Siswati 1996 (SWA96)
19

Kubhujiswa kwema-Amoni nemaSiriya nguDavide

(2 Sam. 10:1-19)

191

19:1
2 Sam. 10:1
Kwatsi emvakwaloko inkhosi yema-Amoni, lekwakunguNahashi, yakhotsama. Hanuni, umsa wayo, waba yinkhosi. 2Davide wacabanga watsi: “Ngitawumentela bubele Hanuni, umsa waNahashi, ngobe uyise wangentela bubele.” Ngako Davide watfumela titfunywa kutsi tiyewulilela Hanuni macondzana nekufa kweyise.

Tatsi letitfunywa taDavide natifika kuHanuni, eveni lema-Amoni, kutsi tiyemlilela, 3baholi bema-Amoni bakhuluma kuHanuni, batsi: “Ucabanga kutsi Davide uhlonipha uyihlo ngalokutfumela emadvodza akakhe lapha kuwe kutsi atekulilela? Utsi lamadvodza aketeli kuwe kutawuhlamahlama lelive alihlole, bese ayalibhubhisa?” 4Ngako Hanuni wawabamba lamadvodza akaDavide, wawahhula tilevu, wase uhhumbula netembatfo tawo ekhatsi macondzana netibunu, wase uyawayekela, ahamba.

5Kwatsi kube kufike lomunye atewutjela Davide ngalamadvodza, Davide wakhipha tigijimi kutsi tiwahlangabete, ngobe abesahlaziseke kakhulu. Inkhosi yatsi: “Hlalani eJerikho, tize tihlume kahle tilevu tenu, bese niyabuya-ke.”

6Ema-Amoni atsi kube abone kutsi asatente aba liphunga lelibi kuDavide, Hanuni nema-Amoni bakhokha isiliva leyayingemakhilogremu labengaba ti-34 000 ekucasha tincola temphi nebagibeli bato kubaseMesophothamiya,“Mesophothamiya” nome “Phadani Aramu” nakubaseSiriya“nakubaseSiriya” nome “nakubase-Aramu Makha” kanye nakubaseSobha. 7Bacasha tincola temphi letiti-32 000 nebagibeli bato, kanye nenkhosi yaseMakha nemasotja ayo leyeta yefike yemisa eceleni kweMedeba. Ema-Amoni wona abeshuca aphuma emadolobheni aviva, aya emphini.

8Watsi kube akuve loko Davide, watfumela Jowabe, wamkhipha nalo lonkhe libutfo lemphi yetingwazi. 9Ema-Amoni ashuca aphumela ngephandle, atihlela ekungeneni kwelidolobha lawo, kantsi lamakhosi labetawubasita abesatihlela ngephandle esigangeni.

10Jowabe wabona kutsi emabutfo etitsa atamhlasela ngemuva nangembili, wase ukhetsa bokadzebona betingwazi cobo lwato temabutfo ema-Israyeli, watimisa watsi atibhekane nemaSiriya. 11Kwatsi lawa lasele emabutfo wawashiya esandleni semnakabo, Abishayi, lowawahlela nawo abhekana nema-Amoni. 12Jowabe watjela Abishayi watsi: “Nawubona kutsi emaSiriya ayangehlula, ubobe sewuyeta utangelekelela; nami nangibona kutsi ema-Amoni ayakwehlula, ngitakuta ngitekwelekelela. 13Cina, ube nesibindzi! Asilwe ngesibindzi, silwele sive sakitsi nemadolobha aNkulunkulu wetfu. Simakadze utakwenta loko lokuhle emehlweni akhe.”

14Jowabe nelibutfo lakakhe bashuca bayawudvumelana nemaSiriya. EmaSiriya ehlulwa, abaleka. 15Ema-Amoni nawo atsi kube abone kutsi emaSiriya ayabaleka, nawo esuka ngematubane abalekela Abishayi, umnakabo, angena edolobheni. Ngako Jowabe wancandzeka wabuyela eJerusalema.

16EmaSiriya atsi kube abone kutsi ehlulwe ngema-Israyeli, atfumela titfunywa kutsi tilandze emaSiriya labesangesheya kwemfula iYufrathe labeholwa nguShobaki,“Shobaki” nome “Shofaki” indvuna yemabutfo aHadadezeri.

17Davide watsi kube akuve loko, naye wabutsa onkhe emabutfo ema-Israyeli, wewelela ngesheya kwemfula iJordane. Davide wahlela emabutfo akhe, ema-Israyeli aviva acondzana nemaSiriya. Imphi yabambana etulu. 18Kodvwa emaSiriya abaleka embikwema-Israyeli, Davide wabulala bagibeli betincola temphi lababeti-7 000 nemasotja labeti-40 000 labeshuca ngetinyawo. Wachubeka wabulala naShobaki,“Shobaki” nome “Shofaki” indvuna yemphi yawo.

19Lawa lamanye emakhosi labengaphansi kwaHadadezeri, atsi kube abone kutsi asehlulwe ngema-Israyeli, ase enta sivumelwane sekuthula naDavide, ase aba ngaphansi kwakhe.

Ngako emaSiriya akazange afune kuphindze asite ema-Amoni.

20

Kutfumba kwaDavide iRabha

(2 Sam. 12:26-31)

201

20:1
2 Sam. 11:1
12:26
Kwatsi entfwasahlobo, ngesikhatsi emakhosi laphuma ngaso imphi, Jowabe waphuma nemasotja wayakulwa. Wahlasela live lema-Amoni wendlula wayakuvimbetela iRabha, kodvwa Davide wasala eJerusalema. Jowabe wahlasela iRabha wayehlula, wayibhidlita wayishiya itindzala. 2Davide watsatsa umchele lowawusenhloko yalenkhosi yema-Amoni.“yalenkhosi yema-Amoni” nome “yaMilkhomi, sithico sema-Amoni” Lomchele wawunesisindvo lesasingemakhilogremu labengaba ngema-34 egolide, uhlotjiswe nangematje laligugu, wafakwa enhloko yaDavide. Watsatsa imphango lenyenti kabi kulelo dolobha, 3nalabantfu bebalapho wabakhipha wabafaka emsebentini lababewenta ngemasaha, nangemapiki ensimbi, nangemazembe. Davide konkhe loko wakwenta kuwo onkhe emadolobha ema-Amoni. Davide nawo onkhe emabutfo akhe base bayancandzeka, babuyela eJerusalema.

Timphi netichwaga temaFilisti

(2 Sam. 21:15-22)

4

20:4
2 Sam. 21:18
1 Khr. 11:29
27:11
Kwaphindza futsi kwabhedvuka lenye imphi emkhatsini wemaFilisti nema-Israyeli eGezeri. Ngaleso sikhatsi Sibhekayi, waseHusha, wabulala lesinye sichwaga lekwakutsiwa nguSiphayi, lomunye webatukulu baRefa; ngako emaFilisti entiwa aba tisebenti tema-Israyeli.

5

20:5
1 Sam. 17:7
2 Sam. 21:19
Kwaba nalenye futsi imphi nemaFilisti, lapho Eli Hanani, umsa waJayire, abulala khona Lami, umnakaboGoliyathi, waseGathi, labenesikhali lesasinelutsi lolwalungangelipulango lembongolo yemeluki.

6

20:6
2 Sam. 21:20
Kwaphindza futsi kwaba nalenye imphi eGathi. Lapho-ke bekunalesinye sichwaga lesidze lesasinemino lesitfupha sandla sisinye netintwane letisitfupha lunyawo lulunye, kungema-24 sekukonkhe. Naso bekungumtukulu waRefa. 7Watsi nakedzelela ema-Israyeli, Jonathani, umsa waShimeya,“Shimeya” nome “Shama” umnakaboDavide, wamsukela wambulala.

8

20:8
2 Sam. 21:22
Labo-ke babeyintalelwane yaRefa waseGathi. Bafa babulawa nguDavide nemadvodza akakhe.

21

Davide wenta lubalo

(2 Sam. 24:1-17)

211

21:1
2 Sam. 24:1
Sathane wavukela sive sema-Israyeli, wabhebhetela Davide kutsi ente lubalo lwawo onkhe ema-Israyeli. 2Davide watjela Jowabe netindvuna temabutfo, watsi: “Hambani niyewubala ema-Israyeli kulo lonkhe live, kusukela eBherisheba kuze kuyewufika kaDani. Bese niyabuya-ke nitangibikela, khona ngitewuhlala ngati kutsi ema-Israyeli mangakhi.”

3Kodvwa Jowabe waphendvula watsi: “Shangatsi Simakadze angawandzisa ngalokuphindvwe kalikhulu emabutfo akhe. Nkhosi yami, nkhosi, kungabe kambe bonkhe labo bantfu akusibo bantfu benkhosi yami yini? Inkhosi yami ifunelani kukwenta loko? Ifunelani inkhosi yami kwehlisela licala etikwema-Israyeli?” 4Noko livi lenkhosi lamehlulekisa Jowabe. Ngako Jowabe wesuka wahamba walidzabula lonkhe laka-Israyeli, wase uyajika ubuyela eJerusalema. 5Jowabe wabikela inkhosi Davide linani lemadvodza emphi. Kulo lonkhe laka-Israyeli abesi-1 100 000, emadvodza labengabamba inkemba, bese kutsi kulakaJuda abeti-470 000.

6

21:6
1 Khr. 27:24
Kodvwa Jowabe abengakabafaki laba besive sakaLevi nesakaBhenjamini, ngobe abengavumelani nalesento senkhosi. 7Lesento futsi sasisibi ngisho nasemehlweni aNkulunkulu; ngako Nkulunkulu wawajezisa ema-Israyeli.

8Davide wase utsi kuNkulunkulu: “Ngonile kakhulu ngekwenta lentfo lenje. Manje sengiyakuncenga, susa licala lenceku yakho. Vele, ngente intfo lebulima kakhulu.”

9Simakadze watsi kuGadi, umboniswa waDavide: 10“Hamba utjele Davide utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Ngikunika tintfo letintsatfu lokumele ukhetse kuto. Khetsa kunye kwato ngitekujezisa ngako.’ ”

11Ngako Gadi waya kuDavide, wafike watsi kuye: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: ‘Tikhetsele kwakho: 12iminyaka lemitsatfu yendlala, nome tinyanga letintsatfu solo ukhekhemukiswa titsa takho tikuphetse ngetikhali tikubhokodzela, nome emalanga lamatsatfu enkemba yaSimakadze lekungemalanga esifo lesingujubajece, ingilosi yaNkulunkulu yonakalisa lonkhe lema-Israyeli.’ Manje-ke cabanga kahle, kutsi ngitawufike ngitsini kulona longitfumile.”

13Davide watsi kuGadi: “Ngiselusizini lolukhulu. Angimane ngiwele etandleni taSimakadze, ngobe umusa wakhe mkhulu, kodvwa ungavumi ngiwele etandleni tebantfu.”

14Ngako Simakadze watfumela sifo lesingujubajece esiveni sema-Israyeli; kwafa emadvodza lati-70 000 ka-Israyeli. 15Nkulunkulu watfumela ingilosi kutsi iyewubhubhisa iJerusalema. Kodvwa ingilosi yatsi isakwenta loko, Simakadze wakubona, wadzabuka ngalobusacasaca lobabehlela bantfu bakhe, wase utsi kulengilosi leyayibhubhisa bantfu: “Sekwenele! Susa sandla sakho.” Ngaleso sikhatsi ingilosi yaSimakadze yase ime ngasebaleni lekubhulela kolo laka-Arawuna,“Arawuna” nome “Orinani” umJebhusi.

16Davide watsi ubuka etulu, wabona ingilosi yaSimakadze ime emkhatsini welizulu nemhlaba iphakamise inkemba ngesandla sayo iyibhekise ngaseJerusalema. Davide kanye netimphunga base bembatsa emasaka bawa phansi ngebuso, bakhotsama. 17Davide watsi kuNkulunkulu: “Akusimi yini lengatsi akubalwe emadvodza emphi? Ngimi lengonile ngenta lokubi. Kodvwa laba batimvu nje. Bona-ke boneni? Awu Simakadze, Nkulunkulu wami! Sandla sakho asimane sehlele etikwami ngedvwa kanye nasetikwendlu yami kuphela, kodvwa ungasiyekeli lesifo sehlele esiveni sakho.”

Davide wakha lilati

(2 Sam. 24:18-25)

18Ngako ingilosi yaSimakadze yase itjela Gadi kutsi akakhulume naDavide kutsi akakhuphuke ayekwakhela Simakadze lilati, alakhe ebaleni lekubhulela kolo laka-Arawuna, umJebhusi. 19Ngako Davide wakhuphuka alalela livi lelalikhulunywe nguGadi egameni laSimakadze.

20Watsi Arawuna asabhula kolo, watsi uyagucuka wabona ingilosi, bafana bakhe labane lababekanye naye batifihla. 21Davide wasondzela, Arawuna watsi uyabukisisa, wambona Davide, washiya kubhula, wayawukhotsama kuDavide abhekise buso phansi.

22Davide watsi kuye: “Ngiphe lendzawo yakho yekubhulela kolo, kuze ngitekwakha kuyo lilati kuSimakadze, khona kutewuncamuka lesifo lesibulala sive. Ngitsengisele yona ngentsengo lephelele.”

23Arawuna wakhuluma kuDavide, watsi: “Yitsatse. Inkhosi yami, inkhosi, ayente lekutsandzako kuyo. Buka-ke, ngitawunikela ngetinkhomo kutsi tibe ngumnikelo wekushiswa. Letihliphi tekubhula titawuba tinkhuni, nalokolo abe ngumnikelo walokutinhlavu, ngitakupha konkhe loku.”

24Kodvwa inkhosi Davide yaphendvula Arawuna, yatsi: “Cha! Ngifuna kukubhadala ngentsengo lephelele. Ngingeke ngitsatsele Simakadze kulokukwakho, futsi ngeke ngente umhlatjelo ngalengingakakukhokheli lutfo.”

25Ngako Davide wanika Arawuna emakhilogremu egolide labengaba sikhombisa atsenga lelibala lekubhulela kolo. 26

21:26
Lev. 9:24
1 Khos. 18:38
Davide wase wakha lilati kuSimakadze kuleyo ndzawo, wenta iminikelo yekushiswa neyebudlelwane,Nome “yekuthula” wabita Simakadze; Simakadze waphendvula ngemlilo lowehlela elatini lemnikelo wekushiswa, uvela ezulwini.

27Simakadze wase ukhuluma kulengilosi, ingilosi yabuyisela inkemba yayo esikhwameni sayo. 28Ngaleso sikhatsi Davide asabonile kutsi Simakadze umphendvulile kulelibala lekubhulela kolo laka-Arawuna, umJebhusi, wase unikela ngemihlatjelo khona lapho.

29

21:29
1 Khr. 16:39
Lithende laSimakadze lelalakhiwe nguMosi ehlane nelilati lemnikelo wekushiswa, ngaleso sikhatsi kwakusendzaweni lephakeme, eGibeyoni. 30Kodvwa Davide abenganakuhamba embikwalo kutsi ayewubuta kuNkulunkulu, ngobe abesaba inkemba yengilosi yaSimakadze.