Siswati 1996 (SWA96)
13

Kusuka kwelibhokisi lesivumelwane eKhiriyathi Jeyarimu

(2 Sam. 6:1-11)

131

13:1
2 Sam. 6:1
Davide wakhuluma netindvuna takhe ngayinye ngayinye, tindvuna tetinkhulungwane, netemakhulu. 2Wakhuluma kulo lonkhe libandla lema-Israyeli, watsi: “Nakubonakala kukuhle kini, kantsi futsi nakuyintsandvo yaSimakadze Nkulunkulu wetfu, asitfumele livi kubo bonkhe besive sakitsi kuyo yonkhe imimango yaka-Israyeli, nakubaphristi kanye nakumaLevi labanawo emadolobheni abo lanemadlelo kutsi bete batekutihlanganisa natsi. 3Asilibuyise lapha kitsi libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu wetfu, ngobe asizange sibuteNome “asilinakanga” kulo,“kulo” nome “kuye” ngesikhatsi kusabusa Sawula.” 4Lonkhe lelo bandla lavumelana nalowo mbono, ngobe kwabonakala kulungile kubo bonkhe bantfu.

5

13:5
Josh. 13:3,5
Ngako Davide wahlanganisa onkhe ema-Israyeli, kusukela emfuleni iShihori, eGibhithe, kuze kuyewufika eLebo“Lebo” nome “ekungeneni” Hamathi, kuze atewulandza libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu eKhiriyathi Jeyarimu. 6
13:6
Josh. 15:9,60
Davide kanye nawo onkhe ema-Israyeli bahamba baya eBhala yakaJuda, eKhiriyathi Jeyarimu, kulandza libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu Simakadze, lobusela esihlalweni sebukhosi asemkhatsini wemakherubhi lasetikwelibhokisi lesivumelwane lelibitwa ngelibito lakhe.

7

13:7
1 Sam. 7:1
Libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu balitsatsa endlini ya-Abinadabi ngencola lensha, icondziswa bo-Uza na-Ahiyo. 8Davide kanye nawo onkhe ema-Israyeli babejabula bagidza ngawo onkhe emandla abo embikwaNkulunkulu ngetingoma, nangemahabhu, nangemalire, nangemafahlawane, nangemasimbali kanye nangemacilongo.

9Batsi kube befike ebaleni laKhidoni lekubhulela kolo, Uza welula sandla sakhe, entela kubamba libhokisi lesivumelwane, ngobe letinkhabi takhubatela. 10

13:10
Num. 4:15,19
1 Khr. 15:13
Lulaka lwaSimakadze lwamvutsela Uza, wamshaya, ngobe abesabambe lelibhokisi lesivumelwane. Ngako Uza wafa, wafela embikwaNkulunkulu.

11Davide wase uyatfukutsela, ngobe lulaka lwaSimakadze lwalwehlele etikwa-Uza. Kuze kube ngulamuhla loku leyo ndzawo seyabitwa ngekutsi yiPheresi Uza.“Pheresi Uza” kusho kutsi “lokwehlela Uza”

12Ngalelo langa Davide wesaba Nkulunkulu, wate wabuta watsi: “Pho, ngingaliletsa kanjani libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu lapha kami?” 13Ngako wangabe asalitsatsa kutsi ahambe nalo aye eJerusalema, Lidolobha laDavide. Esikhundleni saloko, walikhweshisa walibeka endlini ya-Obedi Edomu, waseGathi. 14Libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu lahlala nebaka-Obedi Edomu endlini yakhe tinyanga letintsatfu; Simakadze wawubusisa umndeni wakhe nako konkhe labenako.

14

Lokwakwentiwa nguDavide eJerusalema

(2 Sam. 5:11-16)

141

14:1
2 Sam. 5:11
Hiramu, inkhosi yaseThire, watfumela titfunywa kuDavide, kanye netingodvo temsedari, nebacoti bematje kanye nebabati kutsi bayewumakhela sigodlo. 2Davide abati kutsi Simakadze sewumbeke kutsi abe yinkhosi yaka-Israyeli, nekutsi sewente umbuso wakhe waphumelela kakhulu ngenca yesive sakhe sema-Israyeli.

3EJerusalema Davide waphindze watsatsa labanye bafati, watala emadvodzana nemadvodzakati lamanyenti. 4

14:4
2 Sam. 5:13
1 Khr. 3:5
Lawa ngemabito ebantfwana latalelwa bona khona eJerusalema: boShamuwa, naShobabi, naNathani, naSolomoni, 5naJibhari, na-Elishuwa, na-Elpeleti, 6naNoga, naNefegi, naJafiya, 7na-Elishama, naBheliyada,“Bheliyada” nome “Eliyada” nome “Bhaliyada” na-Elifeleti.

Kwehlulwa kwemaFilisti

(2 Sam. 5:17-25)

8

14:8
2 Sam. 5:17
Atsi kube emaFilisti eve kutsi Davide sewugcotjwe kutsi abe yinkhosi etikwawo onkhe ema-Israyeli, esusa lomkhulu umkhankhaso wekuyamfuna, kodvwa Davide weva ngaloko, wabe sewuyawahlangabeta. 9EmaFilisti abesafike ahlasela Sigodzi semaRefa. 10Ngako Davide wabuta kuNkulunkulu, watsi: “Kufanele yini ngihambe kuyawuhlasela lamaFilisti? Utakuwanikela yini esandleni sami?”

Simakadze wamphendvula watsi: “Yebo, hamba, ngobe ngitawanikela esandleni sakho.”

11

14:11
Isa. 28:21
Ngako Davide kanye nemadvodza akhe wenyukela eBhali Pherasimu,“Bhali Pherasimu” kusho kutsi “Simakadze lobhidlitako” wafike walwa nawo, wawehlula. Wakhuluma watsi: “Nkulunkulu utibhidlite ngesandla sami watehlula titsa tami, watikhukhula njengekukhukhula kwazamcolo.” Ngako leyo ndzawo yetsiwa libito kwatsiwa yiBhali Pherasimu.“Bhali Pherasimu” kusho kutsi “Simakadze lobhidlitako” 12
14:12
Dut. 7:5,25
EmaFilisti abesabaleke ashiya bonkulunkulu bawo khona lapho, Davide wakhipha umyalo kutsi babashise ngemlilo.

13

14:13
2 Sam. 5:22
Aphindza emaFilisti eta atawuhlasela leso sigodzi. 14Ngako Davide waphindze wabuta kuNkulunkulu, Nkulunkulu wamphendvula watsi: “Ungenyukeli lapho, kodvwa watungelete ngemuva, bese uwahlasela ngembili kwetihlahla tebhalisamu. 15Utawutsi ungeva tigi tekushuca kwawo lena enhla nato letihlahla tebhalisamu, uphume uyewuhlasela, ngobe loko kutawube kusho kutsi Simakadze sewuhambe embili kuyawubulala emabutfo emaFilisti.” 16Ngako Davide wenta loko Nkulunkulu labemyale kutsi akwente, emaFilisti bawabulala yonkhe indlela kusukela eGibeyoni kuze kufike eGezeri.

17Ludvumo lwaDavide lwandza nawo onkhe lawo mave, naSimakadze wenta tonkhe tive tamesaba.

15

Emalungiselelo ekuletfwa kwelibhokisi lesivumelwane eJerusalema

151

15:1
2 Sam. 6:17
1 Khr. 16:1
Emvakwekuba Davide asatakhele tindlu takhe eDolobheni laDavide, wabe sewulungisa indzawo yekubeka libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu, wadzimate wemisa lithende lekulifaka ekhatsi. 2
15:2
Num. 4:15
Davide wakhuluma watsi: “Kute nome munye ngaphandle kwemaLevi lekufanele etfwale libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu, ngobe ngawo lakhetfwa nguSimakadze kutsi amkhonte ngaleyo nkonzo phakadze naphakadze.”

3Davide wahlanganisa onkhe ema-Israyeli eJerusalema kutsi aletse lelibhokisi lesivumelwane saSimakadze kulendzawo labesayilungiselele lona. 4Wabita wahlanganisa titukulwane taka-Aroni kanye nemaLevi:

5Lababetitukulwane takaKhohati, bekungu-Uriyeli, umholi, netihlobo letatili-120.

6Lababetitukulwane takaMerari, bekungu-Asaya, umholi, netihlobo letatingema-220.

7Lababetitukulwane takaGeshoni,NgesiHebheru “Geshomu” uke abitwe ngekutsi “Geshoni” bekunguJoweli, umholi, netihlobo letatili-130.

8Lababetitukulwane taka-Elisafani, bekunguShemaya, umholi, netihlobo letatingema-200.

9Lababetitukulwane takaHebroni, bekungu-Eliyeli, umholi, netihlobo letatingema-80.

10Lababetitukulwane taka-Uziyeli, bekungu-Aminadabi, umholi, netihlobo letatili-112.

11Davide wabita Sadoki na-Abiyatha, baphristi, nemaLevi: Bo-Uriyeli, na-Asaya, naJoweli, naShemaya, na-Eliyeli, na-Aminadabi. 12

15:12
Eks. 19:10
Wakhuluma kubo watsi: “Nine nibaholi bemindeni yemaLevi. Ngini nalamanye emaLevi lekufanele nitihlambulule nibe ngcwele, bese niletsa lelibhokisi lesivumelwane saSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, nilimikise kulendzawo lesengiyilungiselele lona. 13
15:13
2 Sam. 6:6
1 Khr. 13:10
Kungobe nine, maLevi, anilenyusanga kwekucala, ngako-ke Simakadze wasitfukutselela ngaleso sikhatsi. Asizange sike sibute kuSimakadze kutsi singakwenta kanjani njengobe kubhaliwe.”

14Baphristi nemaLevi batihlambulula kutsi batekwenyusa libhokisi lesivumelwane saSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli. 15

15:15
Eks. 25:14
Num. 7:9
EmaLevi etfwala lelibhokisi lesivumelwane ngetimboko emahlombe awo, njengobe Mosi abekhulumile ngekwemyalo waSimakadze. 16Davide watjela baholi bemaLevi kutsi bakhetse bantfu nebahlabeli kutsi batewuhlabela tingoma tekujabula, baphekeletelwa ngimintjingozi: emalire, nemahabhu kanye nemasimbali.

17Ngako emaLevi akhetsa boHemani, umsa waJoweli; kubomnakabo akhetsa Asafa, umsa waBherekhiya; kubomnakabo emaMerari akhetsa Ethani, umsa waKhushaya; 18kwatsi emvakwabo kwalandzela bomnakabo: boZakhariya,Linyenti letincwadzi tesiHebheru titsi “Zakhariya, indvodzana, kanye” nome “Zakhariya naBheni kanye” naJaziyeli, naShemiramothi, naJehiyeli, na-Uni, na-Eliyabe, naBhenaya, naMaseya, naMathithiya, na-Elifelehu, naMikneya, na-Obedi Edomu kanye naJeyiyeli, bomahlalesangweni.NgesiHebheru “Jeyiyeli na-Azaziya”

19Bahlabeli boHemani, na-Asafa kanye na-Ethani bakhetselwa kudlala emasimbali elitfusi. 20BoZakhariya na-Aziyeli, naShemiramothi, naJehiyeli, na-Uni, na-Eliyabe, naMaseya kanye naBhenaya bona bakhetfwa kutsi babe bahlabeli bekudlala emalire ngekwe-alamothi,Kungahle kube ngemagama eluhlobo lwekuhlabela 21kantsi boMathithiya, na-Elifelehu, naMikneya, na-Obedi Edomu, naJeyiyeli kanye na-Azaziya bakhetfwa kutsi bona babe bahlabeli bekudlala emahabhu ngekwesishiminithi.Kungahle kube ngemagama eluhlobo lwekuhlabela 22Khenaniya, inhloko yemaLevi, wakhetselwa kutsi engamele lenkonzo yekuhlabela; leyo bekuyinkonzo yakhe, ngobe abenelikhono kulowo msebenti.

23BoBherekhiya na-Elkhana bona bakhetselwa kutsi babe bomahlalesangweni belibhokisi lesivumelwane. 24BoShebaniya, naJosafati, naNethaneli, na-Amasayi, naZakhariya, naBhenaya kanye na-Eliyezeri bona bekubaphristi lekwakufanele bashaye emacilongo embikwelibhokisi lesivumelwane saNkulunkulu. Bo-Obedi Edomu naJehiya nabo bakhetselwa kutsi babe bomahlalesangweni belibhokisi lesivumelwane.

Kumikiswa kwelibhokisi lesivumelwane eJerusalema

(2 Sam. 6:12-22)

25

15:25
2 Sam. 6:12
Ngako Davide, nebaholi bema-Israyeli, netindvuna tetinkhulungwane bahamba bayawutsatsa libhokisi lesivumelwane saSimakadze endlini ya-Obedi Edomu ngekujabula. 26Njengobe Nkulunkulu abesasite emaLevi labetfwele libhokisi lesivumelwane saSimakadze, kwahlatjwa tinkunzi letisikhombisa netihhanca letisikhombisa, tentiwa umhlatjelo. 27Davide abembetse umjiva lowawentiwe ngelineni lecolisakele, njengawo onkhe lamaLevi labetfwele libhokisi lesivumelwane saSimakadze, nanjengalabo bahlabeli, naKhenaniya labengamele lawo makwaya ekuhlabela; Davide abembetse nesidziya selineni. 28Ngako onkhe ema-Israyeli enyuka nelibhokisi lesivumelwane saSimakadze amemeta, ashaya timphondvo tetihhanca, nemacilongo, nemasimbali, ashaya ngisho nemalire nemahabhu.

29Latsi libhokisi lesivumelwane saSimakadze nalingena eDolobheni laDavide, Mikhali, indvodzakati yaSawula, wabukela avele ngelifasitelo. Watsi nakabona Davide, inkhosi, agidza agubha, wamedzelela enhlitiyweni yakhe.