Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
36

Bokgopo ba batho le mohau wa Modimo

361Pesalema ya Davida, mohlanka wa Morena, e qapetsweng motsamaisi wa dibini.

2Ya kgopo o laolwa ke sebe,

sebe se botebong ba pelo ya hae;

ho tshaba Modimo

ha ho yo ho yena.Bar. 3:18

3Mehopolong ya hae o a ithetsa

hoo a sa boneng sebe sa hae,

hoo a sa se hloyeng.

4Mantswe a tswang

molomong wa hae,

ke mantswe a mabe, a thetsang;

o tlohetse bohlale leha e le botle.

5O rera bokgopo

a ntse a le phateng tsa hae,

o tsamaya tseleng e sa lokang,

ha a kgese bobe.

6Morena, mohau wa hao

o fihla mahodimong,

botshepehi ba hao

bo fihla marung,

7ho loka ha hao

ho jwaloka thaba tse telele,

dikahlolo tsa hao di jwaloka bodiba,

bodiba bo tebileng:

Morena, o pholosa motho

le yona phoofolo.

8Modimo, mohau wa hao

ke wa bohlokwa hakaakang!

Bana ba batho ba tshabela moriting,

moriting wa mapheo a hao.

9Ba kgora manoni a ntlo ya hao;

o ba nwesa nokaneng

ya menate ya hao.

10Sediba sa bophelo se ho wena,

mme ka sedi la hao re bona lesedi.

11O nne o be mohau ho ba o tsebang,

o nne o sitse ba pelo di ntle

ka ho loka ha hao.

12Moikgohomosi

a se bee leoto pela ka,

letsoho la ya kgopo le se nteleke.

13Ba etsang bokgopo ke bao, ba wele!

Ba dihetswe fatshe,

ba ke ke ba hlola ba tsoha.

37

Moputso le kahlolo

371Pesalema ya Davida.

O se ke wa itlhonamisa

ka ba etsang bokgopo,

o se ke wa honohela

ba etsang tse sa lokang.

2Ba tla omella kapele jwaloka jwang,

ba tla pona jwaloka ditlama,

ditlama tse talana.

3Tshepa Morena, o etse botle,

o tle o iphelele lefatsheng ka kgotso.

4Thabela Morena,

mme o tla o nea tse lakatswang

ke pelo ya hao.

5Ipee matsohong a Morena;

o mo tshepe, ho tla sebetsa yena.

6O tla etsa

hore ho loka ha hao ho kganye,

ho kganye jwaloka lesedi,

le ditokelo tsa hao

di kganye jwaloka letsatsi,

motsheare o moholo.

7Kgoba matshwafo, o lebelle Morena;

o se ke wa itlhonamisa

ka eo tsohle di mo atlang,

e leng

ya phethang merero e kgopo.

8Kgaotsa ho halefa, o tlohele bohale;

o se ke wa itlhonamisa,

esere wa etsa bobe.

9Ba etsang bokgopo ba tla fediswa;

empa ba tshepang Morena

lefatshe e tla ba lefa la bona.

10Ho se ho se hokae:

Ya kgopo o tla be a nyametse;

leha o tadima tulong tsa hae,

o tla be a le siyo.

11Ba ikokobetsang,

lefatshe e tla ba lefa la bona,

ba thabele kgotso e phethehileng.Mat. 5:5

12Ya kgopo o rera ya lokileng,

o mo tsikitlanyetsa meno;

13empa Morena o tsheha ya kgopo,

hobane o bona hore

tsatsi la hae le a tla.

14Ba kgopo

ba tsomula sabole tsa bona,

ba hula diqha tsa bona,

ho fula bahlophehi le mafutsana,

ho bolaya ba metsamao e metle.

15Sabole tsa bona

di tla ba hlaba dipelo,

diqha tsa bona di tla robeha.

16Sejosenyane sa ya lokileng

se molemo

ho ena le kgora ya ya kgopo;

17hobane matla a ya kgopo

a tla fediswa,

athe Morena o tshehetsa ya lokileng.

18Morena o tseba ditshiu

tsa ba hlokang kodi,

lefa la bona e tla ba le sa feleng.

19Ba ke ke ba hlajwa ke dihlong

nakong tse mpe,

matsatsing a tlala ba tla kgora.

20Empa ba kgopo ba tla timela;

bao e leng dira tsa Morena

ba tla fela jwaloka botle ba makgulo,

ba nyamele jwaloka mosi.

21Ya kgopo o a adima,

empa ha a busetse;

ya lokileng o na le mohau, o a fana.

22Bao Morena a ba hlohonolofaditseng

lefatshe e tla ba lefa la bona;

bao a ba rohakileng ba tla fediswa.

23Morena ke yena

ya tiisang mehato ya batho,

mme o kgahlwa ke metsamao ya bona.

24Leha ba ka wa, ha ba tjapallele ruri,

hobane Morena

o ba nenesa ka letsoho.

25Nkile ka ba motjha,

kajeno ke tsofetse,

empa ha ke eso bone

ya lokileng a lahlilwe,

le ditloholo tsa hae di kopa bohobe.

26Kamehla ya lokileng o mohau,

o a adimana,

mme ditloholo tsa hae

ke tlhohonolofatso.

27Furalla bobe, o etse botle,

o tle o be le leaho kamehla.

28Morena o rata ho loka,

mme a ke ke

a furalla batshepuwa ba hae.

Ba kgopo ba tla timella ruri,

ditloholo tsa bona di tla fediswa.

29Ba lokileng

lefatshe e tla ba lefa la bona,

ba phele ho lona kamehla le mehla.

30Molomo wa ya lokileng

o bolela tsa bohlale,

leleme la hae le bua tsa ho loka.

31Molao wa Modimo wa hae

o ka pelong ya hae,

maoto a hae ha a thelle.

32Ya kgopo o laletse ya lokileng,

o batla ho mmolaya.

33Morena a ke ke

a mo tlohella matsohong a eo,

Morena a ke ke

a dumela hore a ahlolwe,

a fumanwe a le molato,

ha a qoswa.

34Tshepa Morena,

o tiye tseleng ya hae;

o tla o phahamisa,

lefatshe e tle e be lefa la hao,

mme o bone ba kgopo ha ba fediswa.

35Ke bone motho ya kgopo,

motho wa mohatelli,

a atleha sa fate sa leholela;

36ka boela ka feta,

ka bona a se a le siyo;

ka mmatla,

a se ke a hlola a fumanwa.

37Hlokomela ya phethehileng,

o tadime ya lokileng:

Motho wa kgotso

o tla ba le ditloholo;

38empa baetsadibe

ba tla timetswa ho hang,

le ditloholo tsa ba kgopo

di tla fediswa.

39Pholoho ya ba lokileng

e tswa ho Morena,

ke yena setshabelo sa bona

nakong ya tlokotsi.

40Morena o a ba thusa, o a ba lopolla;

o tla nne a ba lopolle ho ba kgopo,

a ba pholose,

hobane ba tshabetse ho yena.

38

Moetsadibe o ipiletsa ho Modimo

381Pesalema ya Davida, ya kgopotso.

2Oho, Morena,

o se ke wa nkotla o nkgalefetse,

o se ke wa nkgalemela o le bohale.

3Metsu ya hao e ntlhabile,

letsoho la hao le nkotlile habohloko.

4Ha ho moo ho seng bohloko

mmeleng wa ka,

ka baka la kgalefo ya hao;

ha ho bophelo masapong a ka,

ka baka la sebe sa ka.

5Melato ya ka e mpupeditse hlooho,

e nkimela jwaloka mojaro o boima.

6Maqeba a ka a a nkga,

a phephetha boladu,

ka baka la bothoto ba ka.

7Ke kotlobane, ke a kgokgoba,

ke tsamaya tsatsi lohle ke hlomohile.

8Letheka la ka le a futha,

ha ho moo ho seng bohloko

mmeleng wa ka.

9Ke a fokola, ke robehile ditho,

ke dumaela ka baka la ho hlora

ha pelo ya ka.

10Morena, o tseba tsohle

tseo ke di lakatsang,

ho fehelwa ha ka

ha ho a pateha ho wena.

11Pelo ya ka e otla habohloko,

ke feletswe ke matla;

mahlo a ka a fifetse.

12Metswalle le balekane ba ka

ba emeletse thoko le bohloko ba ka,

baheso ba emeletse hole le nna.

13Ba batlang bophelo ba ka,

ba ntjhehile ka maraba,

ba ntakaletsang bomadimabe,

ba ntherela timelo,

tsatsi lohle ba ntohela mano.

14Empa nna ke jwaloka tsebetutu,

ha ke utlwe;

ke jwaloka semumu,

ha ke bue.

15Nna ke jwaloka motho

ya sa utlweng ditsebeng,

eo molomong wa hae

ho seng dikgang.

16Morena, ke tshepile wena;

ke wena ya tla nkaraba,

Morena Modimo wa ka,

17ha ke re:

“Ba se ke ba ithabisa ka nna,

ba ithorisa ha leoto la ka le thella.”

18Ke lekgatheng la ho wa,

ke utlwa bohloko kamehla.

19Ke bolela molato wa ka,

ke swabela sebe sa ka.

20Ba itshemmeng bora ho nna

ba matla,

ba ntlhoileng ntle ho lebaka

ba ngatafetse,

21e leng ba mpuseletsang

botle ka bobe,

ba nqosang hobane ke latela botle.

22Morena, o se ke wa ntahla;

Modimo wa ka, se be hole le nna.

23Phakisa o nthuse,

Morena, wena mopholosi wa ka.