Siswati 1996 (SWA96)
16

161

16:1
2 Sam. 6:17
1 Khr. 15:1
Libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu baliletsa balibeka ekhatsi ethendeni Davide labelakhele lona, base banikela ngeminikelo yekushiswa nangeminikelo yebudlelwane“yebudlelwane” nome “yekuthula” kuNkulunkulu. 2
16:2
Num. 6:23
Watsi kube Davide acedze kwenta iminikelo yekushiswa neminikelo yebudlelwane,“yebudlelwane” nome “yekuthula” wabe sewubusisa bonkhe bantfu egameni laSimakadze. 3Wesuka lapho wanika wonkhe longum-Israyeli, lomdvuna nalomsikati, sinkhwa nelicebelengwane lemasundvu,“nelicebelengwane lemasundvu” nome “nelucetu lwenyama letfosiwe” nelicebelengwane lemagelebisi lomisiwe.

4Wakhetsa labanye bemaLevi kutsi bakhonte embikwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze, bancuse, babonge babuye badvumise Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli: 5Asafa abengumholi wabo lomkhulu, wesibili kunguZakhariya, bese kuba boJeyiyeli, naShemiramothi, naJehiyeli, naMathithiya, na-Eliyabe, naBhenaya, na-Obedi Edomu kanye naJeyiyeli. Bekufanele badlale emalire nemahabhu, bese kutsi Asafa adlale emasimbali. 6BoBhenaya naJahaziyeli labebabaphristi bona babefanele bashaye emacilongo njalo nje ngetikhatsi letitsite embikwelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu.

Ingoma yekudvumisa

(Hla. 105:1-15; 96:1-13; 106:1,47-48)

7Ngalelo langa Davide wacala kunika Asafa kanye nalawa lamanye emaLevi kutsi ahlabele lengoma yekudvumisa kuSimakadze, letsi:

8

16:8
Hla. 105:1
Isa. 12:4
“Bongani Simakadze,

nibite libito lakhe,

nimemetele tento takhe

emkhatsini wetive.

9Hlabelani kuye, nimdvumise,

nibalise ngetimangaliso takhe tonkhe.

10Tibongeni ngeLibito lakhe lelingcwele,

atijabule tinhlitiyo talabafuna Simakadze.

11Funani Simakadze longemandla enu,Nome “nemandla akhe”

nifunisise buso bakhe onkhe emalanga.

12

16:12
Dut. 26:8
Khumbulani timanga takhe latentile,

nikhumbule netimangaliso takhe,

kanye netehlulelo temlomo wakhe,

13nine titukulwane ta-Israyeli,

inceku yakhe,

nine madvodzana aJakobe,

labakhetsiwe bakhe.

14“Yena Simakadze unguNkulunkulu wetfu,

tehlulelo takhe tisemhlabeni wonkhe.

15UyasikhumbulaNgesiHebheru “Khumbulani” sivumelwane sakhe

phakadze naphakadze,

livi layala ngalo uyalikhumbulaNome “kutsi nilikhumbule”

titukulwane ngetitukulwane.

16

16:16
Gen. 15:18
17:1
22:16
26:2
Luk. 1:72
Sivumelwane lasenta na-Abrahama,

sifungo sakhe ku-Isaka,

17wasicinisa kuJakobe,

saba ngumtsetfo,

ku-Israyeli saba sivumelwane saphakadze.

18

16:18
Gen. 13:15
28:13
35:12
Watsi: ‘Wena ngiyakupha live laseKhenani

leliyawuba sabelo lesilifa lakho.’

19“Babesembalwa ngesibalo,

yebo, babeseyingcosana,

futsi batihambi kulelo live.

20Bazula bandzindza etiveni ngetive,

besuka kulomunye umbuso beye kulomunye.

21

16:21
Gen. 12:17
20:3,7,18
Kodvwa akavumelanga muntfu kutsi abacindzetele,

ngenca yabo wajezisa ngisho emakhosi.

22Watsi:

‘Ningabatsintsi labagcotjiwe bami,

ningacali nilimate baphrofethi bami.’

23

16:23
Hla. 96:1
“Hlabelani kuSimakadze,

mhlaba wonkhe,

memetelani insindziso yakhe imihla ngemihla.

24Vakalisani bukhosi bakhe etiveni,

tento takhe letimangalisako

nitimemetele etiveni tonkhe.

25

16:25
Eks. 15:11
Hla. 86:8
Ngobe mkhulu Simakadze,

ufanele kudvunyiswa kakhulu,

ufanele kwesatjwa kunabo bonkhe bonkulunkulu.

26Ngobe bonkhe bonkulunkulu betive batithico,

kodvwa nguSimakadze lowenta emazulu.

27Ludvumo nebukhosi kusembikwakhe,

emandla nenjabulo

kusendlini yakhe lengcwele.

28“Nikani Simakadze,

nine mindeni yetive,

nikani Simakadze

ludvumo nemandla.

29

16:29
Hla. 29:1
Nikani Simakadze

ludvumo lolufanele libito lakhe,

ngenani embikwakhe,

niletse kuye umnikelo.

Khotsamani nikhuleke kuSimakadze,

lowembetse bungcwele bakhe.Nome “nembatse bungcwele”

30“Tfutfumelani embikwakhe, mhlaba wonkhe!

Yebo, umhlaba usinyisiwe,

ungeke utanyatanyiswe.

31

16:31
Hla. 97:1
Jabulani mazulu,

tsakasa nawe mhlaba,

tjelani tive nitsi:

‘Simakadze uyabusa!’

32

16:32
Hla. 98:7
Akubhodle lwandle nako konkhe lokukulo.

Emadlelo akajabule nako konkhe lokukuwo.

33Tihlahla telihlatsi tiyakuhlabela,

tiyakuhlatjeliswa yinjabulo embikwaSimakadze,

ngobe yena uyeta kutakwehlulela umhlaba.

34

16:34
Hla. 106:1
107:1
118:1
136:1
“Bongani Simakadze,

ngobe ulungile,

nemusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

35

16:35
Hla. 106:47
Khalani kuye nitsi: ‘Sisindzise,

Nkulunkulu longuMsindzisi wetfu,

sibutse usikhulule etiveni,

kuze sibonge Libito lakho lelingcwele,

kuze sigungubale ngeludvumo lwakho.’

36

16:36
Hla. 41:13
72:18
Akabongwe Simakadze,

Nkulunkulu wema-Israyeli,

kusukela phakadze kuze kube phakadze!”

Sonkhe sive satsi: “Amen!” sadvumisa Simakadze.

Kukhonta Nkulunkulu eJerusalema naseGibeyoni

37Davide wesuka washiya Asafa kanye nebangani bakhe embikwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze, kutsi atewukhonta njalonjalo njengekwesidzingo salelo nalelo langa. 38Waphindze washiya bo-Obedi Edomu kanye nalamadvodza labengema-68 labebambisene nawo ekukhonteni. Bo-Obedi Edomu, umsa waJeduthuni, naHosa babebomahlalesangweni.

39

16:39
1 Khos. 3:4
1 Khr. 21:9
2 Khr. 1:3
Davide washiya Sadoki, umphristi, kanye nebaphristi labenabo embikwelithende laSimakadze endzaweni lephakeme eGibeyoni, 40
16:40
Eks. 29:38
Num. 28:3
kutsi ayekwetfula umnikelo wekushiswa kuSimakadze elatini lemnikelo wekushiswa, njalo nje ekuseni nasentsambama ngekulandzela konkhe lokubhalwe emtsetfweni Simakadze lawunika ema-Israyeli. 41Lababenabo bekuboHemani, naJeduthuni kanye nalabanye lababekhetsiwe ngemabito abo bakhetselwe umsebenti wekubonga Simakadze, batsi: “Ngobe umusa wakhe ume kuze kube phakadze.” 42BoHemani naJeduthuni bona umsebenti wabo bekukushaya emacilongo, nemasimbali kanye nekudlala letinye tingubhu tekuhlabela ingoma lengcwele yekudvumisa. Emadvodzana aJeduthuni wona abema esangweni.

43

16:43
2 Sam. 6:19
Ngako bonkhe bahamba, ngulowo nalowo waya ekhaya lakhe, naDavide wabuyela ekhaya lakhe kutsi ayekubusisa umndeni wakhe.

17

Setsembiso saNkulunkulu kuDavide

(2 Sam. 7:1-17)

171

17:1
2 Sam. 7:1
Kwatsi Davide nase ahleti kahle atintile esigodlweni sakhe, wase ukhuluma kuNathani, umphrofethi, watsi: “Buka la! Mine ngihleti kahle esigodlweni lesakhiwe ngemisedari, kodvwa libhokisi lesivumelwane saSimakadze lihleti ethendeni.”

2Nathani waphendvula Davide, watsi: “Loko lonako engcondvweni yakho, kwente, ngobe Simakadze unawe.”

3Ngalobo busuku kwefika livi laSimakadze kuNathani, latsi: 4“Hamba utjele inceku yami Davide, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Akusiwe lotangakhela indlu lapho ngitawuhlala khona. 5Mine angizange sengihlale endlini kusukela ngelilanga lengakhipha ngalo ema-Israyeli eveni laseGibhithe kuze kube ngulamuhla. Bengisolo ngehla ngenyuka nemathende ngisuka kulelo ngiye kulela, ngisuke kulendzawo ngiye kuleya. 6Yonkhe indzawo lapho bengihamba khona nema-Israyeli, ngase ngasho yini khona kumunye webaholi“baholi” nome “tikhulu” nome “behluleli” babo lengangibatfuma kutsi beluse sive sami, ema-Israyeli, ngatsi: “Awukangakheli ngani indlu yekuhlala yemisedari?” ’

7

17:7
1 Sam. 16:11
2 Sam. 5:2
Hla. 78:70
“Manje-ke tjela inceku yami Davide, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi: Ngakutsatsa emadlelweni, ekulandzeleni imihlambi, kutsi utewuba ngumholi wesive sami, ema-Israyeli. 8Benginawe kuyo yonkhe indzawo lapho bewuhamba khona, ngibhubhise tonkhe titsa takho embikwakho. Manje ngitakwenta libito lakho libe njengemabito ebantfu labakhulu emhlabeni. 9Sive sami, ema-Israyeli, ngitasentela indzawo lenhle, ngisihlanyele khona kuze kube nelikhaya laso, singaphindzi sikhatsateke. Bantfu lababi bangeke baphindze basicitse njengobe bebenta ekucaleni, 10njengobe benta seloku ngacala kubeka baholi“baholi” nome “tikhulu” nome “behluleli” etikwesive sami, ema-Israyeli. Ngitakupha kutsi ubuse etikwato tonkhe titsa takho.

“ ‘Ngikhipha livi kuwe lekutsi Simakadze yena matfupha utakwakhela wena indlu. 11Emalanga akho nase aphelile, sewulele kuboyihlomkhulu, ngiyawuvusa umliba wakho kutsi uhlale esihlalweni sakho sebukhosi, loyo lomunye wemadvodzana akho mbamba, ngiyakuwumisa umbuso wakhe. 12

17:12
1 Khos. 5:5
6:1
1 Khr. 28:6
Hla. 89:3
132:13
Nguye-ke longuyena ayawungakhela indlu, ngiyawumisa sihlalo sakhe sebukhosi phakadze naphakadze. 13
17:13
Hla. 89:26
Heb. 1:5
Mine ngiyakuba nguyise, yena abe yindvodzana yami. Lutsandvo lwami angisoze ngalususa kuye, njengobe ngalususa kulowo labeyinkhosi embikwakho. 14
17:14
Luk. 1:32
Ngiyakummisa etikwesive sami nasetikwembuso wami phakadze naphakadze. Sihlalo sakhe sebukhosi siyawuhlala sisimile phakadze naphakadze.’ ”

15Nathani wawabika kuDavide onkhe lamavi aso sonkhe leso sembulo.

Umthandazo waDavide wekubonga

(2 Sam. 7:18-29)

16Inkhosi Davide yase iyahamba yayawungena ethendeni lebukhona baSimakadze, yafike yahlala phansi, yathandaza yatsi:

“Bengingubani mine, Simakadze Nkulunkulu? Yona indlu yaketfu beyiyini kutsi ungangihola kuze kube ngulapha? 17Kwaba shangatsi konkhe loku bekungakeneli kuwe. Awu, Nkulunkulu! Manje sewukhulume ngisho nangelikusasa lendlu yenceku yakho. Yebo, Simakadze Nkulunkulu, ungibheke kwaba shangatsi ngiphakeme kakhulu kunabo bonkhe bantfu.

18“Yini nje lenye lengashiwo nguDavide kuwe ngekuyiphakamisa inceku yakho? Ngobe wena uyayati inceku yakho, 19Simakadze! Ngenca yenceku yakho nangekwentsandvoNome “nangekwenhlitiyo” yakho, wente lentfo lenkhulu kangaka, wase watisa inceku yakho tonkhe letetsembiso letinkhulu.

20

17:20
Dut. 3:24
4:32
1 Khos. 8:23
Hla. 86:8
Isa. 37:16
Dan. 3:29
Hos. 13:4
“Kute lonjengawe, Simakadze! Futsi kute Nkulunkulu ngaphandle kwakho, njengobe tsine sativela ngetindlebe tetfu. 21
17:21
Dut. 4:7
Kona ngubani nje lonjengesive sakho, ema-Israyeli, sive lekukuphela kwaso emhlabeni Nkulunkulu lowaphuma wayakusikhulula kutsi sibe sive sakhe, watakhela wena Libito lelikhulu, wenta timangaliso letinkhulu naletishacisako ngekudvungulula tive ngetive embikwesive sakho lowasikhulula eGibhithe? 22Umise sive sakho, ema-Israyeli, saba ngulesingusona sisakho phakadze naphakadze; wena-ke, Simakadze, wase wuba nguNkulunkulu waso.

23“Manje-ke, Simakadze, sale usigcina setsembiso sakho losentile macondzana nenceku yakho kanye nendlu yayo sime phakadze naphakadze. Yenta njengobe wetsembisile, 24kuze setsembiso sakho sime sitinte, neLibito lakho libe likhulu phakadze naphakadze. Ngaloko-ke bantfu bayawutsi: ‘Simakadze Somandla, Nkulunkulu wema-Israyeli, unguNkulunkulu wa-Israyeli!’ Indlu yenceku yakho Davide iyakuma itinte embikwakho.

25“Wena, Nkulunkulu wami, ukwembulile loko encekwini yakho kutsi uyakuyakhela indlu. Ngako inceku yakho ikhutsatekile kutsi ithandaze kuwe. 26Awu, Simakadze, wena unguNkulunkulu! Unike inceku yakho lesetsembiso lesihle. 27Manje-ke shangatsi kungakujabulisa kubusisa indlu yenceku yakho kuze ichubeke njalo embikwakho; ngobe wena Simakadze uyibusisile, futsi iyawubusiseka phakadze naphakadze.”

18

Kuncoba kwaDavide

(2 Sam. 8:1-13)

181

18:1
2 Sam. 8:1
Kwatsi emvakwaloko, Davide wahlasela emaFilisti wawehlula, wawemuka emandla ekutibusa eveni, watfumba iGathi kanye nemiti yayo leyayiyitungeletile, wayikhipha ekubusweni ngemaFilisti.

2

18:2
Num. 24:17
Davide wachubeka wahlasela nemaMowabi, wawehlula. Ngako emaMowabi ase aba ngaphansi kwakhe, aletsa imitselo yawo kuDavide.

3Ngetulu kwaloko Davide wahlasela, wehlula Hadadezeri, inkhosi yaseSobha, waze wayakufika eHamathi, ngaleso sikhatsi Hadadezeri abecondze kubusa lonkhe lelo live langasemfuleni iYufrathe. 4

18:4
Josh. 11:6,9
Davide watfumba inkhulungwane yetincola takhe temphi, nebashayeli betincola temphi labati-7 000,Letinye tincwadzi tekucala titsi “labangema-700” kantsi letinye titsi “labati-7 000” nemasotja lahamba ngetinyawo lati-20 000. Onkhe emahhashi wawageca imisipha, washiya emahhashi etincola letatilikhulu.

5Atsi ayeta emaSiriya aseDamaseko, atsi etekwelekelela Hadadezeri, inkhosi yaseSobha, Davide wabulala aba ti-22 000 kuwo, 6Davide wase umisa tinkambu temabutfo embusweni wemaSiriya eDamaseko. EmaSiriya ase aba bantfu baDavide, atsela kuye. Simakadze wapha Davide kuncoba nome ngukuphi lapho ahlasela khona.

7Davide watsatsa lamahawu egolide labengewetindvuna taHadadezeri, wahamba nawo wawayisa eJerusalema. 8

18:8
1 Khos. 7:15,23,45
Davide watitsatsela incumbi yelitfusi edolobheni laseThebha“iThebha” letinye tincwadzi tekucala nesiHebheru titsi “iBhetha” nome “iThibhathi” nelaseKhuni, emadolobha labebuswa nguHadadezeri. Lelitfusi lasetjentiswa nguSolomoni ekwakheni libhavu lelitfusi, netinsika kanye naletinye tintfo letatentiwa ngelitfusi.

9Kwatsi kube Thoyi,“Thoyi” uke abitwe ngekutsi “Thowu” inkhosi yaseHamathi, eve kutsi Davide ubhubhise yonkhe imphi yakaHadadezeri, inkhosi yaseSobha, 10wase utfumela indvodzana yakhe, Hadoramu,“Hadoramu” kuletinye tincwadzi libito lakhe kutsiwa “Joramu” kuDavide, inkhosi, kutsi iyekumbingelela iphindze imhalalisele ngekuncoba kwakhe emphini yabo naHadadezeri. Hadadezeri abeke walwa naThoyi.“Thoyi” uke abitwe ngekutsi “Thowa” Hadoramu“Hadoramu” kuletinye tincwadzi libito lakhe kutsiwa “Joramu” waphatsela Davide tonkhe tintfo letinhle tegolide, netesiliva, netelitfusi.

11Inkhosi Davide letintfo yatinikela kuSimakadze, njengobe beyentile nangaleti tesiliva, nangetegolide letatiphuma kuto tonkhe letive beyitincobile yatitfumba: ema-Edomu, nemaMowabi, nema-Amoni, nemaFilisti kanye nema-Amaleki.

12Abishayi, umsa waSeruya, wabulala ema-Edomu labeti-18 000 eSigodzini Seluswayi. 13

18:13
Num. 24:18
2 Khos. 8:20
Wase umisa tinkambu temasotja kulaka-Edomu.“Edomu” letinye tincwadzi tekucala titsi “Aramu” Onkhe ema-Edomu ase aba ngaphansi kwaDavide. Simakadze wapha Davide kuncoba nome ngukuphi lapho ahlasela khona.

Tindvuna taDavide

(2 Sam. 8:15-18)

14Davide walibusa lonkhe lema-Israyeli, enta loko lokulungile kubo bonkhe bantfu bakhe. 15

18:15
2 Sam. 20:23
Jowabe, umsa waSeruya, abengumphatsi wemphi; Jehoshafati, umsa wa-Ahiludi, abengulobhalisako; 16boSadoki, umsa wa-Ahitubi, kanye na-Ahimeleki,Letinye tincwadzi tekucala titsi “Abimeleki” umsa wa-Abiyatha, bona babebaphristi, Shavsha yena angumabhalane. 17
18:17
1 Khos. 1:38
Bhenaya, umsa waJehoyada, abephetse emaKherethi nemaPhelethi;“emaKherethi nemaPhelethi” nome “bogadzi baDavide” emadvodzana aDavide wona abebeluleki lababesingatsa inkhosi.“beluleki lababesingatsa inkhosi” nome “liqoqo” nome “baphristi”