Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
18

181Ya iketsang mokgelo

o ithata boyena,

tsohle tsa bohlale

o hanyetsana le tsona.

2Sethoto ha se thabele

ho ba le kutlwisiso,

se thabela

ho pepesa mehopolo ya sona.

3Bokgopo bo tsamaya le ho tella,

dihlong di tsamaya le ho nyatseha.

4Dipolelo tsa motho di ka bodiba,

mohlodi wa bohlale

e ka diba se runyarunyang.

5Ha ho molemo

ho bontsha leeme ho ba kgopo,

ebe o sitisa ya lokileng

ho ahlolelwa ka toka.

6Leleme la sethoto

le baka diqabang,

polelo tsa sona

di se memela ho shapuwa.

7Sethoto se timetswa

ke dipuo tsa sona,

se tshwaswa

ke leraba la polelo tsa sona.

8Polelo tsa heletwane di a hlabosa,

di theohela hamonate

ka pelong ya motho.

9Ya monyebe mosebetsing wa hae,

yena ke ngwanabo sesenyi.

10Lebitso la Morena ke qhobosheane,

ya lokileng o tshabela teng,

a sireletsehe.

11Matlotlo a barui

ke qhobosheane ya bona,

ba hloma e ka ke marako

a phahameng, a ba sireletsang.

12Boikakaso bo etella timelo pele,

boikokobetso bona

bo tla pele ho tlotla.

13Ya arabang a sa imamela hantle

ke sethoto, o hlabisa dihlong.

14Ya kulang

o matlafatswa ke moya wa hae,

moya o hlomohileng

o ka phekolwa ke mang?

15Ya nang le kutlwisiso

o fumana tsebo,

tsebe ya ya bohlale

e lethwethwe ho mo mamela.

16Mpho e betlela mofani tsela,

e mmee kapele ho mahosi a hae.

17Moqosi ha a bua ka kgotla

e ye e ke o bua nnete,

ho fihlela ha moqosuwa

a mo hloma dipotso.

18Ha laola ka lotho

ho fedisa diqabang,

ho namole ba matla,

ba lwantshanang.

19Ngwanabo motho ha a kgenne

o thata ho feta qhobosheane,

qhobosheane e matla,

diphapang tsona

e ka mekwallo ya qhobosheane.

20Motho o kotula

seo a se jalang ka leme la hae,

o kgotsofatswa

ke polelo tsa molomo wa hae.

21Leleme le ka phedisa,

hape le ka bolaya,

ba ratang ho hehla

ba tla kotula tholwana tsa hona.

22Ya inyaletseng mosadi wa sebele

o lehlohonolo,

ya jwalo Morena o mo hauhetse.

23Mofumanehi o kopa mohau

ka boikokobetso,

morui ha a araba

o moshashabetsa ka bohale.

24Metswalle mmotwana

e isa motho timelong,

wa sebele yena o tshepahala

ho feta ngwanabo motho.

19

191Ho molemo ho ba mofutsana

ya hlokang kodi,

ho ena le ho ba sethoto

se buang leshano.

2Ho tjheseha motho a hloka tsebo

ha ho na thuso,

ho ba mahlahahlaha

ho lahlisa motho tsela.

3Bothoto ba motho

bo timetsa bophelo ba hae,

ka pelong ya hae

a korotlele Morena.

4Leruo le atisetsa motho metswalle,

athe mofutsana

o furallwa le ke metswalle.

5Paki ya bohata e tla ahlolwa,

ya buang leshano

a ke ke a phonyoha.

6Ba bangata ba qekisa

ho ratwa ke kgosi,

bohle ke metswalle

ya ya fanang dimpho.

7Mofutsana o hlouwa le ke ba habo,

metswalle ya hae

yona e mo kgesa hakaakang!

Leha a re o ipiletsa ho bona,

ha ho moo a ba bonang teng.

8Ya ipatlelang bohlale

o rata bophelo ba hae,

ya nang le kelello,

katleho ke ya hae.

9Paki ya bohata e tla ahlolwa,

ya buang leshano o tla timela.

10Sethoto ha se lokele

ho hafa ka nkatana,

jwalokaha lekgoba le sa lokele

ho busa mahosi.

11Bohlale ba motho

bo tswala mamello,

ho iphapanyetsa diphoso

ke yona tlotla ya hae.

12Kgalefo ya kgosi

e jwaloka tau ha e puruma,

mohau wa yona

o jwaloka phoka hodima jwang.

13Mora ya sethoto

o tlisetsa ntatae koduwa,

komang tsa mosadi

di ka metsi a rothang, ho ya ho ile

ha pula e na.

14Ntlo le maruo ke lefa

le fumanwang ho bo-ntata,

mosadi ya bohlale

ke mpho ya Morena.

15Botswa bo isa motho

le sephume sa boroko,

sekgoba sona se bolawa ke tlala.

16Ya bolokang ditaelo

o baballa bophelo ba hae,

ya sa hlokomeleng metsamao ya hae

o tla shwa.

17Ya hauhelang bafumanehi

o adima Morena,

seo a faneng ka sona

Morena o tla mmuseletsa sona.

18Laya ngwana wa hao

o sa na le tshepo,

o se thohothellwe ho mmolaya.

19Motho ya halefang haholo

o tla otlwa,

ha o mo pholosa

o tla boela o pheta hape.

20Sekehela keletso tsebe,

o mamele ditaelo,

e le hore qetellong

o tle o hlalefe.

21Merero e mengata

ka pelong ya motho,

empa wa Morena

wona o hlola kamehla.

22Meharo e hlabisa motho dihlong;

ho molemo ho futsaneha

ho ena le ho bua leshano.

23Ho tshaba Morena ho a phedisa,

ya nang le tshabo eo

o tla phela ka boiketlo,

bobe bo ke ke ba mo wela hodimo.

24Tsoho la ya botswa

le hanella ka sejaneng,

o tswafa le ho le isa

ka hanong la hae.

25Shapa mosomi,

ya se nang tsebo a tle a hlalefe;

kgalema ya hlalefileng,

yena o tla fumana tsebo.

26Ya shapang ntatae,

a phaladise mmae,

ke ngwana ya hlabisang dihlong,

ya tlontlollang.

27Mora wa ka,

ha o ka kgaotsa ho mamela ditaelo

o tla kgeloha dithuto tsa bohlale.

28Paki e kgopo e bapala ka toka,

ya kgopo bokgopo bo a mo natefela.

29Basomi ba emetswe ke kahlolo,

mekokotlo ya dithoto

yona e emetswe ke phafa.

20

201Veine ke moikakasi,

jwala bo baka lerata,

ya kgeloswang ke tsona

o hloka bohlale.

2Kgalefo ya kgosi

e jwaloka tau ha e puruma,

ya halefisang kgosi o ipea tsietsing.

3Ke tlotla ho kgaohana le diqabang,

sethoto sona ke maratahelele!

4Sekgoba ha se ke se lema

ka nako ya teng,

ha ho kotulwa se a kopa,

ha se fumane letho.

5Pelong ya motho

merero e ka metsi a bodiba,

ya nang le kutlwisiso

yena o a e fihlela.

6Motho ka mong

o ithorisa ka molemo wa hae,

ya tshepahalang

yena a ka fumanwa ke mang?

7Metsamao ya ya lokileng

ha e na kodi,

bana ba hae ba tla hlohonolofala.

8Kgosi ha e dutse

tulong sa yona sa kahlolo,

ka mahlo a yona

e tsheka bobe bohle.

9Ke mang ya ka reng:

“Ke hlwekisitse pelo ya ka,

nna ke hlwekile ha ke na sebe?”

10Tekanyo tse pedi tse sa lekaneng,

esita le boima bo sa lekaneng,

bobedi ke manyala,

ke manyala mahlong a Morena.

11Ngwana o tsejwa ka ketso tsa hae,

e ka ba tse ntle, e ka ba tse lokileng.

12Tsebe e mamelang

le leihlo le bonang,

bobedi ba tsona

di entswe ke Morena.

13Se rate boroko, esere wa futsaneha;

se robale, o tlo atelwe ke tjhai.

14“Ha e a loka! Ha e a loka!”

ho rialo moreki.

Ha a furalla a tsamaye a ithorisa.

15Kgauta e teng

le mabenyane a bohlokwa a teng,

empa molomo o bolelang tsebo

ke lehakwe la bohlokwa.

16Ya itlamang ka molato wa e mong,

o mo nkele kobo ya hae,

o e bee paneng ha a itlamme

ka molato wa motho eo.

17Dijo tse fumanweng ka bolotsana

di monate ho motho,

empa hamorao molomo wa hae

o tlala lehlohlojane.

18Rala merero ya hao

ka ho batla keletso,

ntwa o e lwane

o se o fumane keletso.

19Ya ratang ditshebo

o hlahatsa makunutu,

motho wa lehehle

eka kgona o mo kwekwetle.

20Haeba motho

a rohaka ntatae kapa mmae,

bone la hae le tla tingwa

hoja ho le lefifi.

21Leruo le bokellwang

ka potlako sethathong,

qetellong le ke ke

la hlohonolofatswa.

22Se ke wa re:

“Bobe ke tla bo phetetsa ka bobe!”

Lebella Morena, o tla o namolela.

23Tekanyo tse pedi tse sa lekaneng

ke manyala mahlong a Morena;

dikala tsa bolotsana

le tsona ha di mo thabise.

24Mehato ya motho

e laolwa ke Morena,

ebe jwale motho

tsela a ka e tseba jwang?

25Ho abela Morena mpho ka potlako

ke leraba ho motho,

ebe hamorao o ipelaetsa

ka boitlamo ba hae.

26Kgosi e bohlale e hlokola ba kgopo,

e ba ahlole e se na kutlwelobohloko.

27Bone la Morena

ke wona moya wa motho,

le bonesa bokahare

ba pelo ya motho.

28Kgosi e sireletswa

ke lerato le botshepehi

terone ya yona e tsitsiswa ke lerato.

29Tlotla ya batjha ke matla a bona,

moriri o moputswa

ke bokgabane ba maqheku.

30Mehwabadi

ke yona pheko ya bokgopo,

meupa e hlwekisa bokahare ba pelo.