Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
15

151Ya arabang ka boikokobetso

o tima kgalefo,

empa polelo e kgahlapetsang

e baka bohale.

2Leme la ya bohlale

le ratisa batho tsebo,

empa molomo wa sethoto

o kopotsa bothoto.

3Mahlo a Modimo a bona kahohle,

a disa ba kgopo le ba lokileng.

4Leme le thabisang

ke fate sa bophelo,

empa le thetsang

le senya pelo ya motho.

5Sethoto se nyedisa

thuto ya ntata sona,

athe ya ratang kgalemo

yena o a hlalefa.

6Ka tlung ya ya lokileng

leruo le teng,

empa ya kgopo

leruo le mmakela ditsietsi.

7Molomo wa ya bohlale o jala tsebo,

pelo ya ya sethoto yona e mpe.

8Mahlabelo a ya kgopo

ke manyala ho Morena,

empa thapelo ya ya lokileng

e a mo kgahla.

9Ditsela tsa ya kgopo

ke manyala ho Morena,

ya labalabelang ho loka

yena o a mo rata.

10Ya kgelohang tsela o tla otlwa haholo,

ya hloileng kgalemo yena o tla timela.

11Morena o tseba

tse ka Nqalong ya Bafu,

le tse ka ho ya Timelo o a di tseba,

a ka sitwa keng ho tseba

makunutu a batho?

12Mosomi yena o hloile kgalemo,

le ho ba bohlale

a ke ke a batla keletso.

13Pelo ha e thabile

sefahleho se kganya kgotso,

empa ha e hlomohile

motho o utlwa bohloko.

14Ya nang le kutlwisiso

o labalabela tsebo,

athe dithoto tsona

di labalabela bothoto.

15Ya tshwenngwang

o phela habohloko ka nako tsohle,

ya thabileng

yena o keteka kamehla.

16Sejosenyane se molemo

ha o tshaba Morena,

ho ena le maruo

a o bakelang ditsietsi.

17Ho molemo ho ja moroho

o fanwang ka lerato,

ho ena le matshufu

a fanwang ka lehloyo.

18Motho ya bohale o baka diqabang,

ya nang le mamello yena o a di fedisa.

19Tsela ya sekgoba

e ririellane meutlwa,

athe ya ya lokileng

yona e bataletse hantle.

20Ngwana ya bohlale o thabisa ntatae,

empa sethoto sona

se nyedisa le mma sona.

21Ya hlokang bohlale

o thabiswa ke bothoto,

ya nang le kutlwisiso

yena o etsa ho lokileng.

22Ya sa rateng dikeletso

merero ya hae e a nyopa,

ya eletswang ke ba bangata

yena o a atleha.

23Karabo e nepahetseng

e thabisa monga yona,

e tlang ka nako ya yona

e molemo hakaakang!

24Ho ya bohlale

tsela ya bophelo ke e yang hodimo,

ho mo phemisa

ho theohela lebitleng.

25Morena o timetsa

lapa la moikgantshi,

empa o sireletsa

moedi wa lapa la mohlolohadi.

26Mehopolo ya ya kgopo

ke manyala ho Morena,

polelo tsa ya lokileng

tsona di kgahlisa Morena.

27Ya meharo

o tlisetsa lapa la hae tsietsi,

ya hloileng tjotjo yena o tla phela.

28Ya lokileng o inahana a eso arabe,

molomong wa ya kgopo

bokgopo bo a kopotsa.

29Morena o emeletse thoko,

thoko le ba kgopo,

thapelo ya ba lokileng

o e sekehela tsebe.

30Ho tadima motho hantle

ho thabisa pelo ya hae,

taba tse molemo di mo tsosa molota.

31Ya mamelang kgalemo

e isang bophelong,

o tla dula hamonate hara ba bohlale.

32Ya sa natseng thuto o a inyedisa,

empa ya mamelang kgalemo

o ekeletswa kutlwisiso.

33Ho tshaba Morena

ho ruta motho bohlale;

ikokobetse pele, mme o tla tlotlwa.

16

161Pelo ya motho e rera merero,

tseo a di buang

di laolwa ke Morena.

2Ketso tsa motho

di tadimeha di lokile ho yena,

empa Morena

o lekola sepheo sa hae.

3Bea mesebetsi ya hao

atleng tsa Morena,

mme merero ya hao

e tla phethahala.

4Tsohle Morena o di entse

ka morero wa hae,

le ya kgopo

tsatsi la ditlokotsi le mo emetse.

5Motho ya ikgantshang,

Morena o a mo nyonya,

ya jwalo Morena o tla mo ahlola.

6Sebe se hlakolwa

ke lerato le botshepehi;

ya tshabang Morena

bobe o tla bo phema.

7Eo metsamao ya hae

e kgahlang Morena,

Morena o mo phedisa

ka kgotso le dira tsa hae.

8Sejosenyane se molemo

ha se fumanwe ka toka,

ho ena le maruo

a fumanwang ka bolotsana.

9Motho o itherela tsela ya hae,

empa ke Morena ya mo tataisang.

10Diqeto tsa kgosi

di tswa ho Modimo,

ha e ahlola e ahlola ka toka.

11Tekanyo tse nepahetseng

ke tsa Morena,

majwe a supang boima

a entswe ke yena.

12Kgosi di nyatsa ketso tse manyala

ho loka hona ho tsitsisa mmuso.

13Molomo o buang tse lokileng

o thabisa dikgosi,

dikgosi di rata motho ya buang nnete.

14Kgalefo ya kgosi

e tshwana le ya tlisang pehi,

empa ya bohlale

o kokobetsa kgalefo.

15Ho thaba ha kgosi ho a phedisa,

mohau wa yona

o ka leru la pula selemo.

16Ho fumana bohlale

ho molemo ho feta kgauta,

ho fumana kutlwisiso

ho molemo ho feta silefera.

17Tsela ya ba lokileng

e kgeloha bobe,

ya e hlokomelang

o baballa bophelo ba hae.

18Boikakaso bo etella timelo pele,

boikgohomoso bo etelle ho wa, pele.

19Ho molemo ho ikokobetsa

o le hara mafutsana,

ho ena le ho arolelana kgapo

le baikgohomosi.

20Ya elang ditaelo hloko o a atleha,

ya tshepang Morena

o a hlohonolofala.

21Ya bohlale

ho thwe o na le kutlwisiso,

polelo tse monate tsona

di a kgodisa,

22Bohlale ke diba sa bophelo

ho ya nang le bona,

ho ruta dithoto

ke ho itshenyetsa nako.

23Ya bohlale

o hlalefiswa ke pelo ya hae,

le seo a tla se bua

o se rutwa ke yona.

24Polelo tse monate

di ka mahe a dinotshi,

moyeng di a hlabosa,

di matlafatse mmele.

25Tsela e teng e bonahalang

e lokile ho monga yona,

empa e qetella ka ho isa lefung.Mae. 14:12

26Sekgothadi se a itshebeletsa,

se itshebeletsa ka thata,

hobane se lakatsa ho ikgotsofatsa.

27Senokwane se rera bobe,

molomong wa sona

ho tswa tse tjhesang sa malakabe.

28Motho ya kgopo o duka kgotso,

mosebi yena o qabanya metswalle,

metswalle ya hlooho ya kgomo.

29Motho ya dikgoka

o hohela ya ahisaneng le yena,

a mo tsamaise tseleng tse sa lokang.

30Ya robang leihlo o rera bokgopo,

ya petlang melomo

bobe o sa bo entse.

31Moriri o moputswa

ke mofapahlooho o kgabane,

o fumanwa

ke ya phelang ka ho loka.

32Ya nang le mamello

o molemo ho feta ya dikgoka,

ya itshwarang ha a halefile

o feta ya hapang motse.

33Batho ba laola ditaba ka lotho,

empa diqeto tsona ke tsa Morena.

17

171Ho molemo

ho itjella dikokotwana,

ho itjella tsona ka kgotso,

ho ena le ho phela tlung

e nang le kgora le diqabang.

2Mohlanka ya masene

a ka busa mora,

a busa mora ya sethoto

wa monga hae,

a arolelwa lefa

jwaloka bana ba monga hae.

3Silefera e hlwekiswa

ka ho qhibidiswa pitseng,

kgauta yona e hlwekiswa

ka sebopi sa yona;

athe dipelo tsona

di hlahlojwa ke Morena.

4Ya etsang bokgopo

o mamela polelo tsa leshano,

ya leshano yena

o mamela tsa bokgopo.

5Ya somang mafutsana

o soma Mmopi wa hae,

ya thabelang tsietsi tsa e mong

yena o tla otlwa.

6Ditloholwana ke mofapahlooho,

mofapahlooho a boraputswe,

bana ba ithaba

ka batswadi ba bona.

7Sethoto ha se lokelwe

ke puo tsa bokgeleke,

puo ya leshano ha e lokele kgosana.

8Tjotjo ke hakwe la bohlokwa,

ke la bohlokwa ho mo-e-fani,

e mo atlehisa

ho tsohle tseo a di etsang.

9Ya lalang diphoso ka mmele

o qeka ho ratwa,

athe ya di pepesang

yena o senya setswalle.

10Ya bohlale

o phakisa ho amohela kgalemo,

thoto ha se shapuwa halekgolo

ha se mamele.

11Motho ya kgopo

o thabela meferefere,

ya jwalo o romellwa leqosa,

leqosa le sehloho.

12Ho molemo ho kopana

le bere e tshehadi,

bere e nketsweng madinyane a yona,

ho ena le ho kopana

le sethoto se poqang

bothotong ba sona.

13Ya buseletsang botle ka bokgopo,

bokgopo bo ke ke ba tloha

lapeng la hae.

14Qabang e qala jwaloka metsi

a faposwa mosele,

wena e kwekwetle e eso ka e kekela.

15Ya lokollang ya kgopo

le ya ahlolang ya lokileng,

bobedi ba bona

ke manyala ho Morena.

16Thuso ke efe,

ya ho nea sethoto tjhelete

athe ha se na kutlwisiso

ya ho reka bohlale?

17Motswalle o na le lerato kamehla,

ngwanabo motho

o tswaletswe ho thusa,

ho thusa mohla tsatsi la ditsietsi.

18Ya hlokang kelello

o itlama ka ditshepiso,

o itlama ho lefa

melato ya ba bang.

19Ya ratang diphapang o rata sebe,

ya ikgohomosang o ipitsetsa timelo.

20Motho ya pelo e kgopo

ha a atlehe;

ya leme le tletseng thetso

o tla timela.

21Ya tswalang sethoto

o itswalla ditsietsi,

ntata sethoto o hloka thabo.

22Pelo e thabileng

e tseba ho fodisa,

empa moya o hlorileng

o tepeletsa mmele.

23Motho ya kgopo

o amohela tjotjo sephiring,

ka yona o kgopamisa ditsela tsa toka.

24Bohlale bo mahlong a ya masene,

mahlo a sethoto wona

a thalatsa kahohle.

25Mora ya sethoto

o tlisa masisapelo ho ntatae,

bohloko ba pelo ya mmae

bo baba seka leshokgwa.

26Ke phoso ho ahlola motho

a se na molato,

kapa ho otlela mahosana

ho loka ha wona.

27Ya nang le tsebo

o tswara leme la hae,

ya nang le kutlwisiso

ha a ke a halefa.

28Sethoto ha se kgutsitse

ho thwe se hlalefile,

se na le kutlwisiso

ha se tshwara leme la sona.