Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
6

Dikeletso mabapa le bothoto

61Mora wa ka,

ha o itlamme

ho lefa molato wa wa heno,

wa hlapanyetsa e mong ho mo lefella,

2polelo tsa hao di tla o tshwasa,

mantswe a hao a o etsetse leraba.

3Ha o rata ho itokolla, mora ka,

kahobane o tla be o le matsohong,

matsohong a mohaeno,

etsa tjena:

Eya, o ikokobetse ho yena,

o mo rapele ho fihlela a o mamela.

4O se ke wa robala,

leha e le hona ho otsela.

5Ipholose sa tshepe

matsohong a setsomi,

ipholose sa nonyana

rabeng la motshwasi wa yona.

6Hela! wena sekgoba,

tsamaya o ye ho bohlwa!

Hlahloba mekgwa ya bona,

o tlo hlalefe!

7Leha bo se na motsamaisi,

bo se na mmusi le mohlahlobi,

8hlabula bo ipatlela dijo tsa bona,

bo ipokellele tsona ha ho kotulwa.

9Wena sekgoba,

o tla robala ho fihlela neng?

O tla tsoha neng borokong ba hao?

10O re: “A nke ke re shwa!

ke boele ke re shwa!

ke phuthaphuthe matsoho,

ke iphomolele.”

11Fuma ba hao bo tla o nanarela,

bo o nanarele jwaloka senokwane,

tlala e o wele hodimo

sa motho a nkile dihlomo.

6:10,11 —
Mae. 24:33,34

12Motho e mobe, ya kgopo,

o tsamaya a fefetha leshano;

13o roba leihlo la hae,

a ngolangole fatshe ka leoto,

a qhwayaqhwaye ka monwana;

14o rera thetso ka pelong ya hae,

kamehla o jala moferefere.

15Koduwa e tla mo wela hodimo,

e mo wele hodimo ka tsometso,

a timetswe hanghang

ho se na pheko.

16Ntho di tsheletse,

tseo Morena a di hloileng,

e, di supile

tseo e leng manyala ho yena:

17Ke mahlo a ikgohomosang,

leleme le tletseng thetso,

matsoho a tshollang madi,

madi a se nang molato;

18pelo e rerang bokgopo,

maoto a potlakelang bobeng;

19paki ya bohata, e bolelang leshano,

le ya jalang diqabang

hara bana ba motho.

Keletso mabapa le bohlola

20Mora wa ka,

boloka taelo tsa ntatao,

o se furalle thuto ya mmao;

21di boloke ka pelong ya hao,

di rwale molaleng wa hao.

22Ha o tsamaya di tla o etella pele,

ha o robala ebe di a o lebela,

ha o tsoha ebe di bua le wena.

23Taelo ke lona lebone,

thuto ke lona lesedi,

kgalemo ke bona bophelo,

24ho o phemisa mosadi wa sehlola,

le molomomonate wa seraburabu.

25Pelo ya hao

e se lakatse botle ba sona,

mahlo a sona a se ka o hohela,

26hoba seotswa,

le ka sengwatho o ka se reka,

athe sehlola sona

se tsoma bophelo ba hao.

27Na motho a ka okga mollo,

a o okgela fubeng sa hae,

ebe aparo tsa hae

tsona ha di tuke malakabe?

28Na motho a ka tsamaya

hodima mashala,

ebe maoto a hae wona ha a tjhe?

29O jwalo ya kenang

kobong tsa mosadi wa motho,

ya amang mosadi,

eo a ke ke a phema kahlolo!

30Shodu ha le utswa hoba le lapile,

batho ha ba ke ba le nyedisa.

31Ha le ka tshwarwa le tla lefa hasupa,

le lefe ka tsohle tsa lapa la lona.

32Motho ya febang o hloka kelello,

ya etsang jwalo

o timetsa bophelo ba hae;

33o tla batwa leoma a tlontlolohe,

dihlong tsa hae

di se ke tsa hlola di fela.

34Poulelo e halefisa monga mosadi,

ha a iphetetsa ha a qenehele letho;

35a ke ke a amohela tefo

ya mofuta ofe le ofe,

a ke ke a kgotsofatswa ke dimpho,

leha mpho tseo di ka ba ngata.

7

71Mora wa ka,

boloka polelo tsa ka,

o boloke taelo tsa ka,

di boloke ka pelong ya hao.

2Boloka taelo tsa ka o tle o phele,

thuro tsa ka le tsona di hlokomele;

di hlokomele

seka thaka ya ihlo la hao.

3Di tlamelle menwaneng ya hao,

o di ngole tlapeng la pelo ya hao.

4Ere ho bohlale: “Wena kgaitsedi,”

kutlwisiso yona

e bitse motswalle wa hao.

5Di tla o phemisa mosadi,

mosadi wa sehlola,

mosadi ya ekang ka dipolelo.

Mosadi wa sehlola

6Fesetereng ya ntlo ya ka

ka tadima ka mamatjana a yona.

7Ka tadima hara ba se nang tsebo,

ka bona mohlankana

ya hlokang kutlwisiso,

8a feta pela huku ya seterata,

a tsamaya ka tsela e yang ha sehlola;

9e le ka shwalane,

tsatsi le se le diketse,

fifi la bosiu le qala ho aparela.

10Mosadi a betseha

ho mo kgahlanyetsa,

a apere jwaloka seotswa,

ka maqheka a sona.

11O manganga, ke mmadiberwane,

ke pheka-ke-leoto, ha a dule hae;

12ere a le seterateng,

a be a se a le mabaleng,

a qatjhama jwalo

hukung tsa diterata.

13A mamarela mohlankana enwa,

a mo aka,

ka fahleho se hlokang tlhong

a re ho yena:

14“Kajeno ke entse nyehelo ya ka,

kano tsa ka kajeno ke di phethile,

ke na le dijo tsa nyehelo eo,

ke na le tsona ha ka;

15ke tlile tjena ho o kgahlanyetsa,

kgale ke o batla, jwale ke o fumane!

16Hodima moalo wa ka

ke adile masela a lene,

lene e mebalabala e tswang Egepeta.

17Ke nonoditse moalo wa ka ka mmira,Mmira ke mofuta o mong wa setlolo se monko o monate.

ka o nonotsa ka lekgala le sinamone.Sinamone ke sefate seo makgapetla a sona a nkgang hamonate.

18Tloo, re kgotsofatse rato la rona

ho fihlela bo esa,

re ithabise ka ho mamarelana.

19Hae mona monna wa ka ha a yo,

o nkile leeto, o ile hole.

20O nkile mokotlana o tletse tjhelete,

o tla kgutlela hae kgwedi e tolokile.”

21Ka puo tsa lehelehele lena

mohlankana a ineela,

ka molomo wa lona o ekang,

mohlankana a hapeha.

22Ka ho panya ha ntshi

mohlankana a le sala morao,

a le latela sa pholo e iswa tlhabong,

sa kgama e tlolela ka lemeneng;

23sa nonyana e tshwaswa

ke raba le tjhehilwe,

e sa tsebe hore jwale e ya lefung,

ho fihlela ha motsu

o e phunya sebete.

24Jwale bana ba ka mmameleng,

sekehelang polelo tsa ka tsebe.

25Pelo tsa lona

di se latele mekgwa ya seotswa,

le se tsamaye mehlaleng ya sona.

26Mahlatsipa a mangata

se a entse mofela,

tshwele la ba bolailweng ke sona

ha le na palo.

27Ntlo ya sona

ke tsela e isang lebitleng,

ke mmila o isang Nqalong ya Bafu.

8

Bohlale bo a roriswa

81Na ebe bohlale ha bo howe?

Kutlwisiso yona

ha e phahamise ntswe la yona?

2Bo eme tseleng tse phahameng,

bo eme mateanong a ditsela.

3Bo howeletsa

bo le kgorong tsa motse,

bo howeletsa

bo le monyako wa motse:

8:1-3 —
Mae. 1:20,21

4“Banna, mamelang, ke bitsa lona,

ke ipiletsa ho batho bohle.

5Lona ba se nang tsebo

ithuteng bohlale!

Lona dithoto batlang kutlwisiso!

6Theang tsebe

ke le bolelle tsa bohlokwa,

ke le phatlalletse tse lokileng.

7Ke tla bua nnete feela,

hobane bokgopo ke bo hloile.

8Polelo tsohle tsa ka ke tsa nnete,

thetso le bomenemene

ha di yo ho tsona,

9di utlwahala tsohle

ho ya nang le kelello,

di nepahetse tsohle

ho ba nang le tsebo.

10Inkeleng thuto ya ka

ho ena le silefera,

ikgetheleng tsebo ho ena le kgauta.

11“Bohlale bo molemo

ho feta mabenyane a bohlokwa,

ha ho letho le ka bapiswang le bona.

12Nna, Bohlale, ke fana le ka masene,

tsebo le tlhalohanyo

le tsona ke di ruile.

13Ho tshaba Morena

ke ho hloya bobe,

ke hloile boikgohomoso,

ke hloile le boikakaso,

boitshwaro bo bobe le leshano

le tsona ke di hloile.

14Boeletsi le ho ba sedi

le tsona ke tsa ka,

kutlwisiso le matla le tsona ke tsa ka.

15Ke ka nna

kgosi di tsebang ho rena,

le babusi

ba etsang melao e lokileng.

16Ke ka nna mahosi le mahosana

a tsebang ho busa,

le baahlodi bohle

ba tsebang ho ahlola.

17Ba nthatang le nna ke a ba rata,

ba mpatlang

bona ba tla mphumana.

18Ho nna maruo le tlotla di teng,

maruo a sa feleng le hona ho loka.

19Tholwana ya ka

e kgahleha ho feta kgauta,

e feta kgauta e hlwekisitsweng,

tse fumanwang ho nna

di feta silefera e hlwekisitsweng.

20Ke tsamaya tseleng ya toka,

tsela ya ka ke tsela ya molao.

21Ba nthatang ke ba abela lefa,

matlole a bona ke a tlatse,

a be mohlohlo.

22“Morena o mpopile

qalehong ya mesebetsi ya hae,

pele ho mesebetsi ya hae,

mesebetsi ya kgalekgale;Tshen. 3:14

23ke hlodilwe kgale,

pele ho mehla yohle,

ke hlodilwe tshimolohong,

fatshe le eso be teng.

24Ka tswalwa

pele mawatle a eba teng,

didiba tse kollang di eso ka di runya;

25ka tswalwa thaba di eso ka di thewa,

ka tswalwa le maralla a eso be teng,

26pele fatshe le eba teng

le masimo a lona,

pele role la lefatshe

le lona le eba teng.

27Ke ne ke le teng

ha a bea mahodimo bakeng sa wona,

a seha moedi wa loapi,

a o seha hodima mawatle;

28ha a etsa lenamola la maru,

a le etsa sepakapakeng,

a phunya mehlodi ya madiba

a e tsitsisa;

29ha a sehela lewatle moedi wa lona,

metsi a se ke a tlola taelo ya hae;

le ha a rala metheo ya lefatshe.

30Ke ne ke le tsoho la hae le letona,

ka matsatsi wohle ke mo thabisa,

ke nyakaletse ke le kapele ho yena;

31ke thabetse lefatshe e le la hae,

ke thabetse le batho a ba bopile.

32“Jwale, bana ba ka, mmameleng!

Ho lehlohonolo

ba tsamayang tseleng tsa ka.

33Mamelang thuto ya ka

le tle le hlalefe,

le se ke la hana ho e mamela.

34Ho lehlohonolo

motho ya mmamelang,

ya lebelang kamehla

menyakong ya ka,

ya kokomalang thuleng la ntlo ya ka.

35Ya mphumanang o fumana bophelo,

Morena o tla mo rekolohela.

36Ya sa mphumaneng o ipea kotsing,

bohle ba ntlhoileng

bona ba rata lefu.”