Siswati 1996 (SWA96)
10

Kutibulala kwaSawula

(1 Sam. 31:1-13)

101

10:1
1 Sam. 31:1
EmaFilisti alwa nema-Israyeli; ema-Israyeli abaleka, labanyenti basala bafile eNtsabeni iGilbowa. 2EmaFilisti abahlala emsileni boSawula nemadvodzana akhe. EmaFilisti abulala emadvodzana aSawula: boJonathani, na-Abinadabi, naMalkhi Shuwa. 3Imphi yashuba ngakuSawula, lababenemba ngebutjoki bamkhandza, bamhlaba ngemicibisholo.

4Sawula wakhuluma neludzibi lwakhe, watsi: “Khipha inkemba yakho ungicedzele, kungaze kufike labantfu labangasoki bangicedzele, ngihlazeke.”

Kodvwa loludzibi lwakhe lwalwesaba, lungeke lukwente loko; ngako Sawula watsatsa yakhe inkemba watiwisela kuyo, atibulala. 5Loludzibi lwatsi kube lubone kutsi Sawula sewufile, nalo lwawela enkembeni yalo, lwafa naye. 6Sawula nemadvodzana akhe omatsatfu, ngisho nayo yonkhe indlu yakhe, bafela ndzawonye.

7Onkhe ema-Israyeli labengasesigodzini atsi kube abone kutsi imphi seyibalekile nekutsi Sawula nemadvodzana akhe sebafile, esuka abaleka, ashiya emadolobha awo. EmaFilisti efika ahlala kuwo lawo madolobha.

8Kwatsi ngakusasa emaFilisti nasatewuhlubula letidvumbu talabafile, akhandza Sawula nemadvodzana akhe, bafele eNtsabeni iGilbowa. 9Amhlubula ajuba inhloko yakhe ayitsatsa kanye netikhali takhe, atfumela tigijimi kulo lonkhe lemaFilisti kumemetela lendzaba endlini yabonkulunkulu bawo nakubantfu bakubo. 10Afaka tikhali takhe ethempelini labonkulunkulu bawo, aphanyeka inhloko yakhe ethempelini laDagoni.

11Batsi kube bonkhe bantfu baseJabeshi Gileyadi beve ngako konkhe lokwase kwentiwe ngemaFilisti kuSawula, 12tonkhe tihlabani takhona tashuca tayakutsatsa letidvumbu taboSawula kanye nemadvodzana akhe batimikisa eJabeshi. Tase tingcwaba ematsambo abo ngaphansi kwesihlahla lesikhulu saseJabeshi, tazila emalanga lasikhombisa.

13

10:13
1 Sam. 15:10
28:7
Sawula wafa, ngobe abengaketsembeki kuSimakadze; akazange aligcine livi laSimakadze, wadzimate wayawufuna indlela nasesangomeni imbala, 14wangete wayibuta indlela kuSimakadze. Ngaleso sizatfu Simakadze wamnikela ekufeni, bukhosi wabunika Davide, umsa waJese.

11

Kubekwa kwaDavide kuba yinkhosi

(2 Sam. 5:1-10)

111

11:1
2 Sam. 5:1
1 Khr. 12:23
Tonkhe tive taka-Israyeli teta kuDavide eHebroni, tafike tatsi: “Tsine siyinyama yakho nengati yakho. 2
11:2
1 Sam. 13:14
18:5
19:8
Kadzeni, ngesikhatsi Sawula ayinkhosi, nguwe lowawuhola sive sema-Israyeli nasiyawulwa timphi. Simakadze Nkulunkulu wakho wakhuluma kuwe, watsi: ‘Wena utawuba ngumelusi wesive sami, ema-Israyeli, ube ngumbusi waso.’ ”

3

11:3
1 Sam. 16:13
Batsi kube befike bonkhe baholi bema-Israyeli enkhosini Davide eHebroni, wenta nabo sivumelwane eHebroni embikwaSimakadze; base bagcoba Davide kutsi abe yinkhosi yema-Israyeli, njengobe Simakadze abetsembisile ngaSamuweli.

Kwehlulwa kweJerusalema nguDavide

4

11:4
2 Sam. 5:6
Davide nesive sonkhe sema-Israyeli bashuca bacondza eJerusalema, lekwakuyiJebhusi. EmaJebhusi labehlala lapho 5akhuluma kuDavide atsi: “Ungeke ungenise lapha.” Noko, Davide wayitfumba inqaba yaseSiyoni, Lidolobha laDavide.

6Davide abekhulume watsi: “Lowo lotawuba wekucala kuhlasela emaJebhusi utawuba yindvuna.” Jowabe, umsa waSeruya, wenyuka kucala, ngako wavele waba yindvuna.

7Davide wangena wahlala kuleyo nqaba, ngako yabitwa ngekutsi Lidolobha laDavide. 8Lelidolobha walakha watungeleta lenqaba, kusukela etibebesini tekwentiwa“tibebesi tekwentiwa” nome “iMilo” nome “indzawo leyayigcwalisiwe” kuye kulolubondza lolutungeletile; loko kwenteka ngesikhatsi Jowabe asabuyisela lelo dolobha esimeni salo. 9Davide wachubeka waba nemandla kakhulu, ngobe Simakadze Somandla abenaye.

Tingwazi taDavide letatidvumile

(2 Sam. 23:8-39)

10

11:10
2 Sam. 23:8
Leti tinhloko tetingwazi taDavide letatidvumile, tona kanye nesive sonkhe sema-Israyeli, tabusekela kakhulu bukhosi bakhe, tabenta bandza nalo lonkhe live, njengobe Simakadze abetsembisile.

11

11:11
1 Khr. 27:2
Lolu luhla lwetingwazi taDavide letatidvumile: wekucala kwakungu-Jashobeyamu,Uke abitwe ngekutsi “Jashobu Bhali” nome “Joshebi Bashebethi” umHakhamoni, labeyindvuna yaLabatsatfu.“Labatsatfu” ngesiHebheru kutsi “labangema-30” Yena-ke wagwaza ngesikhali sakhe emadvodza langema-300, wawabulala onkhe emphini yinye.

12

11:12
1 Khr. 27:4
Wesibili kwakungu-Eleyazare, umsa waDodo, welusendvo lwaka-Ahohi, labengulomunye waletingwazi letintsatfu. 13AbenaDavide ePhasi Damimu ngesikhatsi emaFilisti ahlanganele khona kulwa imphi. Endzaweni lapho bekunensimi leyayigcwele ibhali, emabutfo ema-Israyeli awabalekela lamaFilisti. 14Kodvwa ema endzaweni yawo ekhatsi nekhatsi nensimi. Ayivikela, abulala lamaFilisti, Simakadze wanika ema-Israyeli kuncoba lokukhulu.

15

11:15
1 Sam. 22:1
Ngalelinye lilanga tingwazi letintsatfu kuleti letatingema-30 tehlela kuDavide edvwaleni lemgedze wase-Adulamu, emaFilisti asakambe eSigodzini semaRefa. 16Ngaleso sikhatsi Davide abesekhatsi enqabeni, kantsi libutfo lemaFilisti lona laliseBhetlehema. 17Davide wativela asomile, wase utsi: “Awu! Kube mane kungaba khona longangikhelela emanti ekunatsa; ngomele emanti asemtfonjeni longasesangweni laseBhetlehema!” 18Ngako letingwazi letintsatfu tesuka lapho tabhidla ticheme temabutfo emaFilisti ngenkhani taphumela ngale, taze tefika emtfonjeni longasesangweni laseBhetlehema, takha emanti, tabuya nawo kuDavide. Kodvwa Davide wala kuwanatsa lamanti, esikhundleni saloko wawatfululela embikwaSimakadze. 19Davide watsi: “Nkulunkulu akangavumi kutsi ngikwente loku! Kufanele yini kutsi nginatse ingati yalamadvodza latilahle ematsambo ngemphilo yawo?” Njengobe abetilahle ematsambo ngemphilo yawo ngekumkhelela lamanti, Davide akazange awanatse.

Nguleto-ke tento taletingwazi letintsatfu.

20Abishayi, umnakaboJowabe, abengumholi walaba labangema-30.“letingema-30” siHebheru sitsi “Labatsatfu” Wagwaza ngesikhali sakhe, alwa nemadvodza langema-300, wawabulala onkhe, waze wadvuma kakhulu njengaletingwazi letingema-30,“letingema-30” siHebheru sitsi “Labatsatfu” 21yena wadvunyiswa ngalokuphindvwe kwendlula leti letingema-30,“letingema-30” siHebheru sitsi “Labatsatfu” waze wabekwa waba yindvuna yato, lite nome yena abengakabalwa nalaba Labatsatfu.

22

11:22
1 Khr. 27:5
Bhenaya, umsa waJehoyada, waseKhabsiyeli, naye abengulomunye wetingwazi letatatiwa. Wenta tigemegeme letinyenti naye, njengekubulala kwakhe tingwazi letimbili letatatiwa takaMowabi.“tingwazi letimbili letatatiwa takaMowabi” nome “emawundlu lamabili emabhubesi labebuyele endzaweni yawo” Wake wehlela phansi emgodzini ngalelinye lilanga kunangcocwane, wafike wabulala libhubesi. 23Wabulala sichwaga lesikhulu saseGibhithe lesasingemamitha labengaba mabili nemasentimitha langema-30 budze. Nome lomGibhithe abephetse sikhali lesasingangelipulango lembongolo yemeluki esandleni sakhe, Bhenaya yena wamsukela aphetse simunya. Wahlutfula lesikhali esandleni salomGibhithe, wambulala ngaso lesikhali sakhe. 24Lobo kwaba buchawe baBhenaya, umsa waJehoyada. Naye wadvuma njengalaba labatsatfu labebatiwa kakhulu. 25Abehlonishwa kakhulu kunato tonkhe letingwazi letatingema-30, kodvwa yena akabalwanga kanye nalaba Labatsatfu. Davide wamenta indvuna yaleti letatisingatsa yena.

26

11:26
2 Sam. 2:18
1 Khr. 27:7
Letingwazi bekunguleti:

Asaheli, umnakaboJowabe,

na-Eli Hanani, umsa waDodo, waseBhetlehema,

27naboShama“Shama” ngesiHebheru “Shamothi” waseHarodi,“Harodi” nome “Harori”

aHelesi wasePhelethi,

28na-Ira, umsa wa-Ikheshi,

waseThekhowa,

na-Abiyezeri wase-Anathothi,

29naSibhekayi“Sibhekayi” siHebheru sitsi “Mebunayi” waseHusha, na-Ilayi

waka-Ahohi,

30naMaharayi waseNethofa, naHeledi,

umsa waBhana, waseNethofa,

31na-Ithayi, umsa waRibayi,

waseGibeya kulakaBhenjamini,

naBhenaya wasePhirathoni,

32naHurayi“Hurayi” nome “Hidayi” wasetihosheni

taseGashi,

na-Abiyalboni“Abiyalboni” nome “Abiyeli” wase-Abha,

33na-Azmavethi waseBhahurimu,

na-Eliyaba waseShalbimu,

34nemadvodzana aHashemu“Hashemu” nome “Jasheni” waseGizoni,

naJonathani, umsa waShage, waseHarari,

35na-Ahiyamu, umsa waSakhari,“Sakhari” nome “Sharari” waseHarari,

na-Elifali, umsa wa-Ure,

36naHeferi waseMekhera,

na-Ahiya wasePhelethi,

37naHesro waseKhameli,

naNarayi, umsa wa-Ezbayi,

38naJoweli, umnakaboNathani,

naMibhari, umsa waHagri,

39naSeleki, waka-Amoni,

naNaharayi waseBherothi,

labeludzibi lwaJowabe, umsa waSeruya,

40na-Ira waseJetheri,

naGarebi waseJetheri,

41

11:41
2 Sam. 11:3,6
na-Uriya, umHethi,

naZabadi, umsa wa-Ahilayi,

42na-Adina, umsa waShiza, wakaRubeni,

labesikhulu sebakaRubeni, akanye nalabangema-30,

43naHanana, umsa waMakha,

naJosafati, waseMitheni,

44a-Uziya wase-Ashtarothe,

naboShama, naJeyiyeli,

emadvodzana aHothami, wase-Aroyeri,

45naJediyayeli, umsa waShimri,

nemnakabo longuJoha, waseThisi,

46na-Eliyeli, waseMahavi,

naboJeribayi

naJoshaviya,

emadvodzana a-Elnamu,

na-Jithma, wakaMowabi,

47nabo-Eliyeli, na-Obedi kanye

naJasiyeli waseSobha.

12

Balandzeli baDavide bekucala lababephuma esiveni sakaBhenjamini

121

12:1
1 Sam. 27:6
Lawa-ke ngemadvodza leta kuDavide eSikilagi, ngesikhatsi asadzingisiwe esuswa kuSawula, umsa waKhishi, labengulamanye labetingwazi letamsita emphini. 2
12:2
Khu. 20:16
Lamadvodza abehlome ngebutjoki, anelikhono lekunemba ngemicibisholo nangetidubulelo ngesekudla nome ngesancele. Bekungemadvodza elusendvo lwaSawula esive sakaBhenjamini:

3Bekubo-Ahiyezeri, sikhulu sabo, naJowashi, emadvodzana aShema waseGibeya; naboJeziyeli naPhelethi, emadvodzana a-Azmavethi; naBherakha, naJehu wase-Anathothi, 4na-Ishmaya waseGibeyoni, ingwazi emkhatsini walabangema-30, angumholi wabo labangema-30; naJeremiya, naJahaziyeli, naJohanani, naJozabadi waseGedera, 5na-Eluzayi, naJerimothi, naBeyaliya, naShemariya, naShefathiya waseHarifi, 6na-Elkhana, naJishiya, na-Azareli, naboJowezeri kanye naJashobeyamu besive sakaKhora; 7naJowela naZebadiya, emadvodzana aJerohamu waseGedori.

Balandzeli baDavide lababephuma esiveni sakaGadi

8Labanye besive sakaGadi bahlephuka balandzela Davide ngesikhatsi asenqabeni ehlane. Bekutingwazi letatinesibindzi, letatilungele kulwa imphi, tikwati ngisho nekubamba lihawu nesikhali. Buso bato bekubuso bemabhubesi, kantsi futsi tatigijima ngekushesha lokukhulu njengetinyamatane tetintsaba.

9Ezeri abesikhulu,

Obadiya elama yena ngesikhundla, wesitsatfu kungu-Eliyabe,

10Mishmana awesine, wesihlanu kunguJeremiya,

11Athayi bekawesitfupha, Eliyeli awesikhombisa,

12Johanani awesiphohlongo, Elzabadi awemfica,

13Jeremiya awelishumi, kutsi Makbanayi abe welishumi nanye.

14LamaGadi bekutindvuna temphi; lamanye abephetse emakhulu, kantsi lamanye abephetse tinkhulungwane. 15Ngawo lewela iJordane enyangeni yekucala ngesikhatsi isagcwele igola tintsetse, babaleka bonkhe labebakhe kuleto tigodzi, ngasemphumalanga nangasenshonalanga kwemfula.

Labanye balandzeli baDavide lababephuma kaBhenjamini nakaJuda

16Lamanye emadvodza akaBhenjamini newakaJuda eta kuDavide enqabeni yakhe. 17Davide waphuma wayawubahlangabeta, wafike wakhuluma kubo, watsi: “Nangabe nite lapha kimi ngekuthula kutengisita, ngitimisele kutihlanganisa nani. Kodvwa nangabe nitele kutangitsengisa etitseni tami ngesikhatsi tandla tami tisakhululekile ekulweni, shangatsi Nkulunkulu wabobabe angakubona loko, bese uyanehlulela.”

18

12:18
Khu. 6:34
2 Khr. 24:20
Luk. 24:49
1 Sam. 29:4
Moya wabe sewehlela ku-Amasayi, lowabe sewuyabekwa kutsi abe ngumholi walabangema-30, watsi:

“Davide, msa waJese, tsine sibakho! Sihambisana nawe! Imphumelelo! Nalabo labakusitako ababe nemphumelelo! Ngobe Nkulunkulu wakho utakusita.”

Davide wavele wabemukela, wababeka baba baholi bemabutfo akhe ekuhlasela.

Balandzeli baDavide lababephuma kaManase

19Lamanye emadvodza akaManase ahlephuka alandzela Davide ngesikhatsi ahamba nemaFilisti kuyakulwa nenkhosi Sawula. Empeleni yena nemadvodza akakhe akazange awasite emaFilisti, ngobe emvakwekuhlolisana, inkhosi yawo yavele yamcosha. Bakhuluma batsi: “Phela sitawubulawa sonkhe lapha, nakungenteka Davide abuyele enkhosini yakhe Sawula.” 20Ngesikhatsi Davide aya eSikilagi, emadvodza akaManase latihlanganisa naDavide nankha: Bekubo-Adna, naJozabadi, naJediyayeli, naMikhayeli, naJozabadi, na-Elihu kanye naSilethayi, lekwakubaholi bemabutfo etinkhulungwane kaManase. 21

12:21
1 Sam. 30:15
Basita Davide ekulweni nemabutfo labemhlasela, ngobe bonkhe babetingwazi letatinesibindzi, baba tindvuna temphi yakhe. 22Imihla nemalanga emadvodza abeta kutawusita Davide, waze waba nemphi lenkhulu lenemandla.Nome “njengemphi yaNkulunkulu”

Luhla lwemabutfo latihlanganisa naDavide

23

12:23
2 Sam. 5:1
1 Khr. 11:1
Lawa ngemanani emadvodza labehlomile eta kutawusita Davide eHebroni, kutsi atewumniketa umbuso waSawula, njengobe Simakadze abeshito:

24Bekungemadvodza akaJuda, labehlome ngemahawu nangetikhali, abeti-6 800 labelungele kulwa imphi;

25emadvodza akaSimeyoni, labetingwazi letatilungele kulwa imphi, abeti-7 100;

26emadvodza akaLevi, abeti-4 600,

27akanye naJehoyada, umholi wemndeni waka-Aroni, akakhe ati-3 700,

28naSadoki, libhungu lelaliyingwazi linesibindzi, akanye netindvuna takhe letatingema-22, temndeni wakabo;

29

12:29
2 Sam. 3:19
emadvodza akaBhenjamini, endlu yakaSawula, abeti-3 000, linyenti lawo lelake labambelela kuSawula kwate kwaba nguleso sikhatsi;

30emadvodza aka-Efrayimu, tingwazi letatinesibindzi letatidvume kakhulu etinsendweni takubo, abeti-20 800;

31emadvodza encenye yesive sakaManase, labebitwe ngemabito awo kutsi ete atewubeka Davide kutsi abe yinkhosi, abeti-18 000;

32emadvodza aka-Isakhari, labeticondza kahle tikhatsi, ati nekutsi Israyeli kufanele enteni, bekutikhulu letatingema-200, akanye nato tonkhe tinini tawo letatitiphetse;

33emadvodza akaZebuloni, emasotja labebokadzebona labelungele kulwa nganome nganguluphi luhlobo lwesikhali, eta kutawusita Davide nekumlalela ngayo yonkhe inhlitiyo yawo, abeti-50 000;

34emadvodza akaNaftali, tindvuna letatiyinkhulungwane, tikanye nemadvodza lati-37 000 lahlome ngemahawu nangetikhali;

35emadvodza akaDani, labelungele kulwa imphi, abeti-28 600;

36emadvodza aka-Asheri, emasotja labebokadzebona labelungele kulwa imphi, abeti-40 000;

37kusuka emphumalanga neJordane, emadvodza akaRubeni, newakaDani, kanye newencenye yesive sakaManase, labehlome ngato tonkhe tinhlobo tetikhali, abeti-120 000.

38Onkhe lamadvodza abetingwazi letatitinikelele kulwa emabutfweni. Eta eHebroni atimisele ngawo onkhe emandla kubeka Davide kutsi abe yinkhosi etikwa-Israyeli wonkhe. Onkhe lawa lamanye ema-Israyeli nawo abenamcondvo munye wekubeka Davide kutsi abe yinkhosi. 39Emadvodza ahlala naDavide emalanga lamatsatfu, adla, anatsa, ngobe imindeni yawo yayiwentele imiphako. 40Bomakhelwane babo kusuka ka-Isakhari, nakaZebuloni, nakaNaftali beta nabo baletsa kudla bakwetfwele ngetimbongolo, nangemakamela, nangeminyuzi kanye nangetinkhabi. Lokudla lekwakukunyenti bekungufulaha, nemacebelengwane emakhiwa, newemagelebisi lomisiwe, neliwayini, nemafutsa, netinkhomo kanye netimvu, ngobe kwaba nekujabula ka-Israyeli.