kuleyo ndzawo, wenta iminikelo yekushiswa neyebudlelwane,Nome “yekuthula” wabita Simakadze; Simakadze waphendvula ngemlilo lowehlela elatini lemnikelo wekushiswa, uvela ezulwini.

27Simakadze wase ukhuluma kulengilosi, ingilosi yabuyisela inkemba yayo esikhwameni sayo. 28Ngaleso sikhatsi Davide asabonile kutsi Simakadze umphendvulile kulelibala lekubhulela kolo laka-Arawuna, umJebhusi, wase unikela ngemihlatjelo khona lapho.

29

21:29
1 Khr. 16:39
Lithende laSimakadze lelalakhiwe nguMosi ehlane nelilati lemnikelo wekushiswa, ngaleso sikhatsi kwakusendzaweni lephakeme, eGibeyoni. 30Kodvwa Davide abenganakuhamba embikwalo kutsi ayewubuta kuNkulunkulu, ngobe abesaba inkemba yengilosi yaSimakadze.

22

221Davide wakhuluma watsi: “Indlu yaSimakadze longuNkulunkulu itakuba lapha, ibe kanye nelilati lemnikelo wekushiswa wema-Israyeli.”

Emalungiselelo ekwakhiwa kwelithempeli

2

22:2
2 Khr. 2:17
Davide wase ukhipha simemetelo kutsi akubutfwe bonkhe bekuhamba labebahlala ka-Israyeli, emkhatsini wabo wabeka bacoti bematje kutsi batewucota kahle ematje bawalungiselele kwakha indlu yaNkulunkulu. 3Waletsa insimbi lenyenti yekutsi kwakhiwe ngayo tipikili tetivalo temasango netako konkhe lokudzinga kubetselwa, waletsa nencumbi yelitfusi lelalingeke likaleke ngebunyenti balo. 4Waletsa futsi naletinyenti tingodvo temisedari, nato tatingenakubalwa, tona-ke tatiletfwe ngemaSidoni nebaseThire kuDavide.

5

22:5
1 Khr. 29:1
Davide watsi: “Umsa wami Solomoni usemncane, futsi akakafundzi lutfo lolunyenti. Lendlu letakwakhelwa Simakadze kufanele kube ngubhazabhaza futsi ibe yinhle itewudvuma ibe nelidvumela kuto tonkhe tive. Ngako-ke ngitayentela kahle emalungiselelo ayo.” Davide wenta emalungiselelo lamanyenti alendlu asengakafi.

6Davide wase ubita indvodzana yakhe Solomoni wayitjela kutsi ibokwakha indlu, iyakhele Simakadze longuNkulunkulu wema-Israyeli. 7

22:7
2 Sam. 7:2
1 Khr. 17:1
Davide watsi kuSolomoni: “Msawami, benginesifiso enhlitiyweni yami sekutsi ngakhe indlu, ngiyakhele Libito laSimakadze Nkulunkulu wami. 8
22:8
1 Khos. 5:3
1 Khr. 28:3
Kodvwa kwefika kimi livi laSimakadze, latsi: ‘Wena sewucitse kakhulu ingati, walwa timphi letinyenti. Awukafaneli kutsi wakhe indlu, uyakhele Libito lami, ngobe sewucitse ingati lenyenti emhlabeni embikwami. 9Kodvwa noko utawutala indvodzana letawuba ngumuntfu wekuthula newekuphumula, futsi ngitamnika kuthula kuto tonkhe titsa takhe letibomakhelwane bakhe. Libito lakhe kuyawuba nguSolomoni.“Solomoni” ngesiHebheru lisuselwa kuShalom lokusho “kuthula nekulondvoloteka nome nekuvikeleka” Ngiyawunika ema-Israyeli kuthula nenhlalakahle ekubuseni kwakhe. 10
22:10
2 Sam. 7:13
1 Khos. 5:5
1 Khr. 17:11
Hla. 89:26
Heb. 1:5
Nguye-ke loyakwakha indlu, akhele Libito lami. Uyawuba yindvodzana yami, mine ngibe nguyise. Ngiyawumisa kahle umbuso wakhe, ngiwutintise ka-Israyeli kuze kube phakadze.’

11“Manje-ke, ndvodzana yami, Simakadze akabe nawe ube nemphumelelo, uze wakhe indlu yaSimakadze Nkulunkulu wakho, njengobe atsi utakwenta. 12Shangatsi Simakadze angakupha kuhlakanipha kwebudvodza nekucondza kahle tintfo, nase akubeke kutsi ube ngumcondzisi wema-Israyeli, khona utekwati kugcina kahle imitsetfo yaSimakadze Nkulunkulu wakho. 13

22:13
Dut. 31:7
Josh. 1:7
1 Khos. 2:2
1 Khr. 28:20
Ngaloko-ke uyawuphumelela, nawuticaphela wena unakekele tonkhe timiso nemitsetfo yaSimakadze layinike Mosi ngenca yema-Israyeli. Cina ube nesibindzi. Ungesabi, ungaphelelwa ngemandla.

14

22:14
1 Khr. 29:2
“Kungibite imijuluko leshisako kutsi ngente emalungiselelo ekwakhiwa kwelithempeli laSimakadze, ngicokelele igolide lengemathani langetulu kweti-3 400, nesiliva lengemathani langetulu kweti-34 000. Ngetulu kwaloko kunetincumbi telitfusi kanye netensimbi letingeke tikaleke. Futsi-ke nginetingodvo nematje lasalungiswe kahle, kodvwa-ke kufuneka ukwengete. 15Manyenti kakhulu emadvodza lotabe usebenta nawo: Kutaba nalabacota kahle ematje, nalababumba ngematje, nalabababati kanye nalamanyenti nje emadvodza lanebuchwephesha kuto tonkhe tinhlobo temisebenti 16yegolide, neyesiliva, neyelitfusi, neyensimbi, kube nebabati longeke ubabale. Manje-ke sale uwucala lomsebenti, Simakadze akabe nawe.”

17Davide wase ubita bonkhe baholi bema-Israyeli wabayala kutsi abasitane naSolomoni, umsa wakhe. 18

22:18
1 Khr. 23:25
Watsi kubo: “Simakadze Nkulunkulu wenu akekho ngakini yini? Akaniniki yini kuthula kuyo yonkhe indzawo? Ubanikele kimi bonkhe labakhile kulelive, lelive liphetfwe nguSimakadze kanye nesive sakhe. 19Manje-ke nikelani tinhlitiyo tenu nemiphefumulo yenu ekufuneni Simakadze Nkulunkulu wenu. Calani nyalo nakhe indzawo lengcwele yaSimakadze Nkulunkulu, lapho nitawuletsa khona libhokisi lesivumelwane saSimakadze nato tonkhe tintfo letingcwele letitaNkulunkulu, nitifake tonkhe kulelithempeli lenitabe senilakhile nalakhela Libito laSimakadze.”