Siswati 1996 (SWA96)
2

Emadvodzana a-Israyeli

21

2:1
Gen. 29:32
30:3
35:22
46:8
Emadvodzana a-Israyeli bekuboRubeni, naSimeyoni, naLevi, naJuda, na-Isakhari, naZebuloni, 2naDani, naJosefa, naBhenjamini, naNaftali, naGadi, na-Asheri.

Titukulwane takaJuda

3

2:3
Gen. 38:3
Emadvodzana aJuda bekubo-Era, na-Onani, naShela. Lamadvodzana omatsatfu wawatalelwa nguBhatishuwa,“nguBhatishuwa” nome “yindvodzakati yaShuwa” umKhenanikati. Era, litubulo laJuda, wenta lokubi emehlweni aSimakadze, ngako Simakadze wambulala. 4
2:4
Gen. 38:27
Thamari, malukatana waJuda, wamtalela boPheresi naZera. Juda abenemadvodzana lasihlanu asawonkhe.

5

2:5
Rut. 4:18
Mat. 1:3
Emadvodzana aPheresi bekuboHesroni naHamuli. 6Emadvodzana aZera bekuboZimri, na-Ethani, naHemani, naKhalkoli, naDara;“Dara” letinye tincwadzi tekucala titsi “Dada” babe ngemadvodzana lasihlanu sebabonkhe. 7
2:7
Josh. 7:1
Umsa waKhami bekungu-Akhani,“Akhani” nome “Akhari” lowadvonsela ema-Israyeli inhlupheko ngekutsintsa intfo lekwakungakafaneli ayitsintse.Fundza Jos. 7:1 8Umsa wa-Ethani bekungu-Azariya.

Umndeni wenkhosi Davide

9Emadvodzana latalelwa Hesroni bekuboJerameli, naRamu, naKhalebi.NgesiHebheru kutsi “Khelubayi”

10

2:10
Num. 1:7
Ramu abenguyise wa-Aminadabi, Aminadabi anguyise waNasoni, umholi wesive sakaJuda. 11Nasoni abenguyise waSalmoni,“Salmoni” ngesiHebheru “Salma” Salmoni anguyise waBowazi; 12Bowazi abenguyise wa-Obedi, Obedi anguyise waJese. 13
2:13
1 Sam. 16:6
17:12
2 Sam. 13:3
Jese abenguyise wa-Eliyabe, litubulo lakhe, Eliyabe abelanywa ngu-Abinadabi, wesitsatfu bekunguShimeya, 14wesine kunguNethaneli, wesihlanu kunguRadayi, 15wesitfupha bekungu-Osemi, wesikhombisa kunguDavide. 16
2:16
1 Sam. 26:6
2 Sam. 2:18
Bodzadzewabo bekuboSeruya na-Abigayili.

Emadvodzana lamatsatfu aSeruya bekubo-Abishayi, naJowabe, na-Asaheli. 17

2:17
2 Sam. 17:25
Abigayili watala Amasa. Uyise wa-Amasa bekunguJetheri, um-Ishmayeli.

Titukulwane takaHesroni

18Khalebi, umsa waHesroni, umkakhe labengu-Azubha wamtalela indvodzakati lekwatsiwa nguJeriyothi.“wamtalela indvodzakati lekwatsiwa nguJeriyothi” letinye tincwadzi titsi “naJeriyothi abengumfati wakhe” Azubha abenemadvodzana lekwakuboJesheri, naShobabi, na-Aridoni. 19

2:19
1 Khr. 4:4
Kwatsi kube kufe Azubha, Khalebi watsatsa Efratha lamtalela Hure. 20
2:20
Eks. 31:2
Hure abenguyise wa-Uri, Uri anguyise waBesaleli.

21Emvakwaloko Hesroni walala nendvodzakati yaMakhire, uyise waGileyadi; Hesroni wayitsatsa asaneminyaka lengema-60 budzala; yamtalela Segubi. 22

2:22
Khu. 10:3
Segubi abenguyise waJayire, labephetse emadolobha“labephetse emadolobha” nome “labenemadolobha” langema-23 eveni lakaGileyadi. 23
2:23
Num. 32:41
Kodvwa imibuso yaseGeshuri newaseSiriya yehlula emadolobha langema-60 khona lapho, yatfumba iHavothi Jayire,Nome “yatfumba tabelo taJayire” neKhenathi kanye netabelo takhona. Tonkhe leti bekutitukulwane taMakhire, uyise waGileyadi. 24Watsi kube Hesroni afele eKhalebi Efratha, Abiya, umfati waHesroni,NgesiHebheru akucondzakali wamtalela Ashuri, uyise“uyise” kungasho “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waThekhowa.

25Emadvodzana aJerameli, litubulo laHesroni, bekuboRamu, litubulo lakhe, naBuna, na-Oreni, na-Osemi kanye na-Ahiya.“kanye na-Ahiya” nome “watalelwa bona ngu-Ahiya” 26Jerameli abenalomunye umfati, libito lakhe kungu-Atara; yena abengunina wa-Onamu. 27Emadvodzana aRamu, litubulo laJerameli, bekuboMazi, naJamini, na-Ekeri. 28Emadvodzana a-Onamu bekuboShamayi naJada, emadvodzana aShamayi bekuboNadabi na-Abishuri.

29Libito lemka-Abishuri bekungu-Abihayili, lamtalela bo-Abani naMolidi. 30Emadvodzana aNadabi bekuboSeledi na-Aphayimi. Seledi wafa angenamntfwana. 31Umsa wa-Aphayimi bekungu-Ishi, Ishi labenguyise waSheshani. Umsa waSheshani bekungu-Ahilayi.

32Emadvodzana aJada, umnakaboShamayi, bekuboJetheri naJonathani. Jetheri wafa angenamntfwana. 33Emadvodzana aJonathani bekuboPhelethi naZaza. Tonkhe leti bekutitukulwane takaJerameli.

34Sheshani abete emadvodzana, anemadvodzakati kuphela. Abenesisebenti lesasingumGibhithe, libito laso kunguJaha. 35Sheshani wanika lesisebenti lesinguJaha indvodzakati yakhe, kutsi siyitsatse ibe ngumkaso. Batala Athayi. 36Athayi abenguyise waNathani, Nathani anguyise waZabadi; 37Zabadi abenguyise wa-Eflali, Eflali anguyise wa-Obedi. 38Obedi abenguyise waJehu, Jehu anguyise wa-Azariya; 39Azariya abenguyise waHelesi, Helesi anguyise wa-Eleyasa; 40Eleyasa abenguyise waSismayi, Sismayi anguyise waShalumi; 41Shalumi abenguyise waJekamiya, Jekamiya anguyise wa-Elishama.

Titukulwane takaKhalebi

42Emadvodzana aKhalebi, umnakaboJerameli, bekunguMesha, litubulo lakhe, labenguyise waZifi, Zifi anguyise waMaresha; Maresha abenguyise waHebroni.NgesiHebheru akucondzakali 43Emadvodzana aHebroni bekuboKhora, naThaphuwa, naRekhemu, naShema. 44Shema abenguyise waRahamu, Rahamu anguyise waJokeyamu. Rekhemu abenguyise waShamayi. 45Umsa waShamayi bekunguMayoni, Mayoni anguyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waBhethi Suri.

46Khalebi abenesingani lesasingu-Efa, labengunina waboHarani, naMosa, naGazezi. Harani abenguyise waGazezi.

47Emadvodzana aJahadayi bekuboRegemi, naJothamu, naGeshani, naPheleti, na-Efa, naShafi.

48Khalebi abenesingani lesasinguMakha, labengunina waboSheberi naThihana. 49

2:49
Josh. 15:16
Waphindze watala naShafi, uyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waMakbena naGibeya.

Indvodzakati yaKhalebi bekungu-Akhisa.

50Leti-ke bekutitukulwane takaKhalebi: Emadvodzana aHure, litubulo la-Efratha, bekuboShobali, uyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waKhiriyathi Jeyarimu, 51naSalma, uyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waBhetlehema, naHarefi, uyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waBhethi Gaderi.

52

2:52
1 Khr. 4:2
Titukulwane takaShobali, uyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waKhiriyathi Jeyarimu, bekuboHarowe, nencenye yesive semaManahathi, 53nemindeni yaseKhiriyathi Jeyarimu, lekungemaJetheri, nemaPhuthi, nemaShumathi, nemaMishra. EmaSorathi nema-Eshtayoli adzabuka kulemindeni.

54Titukulwane takaSalma, uyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waBhetlehema, bekungemaNethofa, nebase-Atrothe Bhethi Jowabe, nencenye yemaManahathi, nemaSori, 55

2:55
Khu. 1:16
Jer. 35:2
nemaSoferi, lekwakungimindeni yebabhali lababehlala eJabesi: emaThirathi, nemaShimeyathi, nemaSukathi. Laba-ke bekungemaKheni labevela kuHamathi, titukulwane tawo tatitekudzabuka emndenini waRekhabi.“emndenini waRekhabi” nome “eBhethi Rekhabi”