Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
2

Kahlolo e lokileng ya Modimo

21Ka baka leo, wena motho ya ahlolang, leha o ka ba mang kapa mang, o hloka boitatolo, hobane ka ho ahlola ba bang, o a ikahlola, kaha wena ya ahlolang o ntse o etsa tsona tseo.Mat. 7:1
Luka 6:37
2Re tseba hore Modimo o ahlola ka nepo ba etsang tse jwalo. 3Jwale wena motho ya ahlolang ba bang ba etsang tse jwalo, empa o ntse o di etsa, na o hopola hore o tla phonyoha kahlolong ya Modimo? 4Kapa o nyedisa boholo ba mosa wa hae, le ba boiphapanyo ba hae, le ba mamello ya hae, hobane o sa tsebe hore mosa wa Modimo o o isa pakong?

5Empa ka baka la bothata ba pelo ya hao e sa bakeng, o ikekeletsa kgalefo mohla letsatsi leo ka lona Modimo a tla bonahatsa kgalefo ya hae le kahlolo ya hae e lokileng. 6Modimo o tla putsa e mong le e mong ho ya ka diketso tsa hae.Pes. 62:13
Mae. 24:12
7Ba batlang tlotla le hlompho le ho se shwe, ka ho tiisetsa ho etsa tse lokileng, o tla ba nea bophelo bo sa feleng. 8Empa ba ithatang bobona, ba sa lateleng nnete, ba mpang ba latela bokgopo, ba tla putswa ka kgalefo le bohale. 9Matshwenyeho le mahlomola a tla tlela motho ka mong ya etsang bobe, Mojuda pele, le yena moditjhaba. 10Empa tlotla, le hlompho, le kgotso e tla ba tsa e mong le e mong ya etsang tse lokileng, Mojuda pele, le yena moditjhaba. 11Modimo ha a ye ka tshobotsi.Dipo. 10:17

12Bohle ba sitilweng ba sa tsebe Molao wa Moshe, ba tla timela ba ntse ba sa tsebe Molao oo, empa bohle ba sitilweng ba ntse ba tseba Molao wa Moshe, ba tla ahlolwa ka Molao oo. 13Ba lokileng pela Modimo hase ba utlwang Molao ka ditsebe feela, empa ba phethang Molao ke bona ba tla lokafatswa. 14Ha baditjhaba ba sa tsebeng Molao wa Moshe, ba phetha ditaelo tsa Molao ka bobona, bona bao ba sa tsebeng Molao wa Moshe, molao wa bona ke bona ka sebele. 15Ba bontsha hore mesebetsi ya Molao e ngotswe dipelong tsa bona; matswalo a bona a ntse a ba pakela, ha mehopolo ya bona e ba qosa kapa e ba emela. 16Ho ya ka molaetsa o molemo, oo ke o bolelang, ho tla ba jwalo mohla letsatsi leo ka lona Modimo a ahlolang diphiri tsa batho ka Jesu Kreste.

Bajuda le Molao

17Jwale wena ya bitswang Mojuda, o tshepile Molao, o ithorisa ka Modimo, 18o tseba thato ya hae, o tseba ho kgetha tse fetisang ka bohlokwa, kaha o rutilwe Molao. 19O ikgodisitse hore o motsamaisi wa difofu, lesedi la ba lefifing, 20morupedi wa dithoto, moruti wa ba esong ho be le kutlwisiso, le hore o fumane tsebo le nnete yohle Molaong. 21Wena ya rutang ba bang, na o a ithuta? Wena ya bolelang hore ho se ke ha utsuwa, na ha o utswe? 22Wena o reng ho se ke ha fejwa, na ha o febe? Wena ya nyonyang medimo ya bohata, na ha u utswe tsa ditempele? 23Wena ya ithorisang ka Molao, na ha o hlompholle Modimo ka ho tlola Molao oo? 24Lebitso la Modimo le nyefolwa hara ditjhaba ka baka la lona, jwalokaha ho ngotswe.Esa. 52:5

25Efela lebollo le na le thuso ha o boloka Molao, empa ha o itlwaeditse ho tlola Molao, ho bolla ha hao ho tshwana le boqai. 26Ha leqai le boloka ditaelo tsa Molao, na leqai leo le ke ke la nkwa le bolotse? 27Ha leqai leo le phetha Molao, le tla o ahlola, wena ya itlwaeditseng ho tlola Molao, leha o ntse o ena le buka ya Molao, mme o bile o bolotse.

28Hantlentle Mojuda wa nnete hase eo e leng yena ka tshobotsi, esita le lebollo la nnete hase letshwao le ka bonwang nameng, 29empa Mojuda wa nnete ke eo e leng yena ka pelong, le lebollo la nnete ke la pelo. Lona ke mosebetsi wa Moya o Halalelang, e seng taba ya buka ya Molao feela. Thoriso ya hae e tswa ho Modimo, e seng ho batho.Dipo. 30:6

3

31Ha ho le jwalo, Mojuda o feta moditjhaba ka eng? Ka tse ngata. Kapa molemo wa lebollo ke ofe? 2E mengata. Haholoholo ke hobane Bajuda ba tshepetswe ho boloka dipolelo tsa Modimo.

3Jwale haeba ba bang ba sa ka ba tshepahala, na ho se tshepahale hoo ha bona ho ka fedisa ho tshepahala ha Modimo? 4Le kgale! Batho bohle ba leshano, athe Modimo o na le nnete, jwalokaha ho ngotswe ka yena, ho thwe:

“O tla fumanwa o lokile

dipolelong tsa hao,

o tla hlola nyewe ha o qoswa.”Pes. 51:6

5Empa ha ho se loke ha rona ho totobatsa ho loka ha Modimo, re tla reng? Na Modimo ha a na toka ha a re otla? Ke bua ka mokgwa wa batho. 6Le kgale! Ho seng jwalo, Modimo a ka ahlola lefatshe jwang? 7Empa haeba ka leshano la ka, nnete ya Modimo e bonahala ho feta, mme hona ho mo tlotlisa, ke ka baka lang ha ke ntse ke ahlolwa jwaloka moetsadibe? 8Na ha ho molemo hore re etse bobe, e le hore tse molemo di tle di hlahe, jwalokaha ba bang ba re etseletsa, ka ho re re rialo? Bona ba lokelwa ke kahlolo.

Ha ho ya lokileng

9Jwale? Na re feta ba bang? Le hanyenyane! Re se re bontshitse hore Bajuda le baditjhaba, bohle ba matleng a sebe, 10jwalokaha ho ngotswe, ho thwe:

“Ha ho le ya mong ya lokileng,

11ha ho ya utlwisisang,

ha ho ya batlang Modimo;

12bohle ba kgelohile,

kaofela ha ba na thuso;

ha ho ya etsang ho lokileng,

leha a le mong.Pes. 14:1-3
53:2-4

13Mmetso ya bona ke lebitla

le ahlamileng,

ba bolela leshano

ka maleme a bona,

mahloko a marabe

a tswa melomong ya bona,Pes. 5:10
140:4

14lehano la bona le tletse mahlapa

le tse babang;Pes. 10:7

15maoto a bona a bobebe

ha ba ya tsholla madi,

16tshenyeho le bosoto

di mehlaleng ya bona,

17mme tsela e isang kgotsong,

ha ba e tsebe.Esa. 59:7,8
Mae. 1:16

18Ho tshaba Modimo,

ha ho yo ho bona.”Pes. 36:2

19Jwale re tseba hore tsohle tseo Molao wa Moshe o di bolelang, o di bolella ba leng tlasa Molao oo, hore ho se be ya ka itatolang, mme lefatshe lohle le tle le be tlasa kahlolo ya Modimo. 20Ka baka leo, ha ho motho ya ka lokafatswang pela Modimo ka ho phetha Molao, hobane ke ka Molao re nang le tsebo e tletseng ya sebe.Pes. 143:2
Bag. 2:16

Modimo o lokafatsa ya dumelang

21Empa jwale ho lokafatswa ke Modimo ho bonahaditswe e le ho sa itshetleheng ka Molao; hona ho pakwa ke Molao le Baporofeta.Bar. 1:17
22Ke ka ho dumela ho Jesu Kreste, Modimo a lokafatsang bohle ba dumelang, ho se kgethollo.Bag. 2:16
23Bohle ke baetsadibe, ba ikamohile tlotla ya Modimo. 24Empa ba lokafatswa feela ka mohau wa hae, ka ho lopollwa ke Kreste Jesu. 25Ke yena eo Modimo a mo kgethileng hore ka madi a hae a tsholohileng, dibe tsa batho di lefellwe, ha ba ena le tumelo. Modimo o bontshitse ho loka ha hae ka ho iphapanyetsa dibe tsa mehla e fetileng, 26nakong ya mamello ya hae. Le nakong ya jwale o sa bontsha ho loka ha hae; o bontsha hore yena o lokile, mme o lokafatsa ya dumelang ho Jesu.

27Ha ho le jwalo, ho ka ithorisetswang? Le letho! Ka eng? Na ke ka diketso? Tjhe, ke ka tumelo. 28Re dumela hore motho o lokafatswa ka tumelo, e seng ka ho phetha Molao. 29Kapa Modimo ke wa Bajuda feela? Na hase le wa baditjhaba? E, baditjhaba le bona ke wa bona, 30kaha Modimo o mong feela ya tla lokafatsa Bajuda ka tumelo, le baditjhaba ka tumelo.Dipo. 6:4
Bag. 3:20
31Ha ho le jwalo, na ka tumelo ee re etsolla Molao? Le kgale, re mpa re tiisa Molao oo.

4

Mohlala wa Aborahama

41Jwale re tla botsa, re re: Na Aborahama, moholoholo wa rona, o iphumanetse eng ka boyena? 2Haeba Aborahama a lokafaditswe ka baka la diketso tsa hae, o na le seo a ka ithorisang ka sona, empa a ke ke a ithorisa pela Modimo. 3Ana Mangolo a reng? A re: “Aborahama o ile a dumela ho Modimo, mme hoo a ho ballwa e le ho loka.”Tshim. 15:6
Bag. 3:6

4Ha motho a sebeditse, moputso wa hae ha o balwe e le mpho, empa o balwa e le seo a se sebeleditseng. 5Empa ya sa sebetseng, a mpa a dumela ho ya lokafatsang ya kgopo, o ballwa tumelo ya hae e le ho loka. 6Le yena Davida o bua ka lehlohonolo la motho eo Modimo a mmallang ho loka a sa re letho ka diketso tsa hae, ha a re:

7“Ho lehlohonolo

ba tshwaretsweng ditlolo tsa bona,

le bao dibe tsa bona di hlakotsweng;

8ho lehlohonolo motho

eo Morena a sa tlo mmalla sebe.”Pes. 32:1,2

9Ebe lehlohonolo lee ke la ba bolotseng feela, kapa le la maqai? Re re: “Aborahama o ile a ballwa tumelo ya hae e le ho loka.”Tshim. 15:6
10Jwale o ile a e ballwa neng? A se a bolotse kapa e sa le leqai? A eso bolle, e sa le leqai. 11Hamorao a amohela letshwao la lebollo ho paka ho loka ha hae, hoo a ho fihletseng ka tumelo a eso bolle. Kahoo ya eba ntata bohle ba dumelang leha ba sa bolla, hore ba tle ba ballwe ho loka.Tshim. 17:10
12Hape ke ntata ba bolotseng, e seng feela hobane ba bolotse, empa e le hobane ba latela mehlala ya tumelo eo ntata rona Aborahama a bileng le yona a eso bolle.

Tshepiso ya Modimo e phethahala ho ya dumelang

13Tshepiso ya hore Aborahama e tla ba mojalefa wa lefatshe ha e a ka ya etsetswa yena, kapa ditloholo tsa hae, ka baka la Molao, empa ka baka la ho loka ho tswang tumelong.Tshim. 17:4-6
22:17,18
Bag. 3:29
14Ha majalefa e le majalefa ka baka la Molao, tumelo e fetoha lefeela, mme tshepiso ha e sa na thuso,Bag. 3:18
15hobane Molao o tlisa kgalefo ya Modimo; athe moo ho se nang molao, tlolo ya molao ha e yo.

16Ka baka leo, majalefa ke majalefa ka baka la tumelo, e le hore ka mohau wa Modimo tshepiso e tle e akareletse le ditloholo tsohle tsa Aborahama, e seng feela tse tlasa Molao wa Moshe, empa e leng tse nang le tumelo e kang ya Aborahama, ntata rona bohle,Bag. 3:7
17jwalokaha ho ngotswe, ho thwe: “Ke o entse ntata ditjhaba tse ngata.” Ke ntata rona pela Modimo eo a dumetseng ho yena, ya tsosang bafu, le ya laelang tse siyo jwaloka hoja di le teng.Tshim. 17:5
Esa. 48:3

18Leha lebaka la ho tshepa le ne le le siyo, Aborahama o ile a dumela ka tshepo hore e tla ba ntata ditjhaba tse ngata, ho ya ka se boletsweng, ha ho thwe: “Ditloholo tsa hao di tla ba kaalo.”Tshim. 15:5
19Ha a a ka a fokola tumelong, ha a nahana hore e se e le mobu, kaha a ne a le dilemo tse ka bang lekgolo, le hore Sara a ke ke a hlola a pepa.Tshim. 17:17
20Ha a a ka a belaela tshepiso ya Modimo ka ho se dumele, empa a matlafatswa ke tumelo, a tlotlisa Modimo. 21O ne a kgodisehile ka botlalo hore seo Modimo a mo tshepisitseng sona o na le matla a ho se etsa. 22Ka baka leo, hona a ho ballwa e le ho loka.Tshim. 15:6
23Jwale, hore tumelo o e baletswe e le ho loka, ha ho a ngolwa ka baka la Aborahama feela, 24empa ho ngotswe ka baka la rona, ba seng ba tla e ballwa, ba dumelang ho ya tsositseng Jesu, Morena wa rona, bafung, 25ya ileng a neelwa lefu ka baka la dibe tsa rona, mme a tsoswa hore re tle re lokafatswe.Esa. 53:4,5