Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
5

Buka le Konyana

51Ka letsohong le letona la ya dutseng teroneng, ka bona buka e ngotsweng kamahohle, e bitietsweng ka dibitielo tse supileng.Esk. 2:9,10
Esa. 29:11
2Ka ba ka bona lengeloi le matla, le phatlalatsang ka lentswe le phahameng, le re: “Ke mang ya lokelang ho phetla buka le ho kgomarolla dibitielo tsa yona?” 3Empa ho ne ho se motho lehodimong, kapa lefatsheng, kapa botebong ba lefatshe, ya ka phetlang buka, leha e le ho e bala. 4Yaba ke lla habohloko, hobane ho sa ka ha fumanwa ya lokelang ho phetla buka, leha e le ho e bala. 5Empa e mong wa baholo a re ho nna: “O se ke wa lla. Bona, Tau ya leloko la Juda, Lehlomela la Davida, o hlotse. O tla phetla buka le ho kgomarolla dibitielo tse supileng tsa yona.”Tshim. 49:9
Esa. 11:1,10

6Jwale ka bona Konyana e emeng bohareng ba terone, e teetswe hare ke dibopuwa tse nne tse phelang, le ke baholo. Konyana e ne e bonahala eka e hlabilwe. E ne e ena le dinaka tse supileng le mahlo a supileng, e leng meya e supileng ya Modimo, e rometsweng lefatsheng lohle.Esa. 53:7
Sak. 4:10

7Konyana ya tla, ya nka buka e letsohong le letona la ya dutseng teroneng. 8Eitse ha e nka buka, dibopuwa tse nne tse phelang, le baholo ba mashome a mabedi a metso e mene, ba itihela fatshe kapele ho Konyana. E mong le e mong o ne a tshwere harepa le lefiswana la kgauta le tletseng mokubetso, oo e leng dithapelo tsa bahalaledi.Pes. 141:2

9Ba ne ba bina sefela se setjha, ba re:

“Ho a o lokela ho nka buka

le ho kgomarolla

dibitielo tsa yona,

hobane o ile wa hlajwa,

mme ka madi a hao

wa lopollela Modimo

batho ba meloko yohle,

le ba dipuo tsohle,

le ba ditjhaba tsohle,

le ba mefuta yohle.Pes. 33:3
98:1,2
Esa. 42:10

10O ba entse mmuso le baprista

ba tla sebeletsa Modimo wa rona,

mme ba buse lefatshe.”Phal. 19:6
Tshen. 1:6

11Ka tadima hape, mme ka utlwa mantswe a mangeloi a mangata, a potapotileng terone, le dibopuwa tse phelang, le baholo. Palo ya wona e ne e le dikete tsa diketekete.Dan. 7:10
12A ne a bua ka mantswe a phahameng, a re:

“Konyana e hlabilweng e lokela ho amohela borena, le borui, le bohlale, le matla, le hlompho, le tlotla, le thoriso.”

13Le dibopuwa tsohle tse lehodimong, le tse lefatsheng, le tse botebong ba lefatshe, le tse lewatleng, tsohle tse ho tsona ka di utlwa di re:

“Ho ya dutseng teroneng le ho Konyana e be thoriso, le hlompho, le tlotla, le matla, kamehla le mehla.”

14Yaba dibopuwa tse nne tse phelang di re: “A ho be jwalo!” Le baholo ba itihela fatshe, ba mo kgumamela.

6

Ho kgomarollwa dibitielo tse tsheletseng

61Jwale ka bona ha Konyana e kgomarolla sebitielo sa pele sa dibitielo tse supileng, mme ka utlwa se seng sa dibopuwa tse phelang, se bua ka lentswe le kang modumo wa letolo, se re: “Tloo!” 2Ka tadima, mme ka bona pere e tshweu, ya e palameng a tshwere seqha. Yaba o newa mofapahlooho, mme a tsamaya e le ya hlotseng, ya tla nne a hlole.Sak. 1:8
6:3,6

3Yare ha Konyana e kgomarolla sebitielo sa bobedi, ka utlwa sebopuwa sa bobedi se phelang, se re: “Tloo!” 4Yaba ho tswa pere e nngwe hape, e kgunong. Ya e palameng a newa matla a ho fedisa kgotso lefatsheng, e le hore batho ba tle ba bolayane. A ba a newa sabole e kgolohadi.Sak. 1:8
6:2

5Yare ha Konyana e kgomarolla sebitielo sa boraro, ka utlwa sebopuwa sa boraro se phelang, se re: “Tloo!” Ka tadima, mme ka bona pere e ntsho, ya e palameng a nkile sekala ka letsohong la hae.Sak. 6:2,6
6Ka utlwa ho kang lentswe le tswang hara dibopuwa tse nne tse phelang, le re: “Seroto sa koro se rekwa ka denare; diroto tse tharo tsa harese di rekwa ka denare, empa le se ke la senya ole le veine.”

7Yare ha Konyana e kgomarolla sebitielo sa bone, ka utlwa lentswe la sebopuwa sa bone se phelang, le re: “Tloo!” 8Ka tadima, mme ka bona pere e tshehla ba ditau, lebitso la ya e palameng e le Lefu, mme a setswe morao ke Nqalo ya Bafu. Yaba ba newa matla hodima karolo ya bone ya lefatshe, hore ba bolaye ka sabole, ka tlala, ka lefu, le ka dibatana tsa naha.Esk. 14:21

9Yare ha Konyana e kgomarolla sebitielo sa bohlano, katlasa aletare ka bona meya ya ba ileng ba bolawa ka baka la lentswe la Modimo, le ka baka la bopaki boo ba neng ba ena le bona. 10Ba howeletsa ka mantswe a phahameng, ba re: “Monghadi ya halalelang, wa nnete, ho sa setse nako e kae pele o re ahlolela, mme o lefeletsa madi a rona ho baahi ba lefatshe?” 11Yaba e mong le e mong wa bona o newa seaparo se sesweu, mme ba bolellwa hore ba ke ba bee butle ho se hokae, ho fihlela palo ya balekane ba bona ba bohlanka, le ya bana babo bona ba tla bolawa jwaloka bona, e phethahala.

12Jwale ka bona ha Konyana e kgomarolla sebitielo sa botshelela; tshisinyeho e kgolo ya lefatshe ya eba teng, letsatsi la ntshofala jwaloka lesela la bofifi, le entsweng ka boditse, kgwedi yohle ya tlerefala jwaloka madi,Esa. 13:10
Joe. 2:10,31
3:15
Mat. 24:29
Mar. 13:24,25
Luka 21:25
Tshen. 11:13
16:18
13mme dinaledi tsa lehodimo tsa wela fatshe, jwalokaha sefate sa feiye se hlohlora ditholwana tsa sona tse eso butswe, ha se tsukutlwa ke sefefo. 14Lehodimo la meneha jwaloka buka ha e kwalwa, mme dithaba tsohle le dihlekehleke tsa suthiswa ditulong tsa tsona.Esa. 34:4
Tshen. 16:20

15Dikgosi tsa lefatshe, le mahosana, le balaodi ba mabotho, le barui, le dinatla, le bohle, e ka ba makgoba kapa balokollwa, ba ipata ka mahaheng le hara mafika a dithaba.Esa. 2:19,21
16Ba re ho dithaba le ho mafika: “Re weleng hodimo, le re pate, hore re se ke ra bonwa ke ya dutseng teroneng, le re phemise kgalefo ya Konyana,Hos. 10:8
Luka 23:30
17hobane letsatsi le leholo la kgalefo ya yona le fihlile, mme ke mang ya ka pholohang ho lona?”Joe. 2:11
Mal. 3:2

7

Ho tshwauwa ba 144 000 ba bana ba Iseraele

71Kamorao ho tsena ka bona mangeloi a mane a eme diqoleng tse nne tsa lefatshe, a thibile meya e mene ya lefatshe, e le hore ho tle ho se be moya o fokang lefatsheng, kapa lewatleng, kapa sefateng sefe kapa sefe.Jer. 49:36
Dan. 7:2
Sak. 6:5
2Yaba ke bona lengeloi le leng le nyoloha botjhabela, le tshwere letshwao la Modimo ya phelang. Ka lentswe le phahameng la howeletsa mangeloi a mane a neilweng matla a ho senya lefatshe le lewatle, 3la re: “Le se ke la senya lefatshe, kapa lewatle, kapa difate, re eso ka re tshwaya bahlanka ba Modimo wa rona diphatleng tsa bona.”Esk. 9:4,6
4Ka utlwa ho bolelwa palo ya ba tshwailweng e le ba dikete tse lekgolo le mashome a mane a metso e mene, ba tswang melokong yohle ya bana ba Iseraele.

5Lelokong la Juda ho ne ho

tshwailwe ba dikete tse leshome le

metso e mmedi;

lelokong la Rubene, ba dikete tse

leshome le metso e mmedi;

lelokong la Gade, ba dikete tse

leshome le metso e mmedi;

6lelokong la Asere, ba dikete tse

leshome le metso e mmedi;

lelokong la Nafthali, ba dikete tse

leshome le metso e mmedi;

lelokong la Manase, ba dikete tse

leshome le metso e mmedi;

7lelokong la Simeone, ba dikete tse

leshome le metso e mmedi;

lelokong la Levi, ba dikete tse

leshome le metso e mmedi;

lelokong la Isakare, ba dikete tse

leshome le metso e mmedi;

8lelokong la Sebulone, ba dikete tse

leshome le metso e mmedi;

lelokong la Josefa, ba dikete tse

leshome le metso e mmedi;

lelokong la Benjamine, ba dikete

tse leshome le metso e mmedi.

Letshwelehadi le tswang ditjhabeng tsohle

9Kamorao ho tsena ka tadima, mme ka bona letshwelehadi leo ho neng ho se motho ya ka le balang. E ne e le ba mefuta yohle, le ba meloko yohle, le ba ditjhaba tsohle, le ba dipuo tsohle, ba eme kapele ho terone le kapele ho Konyana, ba apere diaparo tse tshweu, ba tshwere makala a dipalema matsohong a bona. 10Ba ne ba howa ka mantswe a phahameng, ba re:

“Tlholo ke ya Modimo wa rona

ya dutseng teroneng,

le ya Konyana.”

11Mangeloi wohle a neng a eme, a potapotile terone, le baholo, le dibopuwa tse nne tse phelang, a itihela fatshe ka difahleho, a kgumamela Modimo, 12a re:

“Amen. Thoriso, le tlotla,

le bohlale, le teboho, le hlompho,

le borena, le matla

di ke di be ho Modimo wa rona

kamehla le mehla! Amen.”

13Jwale e mong wa baholo a mpotsa, a re: “Ke bo-mang baa ba apereng diaparo tse tshweu? Ba tswa kae?”

14Ka mo araba, ka re: “Monghadi, ho tseba wena.”

A re ho nna: “Ke ba tswang matshwenyehong a maholo. Ba hlatswitse diaparo tsa bona, mme ba di sweufatsa ka madi a Konyana.Dan. 12:1
Mat. 24:21
Mar. 13:19

15“Ke ka lebaka leo ba emeng

kapele ho terone ya Modimo,

mme ba mo sebeletsa

motsheare le bosiu

ka tempeleng ya hae.

Ya dutseng teroneng

o tla ba sireletsa

leahong la hae.

16Ha ba ka ke ba hlola ba lapa

kapa ba nyorwa;

ha ba sa tla tjheswa ke letsatsi,

kapa lebatama lefe kapa lefe,Esa. 49:10

17hobane Konyana

e bohareng ba terone

e tla ba disa,

e ba ise didibeng

tsa metsi a bophelo.

Modimo o tla hlakola

meokgo yohle mahlong a bona.”Pes. 23:1,2
Esk. 34:22
Esa. 49:10
25:8