Siswati 1996 (SWA96)
17

Setsembiso saNkulunkulu kuDavide

(2 Sam. 7:1-17)

171

17:1
2 Sam. 7:1
Kwatsi Davide nase ahleti kahle atintile esigodlweni sakhe, wase ukhuluma kuNathani, umphrofethi, watsi: “Buka la! Mine ngihleti kahle esigodlweni lesakhiwe ngemisedari, kodvwa libhokisi lesivumelwane saSimakadze lihleti ethendeni.”

2Nathani waphendvula Davide, watsi: “Loko lonako engcondvweni yakho, kwente, ngobe Simakadze unawe.”

3Ngalobo busuku kwefika livi laSimakadze kuNathani, latsi: 4“Hamba utjele inceku yami Davide, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Akusiwe lotangakhela indlu lapho ngitawuhlala khona. 5Mine angizange sengihlale endlini kusukela ngelilanga lengakhipha ngalo ema-Israyeli eveni laseGibhithe kuze kube ngulamuhla. Bengisolo ngehla ngenyuka nemathende ngisuka kulelo ngiye kulela, ngisuke kulendzawo ngiye kuleya. 6Yonkhe indzawo lapho bengihamba khona nema-Israyeli, ngase ngasho yini khona kumunye webaholi“baholi” nome “tikhulu” nome “behluleli” babo lengangibatfuma kutsi beluse sive sami, ema-Israyeli, ngatsi: “Awukangakheli ngani indlu yekuhlala yemisedari?” ’

7

17:7
1 Sam. 16:11
2 Sam. 5:2
Hla. 78:70
“Manje-ke tjela inceku yami Davide, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: Ngakutsatsa emadlelweni, ekulandzeleni imihlambi, kutsi utewuba ngumholi wesive sami, ema-Israyeli. 8Benginawe kuyo yonkhe indzawo lapho bewuhamba khona, ngibhubhise tonkhe titsa takho embikwakho. Manje ngitakwenta libito lakho libe njengemabito ebantfu labakhulu emhlabeni. 9Sive sami, ema-Israyeli, ngitasentela indzawo lenhle, ngisihlanyele khona kuze kube nelikhaya laso, singaphindzi sikhatsateke. Bantfu lababi bangeke baphindze basicitse njengobe bebenta ekucaleni, 10njengobe benta seloku ngacala kubeka baholi“baholi” nome “tikhulu” nome “behluleli” etikwesive sami, ema-Israyeli. Ngitakupha kutsi ubuse etikwato tonkhe titsa takho.

“ ‘Ngikhipha livi kuwe lekutsi Simakadze yena matfupha utakwakhela wena indlu. 11Emalanga akho nase aphelile, sewulele kuboyihlomkhulu, ngiyawuvusa umliba wakho kutsi uhlale esihlalweni sakho sebukhosi, loyo lomunye wemadvodzana akho mbamba, ngiyakuwumisa umbuso wakhe. 12

17:12
1 Khos. 5:5
6:1
1 Khr. 28:6
Hla. 89:3
132:13
Nguye-ke longuyena ayawungakhela indlu, ngiyawumisa sihlalo sakhe sebukhosi phakadze naphakadze. 13
17:13
Hla. 89:26
Heb. 1:5
Mine ngiyakuba nguyise, yena abe yindvodzana yami. Lutsandvo lwami angisoze ngalususa kuye, njengobe ngalususa kulowo labeyinkhosi embikwakho. 14
17:14
Luk. 1:32
Ngiyakummisa etikwesive sami nasetikwembuso wami phakadze naphakadze. Sihlalo sakhe sebukhosi siyawuhlala sisimile phakadze naphakadze.’ ”

15Nathani wawabika kuDavide onkhe lamavi aso sonkhe leso sembulo.

Umthandazo waDavide wekubonga

(2 Sam. 7:18-29)

16Inkhosi Davide yase iyahamba yayawungena ethendeni lebukhona baSimakadze, yafike yahlala phansi, yathandaza yatsi:

“Bengingubani mine, Simakadze Nkulunkulu? Yona indlu yaketfu beyiyini kutsi ungangihola kuze kube ngulapha? 17Kwaba shangatsi konkhe loku bekungakeneli kuwe. Awu, Nkulunkulu! Manje sewukhulume ngisho nangelikusasa lendlu yenceku yakho. Yebo, Simakadze Nkulunkulu, ungibheke kwaba shangatsi ngiphakeme kakhulu kunabo bonkhe bantfu.

18“Yini nje lenye lengashiwo nguDavide kuwe ngekuyiphakamisa inceku yakho? Ngobe wena uyayati inceku yakho, 19Simakadze! Ngenca yenceku yakho nangekwentsandvoNome “nangekwenhlitiyo” yakho, wente lentfo lenkhulu kangaka, wase watisa inceku yakho tonkhe letetsembiso letinkhulu.

20

17:20
Dut. 3:24
4:32
1 Khos. 8:23
Hla. 86:8
Isa. 37:16
Dan. 3:29
Hos. 13:4
“Kute lonjengawe, Simakadze! Futsi kute Nkulunkulu ngaphandle kwakho, njengobe tsine sativela ngetindlebe tetfu. 21
17:21
Dut. 4:7
Kona ngubani nje lonjengesive sakho, ema-Israyeli, sive lekukuphela kwaso emhlabeni Nkulunkulu lowaphuma wayakusikhulula kutsi sibe sive sakhe, watakhela wena Libito lelikhulu, wenta timangaliso letinkhulu naletishacisako ngekudvungulula tive ngetive embikwesive sakho lowasikhulula eGibhithe? 22Umise sive sakho, ema-Israyeli, saba ngulesingusona sisakho phakadze naphakadze; wena-ke, Simakadze, wase wuba nguNkulunkulu waso.

23“Manje-ke, Simakadze, sale usigcina setsembiso sakho losentile macondzana nenceku yakho kanye nendlu yayo sime phakadze naphakadze. Yenta njengobe wetsembisile, 24kuze setsembiso sakho sime sitinte, neLibito lakho libe likhulu phakadze naphakadze. Ngaloko-ke bantfu bayawutsi: ‘Simakadze Somandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, unguNkulunkulu wa-Israyeli!’ Indlu yenceku yakho Davide iyakuma itinte embikwakho.

25“Wena, Nkulunkulu wami, ukwembulile loko encekwini yakho kutsi uyakuyakhela indlu. Ngako inceku yakho ikhutsatekile kutsi ithandaze kuwe. 26Awu, Simakadze, wena unguNkulunkulu! Unike inceku yakho lesetsembiso lesihle. 27Manje-ke shangatsi kungakujabulisa kubusisa indlu yenceku yakho kuze ichubeke njalo embikwakho; ngobe wena Simakadze uyibusisile, futsi iyawubusiseka phakadze naphakadze.”

18

Kuncoba kwaDavide

(2 Sam. 8:1-13)

181

18:1
2 Sam. 8:1
Kwatsi emvakwaloko, Davide wahlasela emaFilisti wawehlula, wawemuka emandla ekutibusa eveni, watfumba iGathi kanye nemiti yayo leyayiyitungeletile, wayikhipha ekubusweni ngemaFilisti.

2

18:2
Num. 24:17
Davide wachubeka wahlasela nemaMowabi, wawehlula. Ngako emaMowabi ase aba ngaphansi kwakhe, aletsa imitselo yawo kuDavide.

3Ngetulu kwaloko Davide wahlasela, wehlula Hadadezeri, inkhosi yaseSobha, waze wayakufika eHamathi, ngaleso sikhatsi Hadadezeri abecondze kubusa lonkhe lelo live langasemfuleni iYufrathe. 4

18:4
Josh. 11:6,9
Davide watfumba inkhulungwane yetincola takhe temphi, nebashayeli betincola temphi labati-7 000,Letinye tincwadzi tekucala titsi “labangema-700” kantsi letinye titsi “labati-7 000” nemasotja lahamba ngetinyawo lati-20 000. Onkhe emahhashi wawageca imisipha, washiya emahhashi etincola letatilikhulu.

5Atsi ayeta emaSiriya aseDamaseko, atsi etekwelekelela Hadadezeri, inkhosi yaseSobha, Davide wabulala aba ti-22 000 kuwo, 6Davide wase umisa tinkambu temabutfo embusweni wemaSiriya eDamaseko. EmaSiriya ase aba bantfu baDavide, atsela kuye. Simakadze wapha Davide kuncoba nome ngukuphi lapho ahlasela khona.

7Davide watsatsa lamahawu egolide labengewetindvuna taHadadezeri, wahamba nawo wawayisa eJerusalema. 8

18:8
1 Khos. 7:15,23,45
Davide watitsatsela incumbi yelitfusi edolobheni laseThebha“iThebha” letinye tincwadzi tekucala nesiHebheru titsi “iBhetha” nome “iThibhathi” nelaseKhuni, emadolobha labebuswa nguHadadezeri. Lelitfusi lasetjentiswa nguSolomoni ekwakheni libhavu lelitfusi, netinsika kanye naletinye tintfo letatentiwa ngelitfusi.

9Kwatsi kube Thoyi,“Thoyi” uke abitwe ngekutsi “Thowu” inkhosi yaseHamathi, eve kutsi Davide ubhubhise yonkhe imphi yakaHadadezeri, inkhosi yaseSobha, 10wase utfumela indvodzana yakhe, Hadoramu,“Hadoramu” kuletinye tincwadzi libito lakhe kutsiwa “Joramu” kuDavide, inkhosi, kutsi iyekumbingelela iphindze imhalalisele ngekuncoba kwakhe emphini yabo naHadadezeri. Hadadezeri abeke walwa naThoyi.“Thoyi” uke abitwe ngekutsi “Thowa” Hadoramu“Hadoramu” kuletinye tincwadzi libito lakhe kutsiwa “Joramu” waphatsela Davide tonkhe tintfo letinhle tegolide, netesiliva, netelitfusi.

11Inkhosi Davide letintfo yatinikela kuSimakadze, njengobe beyentile nangaleti tesiliva, nangetegolide letatiphuma kuto tonkhe letive beyitincobile yatitfumba: ema-Edomu, nemaMowabi, nema-Amoni, nemaFilisti kanye nema-Amaleki.

12Abishayi, umsa waSeruya, wabulala ema-Edomu labeti-18 000 eSigodzini Seluswayi. 13

18:13
Num. 24:18
2 Khos. 8:20
Wase umisa tinkambu temasotja kulaka-Edomu.“Edomu” letinye tincwadzi tekucala titsi “Aramu” Onkhe ema-Edomu ase aba ngaphansi kwaDavide. Simakadze wapha Davide kuncoba nome ngukuphi lapho ahlasela khona.

Tindvuna taDavide

(2 Sam. 8:15-18)

14Davide walibusa lonkhe lema-Israyeli, enta loko lokulungile kubo bonkhe bantfu bakhe. 15

18:15
2 Sam. 20:23
Jowabe, umsa waSeruya, abengumphatsi wemphi; Jehoshafati, umsa wa-Ahiludi, abengulobhalisako; 16boSadoki, umsa wa-Ahitubi, kanye na-Ahimeleki,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Abimeleki” umsa wa-Abiyatha, bona babebaphristi, Shavsha yena angumabhalane. 17
18:17
1 Khos. 1:38
Bhenaya, umsa waJehoyada, abephetse emaKherethi nemaPhelethi;“emaKherethi nemaPhelethi” nome “bogadzi baDavide” emadvodzana aDavide wona abebeluleki lababesingatsa inkhosi.“beluleki lababesingatsa inkhosi” nome “liqoqo” nome “baphristi”

19

Kubhujiswa kwema-Amoni nemaSiriya nguDavide

(2 Sam. 10:1-19)

191

19:1
2 Sam. 10:1
Kwatsi emvakwaloko inkhosi yema-Amoni, lekwakunguNahashi, yakhotsama. Hanuni, umsa wayo, waba yinkhosi. 2Davide wacabanga watsi: “Ngitawumentela bubele Hanuni, umsa waNahashi, ngobe uyise wangentela bubele.” Ngako Davide watfumela titfunywa kutsi tiyewulilela Hanuni macondzana nekufa kweyise.

Tatsi letitfunywa taDavide natifika kuHanuni, eveni lema-Amoni, kutsi tiyemlilela, 3baholi bema-Amoni bakhuluma kuHanuni, batsi: “Ucabanga kutsi Davide uhlonipha uyihlo ngalokutfumela emadvodza akakhe lapha kuwe kutsi atekulilela? Utsi lamadvodza aketeli kuwe kutawuhlamahlama lelive alihlole, bese ayalibhubhisa?” 4Ngako Hanuni wawabamba lamadvodza akaDavide, wawahhula tilevu, wase uhhumbula netembatfo tawo ekhatsi macondzana netibunu, wase uyawayekela, ahamba.

5Kwatsi kube kufike lomunye atewutjela Davide ngalamadvodza, Davide wakhipha tigijimi kutsi tiwahlangabete, ngobe abesahlaziseke kakhulu. Inkhosi yatsi: “Hlalani eJerikho, tize tihlume kahle tilevu tenu, bese niyabuya-ke.”

6Ema-Amoni atsi kube abone kutsi asatente aba liphunga lelibi kuDavide, Hanuni nema-Amoni bakhokha isiliva leyayingemakhilogremu labengaba ti-34 000 ekucasha tincola temphi nebagibeli bato kubaseMesophothamiya,“Mesophothamiya” nome “Phadani Aramu” nakubaseSiriya“nakubaseSiriya” nome “nakubase-Aramu Makha” kanye nakubaseSobha. 7Bacasha tincola temphi letiti-32 000 nebagibeli bato, kanye nenkhosi yaseMakha nemasotja ayo leyeta yefike yemisa eceleni kweMedeba. Ema-Amoni wona abeshuca aphuma emadolobheni aviva, aya emphini.

8Watsi kube akuve loko Davide, watfumela Jowabe, wamkhipha nalo lonkhe libutfo lemphi yetingwazi. 9Ema-Amoni ashuca aphumela ngephandle, atihlela ekungeneni kwelidolobha lawo, kantsi lamakhosi labetawubasita abesatihlela ngephandle esigangeni.

10Jowabe wabona kutsi emabutfo etitsa atamhlasela ngemuva nangembili, wase ukhetsa bokadzebona betingwazi cobo lwato temabutfo ema-Israyeli, watimisa watsi atibhekane nemaSiriya. 11Kwatsi lawa lasele emabutfo wawashiya esandleni semnakabo, Abishayi, lowawahlela nawo abhekana nema-Amoni. 12Jowabe watjela Abishayi watsi: “Nawubona kutsi emaSiriya ayangehlula, ubobe sewuyeta utangelekelela; nami nangibona kutsi ema-Amoni ayakwehlula, ngitakuta ngitekwelekelela. 13Cina, ube nesibindzi! Asilwe ngesibindzi, silwele sive sakitsi nemadolobha aNkulunkulu wetfu. Simakadze utakwenta loko lokuhle emehlweni akhe.”

14Jowabe nelibutfo lakakhe bashuca bayawudvumelana nemaSiriya. EmaSiriya ehlulwa, abaleka. 15Ema-Amoni nawo atsi kube abone kutsi emaSiriya ayabaleka, nawo esuka ngematubane abalekela Abishayi, umnakabo, angena edolobheni. Ngako Jowabe wancandzeka wabuyela eJerusalema.

16EmaSiriya atsi kube abone kutsi ehlulwe ngema-Israyeli, atfumela titfunywa kutsi tilandze emaSiriya labesangesheya kwemfula iYufrathe labeholwa nguShobaki,“Shobaki” nome “Shofaki” indvuna yemabutfo aHadadezeri.

17Davide watsi kube akuve loko, naye wabutsa onkhe emabutfo ema-Israyeli, wewelela ngesheya kwemfula iJordane. Davide wahlela emabutfo akhe, ema-Israyeli aviva acondzana nemaSiriya. Imphi yabambana etulu. 18Kodvwa emaSiriya abaleka embikwema-Israyeli, Davide wabulala bagibeli betincola temphi lababeti-7 000 nemasotja labeti-40 000 labeshuca ngetinyawo. Wachubeka wabulala naShobaki,“Shobaki” nome “Shofaki” indvuna yemphi yawo.

19Lawa lamanye emakhosi labengaphansi kwaHadadezeri, atsi kube abone kutsi asehlulwe ngema-Israyeli, ase enta sivumelwane sekuthula naDavide, ase aba ngaphansi kwakhe.

Ngako emaSiriya akazange afune kuphindze asite ema-Amoni.