Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
13

131Mora ya bohlale

o mamela thuto ya ntatae,

empa moikakasi

ha a natse kgalemo.

2Motho o kgola tholwana tse monate,

tholwana tsa dipuo tsa hae,

ya sa tshepahaleng

yena o lapetse mahahapa.

3Ya tshwarang leme la hae

o baballa bophelo ba hae,

ya phasolohang feela

yena o tla timela,

4Sekgoba se a lakatsa,

empa ha se fumane letho,

sekgothadi se a atleha,

se kgotsofatswa ke tsohle.

5Motho ya lokileng o hloile leshano,

ya kgopo ha a na dihlong,

o a swabisa.

6Toka e sireletsa ya lokileng,

bokgopo bona

bo kudupanya baetsadibe.

7E mong o iketsa morui,

a se na letho,

e mong a iketse mofutsana,

a hafa ka nkatana.

8Bophelo ba motho

bo ka lopollwa ka maruo a hae,

mofumanehi yena

ha a ke a sokelwa ke motho.

9Lebone la ya lokileng

le tuka haholo,

empa bone la ya kgopo

lona le tla tingwa.

10Dikgang di hlahiswa ke boikakaso,

bohlale bo fumanwa

ho ba mamelang dikeletso.

11Maruo a bolotsana a tla fela hang,

a kolletswang kahanyane

wona a a eketseha.

12Tshepo e sa phethahaleng

e nyahamisa pelo,

takatso tse phethahatswang

di ka fate sa bophelo.

13Ya nyefolang dikeletso

o tla timela,

ya bolokang molao

o tla amohela moputso.

14Thuto ya ya bohlale

ke sediba sa bophelo,

e phemisa motho maraba a lefu.

15Kelello e tjhatsi ho bohle

e a kgahleha,

tsela ya ba sa tshepahaleng

e isa timelong.

16Motho ya bohlale

o sebetsa ka kelello,

sethoto sona

se pepesa bothoto ba sona.

17Leqosa le kgopo

le welwa ke ditsietsi,

moromuwa ya tshepahalang

o tlisa tse molemo.

18Bofuma le dihlong

di wela ya hanang kgalemo,

tlotla e aparela

ya sa haneng ho nyatsuwa.

19Se labalabelwang ha se fihletswe

se a thabisa,

dithoto tsona ha di rate ho tela bobe.

20Ya tsamayang le bahlalefi

o a hlalefa,

molekane wa dithoto

yena o a thotofala.

21Bobe bo salama baetsadibe,

ba lokileng bona

ba putswa ka tse molemo.

22Monna ya lokileng

o siela tloholo tsa hae lefa,

leruo la moetsadibe

ke lefa la ba lokileng.

23Masimong a mofutsana

tjhai e ba ngata,

ba hlokang toka bona ba a e fedisa.

24Motho ya sa shapeng mora hae

o mo hloile,

athe ya ratang mora hae

yena o a mo kgalema.

25Ya lokileng o a ja,

a ikgotsofatse,

empa ya kgopo

yena o ngongorehela dijo.

14

141Mosadi ya bohlale

o haha lapa la hae,

empa ya sethoto

o le qhala ka matsoho a hae.

2Motho ya lokileng

o tshaba Morena,

empa ya kgopo

yena o nyedisa Morena.

3Polelo tsa sethoto

di se otlela boikgantsho,

empa tsa ba bohlale

tsona di a ba sireletsa.

4Moo kgomo di leng siyo

sejelo ha se na letho,

tjhai e ba ngata ka matla a dipholo.

5Paki e tshepahalang

ha e ke e thetsa,

empa ya bohata

yona e bua leshano.

6Mosomi o batla bohlale,

empa ha a bo fumane,

ya nang le kutlwisiso

tsebo o e fumana habonolo.

7Sutha pela sethoto,

hobane ho sona tsebo ha e yo.

8Ya bohlale o tseba

ho kgetha tsela ya hae,

sethoto se ithetsa ka bothoto ba sona.

9Dithoto di tadima sebe e le papadi,

ba lokileng

ba tseba molemo wa poelano.

10Motho o tseba

bohloko ba pelo ya hae,

ha ho e mong

ya ka utlwang thabo ya yona.

11Ntlo ya ya kgopo e tla heletswa,

leaho la ya lokileng

lona le tla atleha.

12Tsela e teng e bonahalang

e lokile ho monga yona,

empa e qetella ka ho isa lefung.Mae. 16:25

13E mong o tsheha a ntsa hlomohile,

tsheho la hae le qetelle ka maswabi.

14Motho ya kgopo

o ahlolelwa melato ya hae,

ya lokileng yena

o putsetswa diketso tsa hae.

15Kamehla ya se nang tsebo

ke tumelakgweela,

empa ya bohlale

eka kgona a ikgodise.

16Motho ya bohlale

o tshaba bobe, o a bo ila,

empa sethoto

se a tlatselela, se a itshepa.

17Motho ya halefang kapele

o etsa bothoto,

ya nang le mehopolo e mebe

batho ba a mo hloya.

18Lefa la ba se nang tsebo ke bothoto,

athe moqhaka wa ba bohlale ke tsebo.

19Ba kgopo ba kgumama

kapela ba lokileng,

baetsadibe bona

kapela kgoro tsa ba lokileng.

20Mafutsana a hloilwe

le ke ba ahisaneng le wona,

empa barui

ba na le metswalle e mengata.

21Ya nyedisang ya ahisaneng le yena

o etsa sebe,

empa ho lehlohonolo

ya hauhelang mofutsana.

22Ba rerang bobe ba a lahleha,

empa ba rerang botle

ba fumana mohau le nnete.

23Mesebetsi yohle

e na le moputso wa yona,

empa ho berabera

hona ho a futsanehisa.

24Meqhaka ya ba bohlale

ke maruo a bona,

bothoto ba dithoto

bona bo tswala bothoto.

25Paki ya nnete e pholosa batho,

athe ya bohata yona e bua leshano.

26Ya tshabang Morena

o na le qhobosheane,

bana ba hae ba fumana setshabelo.

27Ho tshaba Morena

ke sediba sa bophelo,

ya mo tshabang

o phema maraba a lefu.

28Tlotla ya kgosi

ke ho busa tjhaba se le sengata,

athe kgosana

e timela ke ho hloka setjhaba.

29Ya diehang ho halefa

o na le kutlwisiso,

athe sefelapelwana

se bontsha bothoto.

30Pelo e nang le kgotso

e phedisa motho hantle,

empa mona

o bodisa masapo a motho.

31Ya hatellang mofutsana

o nyedisa Mmopi wa hae,

empa ya mo hauhelang

yena o tlotla Modimo.

32Ya kgopo o fediswa

ke bokgopo ba hae,

ya lokileng o na le letshepa,

esita le lefung la hae.

33Ya nang le kutlwisiso

o ruile bohlale,

le hara dithoto bo a itotobatsa.

34Ho loka ho atlehisa setjhaba,

empa sebe ke sekgobo ho sona.

35Kgosi e kgahlwa

ke mohlanka ya bohlale,

athe ya hlabisang dihlong

yena e a mo halefela.

15

151Ya arabang ka boikokobetso

o tima kgalefo,

empa polelo e kgahlapetsang

e baka bohale.

2Leme la ya bohlale

le ratisa batho tsebo,

empa molomo wa sethoto

o kopotsa bothoto.

3Mahlo a Modimo a bona kahohle,

a disa ba kgopo le ba lokileng.

4Leme le thabisang

ke fate sa bophelo,

empa le thetsang

le senya pelo ya motho.

5Sethoto se nyedisa

thuto ya ntata sona,

athe ya ratang kgalemo

yena o a hlalefa.

6Ka tlung ya ya lokileng

leruo le teng,

empa ya kgopo

leruo le mmakela ditsietsi.

7Molomo wa ya bohlale o jala tsebo,

pelo ya ya sethoto yona e mpe.

8Mahlabelo a ya kgopo

ke manyala ho Morena,

empa thapelo ya ya lokileng

e a mo kgahla.

9Ditsela tsa ya kgopo

ke manyala ho Morena,

ya labalabelang ho loka

yena o a mo rata.

10Ya kgelohang tsela o tla otlwa haholo,

ya hloileng kgalemo yena o tla timela.

11Morena o tseba

tse ka Nqalong ya Bafu,

le tse ka ho ya Timelo o a di tseba,

a ka sitwa keng ho tseba

makunutu a batho?

12Mosomi yena o hloile kgalemo,

le ho ba bohlale

a ke ke a batla keletso.

13Pelo ha e thabile

sefahleho se kganya kgotso,

empa ha e hlomohile

motho o utlwa bohloko.

14Ya nang le kutlwisiso

o labalabela tsebo,

athe dithoto tsona

di labalabela bothoto.

15Ya tshwenngwang

o phela habohloko ka nako tsohle,

ya thabileng

yena o keteka kamehla.

16Sejosenyane se molemo

ha o tshaba Morena,

ho ena le maruo

a o bakelang ditsietsi.

17Ho molemo ho ja moroho

o fanwang ka lerato,

ho ena le matshufu

a fanwang ka lehloyo.

18Motho ya bohale o baka diqabang,

ya nang le mamello yena o a di fedisa.

19Tsela ya sekgoba

e ririellane meutlwa,

athe ya ya lokileng

yona e bataletse hantle.

20Ngwana ya bohlale o thabisa ntatae,

empa sethoto sona

se nyedisa le mma sona.

21Ya hlokang bohlale

o thabiswa ke bothoto,

ya nang le kutlwisiso

yena o etsa ho lokileng.

22Ya sa rateng dikeletso

merero ya hae e a nyopa,

ya eletswang ke ba bangata

yena o a atleha.

23Karabo e nepahetseng

e thabisa monga yona,

e tlang ka nako ya yona

e molemo hakaakang!

24Ho ya bohlale

tsela ya bophelo ke e yang hodimo,

ho mo phemisa

ho theohela lebitleng.

25Morena o timetsa

lapa la moikgantshi,

empa o sireletsa

moedi wa lapa la mohlolohadi.

26Mehopolo ya ya kgopo

ke manyala ho Morena,

polelo tsa ya lokileng

tsona di kgahlisa Morena.

27Ya meharo

o tlisetsa lapa la hae tsietsi,

ya hloileng tjotjo yena o tla phela.

28Ya lokileng o inahana a eso arabe,

molomong wa ya kgopo

bokgopo bo a kopotsa.

29Morena o emeletse thoko,

thoko le ba kgopo,

thapelo ya ba lokileng

o e sekehela tsebe.

30Ho tadima motho hantle

ho thabisa pelo ya hae,

taba tse molemo di mo tsosa molota.

31Ya mamelang kgalemo

e isang bophelong,

o tla dula hamonate hara ba bohlale.

32Ya sa natseng thuto o a inyedisa,

empa ya mamelang kgalemo

o ekeletswa kutlwisiso.

33Ho tshaba Morena

ho ruta motho bohlale;

ikokobetse pele, mme o tla tlotlwa.