Siswati 1996 (SWA96)
1

Kusukela ku-Adamu kuye ku-Abrahama

(Gen. 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)

11

1:1
Gen. 5:3
Adamu abenguyise waSethi, umsa waSethi kungu-Enoshi, 2wa-Enoshi kunguKhenani, waKhenani kunguMahalaleli, waMahalaleli kunguJaredi, 3waJaredi kungu-Enoki, wa-Enoki kunguMethusela, waMethusela kunguLameki, waLameki kunguNowa. 4
1:4
Gen. 9:18
Emadvodzana aNowaSiHebheru site lenkhulumo “Emadvodzana aNowa” bekuboShemi, naHhamu, naJafethi.

5

1:5
Gen. 10:2
Emadvodzana“Emadvodzana” kungasho “titukulwane” nome “tive” nome “balandzeli” aJafethi bekuboGomeri, naMagogi, naMadayi, naJavani, naThubali, naMesheki, naThirasi. 6Emadvodzana aGomeri bekubo-Ashkenazi, naRifathi,“Rifathi” letinye tincwadzi tekucala titsi “Difathi” naThogama. 7Emadvodzana aJavani bekubo-Elisha, naThashishi, nemaKhithi, nemaRodani.

8Emadvodzana aHhamu bekuboKushe, naGibhithe,“Gibhithe” nome “Misrayimi” naPhuti, naKhenani. 9Emadvodzana aKushe bekuboSeba, naHavila, naSabta, naRama, naSabtekha. Emadvodzana aRama bekuboSheba naDedani. 10Kushe abenguyise“uyise” nome “khokho”nome “umsunguli” waNimrodi lowakhula waba sichwaga lesasinemandla emhlabeni wonkhe. 11Gibhithe“Gibhithe” nome “Misrayimi” abenguyise“uyise” nome “khokho” nome “umsunguli” wemaLudi, nema-Anami, nemaLehabi, nemaNafethuhi, 12nemaPhathrusi, nemaKhasuluhi, nemaKhaftori, lapho kwadzabuka khona emaFilisti. 13Khenani abenguyise“uyise” nome “khokho” nome “umsunguli” waSidoni, litubulo lakhe, naHethi, 14nemaJebhusi, nema-Amori, nemaGirigashi, 15nemaHivi, nema-Akhi, nemaSini, 16nema-Avadi, nemaSemari, nemaHamathi.

17Emadvodzana aShemi bekubo-Elamu, na-Ashuri, na-Aphakshadi, naLudi, na-Aramu, na-Use, naHuli, naGetheri, naMesheki. 18Aphakshadi abenguyise waShela, Shela anguyise wa-Ebheri. 19Ebheri watala emadvodzana lamabili. Lomunye bekunguPhelegi,“Phelegi” kusho “kwehlukanisa” ngobe ngesikhatsi sakhe tive temhlaba tehlukana, lomunye bekunguJokthane. 20Jokthane abenguyise“uyise” nome “khokho” nome “umsunguli” wabo-Almodadi, naShelefi, naHasamavethi, naJera, 21naHadoramu, na-Uzali, naDikila, 22na-Obali,“Obali” nome “Ebali” na-Abimayeli, naSheba, 23na-Ofiri, naHavila, naJobabi. Bonkhe laba bekungemadvodzana aJokthane.

24

1:24
Gen. 11:10
Kutalana kwebantfu kusukela kuShemi kuye ku-Abrama, lokusho Abrahama, bekume kanje: bekunguShemi, na-Aphakshadi, naShela, 25na-Ebheri, naPhelegi,“Phelegi” kusho “kwehlukanisa” naRehu, 26naSerugi, naNahori, naThera, 27
1:27
Gen. 17:5
na-Abrahama lowabe sewubitwa ngekutsi ngu-Abrahama.

Titukulwane taka-Ishmayeli

(Gen. 25:12-16)

28

1:28
Gen. 16:15
21:2
Abrahama abenemadvodzana lamabili, bo-Isaka na-Ishmayeli. 29
1:29
Gen. 25:13
Emadvodzana a-Ishmayeli bekunguNebayothi, litubulo lakhe, naKhedari, na-Adbeli, naMibsamu, 30naMishma, naDuma, naMasa, naHadadi, naThema, 31naJeturi, naNafishi, naKhedema. Ngiwo lawo-ke emadvodzana a-Ishmayeli.

32

1:32
Gen. 25:2
Emadvodzana latalwa nguKhetura, singani sa-Abrahama, bekubo-Zimrani, naJokshane, naMedani, naMidiyani, na-Ishbaki, naShuwa. Emadvodzana aJokshane bekuboSheba naDedani. 33Emadvodzana aMidiyani bekubo-Efa, na-Eferi, naHanoki, na-Abida, na-Elda. Bonkhe laba bekuyintalelwane yaKhetura.

Titukulwane taka-Esawu

(Gen. 36:1-19)

34

1:34
Gen. 25:19
Abrahama abenguyise wa-Isaka. Isaka abenemadvodzana lamabili: bo-Esawu na-Israyeli. 35
1:35
Gen. 36:1
Emadvodzana a-Esawu bekubo-Elifazi, naRehuweli, naJewushe, naJalamu, naKhora. 36Emadvodzana a-Elifazi bekuboThemani, na-Omari, naSefo,“Sefo” letinye tincwadzi tesiHebheru titsi “Sefi” naGatamu, naKhenazi, naThimna, na-Amaleki. 37Emadvodzana aRehuweli bekuboNahathi, naZera, naShama, naMiza.

Takhamiti taka-Edomu tekucala

(Gen. 36:20-30)

38Emadvodzana aSeyiri bekuboLotani, naShobali, naSibeyoni, na-Ana, naDishoni, na-Eseri, naDishani. 39Emadvodzana aLotani bekuboHori naHemami. Thimna bekungudzadzewaboLotani. 40Emadvodzana aShobali bekubo-Alvani,“Alvani” letinye tincwadzi tesiHebheru titsi “Aliyani” naManahathi, na-Ebali, naShefi, na-Onamu. Emadvodzana aSibeyoni bekubo-Aya na-Ana. 41Umsa wa-Ana bekunguDishoni. Emadvodzana aDishoni bekuboHemdani,“Hemdani” letinye tincwadzi tesiHebheru titsi “Hamrani” na-Eshbani, na-Jithrani, naKherani. 42Emadvodzana a-Eseri bekuboBilhani, naZavani, na-Akhani.“Akhani” letinye tincwadzi tesiHebheru titsi “Jakani” Emadvodzana aDishani“Dishani” ngesiHebheru “Dishoni” bekubo-Use na-Arani.

Emakhosi aka-Edomu

(Gen. 36:31-43)

43Lawa ngemabito emakhosi labebusa eveni laka-Edomu kusengakabusi inkhosi ka-Israyeli:“Kusengakabusi inkhosi ka-Israyeli” nome “basengakabuswa yinkhosi baka-Israyeli.” Bela, umsa waBheyori, waba yinkhosi ka-Edomu; inhlokodolobha yakhe bekuyiDinihabha.

44Kwatsi kube kufe Bela, kwase kubekwa Jobabi, umsa waZera labewekutalwa eBhosra, waba yinkhosi emvakwakhe.

45Kwatsi kube kufe Jobabi, kwase kubekwa Hushamu waseveni lemaThemani kutsi abe yinkhosi emvakwakhe. 46Kwatsi kube kufe Hushamu, kwase kubekwa Hadadi, umsa waBedadi. Bedadi ngulona lowancoba emaMidiyani eveni lakaMowabi. Inhlokodolobha yakhe bekuyi-Avithi.

47Kwatsi kube kufe Hadadi, kwase kubekwa Samla waseMasrekha. 48Kwatsi kube kufe Samla, kwase kubekwa Shawula waseRehobothi ngasemfuleni.“ngasemfuleni” nome “ngaseMfuleni” mhlawumbe yiYufrathe

49Kwatsi kube kufe Shawula, kwase kubekwa Bhali Hanani, umsa wa-Akbori.

50Kwatsi kube kufe Bhali Hanani, kwase kubekwa Hadadi. Inhlokodolobha yakhe bekutsiwa yiPhayi,“Phayi” letinye tincwadzi tekucala titsi “Phawu” kantsi umkakhe bekunguMehethabeli, indvodzakati yaMatredi, indvodzakati yaMe Zahabe, 51naHadadi wafa.

Tikhulu taka-Edomu bekuboThimna, na-Alva, naJethethi, 52na-Oholibama, na-Ela, naPhinoni, 53naKhenazi, naThemani, naMibsari, 54naMagdiyeli, na-Iramu. Leti-ke bekutikhulu taka-Edomu.

2

Emadvodzana a-Israyeli

21

2:1
Gen. 29:32
30:3
35:22
46:8
Emadvodzana a-Israyeli bekuboRubeni, naSimeyoni, naLevi, naJuda, na-Isakhari, naZebuloni, 2naDani, naJosefa, naBhenjamini, naNaftali, naGadi, na-Asheri.

Titukulwane takaJuda

3

2:3
Gen. 38:3
Emadvodzana aJuda bekubo-Era, na-Onani, naShela. Lamadvodzana omatsatfu wawatalelwa nguBhatishuwa,“nguBhatishuwa” nome “yindvodzakati yaShuwa” umKhenanikati. Era, litubulo laJuda, wenta lokubi emehlweni aSimakadze, ngako Simakadze wambulala. 4
2:4
Gen. 38:27
Thamari, malukatana waJuda, wamtalela boPheresi naZera. Juda abenemadvodzana lasihlanu asawonkhe.

5

2:5
Rut. 4:18
Mat. 1:3
Emadvodzana aPheresi bekuboHesroni naHamuli. 6Emadvodzana aZera bekuboZimri, na-Ethani, naHemani, naKhalkoli, naDara;“Dara” letinye tincwadzi tekucala titsi “Dada” babe ngemadvodzana lasihlanu sebabonkhe. 7
2:7
Josh. 7:1
Umsa waKhami bekungu-Akhani,“Akhani” nome “Akhari” lowadvonsela ema-Israyeli inhlupheko ngekutsintsa intfo lekwakungakafaneli ayitsintse.Fundza Jos. 7:1 8Umsa wa-Ethani bekungu-Azariya.

Umndeni wenkhosi Davide

9Emadvodzana latalelwa Hesroni bekuboJerameli, naRamu, naKhalebi.NgesiHebheru kutsi “Khelubayi”

10

2:10
Num. 1:7
Ramu abenguyise wa-Aminadabi, Aminadabi anguyise waNasoni, umholi wesive sakaJuda. 11Nasoni abenguyise waSalmoni,“Salmoni” ngesiHebheru “Salma” Salmoni anguyise waBowazi; 12Bowazi abenguyise wa-Obedi, Obedi anguyise waJese. 13
2:13
1 Sam. 16:6
17:12
2 Sam. 13:3
Jese abenguyise wa-Eliyabe, litubulo lakhe, Eliyabe abelanywa ngu-Abinadabi, wesitsatfu bekunguShimeya, 14wesine kunguNethaneli, wesihlanu kunguRadayi, 15wesitfupha bekungu-Osemi, wesikhombisa kunguDavide. 16
2:16
1 Sam. 26:6
2 Sam. 2:18
Bodzadzewabo bekuboSeruya na-Abigayili.

Emadvodzana lamatsatfu aSeruya bekubo-Abishayi, naJowabe, na-Asaheli. 17

2:17
2 Sam. 17:25
Abigayili watala Amasa. Uyise wa-Amasa bekunguJetheri, um-Ishmayeli.

Titukulwane takaHesroni

18Khalebi, umsa waHesroni, umkakhe labengu-Azubha wamtalela indvodzakati lekwatsiwa nguJeriyothi.“wamtalela indvodzakati lekwatsiwa nguJeriyothi” letinye tincwadzi titsi “naJeriyothi abengumfati wakhe” Azubha abenemadvodzana lekwakuboJesheri, naShobabi, na-Aridoni. 19

2:19
1 Khr. 4:4
Kwatsi kube kufe Azubha, Khalebi watsatsa Efratha lamtalela Hure. 20
2:20
Eks. 31:2
Hure abenguyise wa-Uri, Uri anguyise waBesaleli.

21Emvakwaloko Hesroni walala nendvodzakati yaMakhire, uyise waGileyadi; Hesroni wayitsatsa asaneminyaka lengema-60 budzala; yamtalela Segubi. 22

2:22
Khu. 10:3
Segubi abenguyise waJayire, labephetse emadolobha“labephetse emadolobha” nome “labenemadolobha” langema-23 eveni lakaGileyadi. 23
2:23
Num. 32:41
Kodvwa imibuso yaseGeshuri newaseSiriya yehlula emadolobha langema-60 khona lapho, yatfumba iHavothi Jayire,Nome “yatfumba tabelo taJayire” neKhenathi kanye netabelo takhona. Tonkhe leti bekutitukulwane taMakhire, uyise waGileyadi. 24Watsi kube Hesroni afele eKhalebi Efratha, Abiya, umfati waHesroni,NgesiHebheru akucondzakali wamtalela Ashuri, uyise“uyise” kungasho “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waThekhowa.

25Emadvodzana aJerameli, litubulo laHesroni, bekuboRamu, litubulo lakhe, naBuna, na-Oreni, na-Osemi kanye na-Ahiya.“kanye na-Ahiya” nome “watalelwa bona ngu-Ahiya” 26Jerameli abenalomunye umfati, libito lakhe kungu-Atara; yena abengunina wa-Onamu. 27Emadvodzana aRamu, litubulo laJerameli, bekuboMazi, naJamini, na-Ekeri. 28Emadvodzana a-Onamu bekuboShamayi naJada, emadvodzana aShamayi bekuboNadabi na-Abishuri.

29Libito lemka-Abishuri bekungu-Abihayili, lamtalela bo-Abani naMolidi. 30Emadvodzana aNadabi bekuboSeledi na-Aphayimi. Seledi wafa angenamntfwana. 31Umsa wa-Aphayimi bekungu-Ishi, Ishi labenguyise waSheshani. Umsa waSheshani bekungu-Ahilayi.

32Emadvodzana aJada, umnakaboShamayi, bekuboJetheri naJonathani. Jetheri wafa angenamntfwana. 33Emadvodzana aJonathani bekuboPhelethi naZaza. Tonkhe leti bekutitukulwane takaJerameli.

34Sheshani abete emadvodzana, anemadvodzakati kuphela. Abenesisebenti lesasingumGibhithe, libito laso kunguJaha. 35Sheshani wanika lesisebenti lesinguJaha indvodzakati yakhe, kutsi siyitsatse ibe ngumkaso. Batala Athayi. 36Athayi abenguyise waNathani, Nathani anguyise waZabadi; 37Zabadi abenguyise wa-Eflali, Eflali anguyise wa-Obedi. 38Obedi abenguyise waJehu, Jehu anguyise wa-Azariya; 39Azariya abenguyise waHelesi, Helesi anguyise wa-Eleyasa; 40Eleyasa abenguyise waSismayi, Sismayi anguyise waShalumi; 41Shalumi abenguyise waJekamiya, Jekamiya anguyise wa-Elishama.

Titukulwane takaKhalebi

42Emadvodzana aKhalebi, umnakaboJerameli, bekunguMesha, litubulo lakhe, labenguyise waZifi, Zifi anguyise waMaresha; Maresha abenguyise waHebroni.NgesiHebheru akucondzakali 43Emadvodzana aHebroni bekuboKhora, naThaphuwa, naRekhemu, naShema. 44Shema abenguyise waRahamu, Rahamu anguyise waJokeyamu. Rekhemu abenguyise waShamayi. 45Umsa waShamayi bekunguMayoni, Mayoni anguyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waBhethi Suri.

46Khalebi abenesingani lesasingu-Efa, labengunina waboHarani, naMosa, naGazezi. Harani abenguyise waGazezi.

47Emadvodzana aJahadayi bekuboRegemi, naJothamu, naGeshani, naPheleti, na-Efa, naShafi.

48Khalebi abenesingani lesasinguMakha, labengunina waboSheberi naThihana. 49

2:49
Josh. 15:16
Waphindze watala naShafi, uyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waMakbena naGibeya.

Indvodzakati yaKhalebi bekungu-Akhisa.

50Leti-ke bekutitukulwane takaKhalebi: Emadvodzana aHure, litubulo la-Efratha, bekuboShobali, uyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waKhiriyathi Jeyarimu, 51naSalma, uyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waBhetlehema, naHarefi, uyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waBhethi Gaderi.

52

2:52
1 Khr. 4:2
Titukulwane takaShobali, uyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waKhiriyathi Jeyarimu, bekuboHarowe, nencenye yesive semaManahathi, 53nemindeni yaseKhiriyathi Jeyarimu, lekungemaJetheri, nemaPhuthi, nemaShumathi, nemaMishra. EmaSorathi nema-Eshtayoli adzabuka kulemindeni.

54Titukulwane takaSalma, uyise“uyise” kungasho “umsunguli” nome “sibondza selidolobha” nome “indvuna yemabutfo” waBhetlehema, bekungemaNethofa, nebase-Atrothe Bhethi Jowabe, nencenye yemaManahathi, nemaSori, 55

2:55
Khu. 1:16
Jer. 35:2
nemaSoferi, lekwakungimindeni yebabhali lababehlala eJabesi: emaThirathi, nemaShimeyathi, nemaSukathi. Laba-ke bekungemaKheni labevela kuHamathi, titukulwane tawo tatitekudzabuka emndenini waRekhabi.“emndenini waRekhabi” nome “eBhethi Rekhabi”

3

Bantfwana baDavide, inkhosi

31

3:1
2 Sam. 3:2
Lawa ngemadvodzana aDavide latalelwa wona aseseHebroni:

Litubulo bekungu-Amnoni, labetalwa ngu-Ahinowami waseJezreyeli;

yesibili bekunguDanyela, labetalwa ngu-Abigayili waseKhameli;

2yesitsatfu bekungu-Absalomu labetalwa nguMakha, indvodzakati yaThalmayi, inkhosi yaseGeshuri;

yesine bekungu-Adoniya, labetalwa nguHagithi;

3yesihlanu bekunguShefathiya, labetalwa ngu-Abitali;

yesitfupha bekunguJithreyamu, labetalwa ngumkakhe Egla.

4

3:4
2 Sam. 5:4
1 Khos. 2:11
1 Khr. 29:27
Onkhe lamadvodzana lasitfupha Davide wawatalelwa aseseHebroni, lapho abusela khona iminyaka lesikhombisa netinyanga letisitfupha.

Davide wabusela eJerusalema iminyaka lengema-33, 5

3:5
2 Sam. 5:14
watalelwa emadvodzana lamanyenti lapho.

Umkakhe Bhatisheba,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Bhatishuwa” indvodzakati ya-Amiyeli, wamtalela emadvodzana lamane, lekwakuboShamuwa,NgesiHebheru “Shimeya” uke abhalwe ngekutsi “Shamuwa” naShobabi, naNathani kanye naSolomoni.

6Abenemadvodzana lamanye lekwakuboJibhari, na-Elishuwa,“Elishuwa” letinye tincwadzi letinyenti tekucala titsi “Elishama” na-Elifeleti, 7naNoga, naNefegi, naJafiya, 8na-Elishama, na-Eliyada kanye na-Elifeleti; abeyimfica asawonkhe. 9

3:9
2 Sam. 13:1
Onkhe lawa bekungemadvodzana aDavide, ngaphandle kwalawa labetalwa ngemaphovela akhe. Thamari abengudzadzewabo.

Titukulwane tenkhosi Solomoni

10

3:10
1 Khos. 11:43
14:31
Mat. 1:7
Laba-ke bekuyintalelwane yenkhosi Solomoni:

Kusukela kuye kwalandzela Rehobowamu, umsa wakhe,

kweta Abiya, umsa wakhe, kweta Asa, umsa wakhe,

kweta Jehoshafati, umsa wakhe,

11

3:11
2 Khos. 8:16,24
11:2,12
2 Khos. 12:21
15:1,7
kweta Jehoramu,“Jehoramu” nome “Joramu” umsa wakhe, kweta Ahaziya, umsa wakhe,

kweta Jowashi, umsa wakhe,

12kweta Amasiya, umsa wakhe, kweta Azariya, umsa wakhe,

kweta Jothamu, umsa wakhe,

13

3:13
2 Khos. 15:38
16:20
20:21
kweta Ahazi, umsa wakhe, kweta Hezekiya, umsa wakhe,

kweta Manase, umsa wakhe,

14

3:14
2 Khos. 21:18,26
kweta Amoni, umsa wakhe, kweta Josaya, umsa wakhe.

15

3:15
2 Khos. 23:30,34
24:17
Emadvodzana aJosaya bekuboJohanani, litubulo,

naJehoyakimu, naSedekiya, naShalumi.

16Labalandzela Jehoyakimu bekunguJehoyakhini,“Jehoyakhini” ngesiHebheru “Jekhoniya” umsa wakhe, naSedekiya.

Titukulwane tenkhosi Jehoyakhini

17Titukulwane taJehoyakhini“Jehoyakhini” ngesiHebheru “Jekhoniya” lowatfunjelwa eBhabhulona bekuboSalatiyeli, umsa wakhe, 18naMalkhiramu, naPhedaya, naShenasari, naJekamiya, naHoshama kanye naNedabiya.

19Emadvodzana lamabili aPhedaya bekuboZerubhabheli naShimeyi. Emadvodzana aZerubhabheli bekuboMeshulamu naHananiya. Dzadzewabo bekunguShelomithi. 20Lamanye emadvodzana akhe lasihlanu bekuboHashubha, na-Oheli, naBherekhiya, naHasadiya, naJushabi Hesedi.

21Hananiya abenemadvodzana lamabili lekwakuboPhelatiya naJeshaya. Jeshaya abenguyise waRefaya, labenguyise wa-Arinani, labenguyise wa-Obadiya, Obadiya anguyise waShekhaniya.Lelivesi alicondzakali kahle 22Shekhaniya abenendvodzana lekwakunguShemaya; emadvodzana aShemaya bekuboHathushi, na-Igali, naBhariya, naNeyariya, naShafati; abesitfupha asawonkhe. 23Emadvodzana aNeyariya bekubo-Eliyoyenayi, naHizkiya, na-Azrikamu; abematsatfu asawonkhe. 24Emadvodzana a-Eliyoyenayi bekuboHodaviya, na-Eliyashibi, naPhelaya, na-Akhubi, naJohanani, naDelaya, na-Anani; abesikhombisa asawonkhe.