Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
20

201Veine ke moikakasi,

jwala bo baka lerata,

ya kgeloswang ke tsona

o hloka bohlale.

2Kgalefo ya kgosi

e jwaloka tau ha e puruma,

ya halefisang kgosi o ipea tsietsing.

3Ke tlotla ho kgaohana le diqabang,

sethoto sona ke maratahelele!

4Sekgoba ha se ke se lema

ka nako ya teng,

ha ho kotulwa se a kopa,

ha se fumane letho.

5Pelong ya motho

merero e ka metsi a bodiba,

ya nang le kutlwisiso

yena o a e fihlela.

6Motho ka mong

o ithorisa ka molemo wa hae,

ya tshepahalang

yena a ka fumanwa ke mang?

7Metsamao ya ya lokileng

ha e na kodi,

bana ba hae ba tla hlohonolofala.

8Kgosi ha e dutse

tulong sa yona sa kahlolo,

ka mahlo a yona

e tsheka bobe bohle.

9Ke mang ya ka reng:

“Ke hlwekisitse pelo ya ka,

nna ke hlwekile ha ke na sebe?”

10Tekanyo tse pedi tse sa lekaneng,

esita le boima bo sa lekaneng,

bobedi ke manyala,

ke manyala mahlong a Morena.

11Ngwana o tsejwa ka ketso tsa hae,

e ka ba tse ntle, e ka ba tse lokileng.

12Tsebe e mamelang

le leihlo le bonang,

bobedi ba tsona

di entswe ke Morena.

13Se rate boroko, esere wa futsaneha;

se robale, o tlo atelwe ke tjhai.

14“Ha e a loka! Ha e a loka!”

ho rialo moreki.

Ha a furalla a tsamaye a ithorisa.

15Kgauta e teng

le mabenyane a bohlokwa a teng,

empa molomo o bolelang tsebo

ke lehakwe la bohlokwa.

16Ya itlamang ka molato wa e mong,

o mo nkele kobo ya hae,

o e bee paneng ha a itlamme

ka molato wa motho eo.

17Dijo tse fumanweng ka bolotsana

di monate ho motho,

empa hamorao molomo wa hae

o tlala lehlohlojane.

18Rala merero ya hao

ka ho batla keletso,

ntwa o e lwane

o se o fumane keletso.

19Ya ratang ditshebo

o hlahatsa makunutu,

motho wa lehehle

eka kgona o mo kwekwetle.

20Haeba motho

a rohaka ntatae kapa mmae,

bone la hae le tla tingwa

hoja ho le lefifi.

21Leruo le bokellwang

ka potlako sethathong,

qetellong le ke ke

la hlohonolofatswa.

22Se ke wa re:

“Bobe ke tla bo phetetsa ka bobe!”

Lebella Morena, o tla o namolela.

23Tekanyo tse pedi tse sa lekaneng

ke manyala mahlong a Morena;

dikala tsa bolotsana

le tsona ha di mo thabise.

24Mehato ya motho

e laolwa ke Morena,

ebe jwale motho

tsela a ka e tseba jwang?

25Ho abela Morena mpho ka potlako

ke leraba ho motho,

ebe hamorao o ipelaetsa

ka boitlamo ba hae.

26Kgosi e bohlale e hlokola ba kgopo,

e ba ahlole e se na kutlwelobohloko.

27Bone la Morena

ke wona moya wa motho,

le bonesa bokahare

ba pelo ya motho.

28Kgosi e sireletswa

ke lerato le botshepehi

terone ya yona e tsitsiswa ke lerato.

29Tlotla ya batjha ke matla a bona,

moriri o moputswa

ke bokgabane ba maqheku.

30Mehwabadi

ke yona pheko ya bokgopo,

meupa e hlwekisa bokahare ba pelo.

21

211Pelo ya kgosi

e ka atleng tsa Morena,

o e isa moo a ratang

sa metsi a molatswana.

2Motho o bona tsela tsohle tsa hae,

o di bona di nepahetse,

empa Morena ke yena

ya lekolang pelo.

3Ho etsa ho lokileng

le ho phetha toka

ho amoheleha ho Morena

ho feta sehlabelo.

4Fahleho se hwapileng

le pelo e ikgohomosang,

e leng lebone la ba kgopo, ke sebe!

5Merero ya ya mafolofolo

e mo tlisetsa nala,

lepotlapotla lona le ikisa bofumeng.

6Tlotlo le fumanwang

ka ho bua leshano

ke mouwane o fetang

le leraba la lefu.

7Dikgoka tsa ba kgopo

di tla ba timetsa,

hoba ba hana ho etsa ho lokileng.

8Tsela ya ba molato

e matswedintsweke,

boitshwaro ba ba hlokang kodi

bo otlolohile.

9Ho molemo

ho iphelela sekgutlwaneng,

kahodima marulelo a ntlo,

ho ena le ho phela

le mmadikomang,

ho phela le yena

ka tlung e le nngwe.Mae. 25:24

10Motho ya kgopo o labalabela bobe,

ha a qenehele ya ahisaneng le yena.

11Ha mosomi a otlwa,

ya se nang tsebo o a hlalefa;

ha ya bohlale a rutwa,

yena o fumana tsebo.

12Modimo ya lokileng

o hlahloba lapa la ya kgopo,

o timetsa ya kgopo

ka baka la bokgopo ba hae.

13Ya ithibang ditsebe

ha mofutsana a lla,

le yena o tla lla,

empa a ke ke a mamelwa.

14Mpho ya lekunutu

e thethefatsa bohale,

tjotjo e kgwaetsweng ka kobong,

e kokobetsa kgalefo e tlokomang.

15Ha ho sebetswa ka toka

ba lokileng ba a thaba,

athe ba kgopo

bona ba tlalwa ke tshabo.

16Ya kgelohang tsela ya kutlwisiso

pheletso ya hae

ke ho phomola hara bafu.

17Ya hlanyetsang menyaka

o tla fumaneha,

ya ratang veine le dimenyemenye

ha a ka ke a rua.

18Ya kgopo o rekiswa

bakeng sa ya lokileng,

ya sa tshepahaleng

yena bakeng sa ya kgabane.

19Ho molemo

ho iphelela hara lehwatata,

ho ena le ho phela

le nkwapo, mmadikomang.

20Lapeng la ya bohlale

ho tletse menono, le maruo,

athe sethoto sona

se hafaka se sa qenehele.

21Ya thahasellang ho loka le lerato

o tla fumana bophelo

le toka le tlotla.

22Ya bohlale

o hlasela qhobosheane ya bahale,

a heletse marako ao ba a tshepileng.

23Ya kwalang molomo,

a tshwara leme la hae,

o iphemisa

hore a se kene ditsietsing.

24Moikgohomosi ya mabefi

o bitswa “mosomi”,

boikakaso ba hae ha bo na tekanyo.

25Takatso ya sekgoba ke lefu ho sona,

se leqe ho sebetsa,

ho sebetsa ka matsoho a sona;

26se qeta letsatsi se lakatsa,

se sa fumane,

empa ya lokileng

o fana a sa kganane.

27Sehlabelo sa ya kgopo

se a nyonyeha,

haholo ha a se etsa

ka morero o mobe.

28Paki ya leshano e tla timela,

polelo tsa ya qalang ka ho mamela

di a amoheleha.

29Ya kgopo

o sosobanya sefahleho,

ya lokileng

o hlokomela metsamao ya hae.

30Ha ho bohlale, kelello, kapa morero

o ka atlehang ha Morena a sa o rate.

31Pere e kwetlisetswa tsatsi la ntwa,

empa tlholo yona ke ya Morena.

22

221Bitso le letle le molemo

ho feta maruo a mangata,

ho hlompheha ho molemo

ho feta silefera kapa kgauta.

2Morui le mofutsana

ba tshwana ka sena:

Bobedi ba bona

ba bopilwe ke Morena.

3Motho ya sedi o bona kotsi,

a e balehe;

ya se nang tsebo o hahamalla pele,

a be a yo wela.

4Boikokobetso le ho tshaba Morena

di tlisa leruo le tlotla le bophelo.

5Meutlwa le maraba

di tseleng ya ya kgopo,

empa ya ipaballang

yena o tla di qoba.

6Ruta ngwana tsela ya ho phela,

ha a hodile a ke ke be a fapoha.

7Barui ba laola mafutsana;

moadimuwa o fetoha

kgoba la moadimi.

8Ya jalang bokgopo o kotula ditsietsi,

kgalefo ya hae

e ke ke ya mo thusa ka letho.

9Motho ya fanang a thabile

o tla hlohonolofatswa,

hobane yena o fepa mafutsana.

10Leleka mosomi

mme qabang di tla fela,

diphapang le mahlapa

le tsona di kgaotse.

11Ya ratang pelo e hlwekileng,

eo polelo tsa hae di tletseng mohau,

kgosi e tla ba motswalle wa hae.

12Mahlo a Morena

a fadimehela tsebo,

empa o nyopisa polelo

tsa ya sa tshepahaleng.

13Sekgoba se re: “Tau ke ena kantle!”

kapa se re:

“Ke tla bolaelwa diterateng!”

14Molomo wa sehlola

ke lemena le tebileng;

ya halefetsweng ke Morena

o tla wela ka ho lona.

15Bothoto bo tlameletswe

ka pelong ya ngwana,

empa thupa ya tayo

e tla bo falatsa ka ho yena.

16Ya tlatlapang mofutsana

ho ikekeletsa leruo,

a bile a etsetsa barui dimpho,

o tla futsaneha.

Maele a mashome a mararo

17Thea tsebe

o mamele polelo tsa ba bohlale,

o ele hloko

ho ithuta tseo ke di tsebang,

18hobane ho monate

ha o di boloka ka pelong ya hao,

kaofela ha tsona

di dutse molomong wa hao.

19Kajeno ke hlile ke ruta wena,

wena ka seqo,

e le hore o tlo tsebe

ho tshepa Morena.

20Ke o ngoletse

polelo tse mashome a mararo,

tse nang le keletso le tsebo,

21tse o rutang botshepehi

le ho bua nnete,

ya o rommeng o tlo mmolelle nnete.

1

22O se tlatlape mofutsana

hobane e le mofutsana,

o se sotle bahloki ka kgotla,

23hobane Morena

o tla emela nyewe ya bona;

ba ba jeleng

le bona Morena o tla ba fedisa.

2

24O se ke wa etsa setswalle

le motho ya bohale,

o se tlwaelane le sefelapelwana,

25esere wa ithuta mekgwa ya sona,

yaba le wena o a tshwaswa.

3

26O se ke wa ikana

ka ho etsa tshepiso,

o se itlame

ho lefa melato ya ba bang.

27Ha o hloka seo o lefang ka sona

ba tla o hlakola

esita le moalo wa hao.

4

28O se ke wa tlosa

mekolokotwane ya kgale,

e hlonngweng

ke baholoholo ba hao.

5

29Ha o bona motho

wa setsebi sa mesebetsi,

tseba eo o tla sebeletsa dikgosi,

ha a ka ke a sebeletsa bathwana.