Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
28

281Ya kgopo o baleha

a sa phaladiswe ke motho,

ba lokileng

bona ba sebete jwaloka tau.

2Tjhaba ha se le kgopo

se hlahlamanya babusi,

empa toka e hlaha

ka ya nang le bohlale le tsebo.

3Mofumanehi

ya hatellang bafumanehi

o ka sekgohola se senyang dijalo.

4Ba tlolang molao

ba thoholetsa ba kgopo,

empa ba o bolokang

ba hanyetsana le ba kgopo.

5Batho ba kgopo

ha ba na kutlwisiso ya toka,

ba kgumamelang Morena

ba na le kutlwisiso ya tsohle.

6Ho molemo ho ba mofutsana

ya phelang ka botshepehi,

ho ena le ho ba morui

ya phelang ka bolotsana.

7Ya bolokang molao

ke mora ya bohlale,

ya tlwaetseng menyollo

o hlabisa ntatae dihlong.

8Ya atisang ruo la hae

ka ho le tswadisa,

a le atise le ka ho hanyapetsa,

o le bokellela

ya tla hauhela mafutsana.

9Ya ithibang ditsebe

hore a se utlwe molao,

thapelo tsa hae

le tsona ke manyala.

10Ya kgelosang ba lokileng

hore ba ye tseleng tse kgopo,

o tla wela lemeneng

le tjhekilweng ke yena;

ba se nang molato

ba tla ja lefa la tse molemo.

11Morui o ithetsa

ka ho re o bohlale,

mofutsana ya sedi

o lemoha boithetso boo ba hae.

12Ha ba lokileng ba busa

tjhaba se a thoholetsa;

ha ba kgopo ba busa

tjhaba se a ipata.

13Ya patang dibe tsa hae

a ke ke a ba le katleho;

ya ipolelang tsona, a di bakela,

o tla fumana mohau.

14Ho lehlohonolo motho

ya tshabang Morena kamehla,

empa ya ithatafatsang pelo

o tla wela tsietsing.

15Jwalokaha tau e puruma

le bere e kgobolaka,

mmusi ya kgopo o jwalo

ha a busa bafumanehi.

16Mmusi ya sethoto

ke mmampodi ya sehloho;

ya hloileng maruo a bolotsana

o tla phela halelele.

17Ya molato

wa ho tsholla madi a motho,

e tla ba mophaphathehi

ho isa lefung,

ho se be ya lekang ho mo thiba.

18Ya phelang ka botshepehi

o tla fumana pholoho;

ya phelang ka bokgopo

yena hanghang o tla timela.

19Ya lemang masimo a hae

o tla tjhaya haholo;

ya pheellang mafeela

o tla futsaneha haholo.

20Motho ya tshepahalang

o tla hlohonolofala haholo,

athe ya potlakelang ho rua,

kotlo o tla e fumana.

21Ho ahlola ka leeme

hase ntho e ntle,

empa motho a ka nna etsa sebe,

hore a fumane sengwathwana.

22Ya mahlo a matsho

o potlakela leruo,

ha a nahane le hore bofuma

bo tla mo wela hodimo.

23Ya kgalemang motho e mong,

o tla ratwa,

ho feta ya qekisang ka leleme la hae.

24Ya utswetsang ntatae kapa mmae,

a ntsa ithetsa ka ho re:

“Hona hase sebe,”

ya jwalo yena

ke motswalle wa disenyi hantle.

25Motho ya ikgohomosang

o fehla moferefere;

ya itshepelang Morena

o tla fumana katleho.

26Motho ya sethoto

ke ya itshepang boyena,

ya sebetsang ka bohlale

o tla fumana pholoho.

27Ya fanang ho mafutsana

ha ho seo a ka se hlokang;

ya sa a natseng ka letho

o tla rohakwa ke ba bangata.

28Ha ba kgopo ba busa,

tjhaba se a ipata;

empa ha ba timela,

ba lokileng ba tla ngatafala.

29

291Motho ya nnileng a kgalengwa

empa a satalatsa molala,

hanghang o tla welwa ke kotsi,

pheko e be siyo.

2Ha ba lokileng ba ngatafala,

tjhaba se a nyakalla,

empa ha ba kgopo ba busa

tjhaba se a lla,

3Ya ratang bohlale o thabisa ntatae,

ya mathang le diotswa

o hafaka leruo la hae.

4Ha kgosi e thahasella toka,

puso e a tsitsa,

kgosi e kgethisang setjhaba haboima

e futsanehisa naha.

5Motho ya phoqang mohahabo

o itjhehela leraba ka boyena.

6Sebe sa ya kgopo

ke lemena ho yena,

empa ya lokileng

o bina a nyakaletse.

7Ya lokileng

o hlokomela tokelo tsa bafumanehi,

empa ya kgopo

yena ha a di natse ka letho.

8Basomi ba fehla moferefere,

ba o fehla kahara motse,

empa ba bohlale

ba kokobetsa kgalefo.

9Ha motho ya bohlale

a qosana le ya sethoto,

leha ya sethoto a ka halefa,

kapa a tsheha,

kgotso e ke ke ya eba teng.

10Ba nyoretsweng madi

ba hloile ba lokileng,

empa ba lokileng

ba boulela bophelo ba hae.

11Sethoto se hlatsa kgalefo ya sona,

empa ya bohlale yena o a e bipa.

12Ha mmusi a mamela mashano,

bahlanka ba hae bohle

ba tla ba kgopo.

13Mofumanehi le mohatelli

ba tshwana ka sena:

Morena o tutubolla mahlo,

mahlo a bona bobedi.

14Kgosi e ahlolelang bafumanehi,

e ba ahlolelang ka toka,

terone ya yona

e tla tsitsa kamehla yohle.

15Thupa le kgalemo di tlisa bohlale,

empa ngwana ya tlohetsweng feela,

o hlabisa mmae dihlong.

16Ha ba kgopo ba anafala,

bokgopo bo a eketseha;

empa ba lokileng

ba tla bona ha ba timela.

17Kgalema mora wa hao,

o tla fumana phomolo,

le moya wa hao o nyakalle.

18Tjhaba se sa senolelwang ditaba,

se iketsetsa borata,

empa ho lehlohonolo

ya bolokang molao.

19Lekgoba le ke ke la kgalengwa

ka ho buiswa feela,

le hoja le utlwisisa,

le ke ke la phetha taelo.

20Motho eo ereng ha a bua

a phasolohe,

o ka tshepa sethoto

ho ena le yena.

21Ya bokotsang kgoba la hae

ha a le hodisa,

le tla qetella le mo hlokela teboho.

22Motho ya bohale o baka diqabang,

ya hlonameng

yena o tletse bokgopo.

23Boikakaso ba motho bo a mo diha,

empa boikokobetso

bo mo tlisetsa hlompho.

24Motswalle wa leshodu o itlhoile,

o utlwa thohako, empa ha a e natse,

25Ho tshaba batho

ke ho itjhehela leraba,

empa ya tshepang Morena

o tla bolokeha.

26Ba bangata

ba batla ho ratwa ke mmusi,

empa motho

o fumana toka ho Morena feela.

27Ba lokileng ba nyonya ba sa lokang,

ba sa lokang ba nyonya ba lokileng.

30

Dipolelo tsa Akure

301Tsena ke dipolelo tsa Akure, mora wa Jake, wa Masa.

Monna eo a bua, a re:

“Oho, Modimo ke kgathetse!

Oho, Modimo ke kgathetse!

Ke feletswe ke matla!

2Nna ke sethoto

ho feta mang kapa mang;

ha ke na le kutlwisiso ya botho.

3Ha ke a ka ka ithuta bohlale,

ebile ha ke tsebe Ya Halalelang.

4Ya nyolohetseng lehodimong

a ba a theoha ke mang?

Ya fupereng moya

ka diatla tsa hae ke mang?

Ya bokeletseng metsi

ka aparong sa hae ke mang?

Ya sehileng meedi

ya dipheletso tsa lefatse ke mang?

Lebitso la hae ke mang?

La mora wa hae lona ke mang?

Haeba o a tseba, bolela!

5“Polelo tsohle tsa Modimo

ke tsa nnete.

Ke thebe ho bohle ba mo tshepang.

6Se eketse letho polelong tsa hae,

esere a o kgalema,

wa fumanwa o le leshano.”

Maele a mang a Akure

7“Ke kopile ntho di le pedi ho wena,

o se nkganele ka tsona

pele ke eshwa:

8Suthisetsa bolotsana le mashano

hole le nna,

o se ke wa nthuisa

kapa wa mphutsanehisa,

o mphepe ka dijo tse ntekaneng;

9esere ha ke kgotshe

yaba ke a o latola,

ke re: ‘Morena ke mang?’

Kapa ka futsaneha,

yaba ke a utswa,

mme ka tlaela

ka lebitso la Modimo wa ka.

10“O se ke wa nyedisa mohlanka

ho monga hae,

esere a o rohaka,

wa fumanwa o le molato.

11“Moloko o teng

o rohakang bo-ntata wona,

o sa hlompheng le bo-mma wona.

12Moloko o teng

o ithetsang ka ho re o hlwekile,

empa o sa hlwekiswa

ditshila tsa wona.

13Moloko o teng o ikgohomosang,

o shebang batho ka ho ba nyedisa.

14Moloko o teng

o meno a kang disabole,

oo a mohlaare a kang dithipa,

ho harola bafumanehi lefatsheng,

le bahloki ba phelang hara setjhaba.

15“Koidi e na le madinyane

a le mabedi,

a kopang a re: ‘Re fepe! Re fepe!’

“Ntho di tharo tse sa kgotsofaleng,

e, di nne tse sa ke be di re:

‘Ho lekane!’

16Ke lebitla le mosadi wa nyopa,

le mobu o omeletseng,

le mollo o sa ke be o re:

‘Ho lekane!’

17“Leihlo le tshehang ntata lona,

le nyedisang taelo ya mma lona,

makgwaba a dikgohlo a tla le honya,

mme madinyane a ntsu a le je.

18“Ntho di tharo

tse mmakatsang haholo,

e, di nne tseo ke sa di tsebeng:

19Mohlala wa ntsu sepakapakeng,

mohlala wa noha hodima lefika,

mohlala wa sekepe hara lewatle,

mohlala wa monna ho morwetsana.

20“Mokgwa wa mosadi wa sefebe,

ke mokgwa o tjena:

O a ja, ebe o a itlhakola, o re:

‘Nna ha ke a etsa letho le kgopo.’

21“Ntho di tharo

tse reketlisang lefatshe,

di nne

tseo le ke keng la di mamella:

22Ke lekgoba leo ebang kgosi,

le sethoto se nyonyobetseng,

23le moshejwahang ha a nyalwa,

le lekgabunyane

le jang lefa la monga lona.

24“Ntho di nne

tse nyenyane lefatsheng,

empa tse bohlale bo makatsang:

25Bohlwa ke tjhaba se hlokang matla,

empa bo bokella

dijo tsa bona hlabula.

26Dipela ke tjhaba se fokolang,

empa di etsa

qhobo tsa tsona mafikeng.

27Ditsie tsona ha di na kgosi,

empa ha di falla

di fofa ka mekgahlelo.

28Mokgodutswane

o ka o tshwara ka letsoho,

empa o fumanwa

ka matlung a dikgosi.

29“Ntho di tharo

tse bohehang ha di tsamaya,

e, di nne tse natlailang:

30Ke tau,

batana se matla ho feta tsohle,

eo ho seng letho

leo e ka le balehang;

31ke mokoko o qholoshang

hara dithole,

hape ke phooko,

ke kgosi

e futuhang ka mabotho a yona.

32“Haeba o bile sethoto,

wa ikgantsha,

kapa wa nahana merero e mebe,

bea letsoho molomong o kgutse,

33hoba lebese ha le fehlwa

le etsa sereledi,

le nko ha e otlwa e tswa mokola,

kahoo kgalefo e fehla meferefere.”