Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
29

291Motho ya nnileng a kgalengwa

empa a satalatsa molala,

hanghang o tla welwa ke kotsi,

pheko e be siyo.

2Ha ba lokileng ba ngatafala,

tjhaba se a nyakalla,

empa ha ba kgopo ba busa

tjhaba se a lla,

3Ya ratang bohlale o thabisa ntatae,

ya mathang le diotswa

o hafaka leruo la hae.

4Ha kgosi e thahasella toka,

puso e a tsitsa,

kgosi e kgethisang setjhaba haboima

e futsanehisa naha.

5Motho ya phoqang mohahabo

o itjhehela leraba ka boyena.

6Sebe sa ya kgopo

ke lemena ho yena,

empa ya lokileng

o bina a nyakaletse.

7Ya lokileng

o hlokomela tokelo tsa bafumanehi,

empa ya kgopo

yena ha a di natse ka letho.

8Basomi ba fehla moferefere,

ba o fehla kahara motse,

empa ba bohlale

ba kokobetsa kgalefo.

9Ha motho ya bohlale

a qosana le ya sethoto,

leha ya sethoto a ka halefa,

kapa a tsheha,

kgotso e ke ke ya eba teng.

10Ba nyoretsweng madi

ba hloile ba lokileng,

empa ba lokileng

ba boulela bophelo ba hae.

11Sethoto se hlatsa kgalefo ya sona,

empa ya bohlale yena o a e bipa.

12Ha mmusi a mamela mashano,

bahlanka ba hae bohle

ba tla ba kgopo.

13Mofumanehi le mohatelli

ba tshwana ka sena:

Morena o tutubolla mahlo,

mahlo a bona bobedi.

14Kgosi e ahlolelang bafumanehi,

e ba ahlolelang ka toka,

terone ya yona

e tla tsitsa kamehla yohle.

15Thupa le kgalemo di tlisa bohlale,

empa ngwana ya tlohetsweng feela,

o hlabisa mmae dihlong.

16Ha ba kgopo ba anafala,

bokgopo bo a eketseha;

empa ba lokileng

ba tla bona ha ba timela.

17Kgalema mora wa hao,

o tla fumana phomolo,

le moya wa hao o nyakalle.

18Tjhaba se sa senolelwang ditaba,

se iketsetsa borata,

empa ho lehlohonolo

ya bolokang molao.

19Lekgoba le ke ke la kgalengwa

ka ho buiswa feela,

le hoja le utlwisisa,

le ke ke la phetha taelo.

20Motho eo ereng ha a bua

a phasolohe,

o ka tshepa sethoto

ho ena le yena.

21Ya bokotsang kgoba la hae

ha a le hodisa,

le tla qetella le mo hlokela teboho.

22Motho ya bohale o baka diqabang,

ya hlonameng

yena o tletse bokgopo.

23Boikakaso ba motho bo a mo diha,

empa boikokobetso

bo mo tlisetsa hlompho.

24Motswalle wa leshodu o itlhoile,

o utlwa thohako, empa ha a e natse,

25Ho tshaba batho

ke ho itjhehela leraba,

empa ya tshepang Morena

o tla bolokeha.

26Ba bangata

ba batla ho ratwa ke mmusi,

empa motho

o fumana toka ho Morena feela.

27Ba lokileng ba nyonya ba sa lokang,

ba sa lokang ba nyonya ba lokileng.

30

Dipolelo tsa Akure

301Tsena ke dipolelo tsa Akure, mora wa Jake, wa Masa.

Monna eo a bua, a re:

“Oho, Modimo ke kgathetse!

Oho, Modimo ke kgathetse!

Ke feletswe ke matla!

2Nna ke sethoto

ho feta mang kapa mang;

ha ke na le kutlwisiso ya botho.

3Ha ke a ka ka ithuta bohlale,

ebile ha ke tsebe Ya Halalelang.

4Ya nyolohetseng lehodimong

a ba a theoha ke mang?

Ya fupereng moya

ka diatla tsa hae ke mang?

Ya bokeletseng metsi

ka aparong sa hae ke mang?

Ya sehileng meedi

ya dipheletso tsa lefatse ke mang?

Lebitso la hae ke mang?

La mora wa hae lona ke mang?

Haeba o a tseba, bolela!

5“Polelo tsohle tsa Modimo

ke tsa nnete.

Ke thebe ho bohle ba mo tshepang.

6Se eketse letho polelong tsa hae,

esere a o kgalema,

wa fumanwa o le leshano.”

Maele a mang a Akure

7“Ke kopile ntho di le pedi ho wena,

o se nkganele ka tsona

pele ke eshwa:

8Suthisetsa bolotsana le mashano

hole le nna,

o se ke wa nthuisa

kapa wa mphutsanehisa,

o mphepe ka dijo tse ntekaneng;

9esere ha ke kgotshe

yaba ke a o latola,

ke re: ‘Morena ke mang?’

Kapa ka futsaneha,

yaba ke a utswa,

mme ka tlaela

ka lebitso la Modimo wa ka.

10“O se ke wa nyedisa mohlanka

ho monga hae,

esere a o rohaka,

wa fumanwa o le molato.

11“Moloko o teng

o rohakang bo-ntata wona,

o sa hlompheng le bo-mma wona.

12Moloko o teng

o ithetsang ka ho re o hlwekile,

empa o sa hlwekiswa

ditshila tsa wona.

13Moloko o teng o ikgohomosang,

o shebang batho ka ho ba nyedisa.

14Moloko o teng

o meno a kang disabole,

oo a mohlaare a kang dithipa,

ho harola bafumanehi lefatsheng,

le bahloki ba phelang hara setjhaba.

15“Koidi e na le madinyane

a le mabedi,

a kopang a re: ‘Re fepe! Re fepe!’

“Ntho di tharo tse sa kgotsofaleng,

e, di nne tse sa ke be di re:

‘Ho lekane!’

16Ke lebitla le mosadi wa nyopa,

le mobu o omeletseng,

le mollo o sa ke be o re:

‘Ho lekane!’

17“Leihlo le tshehang ntata lona,

le nyedisang taelo ya mma lona,

makgwaba a dikgohlo a tla le honya,

mme madinyane a ntsu a le je.

18“Ntho di tharo

tse mmakatsang haholo,

e, di nne tseo ke sa di tsebeng:

19Mohlala wa ntsu sepakapakeng,

mohlala wa noha hodima lefika,

mohlala wa sekepe hara lewatle,

mohlala wa monna ho morwetsana.

20“Mokgwa wa mosadi wa sefebe,

ke mokgwa o tjena:

O a ja, ebe o a itlhakola, o re:

‘Nna ha ke a etsa letho le kgopo.’

21“Ntho di tharo

tse reketlisang lefatshe,

di nne

tseo le ke keng la di mamella:

22Ke lekgoba leo ebang kgosi,

le sethoto se nyonyobetseng,

23le moshejwahang ha a nyalwa,

le lekgabunyane

le jang lefa la monga lona.

24“Ntho di nne

tse nyenyane lefatsheng,

empa tse bohlale bo makatsang:

25Bohlwa ke tjhaba se hlokang matla,

empa bo bokella

dijo tsa bona hlabula.

26Dipela ke tjhaba se fokolang,

empa di etsa

qhobo tsa tsona mafikeng.

27Ditsie tsona ha di na kgosi,

empa ha di falla

di fofa ka mekgahlelo.

28Mokgodutswane

o ka o tshwara ka letsoho,

empa o fumanwa

ka matlung a dikgosi.

29“Ntho di tharo

tse bohehang ha di tsamaya,

e, di nne tse natlailang:

30Ke tau,

batana se matla ho feta tsohle,

eo ho seng letho

leo e ka le balehang;

31ke mokoko o qholoshang

hara dithole,

hape ke phooko,

ke kgosi

e futuhang ka mabotho a yona.

32“Haeba o bile sethoto,

wa ikgantsha,

kapa wa nahana merero e mebe,

bea letsoho molomong o kgutse,

33hoba lebese ha le fehlwa

le etsa sereledi,

le nko ha e otlwa e tswa mokola,

kahoo kgalefo e fehla meferefere.”

31

Keletso ho dikgosi

311Tsena ke dipolelo tsa Lemuele, kgosi ya Masa, tseo a neng a di rutwe ke mmae:

2“Oho, ngwanaka!

Oho, ngwana popelo ya ka!

Wena eo ke mo filweng

ho arabela thapelo tsa ka,

3se qete matla

a bonna ba hao ka basadi,

se tjhediete

le basadi ba timeditseng dikgosi.

4“Ha ho lokele dikgosi, Lemuele,

ho nwa veine ha ho di lokele,

ho tjhatjhehela jwala

ha ho lokele mahosana,

5esere ha di nwele,

molao tsa o lebala,

bafumanehi ba ahlolelwa ka leeme.

6Ba kgatheng la ho shwa

ba nweseng jwala,

ba sithabetseng dipelo

le ba nwese veine.

7Ba tloheleng ba nwe,

ba lebale bofuma ba bona,

mahlomola a bona

ba se hlole ba a hopola.

8“Eba molomo

wa ba sa tsebeng ho ipuella,

o tseke tokelo

tsa bohle ba saretsweng.

9Ba buelle,

o ba ahlolele ka toka,

o emele nyewe tsa bafumanehi

le wona mafutsana.”

Mosadi ya kgabane

10Mosadi ya kgabane

a ka fumanwa ke mang?

Bohlokwa ba hae

bo feta le mabenyane a bohlokwa!

11Monna hae

o mo tshepa a sa kganane,

mme bofutsana

a ke ke be a bo tseba.

12Ke matsatsi wohle

a ho phela ha hae,

o etsetsa monna

tse molemo e seng tse mpe.

13O batla boya, a batle motsitla,

a sebetse ka matsoho a hae

ka mafolofolo.

14O tshwana le dikepe

tsa bo-rakgwebo,

dijo tsa hae o di tlisa di etswa hole.

15O tsoha bosiu e sa le ka matjeke,

a fepe bohle ba lelapa la hae,

makgabunyane a hae

a a abele mosebetsi.

16Ha a kgahlwa ke tshimo

eba o a e reka,

a e leme morara

ka tse sebeditsweng

ke matsoho a hae.

17Theka la hae o le tlama hathata,

a matlafatse le matsoho a hae.

18O lemoha hore kgwebo ya hae

e a mo atla,

bosiu bo sa

bone la hae le sa tingwe.

19Toloki o e tshwara

ka letsoho la hae,

tshwele a e tshware

ka monwana ha a e ohla.

20Bafumanehi o ba fepa a sa kganane,

bahloki le bona a ba atswe

ka tsoho le batsi.

21Ha lehlwa le kgetheha

letswalo ha a na lona,

bohle ba lapa la hae

ba apesitswe tse mofuthu;

22kallane tsa moalo o itohela tsona,

aparo tsa hae

ke tsa lene e ntle, e perese.

23Monna hae

o hlompheha le kgorong tsa motse,

ha a dutse teng le baholo ba naha.

24O roka diaparo tsa lene e ntle

a di rekise,

le wona maqhama

bahwebi ba a reka ho yena.

25Matla le seriti

ke tsona aparo tsa hae,

taba tsa kamoso tsona o a di teola!

26Ha a etswa molomo

o bua ka kelello,

thuto tsa mosa

di tswe lemeng la hae.

27O sedi tabeng tsa lelapa la hae,

hase mokotla o mahlo,

mohlohlwa-o-rapame.

28Bana ba hae

ba ema ba re o hlohonolo,

le monna hae a rialo,

a ba a mmabatse, a re:

29“Basadi ba bangata

ke basadi ba kgabane,

empa wena kaofela o a ba feta!”

30Leredi ke thetsane,

botle ke lefeelafeelane;

mosadi ya tshabang Modimo

ke yena ya tla roriswa.

31Mo nee moputso wa matsoho a hae,

mosebetsi wa hae

o mo rorise kgorong tsa motse.