Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
15

Se ikgahlise, kgahlisa wa heno

151Rona ba matla tumelong, re tshwanetse ho jarela ba fokolang mefokolo ya bona e seng ho ikgahlisa. 2E mong le e mong wa rona a kgahlise wa habo ka tse isang botleng, ho mo matlafatsa tumelong. 3Le Kreste ha a a ka a ikgahlisa, empa ho bile jwalokaha ho ngotswe, ho thwe:

“Dinyefolo tsa ba o nyefolang,

le nna di nkwetse hodimo.”Pes. 69:10

4Tsohle tse ngotsweng kgale di ngoletswe ho re ruta, hore ka ho mamella le ho tshediswa ho fumanwang Mangolong, re tle re be le tshepo.

5Jwale Modimo ya re fang mamello le matshediso a ke a le nee maikutlo a le mang ho ya ka thato ya Kreste Jesu, 6e le hore le tle le tlotlise Modimo, Ntata Morena wa rona Jesu Kreste, le le pelonngwe le ntsweleng.

Molaetsa o molemo ke wa Bajuda le baditjhaba

7Ka baka leo, amohelanang, jwalokaha Kreste le yena a le amohetse tlotlisong ya Modimo. 8Ke a le bolella, ke re, Kreste e bile mosebeletsi wa Bajuda ho bontsha hore Modimo o na le nnete, hore a tiise ditshepiso tse etseditsweng bo-ntata rona, 9mme baditjhaba ba tle ba tlotlise Modimo ka baka la mohau wa hae, jwalokaha ho ngotswe, ho thwe:

“Ka baka leo,

ke tla o boka hara baditjhaba,

ke roke lebitso la hao.”2 Sam. 22:50
Pes. 18:50

10Hape ho thwe:

“Nyakallang, lona baditjhaba,

mmoho le setjhaba sa hae.”Dipo. 32:43

11Ho bile ho thwe:

“Rorisang Morena,

lona baditjhaba bohle,

mo tlotliseng,

lona merabe yohle.”Pes. 117:1

12Esaya le yena o re:

“Ho tla tla setloholo sa Jese,

se tla bewa ho busa baditjhaba,

mme baditjhaba ba tla se tshepa.”Esa. 11:10

13Jwale Modimo ya re fang tshepo a ke a le tlatse ka thabo yohle le ka kgotso ka baka la ho dumelo ho yena, hore le tle le atelwe ke tshepo ka matla a Moya o Halalelang.

Boromuwa ba Paulosi

14Bana beso, nna ke kgodisehile hore lona le molemo, le na le tsebo yohle le matla a ho eletsana. 15Empa dikarolong tse ding ke le ngoletse ke sa tshabe ho le hopotsa ditaba tse ding, ka baka la mohau oo ke o neilweng ke Modimo, 16wa hore ke be mosebeletsi wa Kreste Jesu hara baditjhaba. Ka ho bolela molaetsa o molemo wa Modimo ke phetha mosebetsi wa boprista, hore baditjhaba e tle e be nyehelo e amohelehang ho Modimo, e halaleditsweng ke Moya o Halalelang.

17Ka baka leo, nka ithorisa ka Kreste Jesu tshebeletsong ya Modimo. 18Nke ke ka ba sebete ho bua ka letho haese ka tseo Kreste a di sebeditseng ka nna, ka dipolelo le ka diketso, hore baditjhaba ba mamele Modimo. 19Tsena di tlile ka matla a mehlolo le a dimakatso, ka matla a Moya wa Modimo. Ka tsela eo ke phatlaladitse molaetsa o molemo wa Kreste ka botlalo, ho tloha Jerusalema, ke potoloha, ke ya fihla Ilorikone. 20Leha ho le jwalo, ke ile ka pheella ho bolela molaetsa o molemo moo lebitso la Kreste le esong ho bolelwe teng, hore ke se ke ka haha hodima motheo wa e mong, 21empa e le jwalokaha ho ngotswe, ho thwe:

“Ba tla be ba bona

seo ba esong ho se bolellwe;

seo ba esong ho se utlwe

ba tla se utlwisisa.”Esa. 53:11

Morero wa Paulosi wa ho etela Roma

22Ke lona lebaka le nthibetseng hangata ho le etela.Bar. 1:13
23Empa jwale ke phethile mosebetsi wa ka dibakeng tsena, mme erekaha e se e le dilemo tse ngata ke ntse ke lakatsa ho le etela, 24ke tshepile ho le bona ha ke etela Sepania, le tle le nthuse ho ya teng, ha ke se ke ithabisitse ka ho ba le lona nako e itseng. 25Hona jwale ke sa ya Jerusalema ho ya sebeletsa badumedi ba teng, 26hobane ba Masedonia le ba Akaya ba ikemiseditse ho kenya letsoho thusong e etsetswang badumedi ba futsanehileng ba Jerusalema.1 Bakr. 16:1-4
27Ba ikemiseditse ho etsa jwalo, etswe ba ne ba tlamehile ho etsa jwalo, hobane ha Bajuda ba ile ba arolelana tsa moya le baditjhaba, eka kgona le baditjhaba ba sebeletse Bajuda ka tsa lefatshe lena.1 Bakr. 9:11
28Ha ke se ke phethile hona, mme ke ba neile koleke eo, ke tla tla feta le ho lona, ha ke eya Sepania. 29Ke a tseba hore, mohla ke le etelang, ke tla tla ka mahlohonolo wohle a Kreste.

30Bana beso, ka Morena wa rona Jesu Kreste le ka lerato la Moya, ke a le rapela hore le nthuse ka ho nthapella ho Modimo, 31hore ke tle ke sireletswe ho ba sa dumeleng, ba Judea, mme dithuso tseo ke di isang Jerusalema di tle di amohelehe ho badumedi. 32Ha ho ka ba jwalo, ke tla le etela ke thabile, ke kgatholohe le lona, ha Modimo a rata. 33Jwale Modimo ya re fang kgotso a ke a be le lona bohle. A ho be jwalo!

16

Ditumediso

161Kgaitsedi ya rona Foibe, eo e leng mosebeletsi wa kereke e Kenkeria, ke mmea paballong ya lona. 2Le mo amohele ka mokgwa o lokelang badumedi, hobane ke wa Morena. Le mo thuse tabeng efe le efe eo a ka hlokang thuso ya lona ho yona, hobane le yena o thusitse ba bangata, esita le nna ka sebele.

3Ntumedisetseng PrisekaPriseka kapa Prisilla. Dik. 18:2,18,26 le Akulase, bao re sebeletsang Kreste Jesu mmoho le bona, 4ba ileng ba ipea kotsing ya lefu ka baka la ka. Ke a ba leboha, e seng nna feela, empa le tsona dikereke tsohle tsa baditjhaba. 5Dumedisang le kereke e phuthehelang ha bona. Dumedisang motswalle wa ka Epainetose, eo e bileng wa pele naheng ya Asia ho ineela ho Kreste. 6Dumedisang Maria, ya le sebeleditseng haholo. 7Dumedisang Anaderonikose le Junia, bahaeso ba bileng ditlamong mmoho le nna, ba tumileng hara baapostola, mme ba ineetseng ho Kreste pele ho nna. 8Dumedisang Ampelease, motswalle wa ka Moreneng. 9Dumedisang Urebanose, eo re sebeletsang Kreste mmoho le yena, le motswalle wa ka Setakuse. 10Dumedisang Apelese, ya bontshitseng botshepehi ba hae ho Kreste. Dumedisang ba lelapa la Arisetobulose. 11Dumedisang mohaeso Herodione. Dumedisang ba lelapa la Narekisose, hobane ke ba Morena. 12Dumedisang Terufaina le Terufosa, ba sebeletsang Morena haholo. Dumedisang motswalle Peresise, ya sebeleditseng Morena haholo. 13Dumedisang Rufose, mokgethwa wa Morena, le mmae, eo le nna e leng mme.Mar. 15:21
14Dumedisang Asunkiritose, Felegone, Heremese, Patarobase, Heremase, le bana babo rona bohle ba nang le bona. 15Dumedisang Filologose le Julia, Nereuse le kgaitsedi ya hae, le Olompase, le badumedi bohle ba nang le bona. 16Dumedisanang ka kako e halalelang. Dikereke tsohle tsa Kreste di a le dumedisa.

17Bana beso, ke a le rapela hore le fadimehele ba bakang dikarohano, ba le kgelosang thutong eo le ithutileng yona. Le ba sesefe 18hobane ba jwalo ha ba sebeletse Morena wa rona Kreste, empa ba sebeletsa dimpa tsa bona. Ka dipuo tse monate, tse qekang, ba thetsa dipelo tsa ba se nang bobe. 19Ho mamela ha lona ho tsejwa ke bohle; ka baka leo, ke a le thabela, mme ke lakatsa hore le be bohlale ho tse lokileng, le se ikamahanye le tse mpe.

20Modimo ya re fang kgotso o tla etsa hore le ripitle Satane kapelepele.

Mohau wa Morena wa rona Jesu o ke o be le lona.

21Timothea, eo re sebetsang mmoho le yena, o a le dumedisa; le bahaeso bo-Losiase, le Jasone, le Sosipaterose, ba a le dumedisa.Dik. 16:1

22Le nna Teretiose,Teretiose ke mongodi feela wa lengolo; ditaba ke tsa Paulosi. ya ngotseng lengolo lena, ke a le dumedisa Moreneng.

23Gaiose, eo ke leng moeti wa hae, eo le kereke yohle e phuthehelang ha hae, o a le dumedisa.

Erasetose, ramatlotlo wa motse, le ngwanabo rona Kuaretose, ba a le dumedisa.Dik. 19:29
1 Bakr. 1:14
2 Tim. 4:20
24Mohau wa Morena wa rona Jesu Kreste o ke o be le lona bohle. A ho be jwalo!

Paulosi o tlotlisa Modimo

25Ho tlotliswe ya nang le matla a ho le tiisa ka molaetsa o molemo wa ka, le ka thuto ya Jesu Kreste, le ka tshenolo ya sephiri se neng se patehile ho tloha tshimolohong, 26empa jwale se senotswe ka Mangolo a boporofeta ho ya ka taelo ya Modimo ya sa feleng, se tsebisitswe ditjhaba tsohle, hore di tle di be le mamelo e tswang tumelong. 27Tlotla e ke e iswe, ka Jesu Kreste, ho Modimo ya bohlale a inotshi, kamehla le mehla. A ho be jwalo!