Siswati 1996 (SWA96)
9

Bantfu lababuya ekutfunjweni

91

9:1
2 Sam. 24:9
2 Khos. 24:10
25:1
Bonkhe bantfu baka-Israyeli babalwa ngekwemindeni yabo, njengobe kubhaliwe encwadzini yemakhosi aka-Israyeli.

Sive sakaJuda sona sase sitfunjelwe eBhabhulona ngenca yekungetsembeki kwaso. 2Bekucala ekubuyeni nasekucabeni etindzaweni tabo emadolobheni abo kwakungema-Israyeli labebabantfu nje, nebaphristi, nemaLevi kanye netikhonti tasethempelini. 3

9:3
Neh. 11:4
Besive sakaJuda, nesakaBhenjamini, nesaka-Efrayimu kanye nesakaManase bona bahamba bayawuhlala eJerusalema:

4Kwakubo-Uthayi, umsa wa-Amihudi, umsa wa-Omri, umsa wa-Imri, umsa waBani, umtukulu waPheresi, umsa waJuda.

5Esiveni sakaShela labengumholi bekungu-Asaya, litubulo lakhe, akanye nalamanye emadvodzana akakhe.

6Esiveni sakaZera labengumholi bekunguJehuweli akanye nabomnakabo. Sebabonkhe bantfu besive sakaJuda babengema-690.

7Esiveni sakaBhenjamini bekunguSalu, umsa waMeshulamu, umsa waHodaviya, umsa waHasenuwa, 8na-Ibhiniya, umsa waJerohamu; na-Ela, umsa wa-Uzi, umsa waMikhri; naMeshulamu, umsa waShefathiya, umsa waRehuweli, umsa wa-Ibhiniya.

9Sebabonkhe bantfu besive sakaBhenjamini ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwabo bebangema-956. Onkhe lamadvodza abebaholi bemindeni yawo.

Baphristi lababehlala eJerusalema

10

9:10
Neh. 11:10
Baphristi lababehlala eJerusalema bekunguJedaya, naJehoyaribi, naJakhini, 11
9:11
1 Khr. 6:12
Neh. 11:11
na-Azariya, umsa waHilkiya, umsa waMeshulamu, umsa waSadoki, umsa waMerayothi, umsa wa-Ahitubi, labeyindvuna endlini yaNkulunkulu, 12na-Adaya, umsa waJerohamu, umsa waPhashuri, umsa waMalkhiya, naMasayi, umsa wa-Adiyeli, umsa waJazera, umsa waMeshulamu, umsa waMeshilemithi, umsa wa-Imeri.

13Baphristi lababebaholi bemindeni babeyi-1 760. Babenelikhono ekwenteni wonkhe umsebenti wasendlini yaNkulunkulu.

EmaLevi labehlala eJerusalema

14EmaLevi labehlala eJerusalema bekuboShemaya, umsa waHashubi, umsa wa-Azrikamu, umsa waHashabiya, umMerari; 15naBakbakhari, naHereshi, naGalali kanye naMathaniya, umsa waMikha, umsa waZikhri, umsa wa-Asafa; 16na-Obadiya, umsa waShemaya, umsa waGalali, umsa waJeduthuni, naBherekhiya, umsa wa-Asa, umsa wa-Elkhana, labehlala emitini yemaNethofa.

Bomahlalesangweni belithempeli lababehlala eJerusalema

17Bomahlalesangweni belithempeli lababehlala eJerusalema bekuboShalumi, na-Akhubi, naThalmoni, na-Ahimani kanye nabomnakabo. Shalumi abengumholi wabo. 18Bonkhe laba bebahlala ngaseSangweni LenkhosiBekulisango lelalingasemphumalanga nelithempeli inkhosi leyayivamise kungena ngalo lelingasemphumalanga, kuze kube ngulamuhla loku. Laba-ke bekubomahlalesangweni benkambu yemaLevi.

19Shalumi, umsa waKhore, umsa wa-Abiyasafa, umsa waKhora, kanye nabomahlalesangweni bemndeni wakhe, emaKhora, bona umsebenti wabo bekukugadza etimphundvwini telithende,“lithende” nome “lithempeli” njengakumavesi 21,23 njengobe naboyise umsebenti wabo bekukugadza lisango lekungena endlini yaSimakadze. 20Finehasi, umsa wa-Eleyazare, ekucaleni bekaphetse labomahlalesangweni, naSimakadze waba naye.

21Zakhariya, umsa waMeshelemiya, naye abengumahlalesangweni ekungeneni kwelisango lelithende lekuhlangana.

22

9:22
1 Sam. 9:9
Sebabonkhe labakhetselwa kuba bomahlalesangweni etimphundvwini kwaba ngemadvodza langema-212. Babhaliswa ngetitukulwane tabo emitini yabo lababehlala kuyo. Bekuyinkhosi Davide nemphrofethi Samuweli lebababeka kutsi babe tetsenjwa talowo msebenti. 23Bona kanye netitukulwane tabo babebekwe kutsi bagadze emasango endlu yaSimakadze, lekwakutsiwa lithende.“lithende” nome “lithempeli” njengakumavesi 21,23 24Labomahlalesangweni babebekwe kuyo yonkhe lemihlubulo lemine: ngasemphumalanga, nangasenshonalanga, nangasenyakatfo, nangaseningizimu. 25Bomnakabo lababesuka kulemiti yakubo babefika njalo nje kutawubambisana nabo kulemisebenti yekugadza ngemagema emalanga lasikhombisa. 26Kodvwa bomahlalesangweni labakhulu labane bemaLevi bona bebanikwe umsebenti wekunakekela emakamelo kanye nengcebo endlini yaNkulunkulu.

27Babefanele bahlale busuku bonkhe batungelete indlu yaNkulunkulu, ngobe phela bekufanele bayigadze; babephetse ngisho nesikhiya sekuyivula njalo nje ekuseni.

Lamanye emaLevi

28Umsebenti wemaLevi lamanye bekukuphatsa nekunakekela timphahla letatisetjentiswa ekukhonteni ethempelini. Letimphahla babetibala natingeniswa, baphindze batibale natikhishwa kuyawusetjentiswa. 29Lamanye emaLevi umsebenti wawo bekukuphatsa letinye timphahla letingcwele, nafulaha, neliwayini, nemafutsa emncumo, nemphepho kanye netinandzisi. 30

9:30
Eks. 30:35
Kodvwa kuhlanganisa tinandzisi bekungumsebenti webaphristi.

31UmLevi lekwakutsiwa nguMathithiya, indvodzana leyayilitubulo laShalumi, umKhora, yena umsebenti wakhe bekukubhaka sinkhwa semnikelo. 32

9:32
Lev. 24:5
Labanye bomnakabo bemaKhohati umsebenti wabo bekukulungisa sinkhwa semnikelo ngekusibeka etafuleni njalo nje ngeliSabatha.

33Labo lababebahlabeli, lababebaholi bemaLevi, babehlala emakamelweni elithempeli. Bayekeliswa nalena leminye imisebenti, ngobe babehlala balindzele kubitelwa emsebentini wabo ngaso sonkhe sikhatsi, emini nasebusuku.

34Lamadvodza abebaholi bemindeni yemaLevi, tonkhe tikhulu ngekwemlandvo weluhlanga lwekutalana kwato, bahlala eJerusalema.

Bokhokho netitukulwane tenkhosi Sawula

(1 Khr. 8:29-38)

35

9:35
1 Khr. 8:29
Jeyiyeli, uyise“uyise” loko kungasho “umholi wemmango” nome “indvuna yemphi” nome “umcambi” waGibeyoni, abehlala eGibeyoni. Libito lemkakhe bekunguMakha. 36Litubulo lakhe kungu-Abdoni, yena elanywa boSuri, naKhishi, naBhali, naNeri, naNadabi, 37naGedori, na-Ahiyo, naZakhariya kanye naMikilothi. 38Mikilothi abenguyise waShimeya. Nabo babehlala edvutane netihlobo tabo eJerusalema.

39

9:39
1 Sam. 14:49
Neri abenguyise waKhishi, Khishi anguyise waSawula, Sawula anguyise waboJonathani, naMalkhi Shuwa, na-Abinadabi kanye na-Eshbhali.“Eshbhali” uke abitwe ngekutsi “Ishboshethi” 40Indvodzana yaJonathani bekunguMeribhali,“Meribhali” uke abitwe ngekutsi “Mefiboshethi” uyise waMikha. 41Emadvodzana aMikha bekuboPhithoni, naMeleki, naThareya kanye na-Ahazi.SiHebheru site “kanye na-Ahazi” 42Ahazi abenguyise waJara, JaraLinyenti letincwadzi tesiHebheru titsi “Jara”, ku-1 Khr. 8:36 ubitwa ngekutsi “Jehoyada” anguyise wabo-Alemethi, na-Azmavethi, naZimri; Zimri abenguyise waMosa. 43Mosa abenguyise waBineya, Bineya anguyise waRefaya, Refaya anguyise wa-Eleyasa, Eleyasa anguyise wa-Aseli.

44Aseli abenemadvodzana lasitfupha, emabito awo bekubo-Azrikamu, naBokheru, na-Ishmayeli, naSheyariya, na-Obadiya kanye naHanana. Lawa-ke bekungemadvodzana a-Aseli.

10

Kutibulala kwaSawula

(1 Sam. 31:1-13)

101

10:1
1 Sam. 31:1
EmaFilisti alwa nema-Israyeli; ema-Israyeli abaleka, labanyenti basala bafile eNtsabeni iGilbowa. 2EmaFilisti abahlala emsileni boSawula nemadvodzana akhe. EmaFilisti abulala emadvodzana aSawula: boJonathani, na-Abinadabi, naMalkhi Shuwa. 3Imphi yashuba ngakuSawula, lababenemba ngebutjoki bamkhandza, bamhlaba ngemicibisholo.

4Sawula wakhuluma neludzibi lwakhe, watsi: “Khipha inkemba yakho ungicedzele, kungaze kufike labantfu labangasoki bangicedzele, ngihlazeke.”

Kodvwa loludzibi lwakhe lwalwesaba, lungeke lukwente loko; ngako Sawula watsatsa yakhe inkemba watiwisela kuyo, atibulala. 5Loludzibi lwatsi kube lubone kutsi Sawula sewufile, nalo lwawela enkembeni yalo, lwafa naye. 6Sawula nemadvodzana akhe omatsatfu, ngisho nayo yonkhe indlu yakhe, bafela ndzawonye.

7Onkhe ema-Israyeli labengasesigodzini atsi kube abone kutsi imphi seyibalekile nekutsi Sawula nemadvodzana akhe sebafile, esuka abaleka, ashiya emadolobha awo. EmaFilisti efika ahlala kuwo lawo madolobha.

8Kwatsi ngakusasa emaFilisti nasatewuhlubula letidvumbu talabafile, akhandza Sawula nemadvodzana akhe, bafele eNtsabeni iGilbowa. 9Amhlubula ajuba inhloko yakhe ayitsatsa kanye netikhali takhe, atfumela tigijimi kulo lonkhe lemaFilisti kumemetela lendzaba endlini yabonkulunkulu bawo nakubantfu bakubo. 10Afaka tikhali takhe ethempelini labonkulunkulu bawo, aphanyeka inhloko yakhe ethempelini laDagoni.

11Batsi kube bonkhe bantfu baseJabeshi Gileyadi beve ngako konkhe lokwase kwentiwe ngemaFilisti kuSawula, 12tonkhe tihlabani takhona tashuca tayakutsatsa letidvumbu taboSawula kanye nemadvodzana akhe batimikisa eJabeshi. Tase tingcwaba ematsambo abo ngaphansi kwesihlahla lesikhulu saseJabeshi, tazila emalanga lasikhombisa.

13

10:13
1 Sam. 15:10
28:7
Sawula wafa, ngobe abengaketsembeki kuSimakadze; akazange aligcine livi laSimakadze, wadzimate wayawufuna indlela nasesangomeni imbala, 14wangete wayibuta indlela kuSimakadze. Ngaleso sizatfu Simakadze wamnikela ekufeni, bukhosi wabunika Davide, umsa waJese.

11

Kubekwa kwaDavide kuba yinkhosi

(2 Sam. 5:1-10)

111

11:1
2 Sam. 5:1
1 Khr. 12:23
Tonkhe tive taka-Israyeli teta kuDavide eHebroni, tafike tatsi: “Tsine siyinyama yakho nengati yakho. 2
11:2
1 Sam. 13:14
18:5
19:8
Kadzeni, ngesikhatsi Sawula ayinkhosi, nguwe lowawuhola sive sema-Israyeli nasiyawulwa timphi. Simakadze Nkulunkulu wakho wakhuluma kuwe, watsi: ‘Wena utawuba ngumelusi wesive sami, ema-Israyeli, ube ngumbusi waso.’ ”

3

11:3
1 Sam. 16:13
Batsi kube befike bonkhe baholi bema-Israyeli enkhosini Davide eHebroni, wenta nabo sivumelwane eHebroni embikwaSimakadze; base bagcoba Davide kutsi abe yinkhosi yema-Israyeli, njengobe Simakadze abetsembisile ngaSamuweli.

Kwehlulwa kweJerusalema nguDavide

4

11:4
2 Sam. 5:6
Davide nesive sonkhe sema-Israyeli bashuca bacondza eJerusalema, lekwakuyiJebhusi. EmaJebhusi labehlala lapho 5akhuluma kuDavide atsi: “Ungeke ungenise lapha.” Noko, Davide wayitfumba inqaba yaseSiyoni, Lidolobha laDavide.

6Davide abekhulume watsi: “Lowo lotawuba wekucala kuhlasela emaJebhusi utawuba yindvuna.” Jowabe, umsa waSeruya, wenyuka kucala, ngako wavele waba yindvuna.

7Davide wangena wahlala kuleyo nqaba, ngako yabitwa ngekutsi Lidolobha laDavide. 8Lelidolobha walakha watungeleta lenqaba, kusukela etibebesini tekwentiwa“tibebesi tekwentiwa” nome “iMilo” nome “indzawo leyayigcwalisiwe” kuye kulolubondza lolutungeletile; loko kwenteka ngesikhatsi Jowabe asabuyisela lelo dolobha esimeni salo. 9Davide wachubeka waba nemandla kakhulu, ngobe Simakadze Somandla abenaye.

Tingwazi taDavide letatidvumile

(2 Sam. 23:8-39)

10

11:10
2 Sam. 23:8
Leti tinhloko tetingwazi taDavide letatidvumile, tona kanye nesive sonkhe sema-Israyeli, tabusekela kakhulu bukhosi bakhe, tabenta bandza nalo lonkhe live, njengobe Simakadze abetsembisile.

11

11:11
1 Khr. 27:2
Lolu luhla lwetingwazi taDavide letatidvumile: wekucala kwakungu-Jashobeyamu,Uke abitwe ngekutsi “Jashobu Bhali” nome “Joshebi Bashebethi” umHakhamoni, labeyindvuna yaLabatsatfu.“Labatsatfu” ngesiHebheru kutsi “labangema-30” Yena-ke wagwaza ngesikhali sakhe emadvodza langema-300, wawabulala onkhe emphini yinye.

12

11:12
1 Khr. 27:4
Wesibili kwakungu-Eleyazare, umsa waDodo, welusendvo lwaka-Ahohi, labengulomunye waletingwazi letintsatfu. 13AbenaDavide ePhasi Damimu ngesikhatsi emaFilisti ahlanganele khona kulwa imphi. Endzaweni lapho bekunensimi leyayigcwele ibhali, emabutfo ema-Israyeli awabalekela lamaFilisti. 14Kodvwa ema endzaweni yawo ekhatsi nekhatsi nensimi. Ayivikela, abulala lamaFilisti, Simakadze wanika ema-Israyeli kuncoba lokukhulu.

15

11:15
1 Sam. 22:1
Ngalelinye lilanga tingwazi letintsatfu kuleti letatingema-30 tehlela kuDavide edvwaleni lemgedze wase-Adulamu, emaFilisti asakambe eSigodzini semaRefa. 16Ngaleso sikhatsi Davide abesekhatsi enqabeni, kantsi libutfo lemaFilisti lona laliseBhetlehema. 17Davide wativela asomile, wase utsi: “Awu! Kube mane kungaba khona longangikhelela emanti ekunatsa; ngomele emanti asemtfonjeni longasesangweni laseBhetlehema!” 18Ngako letingwazi letintsatfu tesuka lapho tabhidla ticheme temabutfo emaFilisti ngenkhani taphumela ngale, taze tefika emtfonjeni longasesangweni laseBhetlehema, takha emanti, tabuya nawo kuDavide. Kodvwa Davide wala kuwanatsa lamanti, esikhundleni saloko wawatfululela embikwaSimakadze. 19Davide watsi: “Nkulunkulu akangavumi kutsi ngikwente loku! Kufanele yini kutsi nginatse ingati yalamadvodza latilahle ematsambo ngemphilo yawo?” Njengobe abetilahle ematsambo ngemphilo yawo ngekumkhelela lamanti, Davide akazange awanatse.

Nguleto-ke tento taletingwazi letintsatfu.

20Abishayi, umnakaboJowabe, abengumholi walaba labangema-30.“letingema-30” siHebheru sitsi “Labatsatfu” Wagwaza ngesikhali sakhe, alwa nemadvodza langema-300, wawabulala onkhe, waze wadvuma kakhulu njengaletingwazi letingema-30,“letingema-30” siHebheru sitsi “Labatsatfu” 21yena wadvunyiswa ngalokuphindvwe kwendlula leti letingema-30,“letingema-30” siHebheru sitsi “Labatsatfu” waze wabekwa waba yindvuna yato, lite nome yena abengakabalwa nalaba Labatsatfu.

22

11:22
1 Khr. 27:5
Bhenaya, umsa waJehoyada, waseKhabsiyeli, naye abengulomunye wetingwazi letatatiwa. Wenta tigemegeme letinyenti naye, njengekubulala kwakhe tingwazi letimbili letatatiwa takaMowabi.“tingwazi letimbili letatatiwa takaMowabi” nome “emawundlu lamabili emabhubesi labebuyele endzaweni yawo” Wake wehlela phansi emgodzini ngalelinye lilanga kunangcocwane, wafike wabulala libhubesi. 23Wabulala sichwaga lesikhulu saseGibhithe lesasingemamitha labengaba mabili nemasentimitha langema-30 budze. Nome lomGibhithe abephetse sikhali lesasingangelipulango lembongolo yemeluki esandleni sakhe, Bhenaya yena wamsukela aphetse simunya. Wahlutfula lesikhali esandleni salomGibhithe, wambulala ngaso lesikhali sakhe. 24Lobo kwaba buchawe baBhenaya, umsa waJehoyada. Naye wadvuma njengalaba labatsatfu labebatiwa kakhulu. 25Abehlonishwa kakhulu kunato tonkhe letingwazi letatingema-30, kodvwa yena akabalwanga kanye nalaba Labatsatfu. Davide wamenta indvuna yaleti letatisingatsa yena.

26

11:26
2 Sam. 2:18
1 Khr. 27:7
Letingwazi bekunguleti:

Asaheli, umnakaboJowabe,

na-Eli Hanani, umsa waDodo, waseBhetlehema,

27naboShama“Shama” ngesiHebheru “Shamothi” waseHarodi,“Harodi” nome “Harori”

aHelesi wasePhelethi,

28na-Ira, umsa wa-Ikheshi,

waseThekhowa,

na-Abiyezeri wase-Anathothi,

29naSibhekayi“Sibhekayi” siHebheru sitsi “Mebunayi” waseHusha, na-Ilayi

waka-Ahohi,

30naMaharayi waseNethofa, naHeledi,

umsa waBhana, waseNethofa,

31na-Ithayi, umsa waRibayi,

waseGibeya kulakaBhenjamini,

naBhenaya wasePhirathoni,

32naHurayi“Hurayi” nome “Hidayi” wasetihosheni

taseGashi,

na-Abiyalboni“Abiyalboni” nome “Abiyeli” wase-Abha,

33na-Azmavethi waseBhahurimu,

na-Eliyaba waseShalbimu,

34nemadvodzana aHashemu“Hashemu” nome “Jasheni” waseGizoni,

naJonathani, umsa waShage, waseHarari,

35na-Ahiyamu, umsa waSakhari,“Sakhari” nome “Sharari” waseHarari,

na-Elifali, umsa wa-Ure,

36naHeferi waseMekhera,

na-Ahiya wasePhelethi,

37naHesro waseKhameli,

naNarayi, umsa wa-Ezbayi,

38naJoweli, umnakaboNathani,

naMibhari, umsa waHagri,

39naSeleki, waka-Amoni,

naNaharayi waseBherothi,

labeludzibi lwaJowabe, umsa waSeruya,

40na-Ira waseJetheri,

naGarebi waseJetheri,

41

11:41
2 Sam. 11:3,6
na-Uriya, umHethi,

naZabadi, umsa wa-Ahilayi,

42na-Adina, umsa waShiza, wakaRubeni,

labesikhulu sebakaRubeni, akanye nalabangema-30,

43naHanana, umsa waMakha,

naJosafati, waseMitheni,

44a-Uziya wase-Ashtarothe,

naboShama, naJeyiyeli,

emadvodzana aHothami, wase-Aroyeri,

45naJediyayeli, umsa waShimri,

nemnakabo longuJoha, waseThisi,

46na-Eliyeli, waseMahavi,

naboJeribayi

naJoshaviya,

emadvodzana a-Elnamu,

na-Jithma, wakaMowabi,

47nabo-Eliyeli, na-Obedi kanye

naJasiyeli waseSobha.