Siswati 1996 (SWA96)
11

Kubekwa kwaDavide kuba yinkhosi

(2 Sam. 5:1-10)

111

11:1
2 Sam. 5:1
1 Khr. 12:23
Tonkhe tive taka-Israyeli teta kuDavide eHebroni, tafike tatsi: “Tsine siyinyama yakho nengati yakho. 2
11:2
1 Sam. 13:14
18:5
19:8
Kadzeni, ngesikhatsi Sawula ayinkhosi, nguwe lowawuhola sive sema-Israyeli nasiyawulwa timphi. Simakadze Nkulunkulu wakho wakhuluma kuwe, watsi: ‘Wena utawuba ngumelusi wesive sami, ema-Israyeli, ube ngumbusi waso.’ ”

3

11:3
1 Sam. 16:13
Batsi kube befike bonkhe baholi bema-Israyeli enkhosini Davide eHebroni, wenta nabo sivumelwane eHebroni embikwaSimakadze; base bagcoba Davide kutsi abe yinkhosi yema-Israyeli, njengobe Simakadze abetsembisile ngaSamuweli.

Kwehlulwa kweJerusalema nguDavide

4

11:4
2 Sam. 5:6
Davide nesive sonkhe sema-Israyeli bashuca bacondza eJerusalema, lekwakuyiJebhusi. EmaJebhusi labehlala lapho 5akhuluma kuDavide atsi: “Ungeke ungenise lapha.” Noko, Davide wayitfumba inqaba yaseSiyoni, Lidolobha laDavide.

6Davide abekhulume watsi: “Lowo lotawuba wekucala kuhlasela emaJebhusi utawuba yindvuna.” Jowabe, umsa waSeruya, wenyuka kucala, ngako wavele waba yindvuna.

7Davide wangena wahlala kuleyo nqaba, ngako yabitwa ngekutsi Lidolobha laDavide. 8Lelidolobha walakha watungeleta lenqaba, kusukela etibebesini tekwentiwa“tibebesi tekwentiwa” nome “iMilo” nome “indzawo leyayigcwalisiwe” kuye kulolubondza lolutungeletile; loko kwenteka ngesikhatsi Jowabe asabuyisela lelo dolobha esimeni salo. 9Davide wachubeka waba nemandla kakhulu, ngobe Simakadze Somandla abenaye.

Tingwazi taDavide letatidvumile

(2 Sam. 23:8-39)

10

11:10
2 Sam. 23:8
Leti tinhloko tetingwazi taDavide letatidvumile, tona kanye nesive sonkhe sema-Israyeli, tabusekela kakhulu bukhosi bakhe, tabenta bandza nalo lonkhe live, njengobe Simakadze abetsembisile.

11

11:11
1 Khr. 27:2
Lolu luhla lwetingwazi taDavide letatidvumile: wekucala kwakungu-Jashobeyamu,Uke abitwe ngekutsi “Jashobu Bhali” nome “Joshebi Bashebethi” umHakhamoni, labeyindvuna yaLabatsatfu.“Labatsatfu” ngesiHebheru kutsi “labangema-30” Yena-ke wagwaza ngesikhali sakhe emadvodza langema-300, wawabulala onkhe emphini yinye.

12

11:12
1 Khr. 27:4
Wesibili kwakungu-Eleyazare, umsa waDodo, welusendvo lwaka-Ahohi, labengulomunye waletingwazi letintsatfu. 13AbenaDavide ePhasi Damimu ngesikhatsi emaFilisti ahlanganele khona kulwa imphi. Endzaweni lapho bekunensimi leyayigcwele ibhali, emabutfo ema-Israyeli awabalekela lamaFilisti. 14Kodvwa ema endzaweni yawo ekhatsi nekhatsi nensimi. Ayivikela, abulala lamaFilisti, Simakadze wanika ema-Israyeli kuncoba lokukhulu.

15

11:15
1 Sam. 22:1
Ngalelinye lilanga tingwazi letintsatfu kuleti letatingema-30 tehlela kuDavide edvwaleni lemgedze wase-Adulamu, emaFilisti asakambe eSigodzini semaRefa. 16Ngaleso sikhatsi Davide abesekhatsi enqabeni, kantsi libutfo lemaFilisti lona laliseBhetlehema. 17Davide wativela asomile, wase utsi: “Awu! Kube mane kungaba khona longangikhelela emanti ekunatsa; ngomele emanti asemtfonjeni longasesangweni laseBhetlehema!” 18Ngako letingwazi letintsatfu tesuka lapho tabhidla ticheme temabutfo emaFilisti ngenkhani taphumela ngale, taze tefika emtfonjeni longasesangweni laseBhetlehema, takha emanti, tabuya nawo kuDavide. Kodvwa Davide wala kuwanatsa lamanti, esikhundleni saloko wawatfululela embikwaSimakadze. 19Davide watsi: “Nkulunkulu akangavumi kutsi ngikwente loku! Kufanele yini kutsi nginatse ingati yalamadvodza latilahle ematsambo ngemphilo yawo?” Njengobe abetilahle ematsambo ngemphilo yawo ngekumkhelela lamanti, Davide akazange awanatse.

Nguleto-ke tento taletingwazi letintsatfu.

20Abishayi, umnakaboJowabe, abengumholi walaba labangema-30.“letingema-30” siHebheru sitsi “Labatsatfu” Wagwaza ngesikhali sakhe, alwa nemadvodza langema-300, wawabulala onkhe, waze wadvuma kakhulu njengaletingwazi letingema-30,“letingema-30” siHebheru sitsi “Labatsatfu” 21yena wadvunyiswa ngalokuphindvwe kwendlula leti letingema-30,“letingema-30” siHebheru sitsi “Labatsatfu” waze wabekwa waba yindvuna yato, lite nome yena abengakabalwa nalaba Labatsatfu.

22

11:22
1 Khr. 27:5
Bhenaya, umsa waJehoyada, waseKhabsiyeli, naye abengulomunye wetingwazi letatatiwa. Wenta tigemegeme letinyenti naye, njengekubulala kwakhe tingwazi letimbili letatatiwa takaMowabi.“tingwazi letimbili letatatiwa takaMowabi” nome “emawundlu lamabili emabhubesi labebuyele endzaweni yawo” Wake wehlela phansi emgodzini ngalelinye lilanga kunangcocwane, wafike wabulala libhubesi. 23Wabulala sichwaga lesikhulu saseGibhithe lesasingemamitha labengaba mabili nemasentimitha langema-30 budze. Nome lomGibhithe abephetse sikhali lesasingangelipulango lembongolo yemeluki esandleni sakhe, Bhenaya yena wamsukela aphetse simunya. Wahlutfula lesikhali esandleni salomGibhithe, wambulala ngaso lesikhali sakhe. 24Lobo kwaba buchawe baBhenaya, umsa waJehoyada. Naye wadvuma njengalaba labatsatfu labebatiwa kakhulu. 25Abehlonishwa kakhulu kunato tonkhe letingwazi letatingema-30, kodvwa yena akabalwanga kanye nalaba Labatsatfu. Davide wamenta indvuna yaleti letatisingatsa yena.

26

11:26
2 Sam. 2:18
1 Khr. 27:7
Letingwazi bekunguleti:

Asaheli, umnakaboJowabe,

na-Eli Hanani, umsa waDodo, waseBhetlehema,

27naboShama“Shama” ngesiHebheru “Shamothi” waseHarodi,“Harodi” nome “Harori”

aHelesi wasePhelethi,

28na-Ira, umsa wa-Ikheshi,

waseThekhowa,

na-Abiyezeri wase-Anathothi,

29naSibhekayi“Sibhekayi” siHebheru sitsi “Mebunayi” waseHusha, na-Ilayi

waka-Ahohi,

30naMaharayi waseNethofa, naHeledi,

umsa waBhana, waseNethofa,

31na-Ithayi, umsa waRibayi,

waseGibeya kulakaBhenjamini,

naBhenaya wasePhirathoni,

32naHurayi“Hurayi” nome “Hidayi” wasetihosheni

taseGashi,

na-Abiyalboni“Abiyalboni” nome “Abiyeli” wase-Abha,

33na-Azmavethi waseBhahurimu,

na-Eliyaba waseShalbimu,

34nemadvodzana aHashemu“Hashemu” nome “Jasheni” waseGizoni,

naJonathani, umsa waShage, waseHarari,

35na-Ahiyamu, umsa waSakhari,“Sakhari” nome “Sharari” waseHarari,

na-Elifali, umsa wa-Ure,

36naHeferi waseMekhera,

na-Ahiya wasePhelethi,

37naHesro waseKhameli,

naNarayi, umsa wa-Ezbayi,

38naJoweli, umnakaboNathani,

naMibhari, umsa waHagri,

39naSeleki, waka-Amoni,

naNaharayi waseBherothi,

labeludzibi lwaJowabe, umsa waSeruya,

40na-Ira waseJetheri,

naGarebi waseJetheri,

41

11:41
2 Sam. 11:3,6
na-Uriya, umHethi,

naZabadi, umsa wa-Ahilayi,

42na-Adina, umsa waShiza, wakaRubeni,

labesikhulu sebakaRubeni, akanye nalabangema-30,

43naHanana, umsa waMakha,

naJosafati, waseMitheni,

44a-Uziya wase-Ashtarothe,

naboShama, naJeyiyeli,

emadvodzana aHothami, wase-Aroyeri,

45naJediyayeli, umsa waShimri,

nemnakabo longuJoha, waseThisi,

46na-Eliyeli, waseMahavi,

naboJeribayi

naJoshaviya,

emadvodzana a-Elnamu,

na-Jithma, wakaMowabi,

47nabo-Eliyeli, na-Obedi kanye

naJasiyeli waseSobha.