Siswati 1996 (SWA96)
12

Balandzeli baDavide bekucala lababephuma esiveni sakaBhenjamini

121

12:1
1 Sam. 27:6
Lawa-ke ngemadvodza leta kuDavide eSikilagi, ngesikhatsi asadzingisiwe esuswa kuSawula, umsa waKhishi, labengulamanye labetingwazi letamsita emphini. 2
12:2
Khu. 20:16
Lamadvodza abehlome ngebutjoki, anelikhono lekunemba ngemicibisholo nangetidubulelo ngesekudla nome ngesancele. Bekungemadvodza elusendvo lwaSawula esive sakaBhenjamini:

3Bekubo-Ahiyezeri, sikhulu sabo, naJowashi, emadvodzana aShema waseGibeya; naboJeziyeli naPhelethi, emadvodzana a-Azmavethi; naBherakha, naJehu wase-Anathothi, 4na-Ishmaya waseGibeyoni, ingwazi emkhatsini walabangema-30, angumholi wabo labangema-30; naJeremiya, naJahaziyeli, naJohanani, naJozabadi waseGedera, 5na-Eluzayi, naJerimothi, naBeyaliya, naShemariya, naShefathiya waseHarifi, 6na-Elkhana, naJishiya, na-Azareli, naboJowezeri kanye naJashobeyamu besive sakaKhora; 7naJowela naZebadiya, emadvodzana aJerohamu waseGedori.

Balandzeli baDavide lababephuma esiveni sakaGadi

8Labanye besive sakaGadi bahlephuka balandzela Davide ngesikhatsi asenqabeni ehlane. Bekutingwazi letatinesibindzi, letatilungele kulwa imphi, tikwati ngisho nekubamba lihawu nesikhali. Buso bato bekubuso bemabhubesi, kantsi futsi tatigijima ngekushesha lokukhulu njengetinyamatane tetintsaba.

9Ezeri abesikhulu,

Obadiya elama yena ngesikhundla, wesitsatfu kungu-Eliyabe,

10Mishmana awesine, wesihlanu kunguJeremiya,

11Athayi bekawesitfupha, Eliyeli awesikhombisa,

12Johanani awesiphohlongo, Elzabadi awemfica,

13Jeremiya awelishumi, kutsi Makbanayi abe welishumi nanye.

14LamaGadi bekutindvuna temphi; lamanye abephetse emakhulu, kantsi lamanye abephetse tinkhulungwane. 15Ngawo lewela iJordane enyangeni yekucala ngesikhatsi isagcwele igola tintsetse, babaleka bonkhe labebakhe kuleto tigodzi, ngasemphumalanga nangasenshonalanga kwemfula.

Labanye balandzeli baDavide lababephuma kaBhenjamini nakaJuda

16Lamanye emadvodza akaBhenjamini newakaJuda eta kuDavide enqabeni yakhe. 17Davide waphuma wayawubahlangabeta, wafike wakhuluma kubo, watsi: “Nangabe nite lapha kimi ngekuthula kutengisita, ngitimisele kutihlanganisa nani. Kodvwa nangabe nitele kutangitsengisa etitseni tami ngesikhatsi tandla tami tisakhululekile ekulweni, shangatsi Nkulunkulu wabobabe angakubona loko, bese uyanehlulela.”

18

12:18
Khu. 6:34
2 Khr. 24:20
Luk. 24:49
1 Sam. 29:4
Moya wabe sewehlela ku-Amasayi, lowabe sewuyabekwa kutsi abe ngumholi walabangema-30, watsi:

“Davide, msa waJese, tsine sibakho! Sihambisana nawe! Imphumelelo! Nalabo labakusitako ababe nemphumelelo! Ngobe Nkulunkulu wakho utakusita.”

Davide wavele wabemukela, wababeka baba baholi bemabutfo akhe ekuhlasela.

Balandzeli baDavide lababephuma kaManase

19Lamanye emadvodza akaManase ahlephuka alandzela Davide ngesikhatsi ahamba nemaFilisti kuyakulwa nenkhosi Sawula. Empeleni yena nemadvodza akakhe akazange awasite emaFilisti, ngobe emvakwekuhlolisana, inkhosi yawo yavele yamcosha. Bakhuluma batsi: “Phela sitawubulawa sonkhe lapha, nakungenteka Davide abuyele enkhosini yakhe Sawula.” 20Ngesikhatsi Davide aya eSikilagi, emadvodza akaManase latihlanganisa naDavide nankha: Bekubo-Adna, naJozabadi, naJediyayeli, naMikhayeli, naJozabadi, na-Elihu kanye naSilethayi, lekwakubaholi bemabutfo etinkhulungwane kaManase. 21

12:21
1 Sam. 30:15
Basita Davide ekulweni nemabutfo labemhlasela, ngobe bonkhe babetingwazi letatinesibindzi, baba tindvuna temphi yakhe. 22Imihla nemalanga emadvodza abeta kutawusita Davide, waze waba nemphi lenkhulu lenemandla.Nome “njengemphi yaNkulunkulu”

Luhla lwemabutfo latihlanganisa naDavide

23

12:23
2 Sam. 5:1
1 Khr. 11:1
Lawa ngemanani emadvodza labehlomile eta kutawusita Davide eHebroni, kutsi atewumniketa umbuso waSawula, njengobe Simakadze abeshito:

24Bekungemadvodza akaJuda, labehlome ngemahawu nangetikhali, abeti-6 800 labelungele kulwa imphi;

25emadvodza akaSimeyoni, labetingwazi letatilungele kulwa imphi, abeti-7 100;

26emadvodza akaLevi, abeti-4 600,

27akanye naJehoyada, umholi wemndeni waka-Aroni, akakhe ati-3 700,

28naSadoki, libhungu lelaliyingwazi linesibindzi, akanye netindvuna takhe letatingema-22, temndeni wakabo;

29

12:29
2 Sam. 3:19
emadvodza akaBhenjamini, endlu yakaSawula, abeti-3 000, linyenti lawo lelake labambelela kuSawula kwate kwaba nguleso sikhatsi;

30emadvodza aka-Efrayimu, tingwazi letatinesibindzi letatidvume kakhulu etinsendweni takubo, abeti-20 800;

31emadvodza encenye yesive sakaManase, labebitwe ngemabito awo kutsi ete atewubeka Davide kutsi abe yinkhosi, abeti-18 000;

32emadvodza aka-Isakhari, labeticondza kahle tikhatsi, ati nekutsi Israyeli kufanele enteni, bekutikhulu letatingema-200, akanye nato tonkhe tinini tawo letatitiphetse;

33emadvodza akaZebuloni, emasotja labebokadzebona labelungele kulwa nganome nganguluphi luhlobo lwesikhali, eta kutawusita Davide nekumlalela ngayo yonkhe inhlitiyo yawo, abeti-50 000;

34emadvodza akaNaftali, tindvuna letatiyinkhulungwane, tikanye nemadvodza lati-37 000 lahlome ngemahawu nangetikhali;

35emadvodza akaDani, labelungele kulwa imphi, abeti-28 600;

36emadvodza aka-Asheri, emasotja labebokadzebona labelungele kulwa imphi, abeti-40 000;

37kusuka emphumalanga neJordane, emadvodza akaRubeni, newakaDani, kanye newencenye yesive sakaManase, labehlome ngato tonkhe tinhlobo tetikhali, abeti-120 000.

38Onkhe lamadvodza abetingwazi letatitinikelele kulwa emabutfweni. Eta eHebroni atimisele ngawo onkhe emandla kubeka Davide kutsi abe yinkhosi etikwa-Israyeli wonkhe. Onkhe lawa lamanye ema-Israyeli nawo abenamcondvo munye wekubeka Davide kutsi abe yinkhosi. 39Emadvodza ahlala naDavide emalanga lamatsatfu, adla, anatsa, ngobe imindeni yawo yayiwentele imiphako. 40Bomakhelwane babo kusuka ka-Isakhari, nakaZebuloni, nakaNaftali beta nabo baletsa kudla bakwetfwele ngetimbongolo, nangemakamela, nangeminyuzi kanye nangetinkhabi. Lokudla lekwakukunyenti bekungufulaha, nemacebelengwane emakhiwa, newemagelebisi lomisiwe, neliwayini, nemafutsa, netinkhomo kanye netimvu, ngobe kwaba nekujabula ka-Israyeli.