Siswati 1996 (SWA96)
14

Lokwakwentiwa nguDavide eJerusalema

(2 Sam. 5:11-16)

141

14:1
2 Sam. 5:11
Hiramu, inkhosi yaseThire, watfumela titfunywa kuDavide, kanye netingodvo temsedari, nebacoti bematje kanye nebabati kutsi bayewumakhela sigodlo. 2Davide abati kutsi Simakadze sewumbeke kutsi abe yinkhosi yaka-Israyeli, nekutsi sewente umbuso wakhe waphumelela kakhulu ngenca yesive sakhe sema-Israyeli.

3EJerusalema Davide waphindze watsatsa labanye bafati, watala emadvodzana nemadvodzakati lamanyenti. 4

14:4
2 Sam. 5:13
1 Khr. 3:5
Lawa ngemabito ebantfwana latalelwa bona khona eJerusalema: boShamuwa, naShobabi, naNathani, naSolomoni, 5naJibhari, na-Elishuwa, na-Elpeleti, 6naNoga, naNefegi, naJafiya, 7na-Elishama, naBheliyada,“Bheliyada” nome “Eliyada” nome “Bhaliyada” na-Elifeleti.

Kwehlulwa kwemaFilisti

(2 Sam. 5:17-25)

8

14:8
2 Sam. 5:17
Atsi kube emaFilisti eve kutsi Davide sewugcotjwe kutsi abe yinkhosi etikwawo onkhe ema-Israyeli, esusa lomkhulu umkhankhaso wekuyamfuna, kodvwa Davide weva ngaloko, wabe sewuyawahlangabeta. 9EmaFilisti abesafike ahlasela Sigodzi semaRefa. 10Ngako Davide wabuta kuNkulunkulu, watsi: “Kufanele yini ngihambe kuyawuhlasela lamaFilisti? Utakuwanikela yini esandleni sami?”

Simakadze wamphendvula watsi: “Yebo, hamba, ngobe ngitawanikela esandleni sakho.”

11

14:11
Isa. 28:21
Ngako Davide kanye nemadvodza akhe wenyukela eBhali Pherasimu,“Bhali Pherasimu” kusho kutsi “Simakadze lobhidlitako” wafike walwa nawo, wawehlula. Wakhuluma watsi: “Nkulunkulu utibhidlite ngesandla sami watehlula titsa tami, watikhukhula njengekukhukhula kwazamcolo.” Ngako leyo ndzawo yetsiwa libito kwatsiwa yiBhali Pherasimu.“Bhali Pherasimu” kusho kutsi “Simakadze lobhidlitako” 12
14:12
Dut. 7:5,25
EmaFilisti abesabaleke ashiya bonkulunkulu bawo khona lapho, Davide wakhipha umyalo kutsi babashise ngemlilo.

13

14:13
2 Sam. 5:22
Aphindza emaFilisti eta atawuhlasela leso sigodzi. 14Ngako Davide waphindze wabuta kuNkulunkulu, Nkulunkulu wamphendvula watsi: “Ungenyukeli lapho, kodvwa watungelete ngemuva, bese uwahlasela ngembili kwetihlahla tebhalisamu. 15Utawutsi ungeva tigi tekushuca kwawo lena enhla nato letihlahla tebhalisamu, uphume uyewuhlasela, ngobe loko kutawube kusho kutsi Simakadze sewuhambe embili kuyawubulala emabutfo emaFilisti.” 16Ngako Davide wenta loko Nkulunkulu labemyale kutsi akwente, emaFilisti bawabulala yonkhe indlela kusukela eGibeyoni kuze kufike eGezeri.

17Ludvumo lwaDavide lwandza nawo onkhe lawo mave, naSimakadze wenta tonkhe tive tamesaba.