Siswati 1996 (SWA96)
1

Kusukela ku-Adamu kuye ku-Abrahama

(Gen. 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)

11

1:1
Gen. 5:3
Adamu abenguyise waSethi, umsa waSethi kungu-Enoshi, 2wa-Enoshi kunguKhenani, waKhenani kunguMahalaleli, waMahalaleli kunguJaredi, 3waJaredi kungu-Enoki, wa-Enoki kunguMethusela, waMethusela kunguLameki, waLameki kunguNowa. 4
1:4
Gen. 9:18
Emadvodzana aNowaSiHebheru site lenkhulumo “Emadvodzana aNowa” bekuboShemi, naHhamu, naJafethi.

5

1:5
Gen. 10:2
Emadvodzana“Emadvodzana” kungasho “titukulwane” nome “tive” nome “balandzeli” aJafethi bekuboGomeri, naMagogi, naMadayi, naJavani, naThubali, naMesheki, naThirasi. 6Emadvodzana aGomeri bekubo-Ashkenazi, naRifathi,“Rifathi” letinye tincwadzi tekucala titsi “Difathi” naThogama. 7Emadvodzana aJavani bekubo-Elisha, naThashishi, nemaKhithi, nemaRodani.

8Emadvodzana aHhamu bekuboKushe, naGibhithe,“Gibhithe” nome “Misrayimi” naPhuti, naKhenani. 9Emadvodzana aKushe bekuboSeba, naHavila, naSabta, naRama, naSabtekha. Emadvodzana aRama bekuboSheba naDedani. 10Kushe abenguyise“uyise” nome “khokho”nome “umsunguli” waNimrodi lowakhula waba sichwaga lesasinemandla emhlabeni wonkhe. 11Gibhithe“Gibhithe” nome “Misrayimi” abenguyise“uyise” nome “khokho” nome “umsunguli” wemaLudi, nema-Anami, nemaLehabi, nemaNafethuhi, 12nemaPhathrusi, nemaKhasuluhi, nemaKhaftori, lapho kwadzabuka khona emaFilisti. 13Khenani abenguyise“uyise” nome “khokho” nome “umsunguli” waSidoni, litubulo lakhe, naHethi, 14nemaJebhusi, nema-Amori, nemaGirigashi, 15nemaHivi, nema-Akhi, nemaSini, 16nema-Avadi, nemaSemari, nemaHamathi.

17Emadvodzana aShemi bekubo-Elamu, na-Ashuri, na-Aphakshadi, naLudi, na-Aramu, na-Use, naHuli, naGetheri, naMesheki. 18Aphakshadi abenguyise waShela, Shela anguyise wa-Ebheri. 19Ebheri watala emadvodzana lamabili. Lomunye bekunguPhelegi,“Phelegi” kusho “kwehlukanisa” ngobe ngesikhatsi sakhe tive temhlaba tehlukana, lomunye bekunguJokthane. 20Jokthane abenguyise“uyise” nome “khokho” nome “umsunguli” wabo-Almodadi, naShelefi, naHasamavethi, naJera, 21naHadoramu, na-Uzali, naDikila, 22na-Obali,“Obali” nome “Ebali” na-Abimayeli, naSheba, 23na-Ofiri, naHavila, naJobabi. Bonkhe laba bekungemadvodzana aJokthane.

24

1:24
Gen. 11:10
Kutalana kwebantfu kusukela kuShemi kuye ku-Abrama, lokusho Abrahama, bekume kanje: bekunguShemi, na-Aphakshadi, naShela, 25na-Ebheri, naPhelegi,“Phelegi” kusho “kwehlukanisa” naRehu, 26naSerugi, naNahori, naThera, 27
1:27
Gen. 17:5
na-Abrahama lowabe sewubitwa ngekutsi ngu-Abrahama.

Titukulwane taka-Ishmayeli

(Gen. 25:12-16)

28

1:28
Gen. 16:15
21:2
Abrahama abenemadvodzana lamabili, bo-Isaka na-Ishmayeli. 29
1:29
Gen. 25:13
Emadvodzana a-Ishmayeli bekunguNebayothi, litubulo lakhe, naKhedari, na-Adbeli, naMibsamu, 30naMishma, naDuma, naMasa, naHadadi, naThema, 31naJeturi, naNafishi, naKhedema. Ngiwo lawo-ke emadvodzana a-Ishmayeli.

32

1:32
Gen. 25:2
Emadvodzana latalwa nguKhetura, singani sa-Abrahama, bekubo-Zimrani, naJokshane, naMedani, naMidiyani, na-Ishbaki, naShuwa. Emadvodzana aJokshane bekuboSheba naDedani. 33Emadvodzana aMidiyani bekubo-Efa, na-Eferi, naHanoki, na-Abida, na-Elda. Bonkhe laba bekuyintalelwane yaKhetura.

Titukulwane taka-Esawu

(Gen. 36:1-19)

34

1:34
Gen. 25:19
Abrahama abenguyise wa-Isaka. Isaka abenemadvodzana lamabili: bo-Esawu na-Israyeli. 35
1:35
Gen. 36:1
Emadvodzana a-Esawu bekubo-Elifazi, naRehuweli, naJewushe, naJalamu, naKhora. 36Emadvodzana a-Elifazi bekuboThemani, na-Omari, naSefo,“Sefo” letinye tincwadzi tesiHebheru titsi “Sefi” naGatamu, naKhenazi, naThimna, na-Amaleki. 37Emadvodzana aRehuweli bekuboNahathi, naZera, naShama, naMiza.

Takhamiti taka-Edomu tekucala

(Gen. 36:20-30)

38Emadvodzana aSeyiri bekuboLotani, naShobali, naSibeyoni, na-Ana, naDishoni, na-Eseri, naDishani. 39Emadvodzana aLotani bekuboHori naHemami. Thimna bekungudzadzewaboLotani. 40Emadvodzana aShobali bekubo-Alvani,“Alvani” letinye tincwadzi tesiHebheru titsi “Aliyani” naManahathi, na-Ebali, naShefi, na-Onamu. Emadvodzana aSibeyoni bekubo-Aya na-Ana. 41Umsa wa-Ana bekunguDishoni. Emadvodzana aDishoni bekuboHemdani,“Hemdani” letinye tincwadzi tesiHebheru titsi “Hamrani” na-Eshbani, na-Jithrani, naKherani. 42Emadvodzana a-Eseri bekuboBilhani, naZavani, na-Akhani.“Akhani” letinye tincwadzi tesiHebheru titsi “Jakani” Emadvodzana aDishani“Dishani” ngesiHebheru “Dishoni” bekubo-Use na-Arani.

Emakhosi aka-Edomu

(Gen. 36:31-43)

43Lawa ngemabito emakhosi labebusa eveni laka-Edomu kusengakabusi inkhosi ka-Israyeli:“Kusengakabusi inkhosi ka-Israyeli” nome “basengakabuswa yinkhosi baka-Israyeli.” Bela, umsa waBheyori, waba yinkhosi ka-Edomu; inhlokodolobha yakhe bekuyiDinihabha.

44Kwatsi kube kufe Bela, kwase kubekwa Jobabi, umsa waZera labewekutalwa eBhosra, waba yinkhosi emvakwakhe.

45Kwatsi kube kufe Jobabi, kwase kubekwa Hushamu waseveni lemaThemani kutsi abe yinkhosi emvakwakhe. 46Kwatsi kube kufe Hushamu, kwase kubekwa Hadadi, umsa waBedadi. Bedadi ngulona lowancoba emaMidiyani eveni lakaMowabi. Inhlokodolobha yakhe bekuyi-Avithi.

47Kwatsi kube kufe Hadadi, kwase kubekwa Samla waseMasrekha. 48Kwatsi kube kufe Samla, kwase kubekwa Shawula waseRehobothi ngasemfuleni.“ngasemfuleni” nome “ngaseMfuleni” mhlawumbe yiYufrathe

49Kwatsi kube kufe Shawula, kwase kubekwa Bhali Hanani, umsa wa-Akbori.

50Kwatsi kube kufe Bhali Hanani, kwase kubekwa Hadadi. Inhlokodolobha yakhe bekutsiwa yiPhayi,“Phayi” letinye tincwadzi tekucala titsi “Phawu” kantsi umkakhe bekunguMehethabeli, indvodzakati yaMatredi, indvodzakati yaMe Zahabe, 51naHadadi wafa.

Tikhulu taka-Edomu bekuboThimna, na-Alva, naJethethi, 52na-Oholibama, na-Ela, naPhinoni, 53naKhenazi, naThemani, naMibsari, 54naMagdiyeli, na-Iramu. Leti-ke bekutikhulu taka-Edomu.