Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
24

19

241O se ke wa kgahlwa,

wa kgahlwa ke ba kgopo,

o se lakatse

ho etsa setswalle le bona,

2hobane ba inahanela

ho sebedisa dikgoka,

melomo ya bona e bua dimpe.

20

3Bohlale ke bona bo hahang ntlo,

kutlwisiso yona e e tsitsise,

4tsebo e tlatse dikamore

ka mekgabo ya matlotlo a bohlokwa,

matlotlo a kgahlehang.

21

5Ya bohlale o matla ho feta senatla,

ya nang le tsebo o feta sekwankwetla.

6O lwana ntwa

o itokiseditse yona hantle,

o e hlole

ka ho eletswa ke ba bangata.

22

7Sethoto ha se utlwisise bohlale,

ka kgotla

se ke ke sa ahlamisa molomo.

23

8Ya lohang mano a ho etsa bokgopo

batho ba mmitsa rabolotsana.

9Merero ya bothoto ke sebe,

mosomi o nyonywa ke batho bohle.

24

10Haeba o nyahama pelo

mohla ditsietsi,

o fela o fokollwa ke matla.

25

11Lopolla ba iswang lefung,

o pholose ba iswang polaong.

12Ha o ka re:

“Jo! re ne re sa tsebe!”

Na ya bonang dipelo

yena a ke ke a lemoha?

Ya baballang bophelo ba hao

yena o a tseba,

motho ka mong o tla mo putsa

ho ya ka mesebetsi ya hae.

26

13Mora ka, eja mahe a dinotshi,

hobane a a latsweha,

o je kgekge ya dinotshi

hobane e a hlabosa.

14Tseba hore bohlale bo jwalo

moyeng wa hao;

ha o ka bo fumana

o tla ba le katleho kamoso,

tshepo ya hao e ke ke ya fela.

27

15Se lalle ntlo ya motho ya lokileng

jwalokaha senokwane se etsa;

lapa la hae o se ke wa le senyetsa,

16hoba leha ya lokileng a ewa hasupa,

o ye a boele a tsohe,

athe ba kgopo koduwa e a ba timetsa.

28

17O se ke wa thabela

ho wa ha sera sa hao,

pelo ya hao e se nyakalle

ha se kgothometseha;

18esere Morena a bona,

mme a nyatsa,

a kgelosa kgalefo ya hae ho sona.

29

19O se ke wa itshwenya

ka ba etsang bobe,

kapa wa kgahlwa

ke ba etsang bokgopo;

20ya kgopo ha ho letho

leo a le tshepileng,

bone la bophelo ba hae

le tla tingwa.

30

21Mora wa ka,

tshaba Morena le kgosi,

o se ke wa ikopanya

le mahlabaphiyo,

22hobane hanghang

koduwa e tla a wela hodimo.

Ana ke mang ya ka tsebang

tshenyo eo ba tla e etsa?

Polelo tse ding hape tsa ba bohlale

23Tsena ke polelo tse ding hape tsa ba bohlale:

Ho ahlola ka leeme ha ho a loka.

24Ya reng ho ya kgopo:

“Ha o na molato,”

tjhaba di tla mo rohaka,

merabe e mo nyonye;

25empa ba ahlolang ya molato

ba tla atleha,

mahlohonolo a ba atele.

26Ya arabang ka bokgabane

o supa setswalle sa nnete.

27Hlopha mosebetsi wa hao o kantle,

ebe o lema tshimo ya hao,

o nto haha ntlo ya hao.

28O se be paki

e tswang mohaeno ntle ho lebaka,

polelo tse thetsang

di se tswe molomong wa hao.

29O se ke wa re:

“Ke tla busetsa molamu sefateng,

kgalapa ke e buseletse ka kgalapa.”

30Ke ile ka feta

pela tshimo ya sekgoba,

ka ba ka feta

rapeng sa morara sa ya sethoto,

31ka bona di rarieletswe ke meutlwa,

bobatsi le bona bo entse mofero,

marako le wona a se a helehile.

32Ka bona, ka ba ka imamela,

ka tadima, ka ithuta sena:

33Ha o ka re shwa!

wa boela wa re shwa!

wa phuthaphutha matsoho,

wa iphomolela,

34fuma ba hao bo tla o nanarela,

bo o nanarele jwaloka senokwane,

tlala e o wele hodimo

sa motho a nkile dihlomo.

24:33,34 —
Mae. 6:10,11

25

Maele a mang a Solomone

251Ana le wona ke maele a Solomone, ao banna ba Hesekiea, kgosi ya Juda, ba ileng ba a bokella, ba a ngola:

2Tlotla ho Morena

ke ho etsa ditaba sephiri,

athe tlotla ya dikgosi

ke ho phenyaphenya ditaba.

3Jwalokaha mahodimo a phahame,

fatshe lona le le tlase,

menahano ya dikgosi

le yona e ke ke ya fihlelwa.

4Hlwekisa silefera

ka ho e ntsha manya,

lelala le tle le tsebe

ho bopa nkgo ka yona.

5Hleka ba kgopo kapele ho kgosi,

terone ya yona

e tle tsitsiswe ke ho loka.

6Se ke wa ikakasa kapele ho kgosi,

kapa wa dula tulong tsa mahosana;

7ho molemo ha kgosi e re ho wena:

“Nyolohela kwano!”

ho ena le ho tlontlollwa

mahlong a kgosana,

mahlong a kgosana eo o e bonang.

25:6,7 —
Luka 14:8-10

8Se potlakele ho isa motho ka kgotla,

esere mohaeno a o tlontlolla,

wa qetella

o se na seo o ka se etsang.

9Ha o tsekisana le mohaeno

buisana le yena,

feela taba tsa e mong

tsona e be pinyane,

10esere ha a utlwa a o tlontlolla,

botumo bo bobe

bo se hlole bo o hlakoha.

11Polelo e builweng ka nako ya yona

e ka apole tsa kgauta

ka sejaneng sa silefera.

12Ho kgalengwa ke motho ya bohlale,

tsebeng e lethwethwe ke lesale,

ke mokgabo wa kgauta

e hlwekisitsweng.

13Jwaloka lehlwa le phodisang

ka nako ya kotulo,

leqosa le tshepahalang

le jwalo ho ba-le-romi;

le kgatholla pelo ya monga lona.

14Motho ya ithorisang

ka dimpho tsa molomo,

o jwaloka maru

le moya o se nang pula.

15Ho ba le mamello

ho ka sokolla kgosi;

polelo e bonolo e fedisa manganga.

16Ha o ntshetsa dinotshi

o di je ka tekanyo;

ha o ka itlopa tsona,

di tla o hlatsisa.

17Ya ahisaneng le wena

o mo fapohele sewelo,

esere wa mo tena,

a qetella a o hloile.

18Ya etseletsang mohahabo ka leshano

ke koto kapa sabole,

kapa motsu o ntjhotjho.

19Ho tshepa molotsana

nakong ya ditsietsi

ho ka leino le bodileng,

kapa leoto le hlotsang.

20Ho binela ya hlomohileng

pina tsa thabo,

ho ka ho hlobola kobo

mohla ho batang,

le ho tshela asene hodima leqeba.

21Ha sera sa hao se lapile,

o ke o se fepe;

ha se nyorilwe, se fe metsi se nwe;

22ka ho etsa jwalo

o se hlabisa dihlong,

mme wena Morena o tla o putsa.

25:21,22 —
Bar. 12:20

23Jwalokaha moya wa leboya

e le mmadipulana,

leme le sebang le tsosa kgalefo.

24Ho molemo

ho iphelela sekgutlwaneng

kahodima marulelo a ntlo,

ho ena le ho phela

le mmadikomang.Mae. 21:9

25Taba tse monate

tse tswang naheng e hole

di ka metsi a phodileng

mmetsong o nyorilweng.

26Motho ya lokileng,

ya suthelang ya kgopo tsela,

ke diba se dukehileng

kapa mohlodi o silafetseng.

27Hase hantle ho itlopa dinotshi;

ho ipatlela tlotla

le hona ha ho lokele.

28Motho ya hlolwang

ho bipa kgalefo ya hae

o tshwana le motse

o marako a heleditsweng.

26

261Jwaloka lehlwa

le kgethehang hlabula,

kapa pula e nang

ka nako ya ha ho kotulwa,

hlompho le yona

ha e tshwanele sethoto.

2Jwaloka serobele se phuphuselang,

kapa lefokotsane le okaokelang,

motho ha a silafatswe

ke thohako ya lefeela.

3Phafa e shapa pere,

tonki e hulwa ka tomo,

thoto sona se phekolwa ka thupa.

4Se arabe sethoto

ho ya ka bothoto ba sona,

esere le wena wa tshwana le sona.

5Araba sethoto

ho ya ka bothoto ba sona,

esere sa ipona se le bohlale.

6Ya romeletsang ditaba ka sethoto,

o ikgaola maoto,

o ipiletsa ditlokotsi.

7Maoto a sehlotsa a a fokola,

maele a tswang

molomong wa sethoto a jwalo.

8Ho isa tlotla ho sethoto,

ho tshwana le ho tlamella lejwe,

ho le tlamella letjeketjaneng.

9Maele a tswang molomong,

molomong wa sethoto,

a ka moutlwa

o hlabang letsoho la letahwa.

10Jwaloka rametsu

ya fulang a sa shebe,

ya hirang sethoto

kapa mofeta-ka-tsela, o jwalo.

11Sethoto se kgutlelang

bothotong ba sona

se tshwana le ntja e kgutlelang

mahlatseng a yona.2 Pet. 2:22

12Motho ya ithetsang

ka ho re o bohlale,

o ka tshepa sethoto

ho ena le yena.

13Sekgoba se re:

“Tau ke ena ka tseleng!

Tau ke ena diterateng!”

14Jwalokaha lemati

le kwaleha le buleha,

sekgoba le sona

se meneka jwalo moalong wa sona.

15Sekgoba se kenya letsoho

ka sejaneng,

empa se botswa ho le isa hanong.

16Sekgoba se ithetsa

ka ho re se bohlale,

ho feta banna ba supileng

ba nang le kelello.

17Mofeta-ka-tsela

ya kenang qabang tsa batho

o ka motho ya sothang

tsebe tsa ntja ya lelahleha.

18Lehlanya le betsakang ditsenene,

le metsu e bolayang,

19le tshwana le motho

ya thetsang mohahabo,

ebe o re:

“Ke ne ke itshwasetsa feela.”

20Ha patsi e fedile, mollo o a tima,

ha ho se mosebi, qabang di a fela.

21Mashala a tswala leupa,

patsi e hotetsa mollo,

motho wa dikgang

yena o fehla diqabang.

22Taba tsa bofuufu

di monate haholo,

di ka dijo

tse theohelang hamonate maleng.

23Motho ya leme le monate

a le pelo e mpe,

o jwaloka pitsa ya letsopa

e homilweng ka manya a silefera.

24Moikaketsi o ikgakanya

ka polelo tsa hae,

empa pelong ya hae o emere thetso.

25Leha a ka bua hamonate

o se mo kgolwe,

hobane bobe

bo kgaphatseha pelong ya hae.

26Leha lehloyo la hae

le ka ikgakanya ka thetso,

bokgopo ba hae

bo tla taloleha mahlong a bohle.

27Ya tjhekang lemena

o tla wela ho lona,

ya thetang lejwe

le tla mo wela hodimo.

28Leleme le leshano

le hloile bao le ba buang hampe,

molomo wa leseaqheme

wona o a timetsa.