Siswati 1996 (SWA96)
16

161

16:1
2 Sam. 6:17
1 Khr. 15:1
Libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu baliletsa balibeka ekhatsi ethendeni Davide labelakhele lona, base banikela ngeminikelo yekushiswa nangeminikelo yebudlelwane“yebudlelwane” nome “yekuthula” kuNkulunkulu. 2
16:2
Num. 6:23
Watsi kube Davide acedze kwenta iminikelo yekushiswa neminikelo yebudlelwane,“yebudlelwane” nome “yekuthula” wabe sewubusisa bonkhe bantfu egameni laSimakadze. 3Wesuka lapho wanika wonkhe longum-Israyeli, lomdvuna nalomsikati, sinkhwa nelicebelengwane lemasundvu,“nelicebelengwane lemasundvu” nome “nelucetu lwenyama letfosiwe” nelicebelengwane lemagelebisi lomisiwe.

4Wakhetsa labanye bemaLevi kutsi bakhonte embikwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze, bancuse, babonge babuye badvumise Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli: 5Asafa abengumholi wabo lomkhulu, wesibili kunguZakhariya, bese kuba boJeyiyeli, naShemiramothi, naJehiyeli, naMathithiya, na-Eliyabe, naBhenaya, na-Obedi Edomu kanye naJeyiyeli. Bekufanele badlale emalire nemahabhu, bese kutsi Asafa adlale emasimbali. 6BoBhenaya naJahaziyeli labebabaphristi bona babefanele bashaye emacilongo njalo nje ngetikhatsi letitsite embikwelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu.

Ingoma yekudvumisa

(Hla. 105:1-15; 96:1-13; 106:1,47-48)

7Ngalelo langa Davide wacala kunika Asafa kanye nalawa lamanye emaLevi kutsi ahlabele lengoma yekudvumisa kuSimakadze, letsi:

8

16:8
Hla. 105:1
Isa. 12:4
“Bongani Simakadze,

nibite libito lakhe,

nimemetele tento takhe

emkhatsini wetive.

9Hlabelani kuye, nimdvumise,

nibalise ngetimangaliso takhe tonkhe.

10Tibongeni ngeLibito lakhe lelingcwele,

atijabule tinhlitiyo talabafuna Simakadze.

11Funani Simakadze longemandla enu,Nome “nemandla akhe”

nifunisise buso bakhe onkhe emalanga.

12

16:12
Dut. 26:8
Khumbulani timanga takhe latentile,

nikhumbule netimangaliso takhe,

kanye netehlulelo temlomo wakhe,

13nine titukulwane ta-Israyeli,

inceku yakhe,

nine madvodzana aJakobe,

labakhetsiwe bakhe.

14“Yena Simakadze unguNkulunkulu wetfu,

tehlulelo takhe tisemhlabeni wonkhe.

15UyasikhumbulaNgesiHebheru “Khumbulani” sivumelwane sakhe

phakadze naphakadze,

livi layala ngalo uyalikhumbulaNome “kutsi nilikhumbule”

titukulwane ngetitukulwane.

16

16:16
Gen. 15:18
17:1
22:16
26:2
Luk. 1:72
Sivumelwane lasenta na-Abrahama,

sifungo sakhe ku-Isaka,

17wasicinisa kuJakobe,

saba ngumtsetfo,

ku-Israyeli saba sivumelwane saphakadze.

18

16:18
Gen. 13:15
28:13
35:12
Watsi: ‘Wena ngiyakupha live laseKhenani

leliyawuba sabelo lesilifa lakho.’

19“Babesembalwa ngesibalo,

yebo, babeseyingcosana,

futsi batihambi kulelo live.

20Bazula bandzindza etiveni ngetive,

besuka kulomunye umbuso beye kulomunye.

21

16:21
Gen. 12:17
20:3,7,18
Kodvwa akavumelanga muntfu kutsi abacindzetele,

ngenca yabo wajezisa ngisho emakhosi.

22Watsi:

‘Ningabatsintsi labagcotjiwe bami,

ningacali nilimate baphrofethi bami.’

23

16:23
Hla. 96:1
“Hlabelani kuSimakadze,

mhlaba wonkhe,

memetelani insindziso yakhe imihla ngemihla.

24Vakalisani bukhosi bakhe etiveni,

tento takhe letimangalisako

nitimemetele etiveni tonkhe.

25

16:25
Eks. 15:11
Hla. 86:8
Ngobe mkhulu Simakadze,

ufanele kudvunyiswa kakhulu,

ufanele kwesatjwa kunabo bonkhe bonkulunkulu.

26Ngobe bonkhe bonkulunkulu betive batithico,

kodvwa nguSimakadze lowenta emazulu.

27Ludvumo nebukhosi kusembikwakhe,

emandla nenjabulo

kusendlini yakhe lengcwele.

28“Nikani Simakadze,

nine mindeni yetive,

nikani Simakadze

ludvumo nemandla.

29

16:29
Hla. 29:1
Nikani Simakadze

ludvumo lolufanele libito lakhe,

ngenani embikwakhe,

niletse kuye umnikelo.

Khotsamani nikhuleke kuSimakadze,

lowembetse bungcwele bakhe.Nome “nembatse bungcwele”

30“Tfutfumelani embikwakhe, mhlaba wonkhe!

Yebo, umhlaba usinyisiwe,

ungeke utanyatanyiswe.

31

16:31
Hla. 97:1
Jabulani mazulu,

tsakasa nawe mhlaba,

tjelani tive nitsi:

‘Simakadze uyabusa!’

32

16:32
Hla. 98:7
Akubhodle lwandle nako konkhe lokukulo.

Emadlelo akajabule nako konkhe lokukuwo.

33Tihlahla telihlatsi tiyakuhlabela,

tiyakuhlatjeliswa yinjabulo embikwaSimakadze,

ngobe yena uyeta kutakwehlulela umhlaba.

34

16:34
Hla. 106:1
107:1
118:1
136:1
“Bongani Simakadze,

ngobe ulungile,

nemusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

35

16:35
Hla. 106:47
Khalani kuye nitsi: ‘Sisindzise,

Nkulunkulu longuMsindzisi wetfu,

sibutse usikhulule etiveni,

kuze sibonge Libito lakho lelingcwele,

kuze sigungubale ngeludvumo lwakho.’

36

16:36
Hla. 41:13
72:18
Akabongwe Simakadze,

Nkulunkulu wema-Israyeli,

kusukela phakadze kuze kube phakadze!”

Sonkhe sive satsi: “Amen!” sadvumisa Simakadze.

Kukhonta Nkulunkulu eJerusalema naseGibeyoni

37Davide wesuka washiya Asafa kanye nebangani bakhe embikwelibhokisi lesivumelwane saSimakadze, kutsi atewukhonta njalonjalo njengekwesidzingo salelo nalelo langa. 38Waphindze washiya bo-Obedi Edomu kanye nalamadvodza labengema-68 labebambisene nawo ekukhonteni. Bo-Obedi Edomu, umsa waJeduthuni, naHosa babebomahlalesangweni.

39

16:39
1 Khos. 3:4
1 Khr. 21:9
2 Khr. 1:3
Davide washiya Sadoki, umphristi, kanye nebaphristi labenabo embikwelithende laSimakadze endzaweni lephakeme eGibeyoni, 40
16:40
Eks. 29:38
Num. 28:3
kutsi ayekwetfula umnikelo wekushiswa kuSimakadze elatini lemnikelo wekushiswa, njalo nje ekuseni nasentsambama ngekulandzela konkhe lokubhalwe emtsetfweni Simakadze lawunika ema-Israyeli. 41Lababenabo bekuboHemani, naJeduthuni kanye nalabanye lababekhetsiwe ngemabito abo bakhetselwe umsebenti wekubonga Simakadze, batsi: “Ngobe umusa wakhe ume kuze kube phakadze.” 42BoHemani naJeduthuni bona umsebenti wabo bekukushaya emacilongo, nemasimbali kanye nekudlala letinye tingubhu tekuhlabela ingoma lengcwele yekudvumisa. Emadvodzana aJeduthuni wona abema esangweni.

43

16:43
2 Sam. 6:19
Ngako bonkhe bahamba, ngulowo nalowo waya ekhaya lakhe, naDavide wabuyela ekhaya lakhe kutsi ayekubusisa umndeni wakhe.