Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
23

6

231Ha o dula tafoleng,

o eja le mmusi,

hopola hantle

hore na o dutse le mang;

2haeba o itseba o le monyollo,

ako itshware, o je jwaloka motho;

3o se kgalle dimenyemenye tsa hae,

hoba hase dijo empa e le maraba.

7

4O se ka itja matla hore o ithuise;

eba le bohlale ba ho itshwara.

5Ha o re maruo hedi!

o tla bona a sa nyametse,

hobane a tla fela a mele mapheo,

a fofele hodimo sa ntsu,

sa ntsu e le sepakapakeng.

8

6Se je dijo tsa ya lekgonatha,

o se ke wa kgalla

dimenyemenye tsa hae,

7hobane kamehla

o nahana theko ya tsona.

O re ho wena: “Eja, o nwe,”

feela pelo ya hae yona ha e rialo.

8O tla hlatsa le thathana

eo o e jeleng,

ebe mantswe a hao

a monate a teboho a senyehile.

9

9O se ikgathatse ho bua le sethoto,

hoba se tla nyedisa

bohlale ba dipuo tsa hao.

10

10O se ke wa tlosa

mokolokotwane wa kgale,

kapa wa hapa masimo a dikgutsana,

11hoba Mosireletsi wa tsona o matla,

ke yena ya tla emela nyewe ya tsona.

11

12Pelo ya hao

e thahaselle ho ithuta,

tsebe tsa hao

di mamele puo tse nang le tsebo.

12

13Se hlokise ngwana wa hao kgalemo,

thupa ke mosesetso

e ke ke ya mmolaya.

14Mo sasare ka leswai,

o tla mo phemisa lefu.

13

15Mora ka, haeba o le bohlale,

le nna ke tla thaba;

16pelo ya ka e tla nyakalla

ha o bua seo e leng nnete.

14

17Pelo ya hao

e se kgahlwe ke baetsadibe,

empa kamehla

o tjhesehele ho tshaba Morena.

18Ruri o sa na le seo

o se tshepileng kamoso,

mme tshepo ya hao

e ke ke ya ba ya fela.

15

19Mamela, mora ka, o tlo hlalefe,

o tsamaye tseleng e nepahetseng.

20Se tsamaye le ba itlopang veine,

kapa ba kgetshelakang dinama,

21hoba matahwa le menyollo

e a futsaneha

ho tsherehana ho e apesa marantha.

16

22Mamela ntatao ya o tswetseng,

O se nyedise mmao ha a tsofetse.

23Reka nnete le bohlale

le tayo le kutlwisiso,

mme o se ke wa ba wa di rekisa.

24Ntata ya lokileng

o nyakalla haholo;

ya nang le mora ya bohlale

o itumela ka yena.

25Ntatao le mmao ba ke ba thabe,

mmao ya o tswetseng a ke a nyakalle!

17

26Mora ka, ako nnee pelo ya hao,

mahlo a hao a kgahlwe,

a kgahlwe ke metsamao ya ka,

27hobane seotswa

ke lemena le tebileng,

seraburabu sona

ke mokoti o patisaneng;

28se lalla jwaloka senokwane,

se atisa dihlola hara banna.

18

29Ya madimabe ke mang?

Ya hlomohileng ke mang?

Ya dikgang ke mang?

Ya tletlebang ke mang?

Ya meupa ya bosawana ke mang?

Ya mahlomafubedu ke mang?

30Ke ba hlanyetsang veine,

ba yang ho latswa veine

e tswakilweng.

31O se ke wa tadima veine

ha e le kgubedu,

ha e phophoma kahara mopotjwana,

ha e re lelele! hamonate mmetsong.

32E qetella ka ho loma jwaloka noha,

mahloko a tjhatjhametse

jwaloka a marabe.

33Mahlo a hao

a tla bona pono disele,

kelello ya hao

e nahane dintho tse ferekanyang.

34O tla ba jwaloka ya robetseng

bodibeng ba lewatle,

ya paqameng

hodima mehala ya sekepe.

35O tla re: “Ba nkotlile,

empa ha ke a utlwa bohloko!

Ba ntjhapile,

empa ha ke utlwe letho!

Ekaba ke tla tsoha neng,

ke tswe ke tshwara mohotswana,

ke o tshwara hape?”

24

19

241O se ke wa kgahlwa,

wa kgahlwa ke ba kgopo,

o se lakatse

ho etsa setswalle le bona,

2hobane ba inahanela

ho sebedisa dikgoka,

melomo ya bona e bua dimpe.

20

3Bohlale ke bona bo hahang ntlo,

kutlwisiso yona e e tsitsise,

4tsebo e tlatse dikamore

ka mekgabo ya matlotlo a bohlokwa,

matlotlo a kgahlehang.

21

5Ya bohlale o matla ho feta senatla,

ya nang le tsebo o feta sekwankwetla.

6O lwana ntwa

o itokiseditse yona hantle,

o e hlole

ka ho eletswa ke ba bangata.

22

7Sethoto ha se utlwisise bohlale,

ka kgotla

se ke ke sa ahlamisa molomo.

23

8Ya lohang mano a ho etsa bokgopo

batho ba mmitsa rabolotsana.

9Merero ya bothoto ke sebe,

mosomi o nyonywa ke batho bohle.

24

10Haeba o nyahama pelo

mohla ditsietsi,

o fela o fokollwa ke matla.

25

11Lopolla ba iswang lefung,

o pholose ba iswang polaong.

12Ha o ka re:

“Jo! re ne re sa tsebe!”

Na ya bonang dipelo

yena a ke ke a lemoha?

Ya baballang bophelo ba hao

yena o a tseba,

motho ka mong o tla mo putsa

ho ya ka mesebetsi ya hae.

26

13Mora ka, eja mahe a dinotshi,

hobane a a latsweha,

o je kgekge ya dinotshi

hobane e a hlabosa.

14Tseba hore bohlale bo jwalo

moyeng wa hao;

ha o ka bo fumana

o tla ba le katleho kamoso,

tshepo ya hao e ke ke ya fela.

27

15Se lalle ntlo ya motho ya lokileng

jwalokaha senokwane se etsa;

lapa la hae o se ke wa le senyetsa,

16hoba leha ya lokileng a ewa hasupa,

o ye a boele a tsohe,

athe ba kgopo koduwa e a ba timetsa.

28

17O se ke wa thabela

ho wa ha sera sa hao,

pelo ya hao e se nyakalle

ha se kgothometseha;

18esere Morena a bona,

mme a nyatsa,

a kgelosa kgalefo ya hae ho sona.

29

19O se ke wa itshwenya

ka ba etsang bobe,

kapa wa kgahlwa

ke ba etsang bokgopo;

20ya kgopo ha ho letho

leo a le tshepileng,

bone la bophelo ba hae

le tla tingwa.

30

21Mora wa ka,

tshaba Morena le kgosi,

o se ke wa ikopanya

le mahlabaphiyo,

22hobane hanghang

koduwa e tla a wela hodimo.

Ana ke mang ya ka tsebang

tshenyo eo ba tla e etsa?

Polelo tse ding hape tsa ba bohlale

23Tsena ke polelo tse ding hape tsa ba bohlale:

Ho ahlola ka leeme ha ho a loka.

24Ya reng ho ya kgopo:

“Ha o na molato,”

tjhaba di tla mo rohaka,

merabe e mo nyonye;

25empa ba ahlolang ya molato

ba tla atleha,

mahlohonolo a ba atele.

26Ya arabang ka bokgabane

o supa setswalle sa nnete.

27Hlopha mosebetsi wa hao o kantle,

ebe o lema tshimo ya hao,

o nto haha ntlo ya hao.

28O se be paki

e tswang mohaeno ntle ho lebaka,

polelo tse thetsang

di se tswe molomong wa hao.

29O se ke wa re:

“Ke tla busetsa molamu sefateng,

kgalapa ke e buseletse ka kgalapa.”

30Ke ile ka feta

pela tshimo ya sekgoba,

ka ba ka feta

rapeng sa morara sa ya sethoto,

31ka bona di rarieletswe ke meutlwa,

bobatsi le bona bo entse mofero,

marako le wona a se a helehile.

32Ka bona, ka ba ka imamela,

ka tadima, ka ithuta sena:

33Ha o ka re shwa!

wa boela wa re shwa!

wa phuthaphutha matsoho,

wa iphomolela,

34fuma ba hao bo tla o nanarela,

bo o nanarele jwaloka senokwane,

tlala e o wele hodimo

sa motho a nkile dihlomo.

24:33,34 —
Mae. 6:10,11

25

Maele a mang a Solomone

251Ana le wona ke maele a Solomone, ao banna ba Hesekiea, kgosi ya Juda, ba ileng ba a bokella, ba a ngola:

2Tlotla ho Morena

ke ho etsa ditaba sephiri,

athe tlotla ya dikgosi

ke ho phenyaphenya ditaba.

3Jwalokaha mahodimo a phahame,

fatshe lona le le tlase,

menahano ya dikgosi

le yona e ke ke ya fihlelwa.

4Hlwekisa silefera

ka ho e ntsha manya,

lelala le tle le tsebe

ho bopa nkgo ka yona.

5Hleka ba kgopo kapele ho kgosi,

terone ya yona

e tle tsitsiswe ke ho loka.

6Se ke wa ikakasa kapele ho kgosi,

kapa wa dula tulong tsa mahosana;

7ho molemo ha kgosi e re ho wena:

“Nyolohela kwano!”

ho ena le ho tlontlollwa

mahlong a kgosana,

mahlong a kgosana eo o e bonang.

25:6,7 —
Luka 14:8-10

8Se potlakele ho isa motho ka kgotla,

esere mohaeno a o tlontlolla,

wa qetella

o se na seo o ka se etsang.

9Ha o tsekisana le mohaeno

buisana le yena,

feela taba tsa e mong

tsona e be pinyane,

10esere ha a utlwa a o tlontlolla,

botumo bo bobe

bo se hlole bo o hlakoha.

11Polelo e builweng ka nako ya yona

e ka apole tsa kgauta

ka sejaneng sa silefera.

12Ho kgalengwa ke motho ya bohlale,

tsebeng e lethwethwe ke lesale,

ke mokgabo wa kgauta

e hlwekisitsweng.

13Jwaloka lehlwa le phodisang

ka nako ya kotulo,

leqosa le tshepahalang

le jwalo ho ba-le-romi;

le kgatholla pelo ya monga lona.

14Motho ya ithorisang

ka dimpho tsa molomo,

o jwaloka maru

le moya o se nang pula.

15Ho ba le mamello

ho ka sokolla kgosi;

polelo e bonolo e fedisa manganga.

16Ha o ntshetsa dinotshi

o di je ka tekanyo;

ha o ka itlopa tsona,

di tla o hlatsisa.

17Ya ahisaneng le wena

o mo fapohele sewelo,

esere wa mo tena,

a qetella a o hloile.

18Ya etseletsang mohahabo ka leshano

ke koto kapa sabole,

kapa motsu o ntjhotjho.

19Ho tshepa molotsana

nakong ya ditsietsi

ho ka leino le bodileng,

kapa leoto le hlotsang.

20Ho binela ya hlomohileng

pina tsa thabo,

ho ka ho hlobola kobo

mohla ho batang,

le ho tshela asene hodima leqeba.

21Ha sera sa hao se lapile,

o ke o se fepe;

ha se nyorilwe, se fe metsi se nwe;

22ka ho etsa jwalo

o se hlabisa dihlong,

mme wena Morena o tla o putsa.

25:21,22 —
Bar. 12:20

23Jwalokaha moya wa leboya

e le mmadipulana,

leme le sebang le tsosa kgalefo.

24Ho molemo

ho iphelela sekgutlwaneng

kahodima marulelo a ntlo,

ho ena le ho phela

le mmadikomang.Mae. 21:9

25Taba tse monate

tse tswang naheng e hole

di ka metsi a phodileng

mmetsong o nyorilweng.

26Motho ya lokileng,

ya suthelang ya kgopo tsela,

ke diba se dukehileng

kapa mohlodi o silafetseng.

27Hase hantle ho itlopa dinotshi;

ho ipatlela tlotla

le hona ha ho lokele.

28Motho ya hlolwang

ho bipa kgalefo ya hae

o tshwana le motse

o marako a heleditsweng.