Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
11

Methwaela e setseng ya Iseraele

111Jwale ke a botsa: Na Modimo o lahlile setjhaba sa hae na? Le kgale! Le nna ke Moiseraele, ke setloholo sa Aborahama, ke wa leloko la Benjamine.Baf. 3:5
2Modimo ha a a lahla setjhaba sa hae seo a se tsebileng e sa le pele. Kapa na ha le tsebe seo Mangolo a se bolelang ka Elia, ha a ne a lla ho Modimo ka Baiseraele, a re:1 Sam. 12:22
Pes. 94:14
3“Morena, ba bolaile baporofeta ba hao, ba dihile dialetare tsa hao; ke setse ke le mong, mme ba batla ho mpolaya.”1 Dikg. 19:10,14
4Empa Modimo o mo arabile jwang? O re: “Ke ipoloketse banna ba kete tse supileng, ba sa kang ba kgumamela Baale.”1 Dikg. 19:18
5Le nakong ya jwale ho ntse ho le jwalo: methwaela e setseng e teng e ileng ya kgethwa ka mohau wa Modimo. 6Empa haeba e le ka mohau, ha e sa le ka baka la diketso; ho seng jwalo, mohau ha e sa le mohau.

7Jwale? Seo Baiseraele ba neng ba se batla, ha ba a ka ba se fumana, empa bakgethwa ba se fumane. Ha e le ba bang ba thotofaditswe, 8jwalokaha ho ngotswe, ho thwe:

“Modimo o ba neile moya

o se nang kutlwisiso,

mahlo a sa boneng,

le ditsebe tse sa utlweng,

ho fihlela kajeno-ya-bokajeno.”Dipo. 29:4
Esa. 29:10

9Le Davida o re:

“Dijo tsa bona

e ke e be leraba le letlowa,

di etse hore ba we, mme ba otlwe;

10mahlo a bona a fifale,

ba se ke ba bona;

o kotlobanye mekokotlo

ya bona kamehla.”Pes. 69:23,24
35:8

Ho pholoswa ha baditjhaba

11Jwale ke a botsa: Na Baiseraele ba ile ba kgoptjwa hore ba wele ruri? Le kgale! Empa ka baka la tshito ya bona, ho pholoswa baditjhaba, e le hore Baiseraele ba tle ba be lefufa. 12Ha e le mona tshito ya bona e ruisitse lefatshe, mme bokwenehi ba bona bo ruisitse baditjhaba, tshokoloho ya bona bohle e tla ruisa lefatshe hakaakang!

13Jwale ke bua le lona, baditjhaba. Kaha ke le moapostola wa baditjhaba, ke motlotlo ka mosebetsi wa ka, 14mme mohlomong nka etsa hore setjhaba sa heso se be lefufa, ke tle ke pholose ba bang ba sona. 15Haesita ho furallwa ha sona ho tlisitse poelano ya lefatshe le Modimo, ho amohelwa ha sona ho tla tlisa eng, haese bophelo ho ba shweleng? 16Ha senkgwa sa pele se nyehellwa Modimo, dinkgwa tsohle tsabo sona di a halalela, mme ha motso wa sefate o halalela, le makala a sona a a halalela.

17Haeba makala a mang a sefate sa mohlwaare wa hae a kgaotswe, mme wena, o leng mohlwaare wa naha, o hlomathiseditswe ho sona, mme wa ba le kabelo lerong le tswang motsong wa sona, 18o se ke wa ikgohomosetsa makala a kgaotsweng. O ka ikgohomosa kang, e se wena ya fepang motso, e le motso o o fepang? 19Empa o tla re: “Makala a kgaotswe hore nna ke hlomathisetswe sefateng.” 20E, ho jwalo. A kgaotswe ka baka la ho se dumele, athe wena o hlomathetse ka baka la tumelo. O se ke wa ikakasa, o mpe o tshabe, 21hobane ha Modimo a sa ka a qenehela makala ao a sefate, a tlhaho, le wena a ke ke a o qenehela.

22Ha ho le jwalo, bona mosa le bohale ba Modimo. O halefetse ba weleng, empa o mosa ho wena, haeba o itshwareletse ka mosa oo; ho seng jwalo le wena o tla rengwa. 23Le bona, ha ba ka kgaotsa ho se dumele, ba tla hlomathiswa, hobane Modimo o na le matla a ho boela a ba hlomathisa. 24Ha e le mona wena, eo ka tlhaho o leng lekala la mohlwaare wa naha, o remilwe, mme o hlomathiseditswe mohlwaareng wa hae, ka mokgwa oo e seng wa tlhaho, ho tla ba bonolo hakaakang, ho bao ka tlhaho e leng makala a mohlwaare wa hae, hore ba boele ba hlomathiswe mohlwaareng wa bona!

Ho pholoswa ha setjhaba sa Iseraele

25Bana beso, ho na le sephiri seo ke sa rateng hore le hloke tsebo ya sona, esere la ipona le le bohlale: e leng hore karolo e itseng ya setjhaba sa Iseraele e tla thatafala ho fihlela ha ho kene palo e lekaneng ya baditjhaba. 26Ka mokgwa ona setjhaba sa Iseraele kaofela se tla pholoswa, jwalokaha ho ngotswe, ho thwe:

“Molopolli o tla tswa Sione,

o tla tlosa ho se tshabe Modimo

ho ba leloko la Jakobo.Esa. 59:20

27Sena ke sona selekane

seo ke tla se etsa le bona,

ha ke tlosa dibe tsa bona.”Jer. 31:33,34

28Bona ba fetohile dira tsa Modimo, hore lona le tle le amohele molaetsa o molemo. Kaha ba khethilwe ke Modimo, ke baratuwa ba hae, ka baka la baholoholo, 29hobane Modimo ha a kwenehele bao a ba sitsitseng, le bao a ba bitsitseng. 30Pele le ne le sa mamele Modimo, empa kajeno le hauhetswe ka baka la ho se mamele ha setjhaba sa Iseraele. 31Ka mokgwa o jwalo, le sona kajeno ha se mamele, e le hore, ka baka la ho hauhelwa ha lona, le sona se tle se hauhelwe. 32Modimo o tloheletse bohle ho ipea ditlamong tsa ho se mamele, e le hore a tsebe ho hauhela bohle.

33Borui, le bohlale,

le tsebo ya Modimo

di kaakang!

Dikahlolo tsa hae

di ka hlaloswa jwang!

Ditsela tsa hae

di ka utlwisiswa jwang!Esa. 55:8

34“Ke mang

ya tsebang mehopolo ya Morena?

Ke mang

eo e bileng moeletsi wa hae?”Esa. 40:13
Jobo 15:18
Jer. 23:18

35“Kapa ke mang

ya kileng a mo fa ho hong,

hore a tle a mo buseletse?”Jobo 41:11

36Tsohle di tswa ho Modimo, di teng ka yena, mme ke tsa hae. Tlotla e ke e iswe ho yena kamehla le mehla. A ho be jwalo!1 Bakr. 8:6
12

Bophelo bo botjha ho Kreste

121Bana beso, ka baka la mohau wa Modimo, ke a le rapela hore le ineele Modimo, le le sehlabelo se phelang, se halalelang, se mo kgahlisang, e leng tshebeletso ya lona e tshwanelehang. 2Le se ke la tshwana le ba lefatshe lena, le mpe le fetohe ka ho ntjhafala dikelellong, hore le tle le iphumanele seo thato ya Modimo e leng sona, e leng sohle se molemo, se kgahlehang, se phethehileng.

3Ka baka la neo ya mohau eo ke e neilweng, ke bolella e mong le e mong wa lona hore a se ke a ikgopola ho feta tekanyo, a mpe a inahane ka mokgwa o lekaneng, ho ya kamoo Modimo a lekanyeditseng e mong le e mong tumelo ya hae kateng. 4Jwalokaha re ena le ditho tse ngata mmeleng o le mong, empa ditho tseo tsohle di sa etse mosebetsi o tshwanang, 5ka mokgwa o jwalo, leha re le bangata, re mmele o le mong ho Kreste, e mong ke setho sa e mong.1 Bakr. 12:12
6Jwale re na le dineo tse fapaneng, ho ya ka mohau oo re o neilweng. Ya neilweng ho porofeta, a porofete ka ho ya ka tumelo; 7ya neilweng ho sebeletsa, a sebeletse; ya neilweng ho ruta, a rute; 8ya neilweng ho kgothatsa, a kgothatse; ya fanang, a fane ka matsoho a mabedi; ya okametseng, a okamele ka mafolofolo; ya etsang mohau, a o etse ka thabo.1 Bakr. 12:4-11

Melao ya bophelo ba Bokreste

9Lerato le hloke boikaketsi. Hloyang bobe, kgomarelang botle. 10Ratanang jwaloka bana ba motho, le hlodisane ha le hlomphana. 11Le se ke la ba botswa, le mpe le be mafolofolo, le sebeletse Morena ka moya o tjhesehang. 12Thabang ka baka la tshepo ya lona, mamellang matshwenyehong, tiisetsang thapelong. 13Kenyang letsoho thusong ya badumedi ba hlokang, thabelang ho amohela baeti.

14Hlohonolofatsang ba le hlorisang; le ba hlohonolofatse, le se ke la ba rohaka.Mat. 12:14
Luka 6:28
15Thabang le ba thabileng, llang le ba llang. 16Utlwanang ka ho tlala, le se ke la ikakasa, empa le be metswalle ya ba eisehang. Le se ke la ipona bohlale.Mae. 3:7

17Se buseletseng bobe ka bobe; pheellang ho etsa tse ntle mahlong a batho bohle. 18Ha ho ka etsahala, bolokang kgotso le batho bohle, ho ya kamoo le ka kgonang kateng. 19Baratuwa, le se ke la iphetetsa, le mpe le siele kgalefo ya Modimo sebaka, hobane ho ngotswe, ho thwe: “Phetetso ke ya ka, ke nna ya tla lefeletsa,” ho rialo Morena.Dipo. 32:35
Mee. 19:18
20Empa:

“Ha sera sa hao se lapile,

se fepe; ha se nyorilwe,

se fe metsi se nwe;

ka ho etsa jwalo

o se hlabisa dihlong.”Mae. 25:21,22

21O se ke wa hlolwa ke bobe, o mpe o hlole bobe ka botle.
13

Ho ikokobeletswe babusi

131Motho ka mong a ikokobeletse borena bo mo okametseng, hobane ha ho borena haese bo tswang ho Modimo, mme bo leng teng bo beilwe ke Modimo. 2Ka hona ya hanyetsang borena, o hanyetsa se beilweng ke Modimo, mme ba se hanyetsang ba tla ahlolwa. 3Babusi ba ke ke ba tshajwa ke ba etsang tse ntle, empa ba tshajwa ke ba etsang tse mpe. Ha u sa rate ho tshaba ya busang, etsa tse ntle, mme o tla o rorisa, 4hobane ke mohlanka wa Modimo, ya o isang botleng. Empa ha o etsa tse mpe, o tshabe, hobane sabole ha a e tshwarele bosawana. Ke mohlanka wa Modimo, ya bonahatsang kgalefo ya Modimo ka ho otla ba etsang tse mpe. 5Ka baka leo, ke tshwanelo hore le ikokobetse, e seng feela ka baka la ho tshaba kgalefo, empa le ka baka la letswalo.

6Ebile ke kahoo le ntshang lekgetho, hobane babusi ke bahlanka ba Modimo ba phethang mosebetsi wona oo ka hloko. 7Neang bohle tse ba lokelang: molekgetho, lekgetho; mokgafisi, kgafa; ya lokelwang ke tshabo, tshabo; ya lokelwang ke hlompho, hlompho.Mat. 22:21
Mar. 12:17
Luka 20:25

Ratanang

8Le se ke la ba le molato wa letho ho motho, haese wa ho ratana, hobane ya ratang wa habo o phethile Molao ka ho tlala. 9Efela ditaelo tse reng: “O se ke wa feba, o se ke wa bolaya, o se ke wa utswa, o se ke wa lakatsa,” leha e le taelo e nngwe e ka bang teng, tsohle di akareditswe ka taelo ena e reng: “Rata wa heno jwalokaha o ithata.”Phal. 20:13-15,17Mee. 19:18
10Ya ratang wa habo ha a mo etse hampe; kahoo ho ba le lerato ke ho phetha Molao ka ho tlala.

Letsatsi la Kreste le a atamela

11Etsang jwalo, ka ho tseba hore nako e fihlile. E se e le nako ya hore le tsohe borokong, hobane kajeno ho pholoswa ho haufi le rona ho feta mohla re qalang ho dumela. 12Bosiu bo se bo tla sa, letsatsi le haufi le ho tjhaba. Ka hona a re lahleng mesebetsi ya lefifi, re apare dihlomo tsa lesedi. 13A re pheleng ka mokgwa o tshwanelang, jwalokaha e ka ke motsheare, e seng ka bonyollo le ka botahwa, e seng ka bohlola le ka diketso tse manyala, e seng ka dikgang le ka mohono. 14Empa le apare tsa Morena Jesu Kreste, mme le kgaotse ho kgotsofatsa ditakatso tsa botho.