Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
14

141Mosadi ya bohlale

o haha lapa la hae,

empa ya sethoto

o le qhala ka matsoho a hae.

2Motho ya lokileng

o tshaba Morena,

empa ya kgopo

yena o nyedisa Morena.

3Polelo tsa sethoto

di se otlela boikgantsho,

empa tsa ba bohlale

tsona di a ba sireletsa.

4Moo kgomo di leng siyo

sejelo ha se na letho,

tjhai e ba ngata ka matla a dipholo.

5Paki e tshepahalang

ha e ke e thetsa,

empa ya bohata

yona e bua leshano.

6Mosomi o batla bohlale,

empa ha a bo fumane,

ya nang le kutlwisiso

tsebo o e fumana habonolo.

7Sutha pela sethoto,

hobane ho sona tsebo ha e yo.

8Ya bohlale o tseba

ho kgetha tsela ya hae,

sethoto se ithetsa ka bothoto ba sona.

9Dithoto di tadima sebe e le papadi,

ba lokileng

ba tseba molemo wa poelano.

10Motho o tseba

bohloko ba pelo ya hae,

ha ho e mong

ya ka utlwang thabo ya yona.

11Ntlo ya ya kgopo e tla heletswa,

leaho la ya lokileng

lona le tla atleha.

12Tsela e teng e bonahalang

e lokile ho monga yona,

empa e qetella ka ho isa lefung.Mae. 16:25

13E mong o tsheha a ntsa hlomohile,

tsheho la hae le qetelle ka maswabi.

14Motho ya kgopo

o ahlolelwa melato ya hae,

ya lokileng yena

o putsetswa diketso tsa hae.

15Kamehla ya se nang tsebo

ke tumelakgweela,

empa ya bohlale

eka kgona a ikgodise.

16Motho ya bohlale

o tshaba bobe, o a bo ila,

empa sethoto

se a tlatselela, se a itshepa.

17Motho ya halefang kapele

o etsa bothoto,

ya nang le mehopolo e mebe

batho ba a mo hloya.

18Lefa la ba se nang tsebo ke bothoto,

athe moqhaka wa ba bohlale ke tsebo.

19Ba kgopo ba kgumama

kapela ba lokileng,

baetsadibe bona

kapela kgoro tsa ba lokileng.

20Mafutsana a hloilwe

le ke ba ahisaneng le wona,

empa barui

ba na le metswalle e mengata.

21Ya nyedisang ya ahisaneng le yena

o etsa sebe,

empa ho lehlohonolo

ya hauhelang mofutsana.

22Ba rerang bobe ba a lahleha,

empa ba rerang botle

ba fumana mohau le nnete.

23Mesebetsi yohle

e na le moputso wa yona,

empa ho berabera

hona ho a futsanehisa.

24Meqhaka ya ba bohlale

ke maruo a bona,

bothoto ba dithoto

bona bo tswala bothoto.

25Paki ya nnete e pholosa batho,

athe ya bohata yona e bua leshano.

26Ya tshabang Morena

o na le qhobosheane,

bana ba hae ba fumana setshabelo.

27Ho tshaba Morena

ke sediba sa bophelo,

ya mo tshabang

o phema maraba a lefu.

28Tlotla ya kgosi

ke ho busa tjhaba se le sengata,

athe kgosana

e timela ke ho hloka setjhaba.

29Ya diehang ho halefa

o na le kutlwisiso,

athe sefelapelwana

se bontsha bothoto.

30Pelo e nang le kgotso

e phedisa motho hantle,

empa mona

o bodisa masapo a motho.

31Ya hatellang mofutsana

o nyedisa Mmopi wa hae,

empa ya mo hauhelang

yena o tlotla Modimo.

32Ya kgopo o fediswa

ke bokgopo ba hae,

ya lokileng o na le letshepa,

esita le lefung la hae.

33Ya nang le kutlwisiso

o ruile bohlale,

le hara dithoto bo a itotobatsa.

34Ho loka ho atlehisa setjhaba,

empa sebe ke sekgobo ho sona.

35Kgosi e kgahlwa

ke mohlanka ya bohlale,

athe ya hlabisang dihlong

yena e a mo halefela.

15

151Ya arabang ka boikokobetso

o tima kgalefo,

empa polelo e kgahlapetsang

e baka bohale.

2Leme la ya bohlale

le ratisa batho tsebo,

empa molomo wa sethoto

o kopotsa bothoto.

3Mahlo a Modimo a bona kahohle,

a disa ba kgopo le ba lokileng.

4Leme le thabisang

ke fate sa bophelo,

empa le thetsang

le senya pelo ya motho.

5Sethoto se nyedisa

thuto ya ntata sona,

athe ya ratang kgalemo

yena o a hlalefa.

6Ka tlung ya ya lokileng

leruo le teng,

empa ya kgopo

leruo le mmakela ditsietsi.

7Molomo wa ya bohlale o jala tsebo,

pelo ya ya sethoto yona e mpe.

8Mahlabelo a ya kgopo

ke manyala ho Morena,

empa thapelo ya ya lokileng

e a mo kgahla.

9Ditsela tsa ya kgopo

ke manyala ho Morena,

ya labalabelang ho loka

yena o a mo rata.

10Ya kgelohang tsela o tla otlwa haholo,

ya hloileng kgalemo yena o tla timela.

11Morena o tseba

tse ka Nqalong ya Bafu,

le tse ka ho ya Timelo o a di tseba,

a ka sitwa keng ho tseba

makunutu a batho?

12Mosomi yena o hloile kgalemo,

le ho ba bohlale

a ke ke a batla keletso.

13Pelo ha e thabile

sefahleho se kganya kgotso,

empa ha e hlomohile

motho o utlwa bohloko.

14Ya nang le kutlwisiso

o labalabela tsebo,

athe dithoto tsona

di labalabela bothoto.

15Ya tshwenngwang

o phela habohloko ka nako tsohle,

ya thabileng

yena o keteka kamehla.

16Sejosenyane se molemo

ha o tshaba Morena,

ho ena le maruo

a o bakelang ditsietsi.

17Ho molemo ho ja moroho

o fanwang ka lerato,

ho ena le matshufu

a fanwang ka lehloyo.

18Motho ya bohale o baka diqabang,

ya nang le mamello yena o a di fedisa.

19Tsela ya sekgoba

e ririellane meutlwa,

athe ya ya lokileng

yona e bataletse hantle.

20Ngwana ya bohlale o thabisa ntatae,

empa sethoto sona

se nyedisa le mma sona.

21Ya hlokang bohlale

o thabiswa ke bothoto,

ya nang le kutlwisiso

yena o etsa ho lokileng.

22Ya sa rateng dikeletso

merero ya hae e a nyopa,

ya eletswang ke ba bangata

yena o a atleha.

23Karabo e nepahetseng

e thabisa monga yona,

e tlang ka nako ya yona

e molemo hakaakang!

24Ho ya bohlale

tsela ya bophelo ke e yang hodimo,

ho mo phemisa

ho theohela lebitleng.

25Morena o timetsa

lapa la moikgantshi,

empa o sireletsa

moedi wa lapa la mohlolohadi.

26Mehopolo ya ya kgopo

ke manyala ho Morena,

polelo tsa ya lokileng

tsona di kgahlisa Morena.

27Ya meharo

o tlisetsa lapa la hae tsietsi,

ya hloileng tjotjo yena o tla phela.

28Ya lokileng o inahana a eso arabe,

molomong wa ya kgopo

bokgopo bo a kopotsa.

29Morena o emeletse thoko,

thoko le ba kgopo,

thapelo ya ba lokileng

o e sekehela tsebe.

30Ho tadima motho hantle

ho thabisa pelo ya hae,

taba tse molemo di mo tsosa molota.

31Ya mamelang kgalemo

e isang bophelong,

o tla dula hamonate hara ba bohlale.

32Ya sa natseng thuto o a inyedisa,

empa ya mamelang kgalemo

o ekeletswa kutlwisiso.

33Ho tshaba Morena

ho ruta motho bohlale;

ikokobetse pele, mme o tla tlotlwa.

16

161Pelo ya motho e rera merero,

tseo a di buang

di laolwa ke Morena.

2Ketso tsa motho

di tadimeha di lokile ho yena,

empa Morena

o lekola sepheo sa hae.

3Bea mesebetsi ya hao

atleng tsa Morena,

mme merero ya hao

e tla phethahala.

4Tsohle Morena o di entse

ka morero wa hae,

le ya kgopo

tsatsi la ditlokotsi le mo emetse.

5Motho ya ikgantshang,

Morena o a mo nyonya,

ya jwalo Morena o tla mo ahlola.

6Sebe se hlakolwa

ke lerato le botshepehi;

ya tshabang Morena

bobe o tla bo phema.

7Eo metsamao ya hae

e kgahlang Morena,

Morena o mo phedisa

ka kgotso le dira tsa hae.

8Sejosenyane se molemo

ha se fumanwe ka toka,

ho ena le maruo

a fumanwang ka bolotsana.

9Motho o itherela tsela ya hae,

empa ke Morena ya mo tataisang.

10Diqeto tsa kgosi

di tswa ho Modimo,

ha e ahlola e ahlola ka toka.

11Tekanyo tse nepahetseng

ke tsa Morena,

majwe a supang boima

a entswe ke yena.

12Kgosi di nyatsa ketso tse manyala

ho loka hona ho tsitsisa mmuso.

13Molomo o buang tse lokileng

o thabisa dikgosi,

dikgosi di rata motho ya buang nnete.

14Kgalefo ya kgosi

e tshwana le ya tlisang pehi,

empa ya bohlale

o kokobetsa kgalefo.

15Ho thaba ha kgosi ho a phedisa,

mohau wa yona

o ka leru la pula selemo.

16Ho fumana bohlale

ho molemo ho feta kgauta,

ho fumana kutlwisiso

ho molemo ho feta silefera.

17Tsela ya ba lokileng

e kgeloha bobe,

ya e hlokomelang

o baballa bophelo ba hae.

18Boikakaso bo etella timelo pele,

boikgohomoso bo etelle ho wa, pele.

19Ho molemo ho ikokobetsa

o le hara mafutsana,

ho ena le ho arolelana kgapo

le baikgohomosi.

20Ya elang ditaelo hloko o a atleha,

ya tshepang Morena

o a hlohonolofala.

21Ya bohlale

ho thwe o na le kutlwisiso,

polelo tse monate tsona

di a kgodisa,

22Bohlale ke diba sa bophelo

ho ya nang le bona,

ho ruta dithoto

ke ho itshenyetsa nako.

23Ya bohlale

o hlalefiswa ke pelo ya hae,

le seo a tla se bua

o se rutwa ke yona.

24Polelo tse monate

di ka mahe a dinotshi,

moyeng di a hlabosa,

di matlafatse mmele.

25Tsela e teng e bonahalang

e lokile ho monga yona,

empa e qetella ka ho isa lefung.Mae. 14:12

26Sekgothadi se a itshebeletsa,

se itshebeletsa ka thata,

hobane se lakatsa ho ikgotsofatsa.

27Senokwane se rera bobe,

molomong wa sona

ho tswa tse tjhesang sa malakabe.

28Motho ya kgopo o duka kgotso,

mosebi yena o qabanya metswalle,

metswalle ya hlooho ya kgomo.

29Motho ya dikgoka

o hohela ya ahisaneng le yena,

a mo tsamaise tseleng tse sa lokang.

30Ya robang leihlo o rera bokgopo,

ya petlang melomo

bobe o sa bo entse.

31Moriri o moputswa

ke mofapahlooho o kgabane,

o fumanwa

ke ya phelang ka ho loka.

32Ya nang le mamello

o molemo ho feta ya dikgoka,

ya itshwarang ha a halefile

o feta ya hapang motse.

33Batho ba laola ditaba ka lotho,

empa diqeto tsona ke tsa Morena.