Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
5

Keletso mabapa le dihlola

51Mora wa ka,

ela bohlale ba ka hloko,

thuto ya ka o e sekehele tsebe,

2o tle o be le tlhalohanyo,

molomo wa hao o rue tsebo.

3Molomo wa mosadi wa sehlola

o qhitsa dinotshi,

leme la hae

le borethe ho feta leokwana;

4qetellong le baba sa leshokgwa,

le bohale sa sabole,

sabole e mahalemabedi.

5Maoto a hae a theohela lefung,

mehato ya hae e lebisa lebitleng;

6tsela ya bophelo

ha a re letho ka yona,

metsamao ya hae

e kgopametse moo a sa tsebeng.

7Kahoo bana ba ka,

mmameleng ke hona:

Polelo tsa ka

le se ke la di kgeloha;

8le tsamayeng tseleng tse hole,

tse hole le sehlola,

monyako wa ntlo ya sona

le se o atamele,

9esere matla a lona

a itjellwa ke ba bang,

dilemo tsa lona

tsa fella ho ya sehloho,

10ba bang ba ithabisa

ka maruo a lona,

mofufutso wa lona

wa ruisa lapa lesele.

11Qetello ya bophelo ba hao

e tla ba mefehelo,

ha mmele wa hao o motetse,

o so le masatswane.

12O tla re:

“Ke ne ke hloile ho kgalengwa,

ho ntshwa diphoso

le hona ke ho hloile!

13Thuto tsa baruti ba ka

ke ne ke sa di natse,

balai ba ka le bona

ke sa ba mamele.

14Jwale ke fihlile dintshing tsa timelo,

ke eme kahara phutheho yohle.”

15Jwale nwa metsi

a diba sa ho tjhekwa ke wena,

metsi a phallang a mohlodi wa hao.

16O re bonna ba hao

bo tsholohele ditseleng,

matla a bona a hafakwe mabaleng?

17Eka kgona e be ba hao o le inotshi,

o se ka bo abelana le ba bang.

18Bonna ba hao

bo ke bo hlohonolofale,

o ithabise

ka mosadi wa hao wa matswathaka,

19ya ratehang sa tshepe,

ya natlailang sa kgama;

kamehla matswele a hae

a o thabise,

kamehla rato la hae

le ke le o hohele.

20Mora wa ka,

ho ya kang

ha sehlola se o hohela?

O manamelang

fubeng sa mosadi wa motho?

21Tsela tsohle tsa motho

Morena o a di bona,

metsamao yohle ya hae

le yona o a e lekola.

22Motho ya kgopo

o tshwaswa ke makgopo a hae,

dikgwele tsa dibe tsa hae

di mo kgatele ruri.

23O tla bolawa ke ho hloka kgalemo,

tsela a e kgeloswe

ke bothotohadi ba hae.

6

Dikeletso mabapa le bothoto

61Mora wa ka,

ha o itlamme

ho lefa molato wa wa heno,

wa hlapanyetsa e mong ho mo lefella,

2polelo tsa hao di tla o tshwasa,

mantswe a hao a o etsetse leraba.

3Ha o rata ho itokolla, mora ka,

kahobane o tla be o le matsohong,

matsohong a mohaeno,

etsa tjena:

Eya, o ikokobetse ho yena,

o mo rapele ho fihlela a o mamela.

4O se ke wa robala,

leha e le hona ho otsela.

5Ipholose sa tshepe

matsohong a setsomi,

ipholose sa nonyana

rabeng la motshwasi wa yona.

6Hela! wena sekgoba,

tsamaya o ye ho bohlwa!

Hlahloba mekgwa ya bona,

o tlo hlalefe!

7Leha bo se na motsamaisi,

bo se na mmusi le mohlahlobi,

8hlabula bo ipatlela dijo tsa bona,

bo ipokellele tsona ha ho kotulwa.

9Wena sekgoba,

o tla robala ho fihlela neng?

O tla tsoha neng borokong ba hao?

10O re: “A nke ke re shwa!

ke boele ke re shwa!

ke phuthaphuthe matsoho,

ke iphomolele.”

11Fuma ba hao bo tla o nanarela,

bo o nanarele jwaloka senokwane,

tlala e o wele hodimo

sa motho a nkile dihlomo.

6:10,11 —
Mae. 24:33,34

12Motho e mobe, ya kgopo,

o tsamaya a fefetha leshano;

13o roba leihlo la hae,

a ngolangole fatshe ka leoto,

a qhwayaqhwaye ka monwana;

14o rera thetso ka pelong ya hae,

kamehla o jala moferefere.

15Koduwa e tla mo wela hodimo,

e mo wele hodimo ka tsometso,

a timetswe hanghang

ho se na pheko.

16Ntho di tsheletse,

tseo Morena a di hloileng,

e, di supile

tseo e leng manyala ho yena:

17Ke mahlo a ikgohomosang,

leleme le tletseng thetso,

matsoho a tshollang madi,

madi a se nang molato;

18pelo e rerang bokgopo,

maoto a potlakelang bobeng;

19paki ya bohata, e bolelang leshano,

le ya jalang diqabang

hara bana ba motho.

Keletso mabapa le bohlola

20Mora wa ka,

boloka taelo tsa ntatao,

o se furalle thuto ya mmao;

21di boloke ka pelong ya hao,

di rwale molaleng wa hao.

22Ha o tsamaya di tla o etella pele,

ha o robala ebe di a o lebela,

ha o tsoha ebe di bua le wena.

23Taelo ke lona lebone,

thuto ke lona lesedi,

kgalemo ke bona bophelo,

24ho o phemisa mosadi wa sehlola,

le molomomonate wa seraburabu.

25Pelo ya hao

e se lakatse botle ba sona,

mahlo a sona a se ka o hohela,

26hoba seotswa,

le ka sengwatho o ka se reka,

athe sehlola sona

se tsoma bophelo ba hao.

27Na motho a ka okga mollo,

a o okgela fubeng sa hae,

ebe aparo tsa hae

tsona ha di tuke malakabe?

28Na motho a ka tsamaya

hodima mashala,

ebe maoto a hae wona ha a tjhe?

29O jwalo ya kenang

kobong tsa mosadi wa motho,

ya amang mosadi,

eo a ke ke a phema kahlolo!

30Shodu ha le utswa hoba le lapile,

batho ha ba ke ba le nyedisa.

31Ha le ka tshwarwa le tla lefa hasupa,

le lefe ka tsohle tsa lapa la lona.

32Motho ya febang o hloka kelello,

ya etsang jwalo

o timetsa bophelo ba hae;

33o tla batwa leoma a tlontlolohe,

dihlong tsa hae

di se ke tsa hlola di fela.

34Poulelo e halefisa monga mosadi,

ha a iphetetsa ha a qenehele letho;

35a ke ke a amohela tefo

ya mofuta ofe le ofe,

a ke ke a kgotsofatswa ke dimpho,

leha mpho tseo di ka ba ngata.

7

71Mora wa ka,

boloka polelo tsa ka,

o boloke taelo tsa ka,

di boloke ka pelong ya hao.

2Boloka taelo tsa ka o tle o phele,

thuro tsa ka le tsona di hlokomele;

di hlokomele

seka thaka ya ihlo la hao.

3Di tlamelle menwaneng ya hao,

o di ngole tlapeng la pelo ya hao.

4Ere ho bohlale: “Wena kgaitsedi,”

kutlwisiso yona

e bitse motswalle wa hao.

5Di tla o phemisa mosadi,

mosadi wa sehlola,

mosadi ya ekang ka dipolelo.

Mosadi wa sehlola

6Fesetereng ya ntlo ya ka

ka tadima ka mamatjana a yona.

7Ka tadima hara ba se nang tsebo,

ka bona mohlankana

ya hlokang kutlwisiso,

8a feta pela huku ya seterata,

a tsamaya ka tsela e yang ha sehlola;

9e le ka shwalane,

tsatsi le se le diketse,

fifi la bosiu le qala ho aparela.

10Mosadi a betseha

ho mo kgahlanyetsa,

a apere jwaloka seotswa,

ka maqheka a sona.

11O manganga, ke mmadiberwane,

ke pheka-ke-leoto, ha a dule hae;

12ere a le seterateng,

a be a se a le mabaleng,

a qatjhama jwalo

hukung tsa diterata.

13A mamarela mohlankana enwa,

a mo aka,

ka fahleho se hlokang tlhong

a re ho yena:

14“Kajeno ke entse nyehelo ya ka,

kano tsa ka kajeno ke di phethile,

ke na le dijo tsa nyehelo eo,

ke na le tsona ha ka;

15ke tlile tjena ho o kgahlanyetsa,

kgale ke o batla, jwale ke o fumane!

16Hodima moalo wa ka

ke adile masela a lene,

lene e mebalabala e tswang Egepeta.

17Ke nonoditse moalo wa ka ka mmira,Mmira ke mofuta o mong wa setlolo se monko o monate.

ka o nonotsa ka lekgala le sinamone.Sinamone ke sefate seo makgapetla a sona a nkgang hamonate.

18Tloo, re kgotsofatse rato la rona

ho fihlela bo esa,

re ithabise ka ho mamarelana.

19Hae mona monna wa ka ha a yo,

o nkile leeto, o ile hole.

20O nkile mokotlana o tletse tjhelete,

o tla kgutlela hae kgwedi e tolokile.”

21Ka puo tsa lehelehele lena

mohlankana a ineela,

ka molomo wa lona o ekang,

mohlankana a hapeha.

22Ka ho panya ha ntshi

mohlankana a le sala morao,

a le latela sa pholo e iswa tlhabong,

sa kgama e tlolela ka lemeneng;

23sa nonyana e tshwaswa

ke raba le tjhehilwe,

e sa tsebe hore jwale e ya lefung,

ho fihlela ha motsu

o e phunya sebete.

24Jwale bana ba ka mmameleng,

sekehelang polelo tsa ka tsebe.

25Pelo tsa lona

di se latele mekgwa ya seotswa,

le se tsamaye mehlaleng ya sona.

26Mahlatsipa a mangata

se a entse mofela,

tshwele la ba bolailweng ke sona

ha le na palo.

27Ntlo ya sona

ke tsela e isang lebitleng,

ke mmila o isang Nqalong ya Bafu.